Instituții și organizații implicate în realizarea prevederilor prezentei legi | Lege 76/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Instituții și responsabilități în aplicarea prezentei legi -
SECȚIUNEA 1
Instituții și organizații implicate în realizarea prevederilor prezentei legi

Art. 97. -

Pentru realizarea obiectivelor și măsurilor prevăzute de prezenta lege Guvernul aprobă strategii, planuri și programe naționale, în profil de ramură și teritorial.

Art. 98. -

Instituțiile implicate în realizarea prevederilor prezentei legi sunt:

a) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;

b) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

c) ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale;

d) organizațiile sindicale și asociațiile patronale reprezentative la nivel național;

e) prefecturile și autoritățile administrației publice locale;

f) Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă.

Art. 99. -

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale are în domeniul ocupării forței de muncă următoarele atribuții:

a) urmărește tendințele de pe piața muncii și elaborează strategii, prognoze și programe naționale privind ocuparea forței de muncă, formarea profesională a șomerilor și egalitatea de șanse pe piața muncii;

b) elaborează și avizează proiectele de acte normative în domeniul ocupării, formării profesionale, promovării egalității de șanse pe piața muncii;

c) elaborează proiectul bugetului asigurărilor pentru șomaj;

d) deleagă anual atribuțiile de ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform legii;

e) urmărește, pe baza rapoartelor trimestriale și anuale, execuția bugetului asigurărilor pentru șomaj și exercită controlul asupra realizării politicilor, strategiilor, planurilor și programelor privind forța de muncă de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

f) împreună cu alte ministere și organe de specialitate realizează și actualizează Clasificarea ocupațiilor din România, ținând seama de schimbările în structura economică și socială a țării și de cerințele alinierii la standardele internaționale în domeniu;

g) promovează programe, propune acorduri și implementează proiecte de colaborare internațională în domeniile ocupării, formării profesionale și egalității de șanse pe piața muncii;

h) stabilește anual indicatorii de performanță și nivelul acestora, în baza cărora se elaborează programul anual de activitate al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Modificări (1)

Art. 100. -

(1) Realizarea politicilor, strategiilor, planurilor și programelor privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a șomerilor se înfăptuiește, în principal, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(2) Pentru realizarea serviciilor de ocupare și formare profesională Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va respecta:

a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate în domeniul ocupării și formării profesionale;

b) neutralitatea în posibilele interese divergente dintre angajatori și forța de muncă;

c) orientarea activității către nevoile clienților prin întocmirea planurilor individuale de acțiune și promovarea unor servicii rapide și de calitate; Modificări (1)

d) respectarea caracterului concurențial al activităților de pe piața muncii;

e) confidențialitatea datelor personale ale clienților; Modificări (1)

f) transparență în activitatea desfășurată și în privința rezultatelor obținute;

g) descentralizarea serviciilor și a procesului de luare a deciziilor;

h) adaptabilitatea serviciilor la modificările din mediul social și economic.

Art. 101. - Modificări (1)

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prezintă Ministerului Muncii și Solidarității Sociale rapoarte trimestriale și anuale privind executarea bugetului asigurărilor pentru șomaj și realizarea indicatorilor de performanță stabiliți prin protocol.

Art. 102. -

(1) Ministerele și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prin strategiile și politicile elaborate în domeniile pe care le coordonează, trebuie să asigure creșterea gradului de ocupare a forței de muncă.

(2) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) ministerele și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale pot propune în cadrul Comisiei Naționale de Promovare a Ocupării Forței de Muncă strategii, programe și proiecte de acte normative privind ocuparea și formarea profesională a forței de muncă.

Art. 103. -

(1) Organizațiile sindicale și asociațiile patronale, reprezentative la nivel național, participă în condițiile prevăzute de lege la elaborarea și implementarea programelor și măsurilor privind piața muncii.

(2) Organizațiile sindicale și asociațiile patronale reprezentative la nivel național vor fi consultate la elaborarea de acte normative care privesc ocuparea forței de muncă.

Art. 104. -

Prefecturile și autoritățile administrației publice locale au obligația să monitorizeze evoluțiile de pe piața muncii în plan teritorial, să participe activ la elaborarea și realizarea măsurilor de îmbunătățire a ocupării persoanelor neîncadrate în muncă și să sprijine activitatea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2002:
Indicatori statistici privind piața muncii
Clasificarea ocupațiilor
Categorii de beneficiari
Categorii de asigurați
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Indemnizația de șomaj
Servicii specializate
Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor
Prevederi finale
Instituții și organizații implicate în realizarea prevederilor prezentei legi
Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă
;
se încarcă...