Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor | Lege 76/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă -
SECȚIUNEA a 3-a
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor

Art. 77. - Jurisprudență

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor se realizează prin:

a) subvenționarea locurilor de muncă;

b) acordarea de credite în condiții avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă;

c) acordarea unor facilități.

1. Subvenționarea locurilor de muncă

Art. 78. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Din bugetul asigurărilor pentru șomaj și din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subvenționa cheltuielile cu forța de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale.

(2) Pot fi subvenționate din sursele prevăzute la alin. (1), în principal, următoarele categorii de servicii:

a) servicii publice de refacere și întreținere a infrastructurii, de ecologizare și de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autoritățile publice locale, de firme private sau organizații neguvernamentale, cu avizul administrației publice locale;

b) servicii sociale care cuprind activități de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autoritățile publice locale, organizații neguvernamentale și alte organisme, în condițiile legii.

Art. 79. - Jurisprudență

(1) Subvențiile prevăzute la art. 78 alin. (1) se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, la solicitarea autorităților publice locale, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă, din rândul șomerilor, pentru servicii de natura celor prevăzute la art. 78 alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență

(2) Cuantumul subvenției acordate este de 70% din salariul de bază minim brut pe țară pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă, din rândul șomerilor. Modificări (2)

Art. 80. - Modificări (2), Puneri în aplicare (4), Referințe (4), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând un salariu minim brut pe țară în vigoare. Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc, pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând 1,5 salarii minime brute pe țară în vigoare. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 81. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.

Art. 82. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

În sensul prezentei legi, prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Art. 83. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Angajatorii care încadrează absolvenți în condițiile art. 80 sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 3 ani de la data încheierii. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Angajatorii care încetează din inițiativa lor raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților, anterior termenului de 3 ani prevăzut la alin. (1), sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent, plus dobânda aferentă, calculată la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situația în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din inițiativa sau din motive imputabile angajatului. Jurisprudență

(4) Absolvenții pot fi încadrați în condițiile art. 80, o singură dată pentru fiecare formă de învățământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Jurisprudență

Art. 84. - Puneri în aplicare (4), Referințe (1), Reviste (1)

(1) În perioada celor 3 ani, prevăzută la art. 83 alin. (1), absolvenții pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condițiile legii. Modificări (1)

(2) Cheltuielile necesare pentru pregătirea profesională prevăzută la alin. (1) vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 85. - Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani sau șomeri întreținători unici de familii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu minim brut pe țară în vigoare, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani. Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) De aceleași facilități beneficiază și angajatorii care au sub 100 de angajați și încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani. Modificări (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Angajatorii care încetează din inițiativa lor raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2), anterior termenului de 2 ani, sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană și dobânzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj. Jurisprudență

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din inițiativa sau din motive imputabile angajatului. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

2. Acordarea de credite în condiții avantajoase
Puneri în aplicare (1)

Art. 86. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (6), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Pentru crearea de noi locuri de muncă prin înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii, unități cooperatiste, asociații familiale, precum și activități independente desfășurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, credite în condiții avantajoase. Modificări (2)

(2) Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proporțional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi înființate, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investiții, inclusiv perioada de grație de maximum 6 luni și, respectiv, 1 an pentru asigurarea producției, cu o dobândă de 50% din taxa oficială a scontului stabilită de Banca Națională a României. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Beneficiarii de credite acordate în condițiile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Modificări (2)

a) să aibă cel mult 250 de angajați și/sau membri cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu;

b) activitatea de bază să se realizeze în producție, servicii sau în turism;

c) pe cel puțin 50% din locurile de muncă nou-create să fie încadrat personal provenind din rândul șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă;

d) personalul încadrat în condițiile prevăzute la lit. c) să fie menținut în activitate cel puțin 3 ani;

e) locurile de muncă avute în vedere la acordarea de credite în condițiile alin. (2) să nu fie locurile de muncă vacante, rezultate în urma disponibilizărilor de personal în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare.

(4) Șomerii care se obligă să înființeze întreprinderi mici și mijlocii, unități cooperatiste, asociații familiale, precum și ca persoane fizice autorizate au prioritate la obținerea creditelor, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2) și (3). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 87. - Modificări (2)

Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite și cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat se vor stabili prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 88. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) În cazul în care persoanele angajate din rândul șomerilor sunt disponibilizate anterior împlinirii celor 3 ani de la încadrare, angajatorul este obligat ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data disponibilizării, să încadreze șomeri pe locurile de muncă devenite vacante. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine angajatorilor și în situația în care persoanele angajate pe noile locuri de muncă create nu provin din rândul șomerilor. Jurisprudență

(3) Pe perioada derulării contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numărul de posturi existent în unitate la data acordării creditului.

Art. 89. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) În cazul nerespectării condiției prevăzute la art. 86 alin. (3) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egală cu mărimea creditului acordat pentru fiecare loc de muncă creat și neocupat. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 88 alin. (1) și (2), angajatorul va suporta o penalitate egală cu mărimea creditului acordat pentru fiecare loc de muncă creat și neocupat, proporțional cu numărul de luni neocupate. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(3) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 88 alin. (3), contractul de creditare se reziliază, iar agentul economic va suporta o penalitate egală cu creditul acordat plus dobânda aferentă, fără a mai avea posibilitatea să beneficieze de credite în condițiile prezentei legi timp de 3 ani.

Art. 90. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Angajatorul poate solicita un nou credit dacă a achitat integral creditul anterior, inclusiv dobânzile aferente.

Art. 91. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru acordarea de credite în condiții avantajoase se face de bănci sau de agenții autorizate potrivit legii, cu care Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă încheie contracte în condițiile prevăzute de lege.

(2) Banca sau agenția de credite care administrează fonduri pentru acordarea de credite poartă răspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 92. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Condițiile de acordare și rambursare a creditelor, modul de stabilire a garanțiilor, organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru desemnarea băncilor și agențiilor autorizate să acorde credite din bugetul asigurărilor pentru șomaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Băncii Naționale a României.

3. Facilități acordate angajatorilor

Art. 93. -

(1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul șomerilor, pe care le mențin în activitate pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuția de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj. Modificări (3)

(2) Reducerea contribuției se acordă începând din anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni, și constă în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat în condițiile prevăzute la alin. (1) din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv.

Art. 94. - Modificări (1)

Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 86 alin. (1), beneficiază de reducere la plata contribuției, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru șomerii încadrați peste nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create prevăzute la art. 86 alin. (3) lit. c).

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2002:
Termeni și expresii utilizate
Indicatori statistici privind piața muncii
Clasificarea ocupațiilor
Categorii de beneficiari
Categorii de asigurați
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Indemnizația de șomaj
Servicii specializate
Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor
Prevederi finale
Instituții și organizații implicate în realizarea prevederilor prezentei legi
Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă
Reviste:
Subvențiile acordate angajatorilor în cazul încadrării absolvențiilor instituțiilor de învățământ sau a celor cu handicap
Subvenții pe 3 ani pentru persoanele cu dizabilități. Sumele sunt diferențiate pe grade de handicap
De ce facilități beneficiază cei care angajează absolvenți ai instituțiilor de învățământ?
Facilități acordate de stat pentru angajatorii care încadrează anumite categorii de șomeri și alte persoane
Subvenții pentru șomeri de peste 45 de ani, unici întreținători ai familiilor monoparentale, de lungă durată și pentru tinerii NEET
Stimulente pentru angajarea absolvenților instituțiilor de învățământ
Ce ajutoare și facilități acordă statul pentru angajatori și în ce condiții?
Imposibilitatea refuzării acordării subvenției cuvenite persoanelor care angajează anumite categorii de șomeri, prevăzută de art. 85 Legea nr. 76/2002, în cazul în care angajatorul îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege, însă autoritatea are suspiciuni legate de buna-credință a acestuia. Stimularea ocupării forței de muncă. Subvenție acordată angajatorilor care angajează anumite categorii de șomeri
Noile norme privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, în dezbatere publică
Credite și fonduri nerambursabile pentru angajatorii care creează noi locuri de muncă
;
se încarcă...