Parlamentul României

Legea nr. 491/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 18 iulie 2002.

În vigoare de la 18 iulie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Criteriile de performanță economico-financiară și de disciplină fiscală a contribuabililor, pe baza cărora se analizează cererile de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Aceste criterii pot fi actualizate anual prin hotărâre a Guvernului."

2. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Încadrarea debitorilor în categoriile menționate la alin. (2), de importanță națională, precum și de importanță zonală semnificativă sau afectați de calamități, se va face pe bază de referat motivat, întocmit de organele teritoriale ale creditorilor bugetari, avizat, după caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul creditorilor bugetari și, respectiv, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor. Înlesnirile la plată se aprobă și se acordă de ordonatorul principal de credite."

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Numărul de luni de eșalonare la plată a obligațiilor bugetare, care include și perioada de grație, se determină în funcție de raportul procentual dintre totalul obligațiilor și cifra de afaceri, astfel:

a) până la 5% până la 12 luni;
b) între 5% şi 15% până la 24 luni;
c) între 15% şi 30% până la 36 luni;
d) între 30% şi 50% până la 48 luni;
e) peste 50 % până la 60 luni.

(2) Pentru societățile comerciale care obțin venituri din activitățile sezoniere, reprezentând peste 50% din cifra de afaceri, potrivit ultimului bilanț contabil, graficele vor fi întocmite în corelare cu perioada de desfășurare a acestor activități."

4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Debitorii care au toate obligațiile bugetare achitate, inclusiv cele aferente anului curent, la data depunerii cererilor de acordare a înlesnirilor la plată vor beneficia de scutirea de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere aferente obligațiilor datorate până la data de 31 decembrie 2001, calculate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dacă obțin peste 63 de puncte.

(2) Debitorii menționați la alin. (1) beneficiază de reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere, dacă obțin un punctaj cuprins între 29 și 63 de puncte."

5. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

De înlesnirile la plată prevăzute în prezenta ordonanță de urgență beneficiază și debitorii aflați în procedura de reorganizare judiciară, conform legii, la cererea motivată a administratorului, cu încuviințarea judecătorului sindic, pe baza planului de reorganizare prezentat creditorului bugetar."

6. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

Pentru obligații bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere și penalități de orice fel, datorate și neachitate în termen de persoane fizice, se pot acorda înlesnirile la plată prevăzute la lit. a)-e) ale art. 1, indiferent de perioada la care se referă."

7. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Debitorii care au în derulare eșalonări la plată, acordate în baza reglementărilor legale anterioare, și își achită, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, debitele rămase de plată din eșalonare, precum și majorările stabilite conform art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, recalculate până la data achitării debitelor, beneficiază de scutirea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere rămase de plată din eșalonare, cu condiția să nu aibă alte obligații bugetare restante la data depunerii cererii."

8. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

"

CRITERII
de performanță economico-financiară și de disciplină fiscală ce vor fi
analizate de către Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii
și Solidarității Sociale, precum și de alte autorități ale
administrației publice centrale sau locale, la acordarea înlesnirilor
la plata obligațiilor restante."

9. Punctele 3 și 4 ale anexei vor avea următorul cuprins:

"

3. Mobilitatea contribuabilului din punct de vedere al sediului, cu excepția cazului în care sediul este în aceeași localitate sau, după caz, în același sector al municipiului București:

- sediu stabil în ultimii 5 ani 10 puncte
- o schimbare în ultimii 5 ani 5 puncte
- două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani 0 puncte

4. Mențiuni la registrul comerțului privind schimbarea acționarului/asociatului principal*):

- nici o schimbare sau o schimbare în ultimii 5 ani 10 puncte
- două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani 0 puncte

*) Nu se iau în considerare schimbările acționarului principal, realizate prin tranzacții pe piața organizată de capital."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 11 iulie 2002.

Nr. 491.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...