Indemnizația de șomaj | Lege 76/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sistemul asigurărilor pentru șomaj -
SECȚIUNEA a 3-a
Indemnizația de șomaj

Art. 34. - Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Șomerii prevăzuți la art. 17 alin. (1) beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5)

b) nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizația de șomaj; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

c) nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

d) sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate. Jurisprudență

(2) Constituie stagiu de cotizare și perioadele în care angajatorul nu a plătit contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj și se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau nu și-a achitat contribuțiile datorită unor situații de forță majoră. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Șomerii prevăzuți la art. 17 alin. (2) beneficiază de indemnizații de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Puneri în aplicare (1)

a) sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul;

b) nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizația de șomaj; Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

c) nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii.

Art. 35. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g)-j) stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat, după caz, astfel: Modificări (2), Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (1)

a) prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare datei pensionării de invaliditate cu perioada de asigurare realizată după reluarea activității, dacă perioada de invaliditate nu depășește 12 luni și dacă s-au încadrat în muncă sau au încheiat contract de asigurare pentru șomaj în termen de 60 de zile de la data încetării motivului pentru care au fost pensionate;

b) prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare datei acordării concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu perioada de asigurare realizată după reluarea activității, dacă s-au încadrat în muncă sau au încheiat contract de asigurare pentru șomaj în termen de 60 de zile de la data încetării concediului;

c) prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare datei încorporării cu perioada de asigurare realizată după reluarea activității, dacă s-au încadrat în muncă sau au încheiat contract de asigurare pentru șomaj în termen de 60 de zile de la data încheierii stagiului militar;

d) prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare încetării activității cu perioada de asigurare realizată după reluarea activității dispusă prin hotărâre judecătorească, dacă perioada de suspendare a activității nu depășește 12 luni și dacă s-au încadrat în muncă sau au încheiat contract de asigurare pentru șomaj în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Art. 36. - Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea drepturilor de șomaj prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi se asimilează cu stagiul de cotizare. Jurisprudență

(2) Dovada vechimii în muncă, prevăzută la alin. (1), se face cu carnetul de muncă sau cu alte acte prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrării în vigoare a prezentei legi se face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 37. - Reviste (1)

(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care angajații sau, după caz, și angajatorii au plătit contribuții de asigurări pentru șomaj în sistemul asigurărilor pentru șomaj în România, precum și în alte țări, în condițiile stabilite prin acordurile și convențiile internaționale la care România este parte. Modificări (2)

(2) Drepturile cuvenite în sistemul asigurărilor pentru șomaj din România se pot transfera în țările în care asigurații își stabilesc domiciliul sau reședința, în condițiile reglementate prin acorduri și convenții internaționale la care România este parte. Reviste (1)

(3) Indemnizațiile de șomaj aferente drepturilor prevăzute la alin. (2) pot fi transferate în alte țări, în condițiile reglementate prin acorduri și convenții internaționale la care România este parte, în moneda țărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit. Jurisprudență

Art. 38. - Jurisprudență

(1) Indemnizația de șomaj se acordă persoanelor prevăzute la art. 17, la cerere, după caz, de la data: Jurisprudență, Reviste (3)

a) încetării contractului individual de muncă; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

b) încetării raporturilor de serviciu;

c) încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese; Jurisprudență

d) desfacerii contractului militarilor angajați pe bază de contract; Modificări (1)

e) încetării calității de membru cooperator;

f) încetării contractului de asigurare pentru șomaj;

g) încetării motivului pentru care au fost pensionate;

h) încetării concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani; Modificări (1), Reviste (1)

i) încheierii efectuării stagiului militar;

j) rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;

k) încetării activității desfășurate exclusiv pe baza convenției civile; Modificări (2)

l) expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a);

m) absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b);

n) expirării perioadei de 30 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. c).

(2) Indemnizația de șomaj se acordă de la data prevăzută la alin. (1), dacă cererea este înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 30 de zile de la această dată. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1), indemnizația de șomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii. Modificări (1), Reviste (1)

(4) Termenul de maximum 12 luni prevăzut la alin. (3) este termen de decădere din drepturi.

Art. 39. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Indemnizația de șomaj se acordă șomerilor prevăzuți la art. 17 alin. (1) pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează: Derogări (2), Reviste (4)

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de până la 5 ani, dar nu mai puțin de 1 an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins între 5 și 10 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. Jurisprudență

(2) Cuantumul indemnizației de șomaj prevăzute la alin. (1) este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară, reprezentând 75% din salariul de bază minim brut pe țară, în vigoare la data stabilirii acestuia. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 40. - Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Indemnizația de șomaj se acordă șomerilor prevăzuți la art. 17 alin. (2) pe o perioadă de 6 luni și este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară, în vigoare la data stabilirii acesteia. Modificări (2), Reviste (3)

(2) Indemnizația de șomaj prevăzută la alin. (1) se acordă șomerilor prevăzuți la art. 17 alin. (2) lit. a) și b), o singură dată, pentru fiecare formă de învățământ absolvită.

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj au următoarele obligații: Reviste (2)

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă; Jurisprudență, Reviste (1)

b) să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor; Jurisprudență, Reviste (1)

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate;

d) să caute activ un loc de muncă. Puneri în aplicare (1)

(2) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizații de șomaj au obligația de a anunța în termen de 3 zile agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care aceștia au fost înregistrați. Reviste (1)

(3) Obligația prevăzută la alin. (2) revine și caselor teritoriale de pensii care au stabilit și au pus în plată pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizație de șomaj. Puneri în aplicare (1)

Art. 42. -

(1) Nu beneficiază de indemnizație de șomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, situat la o distanță de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Modificări (1), Derogări (1)

(2) Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții care, la data solicitării dreptului, urmează o formă de învățământ. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 43. - Reviste (1)

(1) Indemnizația de șomaj se plătește lunar în cuantumul prevăzut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1).

(2) Pentru fracțiuni de lună indemnizația de șomaj se calculează proporțional cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă. Puneri în aplicare (1)

Art. 44. - Jurisprudență, Reviste (5)

Încetarea plății indemnizațiilor de șomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:

a) la data încadrării în muncă, conform legii, pentru o perioadă mai mare de 12 luni; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

b) la data când realizează din activități autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decât indemnizația de șomaj; Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizației de funcționare pentru a desfășura activități independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât indemnizația de șomaj; Modificări (2)

d) la data refuzului nejustificat de a se încadra conform pregătirii sau nivelului studiilor într-un loc de muncă situat la o distanță de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei; Puneri în aplicare (1)

f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depășește 12 luni;

g) la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă; Modificări (1)

h) la data plecării în străinătate a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;

j) în cazul decesului beneficiarului;

k) la expirarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2) și (3); Modificări (1)

l) la expirarea termenelor prevăzute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);

m) la data admiterii într-o formă de învățământ. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

Art. 45. - Jurisprudență

(1) Suspendarea plății indemnizațiilor de șomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează: Reviste (1)

a) la data la care nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a); Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

b) pe perioada îndeplinirii obligațiilor militare; Modificări (1), Reviste (1)

c) la data încadrării în muncă, conform legii, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată mai mică de 12 luni; Modificări (2), Reviste (2)

d) la data plecării din țară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei; Modificări (2), Reviste (2)

e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de până la 12 luni; Reviste (1)

f) la data pensionării pentru invaliditate;

g) pe perioada acordării indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, a indemnizației de maternitate și a indemnizației pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap; Modificări (1)

h) pe perioada incapacității temporare de muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, a altor forme de pregătire profesională, în timpul și din cauza practicii profesionale;

i) pe perioada acordării plăților compensatorii, potrivit legii. Modificări (1), Reviste (2)

(2) Repunerea în plată, după suspendarea în condițiile alin. (1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendării. Reviste (3), Proceduri (1)

(3) Repunerea în plată, după suspendarea în condițiile alin. (1) lit. b)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării situației care a condus la suspendare. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3), Proceduri (1)

(4) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a indemnizației de șomaj.

Art. 46. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Drepturile bănești prevăzute la art. 43 fac obiectul executării silite pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, precum și pentru cazurile prevăzute de Codul de procedură civilă ori de alte dispoziții legale speciale.

Art. 47. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Sumele plătite fără temei legal, cu titlu de indemnizație de șomaj, precum și debitele create în condițiile prezentei legi se recuperează de la persoanele care le-au primit în mod necuvenit, pe baza deciziilor emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care constituie titluri executorii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizație de șomaj se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripție legal. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedați nu se mai urmăresc.

Art. 48. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Beneficiarii de indemnizație de șomaj sunt asigurați în sistemul asigurărilor sociale de stat și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru asigurații acestor sisteme. Jurisprudență

(2) Contribuția pentru asigurările sociale de stat și contribuția pentru asigurările sociale de sănătate se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj și se virează caselor de asigurări respective de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Modificări (1)

(3) Drepturile de asigurări sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizație de șomaj se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Intervine anularea deciziei de imputare emisa de A.J.O.F.M. ? - Mădălina Moceanu
Prima instanta a retinut în mod corect ca în perioada 05.01.2012-04.01.2013 recurenta a încasat în mod necuvenit indemnizatia de somaj, ca urmare a realizarii de venituri peste indicatorul social de referinta de la data de 05.01.2012.
Astfel, din înscrisurile de la dosar, constând în adresa nr. xxxxx/2013 emisa de pârâta si adeverinta nr. xxx/ 2013 emisa de R. B., rezulta ca recurenta a realizat venituri în perioada în litigiu, peste indicatorul social de referinta, ca urmare a derularii contractului de agent încheiat cu aceasta banca la data de 03.04.2010.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 76/2002:
Termeni și expresii utilizate
Indicatori statistici privind piața muncii
Clasificarea ocupațiilor
Categorii de beneficiari
Categorii de asigurați
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Indemnizația de șomaj
Servicii specializate
Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor
Prevederi finale
Instituții și organizații implicate în realizarea prevederilor prezentei legi
Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă
Reviste:
Informații utile referitoare la indemnizația de șomaj (II)
Valorificarea plăților compensatorii în stabilirea indemnizației de șomaj. Aprecieri și argumente
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Condiții pentru obținerea indemnizației de șomaj
Indemnizație de șomaj. Condiții
Cine are dreptul legal la indemnizația de șomaj
Informații utile referitoare la indemnizația de șomaj (I)
Despre șomaj, cu implicații privind munca în străinătate
Dispoziție de încetare a plății indemnizației de șomaj pentru refuzul unor locuri de muncă. Necesitatea ca dispozițiile de repartiție să fi fost comunicate celui interesat. Anularea actului administrativ
Decizie de deschidere a drepturilor la indemnizația de șomaj. Angajator în insolvență
Proceduri:
Procedură privind primirea ajutorului de șomaj și integrare profesională
Referințe în cărți:
Concedierea colectivă
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 10/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția I civilă în Dosarul nr. 7.259/95/2013 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispozițiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 76/2002
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 217/2003 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
;
se încarcă...