Parlamentul României

Legea nr. 503/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iulie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Național Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele b) și e) vor avea următorul cuprins:

"

b) conducerea, supravegherea și controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispozițiile procurorului de către ofițerii de poliție judiciară aflați sub autoritatea exclusivă a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție;

...............................................................................................

e) elaborarea raportului anual privind activitatea Parchetului Național Anticorupție și prezentarea acestuia în fața Parlamentului, nu mai târziu de primul trimestru al anului viitor."

2. Alineatele (1) și (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) La nivel central Parchetul Național Anticorupție se organizează în secții conduse de procurori șefi de secție, și anume:

a) secția de combatere a corupției;

b) secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție.

(2) În cadrul secțiilor se pot organiza servicii și birouri, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, la propunerea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție."

3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Procurorul general al Parchetului Național Anticorupție este numit pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului, și este eliberat din funcție de Președintele României, pe baza propunerii Consiliului Superior al Magistraturii, la recomandarea ministrului justiției. În cazul numirii ministrul justiției va înainta către Consiliul Superior al Magistraturii una sau mai multe recomandări."

4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Pentru a fi numiți în Parchetul Național Anticorupție procurorii trebuie să aibă calități și rezultate profesionale deosebite în combaterea infracțiunilor de corupție."

5. Alineatele (2) și (3) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

"

(2) Ofițerii de poliție judiciară își desfășoară activitatea numai în cadrul Parchetului Național Anticorupție, sub autoritatea exclusivă a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție.

(3) Ofițerii de poliție judiciară efectuează actele de cercetare penală sub directa conducere, supraveghere și controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul Național Anticorupție, cu excepția actelor care sunt de competența exclusivă a procurorului."

6. La articolul 13 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) de către deputați, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat și asimilații acestora, judecătorii Curții Supreme de Justiție, ai Curții Constituționale, președintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, consilierii prezidențiali și consilierii de stat din cadrul Administrației Prezidențiale, membrii, judecătorii, procurorii și controlorii financiari ai Curții de Conturi, guvernatorul și viceguvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Consiliului Concurenței, ceilalți magistrați, ofițeri superiori, amirali, generali, mareșali și polițiști cu grade echivalente, președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București, primarii sectoarelor municipiului București și primarii municipiilor reședință de județ, prefecți, subprefecți, persoane cu funcții de conducere și de control în cadrul autorităților publice centrale, notarii publici, lichidatorii judiciari, comisarii Gărzii Financiare, membrii consiliilor de administrație și persoane care dețin funcții de conducere de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare."

7. Alineatul (4) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"

(4) Serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor, la cererea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziție datele și informațiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate."

8. La articolul 16 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicațiilor;"

9. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) După începerea urmăririi penale secretul bancar și cel profesional, cu excepția secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorilor Parchetului Național Anticorupție. Datele și informațiile solicitate de procuror se comunică la cererea scrisă a acestuia."

10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Dispozițiile din Codul de procedură penală, dispozițiile procedurale din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, se aplică în mod corespunzător și în cauzele de competența Parchetului Național Anticorupție."

11. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

În temeiul prezentei ordonanțe de urgență se instituie funcția de procuror de legătură la nivelul Parchetului Național Anticorupție, care să asigure consultarea reciprocă în cazul infracțiunilor privitoare la corupție cu procurori de legătură care funcționează în alte state, în scopul coordonării acțiunilor acestora în cursul urmăririi penale."

12. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

În vederea schimbului de date și de informații cu privire la investigarea și urmărirea infracțiunilor de competența Parchetului Național Anticorupție se constituie un birou de legătură cu instituții similare din alte state."

13. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

Până la data de 1 septembrie 2002 procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție va adopta prin ordin regulamentul de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 11 iulie 2002.

Nr. 503.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...