Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă | Lege 76/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă

SECȚIUNEA 1 Servicii specializate Puneri în aplicare (1)

Art. 53. -

Măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă vizează:

a) creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor și crearea de noi locuri de muncă.

Art. 54. -

Măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă se adresează atât persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cât și angajatorilor și sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă ori de alți furnizori de servicii din sectorul public sau privat.

Art. 55. -

(1) Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă pot să presteze, pe bază de contracte încheiate cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă, servicii finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, numai dacă sunt acreditați. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Acreditarea furnizorilor de servicii prevăzuți la alin. (1) se face de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Proceduri (1)

(3) În vederea acreditării, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă percepe o taxă al cărei cuantum este stabilit anual de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, la propunerea acesteia, pentru fiecare tip de serviciu prestat. Referințe (5)

(4) Sumele rezultate din încasarea taxelor de acreditare constituie venit la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 56. - Modificări (1), Proceduri (1)

Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării, care finanțează aceste activități din alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru șomaj, se acreditează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

SECȚIUNEA a 2-a Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă Puneri în aplicare (1)

Art. 57. - Modificări (1)

Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează, în principal, prin:

a) informarea și consilierea profesională;

b) medierea muncii;

c) formarea profesională;

d) consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;

e) completarea veniturilor salariale ale angajaților;

f) stimularea mobilității forței de muncă.

1. Informarea și consilierea profesională

Art. 58. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Informarea și consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop:

a) furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;

b) evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;

c) dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;

d) instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă.

(2) Informarea și consilierea profesională se realizează de centre specializate, organizate în cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, precum și de alte centre și furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditați, care încheie cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă contracte, în condițiile legii.

(3) Informarea privind piața muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea și autoevaluarea se realizează prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuală sau de grup oferite, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă sau în cadrul job-cluburilor organizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

(4) Consilierea profesională și instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și de prezentare la interviuri în vederea ocupării se realizează de către consilieri de orientare a carierei, în cadrul centrelor de informare și consiliere privind cariera sau, la cerere, în cadrul altor forme organizate de instruire.

2. Medierea muncii

Art. 59. - Puneri în aplicare (1)

(1) Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

(2) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a identifica locurile de muncă vacante la angajatori și a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Puneri în aplicare (1)

(3) Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă și constau în:

a) informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora prin publicarea, afișarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; Puneri în aplicare (1)

b) mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondență a cererilor și ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;

c) preselecția candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiența și cu interesele acestora. Puneri în aplicare (1)

Art. 60. - Puneri în aplicare (1)

(1) În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a întocmi, pentru fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă, planul individual de mediere.

(2) Procedura de elaborare, conținutul și monitorizarea planului individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Art. 61. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru șomerii care beneficiază de indemnizații de șomaj, în condițiile prevăzute de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrați, este obligatorie.

(2) Șomerii care nu beneficiază de indemnizații de șomaj trebuie să depună o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru a fi luați în evidență în vederea medierii și, în cazul neîncadrării în muncă, să reînnoiască cererea la 6 luni. Puneri în aplicare (3)

(3) De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, și persoanele prevăzute la art. 16 lit. c), d) și f). Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

Art. 62. - Puneri în aplicare (1)

Medierea muncii se poate realiza și contracost de către furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditați de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

3. Formarea profesională

Art. 63. - Reviste (1)

(1) Persoanele în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de formare profesională care să le asigure creșterea și diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii. Puneri în aplicare (1)

(2) Programele de formare profesională asigură, conform legii, inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

(3) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se face ținându-se seama de cerințele de moment și de perspectivă ale pieței muncii și în concordanță cu opțiunile și aptitudinile individuale ale persoanelor respective.

(4) Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri, stagii de practică și specializare, precum și alte forme, în condițiile legii.

Art. 64. - Reviste (1)

(1) Accesul la programele de formare profesională se face în urma activității de informare și consiliere profesională sau de mediere.

(2) Programele de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire și specializări, precum și pe categorii și grupuri de persoane. Puneri în aplicare (1)

Art. 65. -

(1) Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfășoară pe baza planului național de formare profesională elaborat anual de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(2) Planul național de formare profesională se aprobă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

(3) Finanțarea activității de formare profesională se face din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în baza indicatorilor stabiliți prin planul național de formare profesională aprobat.

Art. 66. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

(1) Serviciile de formare profesională se asigură gratuit pentru persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b), d) și f). Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(2) Prin servicii de formare profesională se înțelege totalitatea drepturilor de care beneficiază persoanele prevăzute la alin. (1) pe durata participării la o formă de pregătire profesională. Reviste (1)

(3) Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sunt obligate să participe la programele de formare profesională oferite și organizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot beneficia de servicii de formare profesională gratuite o singură dată pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (3)

Art. 67. -

(1) Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este coordonată la nivel național de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(2) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agențiile pentru ocuparea forței de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora, precum și de alți furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizați în condițiile legii. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

Art. 68. -

(1) Cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare se organizează pentru ocupații, meserii și profesii definite și cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România.

(2) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și furnizorii de servicii de formare profesională autorizați pot organiza cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare și pentru ocupații sau meserii neincluse încă în Clasificarea ocupațiilor din România, numai după ce au obținut avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Puneri în aplicare (1)

Art. 69. - Modificări (1)

(1) Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfășoară având la bază standardele ocupaționale recunoscute la nivel național, aprobate potrivit legii.

(2) Dacă pentru anumite ocupații sau meserii nu există standarde ocupaționale, recunoscute la nivel național, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă poate solicita unor unități specializate proiecte de standarde ocupaționale, care vor fi aprobate potrivit legii.

Art. 70. - Jurisprudență

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale exercită controlul asupra realizării planului național de formare profesională.

4. Consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri

Art. 71. - Puneri în aplicare (1)

(1) Consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management și alte servicii de consultanță.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi realizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau, după caz, de firme private, organizații profesionale, fundații și asociații specializate în aceste domenii, cu care agențiile încheie contracte în condițiile legii.

(3) Serviciile prevăzute la alin. (1) se acordă gratuit, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care persoanele beneficiază de indemnizații de șomaj în condițiile prezentei legi. Modificări (2)

5. Completarea veniturilor salariale ale angajaților

Art. 72. - Modificări (3), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Reviste (2)

Persoanele care primesc indemnizația de șomaj în perioada prevăzută de lege și care se angajează, potrivit legii, pentru program normal de lucru beneficiază, din momentul angajării până la sfârșitul perioadei pentru care erau îndreptățite să primească indemnizație de șomaj, de o sumă lunară, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 30% din indemnizația de șomaj primită în luna anterioară încadrării. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 73. - Puneri în aplicare (1)

(1) Persoanele prevăzute la art. 72 beneficiază de această sumă și în situația în care, în perioada pentru care au dreptul la indemnizația de șomaj, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează la un alt angajator. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Suma plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantumul stabilit la art. 72, se acordă pentru situația prevăzută la alin. (1) până la sfârșitul perioadei pentru care persoana era îndreptățită să primească indemnizația de șomaj.

6. Stimularea mobilității forței de muncă

Art. 74. - Modificări (2), Puneri în aplicare (4), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (3)

Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizație de șomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea în care își au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu nivelul a două salarii minime brute pe țară în vigoare la data acordării. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 75. - Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Referințe (4), Jurisprudență, Reviste (8)

Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizație de șomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu nivelul a 7 salarii minime brute pe țară în vigoare la data instalării. Reviste (1)

Art. 76. - Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din inițiativa sau din motive imputabile angajatului, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, atrage obligația restituirii integrale de către angajat a sumelor acordate drept prime prevăzute la art. 74 și 75. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În situația nerespectării prevederilor alin. (1) recuperarea sumelor prevăzute la art. 74 și 75 se va face pe baza deciziilor de imputare emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care constituie titluri executorii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

SECȚIUNEA a 3-a Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor

Art. 77. - Jurisprudență

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor se realizează prin:

a) subvenționarea locurilor de muncă;

b) acordarea de credite în condiții avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă;

c) acordarea unor facilități.

1. Subvenționarea locurilor de muncă

Art. 78. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Din bugetul asigurărilor pentru șomaj și din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subvenționa cheltuielile cu forța de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale.

(2) Pot fi subvenționate din sursele prevăzute la alin. (1), în principal, următoarele categorii de servicii:

a) servicii publice de refacere și întreținere a infrastructurii, de ecologizare și de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autoritățile publice locale, de firme private sau organizații neguvernamentale, cu avizul administrației publice locale;

b) servicii sociale care cuprind activități de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autoritățile publice locale, organizații neguvernamentale și alte organisme, în condițiile legii.

Art. 79. - Jurisprudență

(1) Subvențiile prevăzute la art. 78 alin. (1) se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, la solicitarea autorităților publice locale, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă, din rândul șomerilor, pentru servicii de natura celor prevăzute la art. 78 alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență

(2) Cuantumul subvenției acordate este de 70% din salariul de bază minim brut pe țară pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă, din rândul șomerilor. Modificări (2)

Art. 80. - Modificări (2), Puneri în aplicare (4), Referințe (4), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând un salariu minim brut pe țară în vigoare. Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc, pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând 1,5 salarii minime brute pe țară în vigoare. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 81. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.

Art. 82. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

În sensul prezentei legi, prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Art. 83. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Angajatorii care încadrează absolvenți în condițiile art. 80 sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 3 ani de la data încheierii. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Angajatorii care încetează din inițiativa lor raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților, anterior termenului de 3 ani prevăzut la alin. (1), sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent, plus dobânda aferentă, calculată la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situația în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din inițiativa sau din motive imputabile angajatului. Jurisprudență

(4) Absolvenții pot fi încadrați în condițiile art. 80, o singură dată pentru fiecare formă de învățământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Jurisprudență

Art. 84. - Puneri în aplicare (4), Referințe (1), Reviste (1)

(1) În perioada celor 3 ani, prevăzută la art. 83 alin. (1), absolvenții pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condițiile legii. Modificări (1)

(2) Cheltuielile necesare pentru pregătirea profesională prevăzută la alin. (1) vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 85. - Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani sau șomeri întreținători unici de familii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu minim brut pe țară în vigoare, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani. Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) De aceleași facilități beneficiază și angajatorii care au sub 100 de angajați și încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani. Modificări (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Angajatorii care încetează din inițiativa lor raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2), anterior termenului de 2 ani, sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană și dobânzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj. Jurisprudență

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din inițiativa sau din motive imputabile angajatului. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

2. Acordarea de credite în condiții avantajoase
Puneri în aplicare (1)

Art. 86. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (6), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Pentru crearea de noi locuri de muncă prin înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii, unități cooperatiste, asociații familiale, precum și activități independente desfășurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, credite în condiții avantajoase. Modificări (2)

(2) Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proporțional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi înființate, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investiții, inclusiv perioada de grație de maximum 6 luni și, respectiv, 1 an pentru asigurarea producției, cu o dobândă de 50% din taxa oficială a scontului stabilită de Banca Națională a României. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Beneficiarii de credite acordate în condițiile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Modificări (2)

a) să aibă cel mult 250 de angajați și/sau membri cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu;

b) activitatea de bază să se realizeze în producție, servicii sau în turism;

c) pe cel puțin 50% din locurile de muncă nou-create să fie încadrat personal provenind din rândul șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă;

d) personalul încadrat în condițiile prevăzute la lit. c) să fie menținut în activitate cel puțin 3 ani;

e) locurile de muncă avute în vedere la acordarea de credite în condițiile alin. (2) să nu fie locurile de muncă vacante, rezultate în urma disponibilizărilor de personal în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare.

(4) Șomerii care se obligă să înființeze întreprinderi mici și mijlocii, unități cooperatiste, asociații familiale, precum și ca persoane fizice autorizate au prioritate la obținerea creditelor, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2) și (3). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 87. - Modificări (2)

Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite și cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat se vor stabili prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 88. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) În cazul în care persoanele angajate din rândul șomerilor sunt disponibilizate anterior împlinirii celor 3 ani de la încadrare, angajatorul este obligat ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data disponibilizării, să încadreze șomeri pe locurile de muncă devenite vacante. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine angajatorilor și în situația în care persoanele angajate pe noile locuri de muncă create nu provin din rândul șomerilor. Jurisprudență

(3) Pe perioada derulării contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numărul de posturi existent în unitate la data acordării creditului.

Art. 89. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) În cazul nerespectării condiției prevăzute la art. 86 alin. (3) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egală cu mărimea creditului acordat pentru fiecare loc de muncă creat și neocupat. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 88 alin. (1) și (2), angajatorul va suporta o penalitate egală cu mărimea creditului acordat pentru fiecare loc de muncă creat și neocupat, proporțional cu numărul de luni neocupate. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(3) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 88 alin. (3), contractul de creditare se reziliază, iar agentul economic va suporta o penalitate egală cu creditul acordat plus dobânda aferentă, fără a mai avea posibilitatea să beneficieze de credite în condițiile prezentei legi timp de 3 ani.

Art. 90. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Angajatorul poate solicita un nou credit dacă a achitat integral creditul anterior, inclusiv dobânzile aferente.

Art. 91. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru acordarea de credite în condiții avantajoase se face de bănci sau de agenții autorizate potrivit legii, cu care Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă încheie contracte în condițiile prevăzute de lege.

(2) Banca sau agenția de credite care administrează fonduri pentru acordarea de credite poartă răspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 92. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Condițiile de acordare și rambursare a creditelor, modul de stabilire a garanțiilor, organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru desemnarea băncilor și agențiilor autorizate să acorde credite din bugetul asigurărilor pentru șomaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Băncii Naționale a României.

3. Facilități acordate angajatorilor

Art. 93. -

(1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul șomerilor, pe care le mențin în activitate pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuția de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj. Modificări (3)

(2) Reducerea contribuției se acordă începând din anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni, și constă în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat în condițiile prevăzute la alin. (1) din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv.

Art. 94. - Modificări (1)

Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 86 alin. (1), beneficiază de reducere la plata contribuției, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru șomerii încadrați peste nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create prevăzute la art. 86 alin. (3) lit. c).

SECȚIUNEA a 4-a Prevederi finale

Art. 95. - Jurisprudență

Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, vor fi avizate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 96. -

(1) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă întocmește la sfârșitul fiecărui an bilanțuri de ocupare, prin care se evidențiază efectele măsurilor de stimulare a ocupării, realizate în perioada respectivă.

(2) Conținutul-cadru al bilanțurilor de ocupare se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(3) Bilanțurile de ocupare, pe județe și la nivel național, se publică în primul semestru al anului următor în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2002:
Dispoziții generale
Concepte privind piața muncii
Sistemul asigurărilor pentru șomaj
Măsuri pentru prevenirea șomajului
Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă
Instituții și responsabilități în aplicarea prezentei legi
Răspunderea juridică
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Stimularea mobilității forței de muncă prin acordarea primelor de încadrare și de instalare
Subvențiile acordate angajatorilor în cazul încadrării absolvențiilor instituțiilor de învățământ sau a celor cu handicap
Subvenții pe 3 ani pentru persoanele cu dizabilități. Sumele sunt diferențiate pe grade de handicap
Formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
Prima de mobilitate: în ce termen se pot recupera sumele acordate necuvenit?
Ocuparea forței de muncă: condițiile de stimulare au fost (din nou) modificate
De ce facilități beneficiază cei care angajează absolvenți ai instituțiilor de învățământ?
Facilități acordate de stat pentru angajatorii care încadrează anumite categorii de șomeri și alte persoane
Subvenții pentru șomeri de peste 45 de ani, unici întreținători ai familiilor monoparentale, de lungă durată și pentru tinerii NEET
Ce ajutoare și facilități acordă statul pentru angajatori și în ce condiții?
Proceduri:
Procedură de acreditare a furnizorilor de servicii de informare și consiliere profesională
;
se încarcă...