Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni | Lege 360/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL IV Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

SECȚIUNEA 1 Recompense Puneri în aplicare (1)

Art. 53. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Pentru contribuții deosebite la apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și la prevenirea faptelor antisociale, polițistului i se pot conferi decorații, în condițiile legii.

Art. 54. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu polițiștilor li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului de interne. Modificări (2)

(2) Pentru merite excepționale în atingerea unor obiective deosebite în activitatea poliției, polițistul poate fi avansat în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului de interne. Modificări (2)

(3) Pentru acțiuni deosebite care determină aducerea de venituri la bugetul de stat, polițistul poate fi recompensat cu până la 1% din cuantumul acestora, dar nu mai mult decât venitul său brut anual, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului de interne. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Răspunderea juridică și sancțiuni Puneri în aplicare (1)

Art. 55. - Referințe în jurisprudență (4)

Încălcarea de către polițist, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 56. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

Este absolvit de orice răspundere polițistul care, prin exercitarea, în limitele legii, a atribuțiilor de serviciu, a cauzat suferințe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora.

Art. 57. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2), Librăria Indaco (1)

Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte săvârșite de polițist, comise cu vinovăție: Referințe în jurisprudență (1)

a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probității profesionale a polițistului sau prestigiului instituției; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (14)

b) neglijența manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispozițiilor primite de la șefii ierarhici sau de la autoritățile anume abilitate de lege; Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (1)

c) întârzierea repetată sau nejustificată a soluționării lucrărilor; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

d) depășirea atribuțiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relațiile cu cetățenii; Referințe în jurisprudență (2)

e) absența nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu; Referințe în jurisprudență (1)

f) producerea de pagube materiale unității din care face parte sau patrimoniului Ministerului de Interne; Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1)

g) încălcarea normelor privind confidențialitatea activității desfășurate; Referințe în jurisprudență (1)

h) nerespectarea prevederilor jurământului de credință;

i) imixtiunea ilegală în activitatea altui polițist;

j) intervenția pentru influențarea soluționării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane.

Art. 58. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate polițistului sunt:

a) avertismentul; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

b) mustrarea scrisă; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

c) reducerea salariului pentru funcția îndeplinită cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni; Referințe în jurisprudență (6)

d) amânarea promovării în grade profesionale sau funcții superioare, pe o perioadă de 1-2 ani; Referințe în jurisprudență (7)

e) retrogradarea din funcție până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut;

f) suspendarea din funcție de la 1 la 3 luni, perioadă în care polițistul beneficiază numai de salariul corespunzător gradului profesional deținut;

g) destituirea din funcția publică avută.

Art. 59. - Modificări (1), Referințe (3), Referințe în jurisprudență (17), Reviste (1)

(1) Sancțiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea prealabilă și după consultarea consiliilor de disciplină. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5)

(2) Procedura cercetării prealabile se reglementează prin ordin al ministrului de interne. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5)

(3) Cercetarea prealabilă se efectuează de șeful unității sau de polițiști anume desemnați. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(4) Cercetările referitoare la abateri, din care rezultă date și indicii că au fost săvârșite fapte prevăzute de legea penală, se vor efectua și cu participarea unui reprezentant al Corpului, urmând ca, în raport de constatări, să fie sesizate organele judiciare. Referințe în jurisprudență (2)

(5) Ascultarea celui în cauză și consemnarea susținerilor sale sunt obligatorii. Referințe în jurisprudență (2)

(6) Polițistul cercetat are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării și să solicite probe în apărare. Referințe în jurisprudență (6)

(7) În fața consiliilor de disciplină polițistul are dreptul de a fi asistat de un alt polițist, ales de către acesta sau desemnat de Corp. De asemenea, polițistul cercetat poate fi asistat, la cererea sa, de avocat. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3)

(8) La stabilirea sancțiunii se ține seama de activitatea desfășurată anterior, de împrejurările în care abaterea disciplinară a fost săvârșită, de cauzele, gravitatea și consecințele acesteia, de gradul de vinovăție a polițistului, precum și de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise. Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1)

(9) Sancțiunea disciplinară se aplică în maximum 30 de zile de la luarea la cunoștință despre abaterea săvârșită, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(10) Pentru aceeași abatere nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 60. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

(1) Aplicarea sancțiunilor disciplinare se face potrivit competențelor stabilite prin ordin al ministrului de interne. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (2)

(2) Destituirea din poliție se dispune în mod corespunzător de persoanele care, potrivit art. 15, au competența să acorde gradele profesionale ale polițiștilor. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Art. 61. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1)

(1) Polițistul poate contesta sancțiunea disciplinară aplicată, în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință, șefului ierarhic superior celui care a aplicat sancțiunea. Acesta se pronunță prin decizie motivată, în termen de 30 de zile. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Împotriva sancțiunilor aplicate și a deciziilor nefavorabile polițistul nemulțumit se poate adresa Corpului, potrivit art. 50 lit. d). Referințe în jurisprudență (2)

(3) Polițistul nemulțumit de sancțiunea aplicată se poate adresa instanței de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului ori a dispoziției de sancționare. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 62. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(1) La nivelul Inspectoratului General al Poliției se constituie Consiliul superior de disciplină, iar la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, inspectoratele județene de poliție, unitățile teritoriale și instituțiile de învățământ ale poliției se constituie consilii de disciplină. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Consiliile de disciplină se constituie și funcționează pe lângă șefii unităților de poliție și au caracter consultativ. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Consiliile de disciplină își desfășoară activitatea în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului de interne. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 63. - Referințe în jurisprudență (3)

(1) Polițistul răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului unității, potrivit legislației aplicabile personalului civil din Ministerul de Interne. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5)

(2) Polițistul nu răspunde de pagubele cauzate patrimoniului unității dacă acestea sunt consecința unei acțiuni desfășurate în limitele legii.

Art. 64. -

(1) Urmărirea penală a polițiștilor se efectuează de către procuror sau de către ofițeri de poliție anume desemnați prin ordin al ministrului de interne, sub supravegherea procurorului, după caz, în condițiile legii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Competența de a efectua supravegherea urmăririi penale și de a judeca în fond infracțiunile săvârșite de polițiști revine parchetelor de pe lângă tribunale și tribunalelor - pentru infracțiunile comise de către agenții de poliție, parchetelor de pe lângă curțile de apel și curților de apel - pentru infracțiunile comise de către ofițerii de poliție, până la gradul de comisar-șef inclusiv, respectiv Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și Curții Supreme de Justiție - pentru infracțiunile comise de chestorii de poliție. Referințe în jurisprudență (5)

(3) Urmărirea penală și judecarea infracțiunilor contra siguranței statului săvârșite de polițiști se efectuează în mod obligatoriu de către procurorii militari și, respectiv, de instanțele militare, în condițiile legii.

Art. 65. - Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (12)

(1) În cazul în care împotriva polițistului s-a început urmărirea penală sau a fost trimis în judecată, menținerea sa în activitate se hotărăște după soluționarea definitivă a cauzei, cu excepția situației în care a comis și alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obișnuită. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Pe timpul urmăririi penale și judecării polițistul este pus la dispoziție. Polițistul pus la dispoziție îndeplinește numai acele sarcini și atribuții de serviciu stabilite, în scris, de șeful unității de poliție și beneficiază de drepturile bănești corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, și de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(3) Pe perioada arestării preventive polițistul este suspendat din funcție. Pe timpul suspendării polițistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute de prezenta lege. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum și în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, polițistul va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție, respectiv a suspendării din funcție, potrivit competențelor stabilite prin ordin al ministrului de interne. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 360/2002:
Dispoziții generale
Selecționarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale și încadrarea polițiștilor în categorii și grade profesionale
Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului
Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni
Întreruperea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Anulare dispoziție de sancționare disciplinară polițist. Efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 392/02.07.2014
H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor
Abaterea disciplinară
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Referințe în cărți:
Răspunderea disciplinară. Teorie și Jurisprudență
;
se încarcă...