Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Sistemul asigurărilor pentru șomaj -
← SECȚIUNEA a 2 a Bugetul asigurărilor pentru șomaj
CAPITOLUL IV Măsuri pentru prevenirea șomajului -
Art 49 →

SECȚIUNEA a 3-a Indemnizația de șomaj Puneri în aplicare (1)

Art. 34. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (14), Reviste (4), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Șomerii prevăzuți la art. 17 alin. (1) beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (12), Caută hotărâri judecătorești

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii; Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (3), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

b) nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizația de șomaj; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (6), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii; Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

d) sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Constituie stagiu de cotizare și perioadele în care angajatorul nu a plătit contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj și se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau nu și-a achitat contribuțiile datorită unor situații de forță majoră. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Șomerii prevăzuți la art. 17 alin. (2) beneficiază de indemnizații de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Puneri în aplicare (1), Caută hotărâri judecătorești

a) sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul; Caută hotărâri judecătorești

b) nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizația de șomaj; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Caută hotărâri judecătorești

c) nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii.

Art. 35. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (3)

Pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g)-j) stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat, după caz, astfel: Modificări (2), Derogări (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

a) prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare datei pensionării de invaliditate cu perioada de asigurare realizată după reluarea activității, dacă perioada de invaliditate nu depășește 12 luni și dacă s-au încadrat în muncă sau au încheiat contract de asigurare pentru șomaj în termen de 60 de zile de la data încetării motivului pentru care au fost pensionate;

b) prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare datei acordării concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu perioada de asigurare realizată după reluarea activității, dacă s-au încadrat în muncă sau au încheiat contract de asigurare pentru șomaj în termen de 60 de zile de la data încetării concediului;

c) prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare datei încorporării cu perioada de asigurare realizată după reluarea activității, dacă s-au încadrat în muncă sau au încheiat contract de asigurare pentru șomaj în termen de 60 de zile de la data încheierii stagiului militar;

d) prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare încetării activității cu perioada de asigurare realizată după reluarea activității dispusă prin hotărâre judecătorească, dacă perioada de suspendare a activității nu depășește 12 luni și dacă s-au încadrat în muncă sau au încheiat contract de asigurare pentru șomaj în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Art. 36. - Puneri în aplicare (3), Practică judiciară (2), Reviste (1)

(1) Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea drepturilor de șomaj prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi se asimilează cu stagiul de cotizare. Practică judiciară (1)

(2) Dovada vechimii în muncă, prevăzută la alin. (1), se face cu carnetul de muncă sau cu alte acte prevăzute de lege. Practică judiciară (1)

(3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrării în vigoare a prezentei legi se face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Art. 37. - Reviste (1)

(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care angajații sau, după caz, și angajatorii au plătit contribuții de asigurări pentru șomaj în sistemul asigurărilor pentru șomaj în România, precum și în alte țări, în condițiile stabilite prin acordurile și convențiile internaționale la care România este parte. Modificări (2)

(2) Drepturile cuvenite în sistemul asigurărilor pentru șomaj din România se pot transfera în țările în care asigurații își stabilesc domiciliul sau reședința, în condițiile reglementate prin acorduri și convenții internaționale la care România este parte. Reviste (1)

(3) Indemnizațiile de șomaj aferente drepturilor prevăzute la alin. (2) pot fi transferate în alte țări, în condițiile reglementate prin acorduri și convenții internaționale la care România este parte, în moneda țărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit. Practică judiciară (3)

Art. 38. - Practică judiciară (4), Hotărâri judecătorești

(1) Indemnizația de șomaj se acordă persoanelor prevăzute la art. 17, la cerere, după caz, de la data: Practică judiciară (2), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

a) încetării contractului individual de muncă; Modificări (2), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

b) încetării raporturilor de serviciu; Caută hotărâri judecătorești

c) încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

d) desfacerii contractului militarilor angajați pe bază de contract; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

e) încetării calității de membru cooperator; Caută hotărâri judecătorești

f) încetării contractului de asigurare pentru șomaj; Caută hotărâri judecătorești

g) încetării motivului pentru care au fost pensionate; Caută hotărâri judecătorești

h) încetării concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani; Modificări (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

i) încheierii efectuării stagiului militar; Caută hotărâri judecătorești

j) rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; Caută hotărâri judecătorești

k) încetării activității desfășurate exclusiv pe baza convenției civile; Modificări (2), Caută hotărâri judecătorești

l) expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a); Caută hotărâri judecătorești

m) absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b); Caută hotărâri judecătorești

n) expirării perioadei de 30 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. c). Caută hotărâri judecătorești

(2) Indemnizația de șomaj se acordă de la data prevăzută la alin. (1), dacă cererea este înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 30 de zile de la această dată. Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1), indemnizația de șomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii. Modificări (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Termenul de maximum 12 luni prevăzut la alin. (3) este termen de decădere din drepturi.

Art. 39. - Modificări (1), Practică judiciară (11), Reviste (5)

(1) Indemnizația de șomaj se acordă șomerilor prevăzuți la art. 17 alin. (1) pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează: Derogări (2), Reviste (3)

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de până la 5 ani, dar nu mai puțin de 1 an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins între 5 și 10 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. Practică judiciară (1)

(2) Cuantumul indemnizației de șomaj prevăzute la alin. (1) este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară, reprezentând 75% din salariul de bază minim brut pe țară, în vigoare la data stabilirii acestuia. Practică judiciară (5), Reviste (2)

Art. 40. - Derogări (1), Practică judiciară (1)

(1) Indemnizația de șomaj se acordă șomerilor prevăzuți la art. 17 alin. (2) pe o perioadă de 6 luni și este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară, în vigoare la data stabilirii acesteia. Modificări (2), Reviste (3)

(2) Indemnizația de șomaj prevăzută la alin. (1) se acordă șomerilor prevăzuți la art. 17 alin. (2) lit. a) și b), o singură dată, pentru fiecare formă de învățământ absolvită.

Art. 41. - Practică judiciară (2), Hotărâri judecătorești

(1) Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj au următoarele obligații: Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă; Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor; Practică judiciară (4), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate;

d) să caute activ un loc de muncă. Puneri în aplicare (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizații de șomaj au obligația de a anunța în termen de 3 zile agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care aceștia au fost înregistrați. Caută hotărâri judecătorești

(3) Obligația prevăzută la alin. (2) revine și caselor teritoriale de pensii care au stabilit și au pus în plată pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizație de șomaj. Puneri în aplicare (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 42. -

(1) Nu beneficiază de indemnizație de șomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, situat la o distanță de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Modificări (1), Derogări (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții care, la data solicitării dreptului, urmează o formă de învățământ. Modificări (1), Jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 43. - Reviste (1)

(1) Indemnizația de șomaj se plătește lunar în cuantumul prevăzut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1).

(2) Pentru fracțiuni de lună indemnizația de șomaj se calculează proporțional cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă. Puneri în aplicare (1)

Art. 44. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (5), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Încetarea plății indemnizațiilor de șomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:

a) la data încadrării în muncă, conform legii, pentru o perioadă mai mare de 12 luni; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

b) la data când realizează din activități autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decât indemnizația de șomaj; Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizației de funcționare pentru a desfășura activități independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât indemnizația de șomaj; Modificări (2), Caută hotărâri judecătorești

d) la data refuzului nejustificat de a se încadra conform pregătirii sau nivelului studiilor într-un loc de muncă situat la o distanță de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Caută hotărâri judecătorești

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei; Puneri în aplicare (1), Caută hotărâri judecătorești

f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depășește 12 luni;

g) la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

h) la data plecării în străinătate a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Caută hotărâri judecătorești

i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;

j) în cazul decesului beneficiarului;

k) la expirarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2) și (3); Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

l) la expirarea termenelor prevăzute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);

m) la data admiterii într-o formă de învățământ. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 45. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

(1) Suspendarea plății indemnizațiilor de șomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează: Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) la data la care nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a); Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) pe perioada îndeplinirii obligațiilor militare; Modificări (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) la data încadrării în muncă, conform legii, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată mai mică de 12 luni; Modificări (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

d) la data plecării din țară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei; Modificări (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de până la 12 luni; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

f) la data pensionării pentru invaliditate;

g) pe perioada acordării indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, a indemnizației de maternitate și a indemnizației pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

h) pe perioada incapacității temporare de muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, a altor forme de pregătire profesională, în timpul și din cauza practicii profesionale;

i) pe perioada acordării plăților compensatorii, potrivit legii. Modificări (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Repunerea în plată, după suspendarea în condițiile alin. (1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendării. Reviste (3), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Repunerea în plată, după suspendarea în condițiile alin. (1) lit. b)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării situației care a condus la suspendare. Modificări (2), Practică judiciară (2), Reviste (3), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a indemnizației de șomaj.

Art. 46. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

Drepturile bănești prevăzute la art. 43 fac obiectul executării silite pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, precum și pentru cazurile prevăzute de Codul de procedură civilă ori de alte dispoziții legale speciale.

Art. 47. - Modificări (1), Practică judiciară (7), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(1) Sumele plătite fără temei legal, cu titlu de indemnizație de șomaj, precum și debitele create în condițiile prezentei legi se recuperează de la persoanele care le-au primit în mod necuvenit, pe baza deciziilor emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care constituie titluri executorii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (9), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizație de șomaj se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripție legal. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedați nu se mai urmăresc.

Art. 48. - Practică judiciară (4)

(1) Beneficiarii de indemnizație de șomaj sunt asigurați în sistemul asigurărilor sociale de stat și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru asigurații acestor sisteme. Practică judiciară (1)

(2) Contribuția pentru asigurările sociale de stat și contribuția pentru asigurările sociale de sănătate se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj și se virează caselor de asigurări respective de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Modificări (1)

(3) Drepturile de asigurări sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizație de șomaj se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...