Parlamentul României

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

Modificări (19), Puneri în aplicare (17), Acțiuni admise (2), Acțiuni respinse (37), Referințe (28), Derogări (1), Cărți (1), Reviste (9), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 august 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (20)

(1) Polițistul este funcționar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă și exercită atribuțiile stabilite pentru Poliția Română prin lege, ca instituție specializată a statului. Jurisprudență (29)

(2) Exercitarea profesiei de polițist implică, prin natura sa, îndatoriri și riscuri deosebite. Jurisprudență (2)

(3) Statutul special este conferit de îndatoririle și riscurile deosebite, de portul de armă și de celelalte diferențieri prevăzute în prezentul statut.

Art. 2. - Jurisprudență (7)

(1) Polițistul este învestit cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor și îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Autoritatea funcției nu poate fi exercitată în interes personal.

Art. 3. - Jurisprudență (3)

Polițistul își desfășoară activitatea profesională în interesul și în sprijinul persoanei, comunității și instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii, cu respectarea principiilor imparțialității, nediscriminării, proporționalității și gradualității.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Polițistul este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția și legile țării, jurământul de credință față de România, prevederile regulamentelor de serviciu și să îndeplinească dispozițiile legale ale șefilor ierarhici privind activitatea sa profesională. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Polițistul răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își execută atribuțiile de serviciu. Jurisprudență (1)

Art. 5. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

Șefii ierarhici din cadrul Poliției Române răspund pentru legalitatea dispozițiilor date subordonaților. Ei sunt obligați să verifice dacă acestea au fost transmise și înțelese corect și să controleze modul de îndeplinire a lor.

Art. 6. - Jurisprudență (3)

Polițistul beneficiază de drepturi compensatorii acordate potrivit prezentei legi pentru condițiile speciale și riscurile pe care le implică exercitarea profesiei.

Art. 7. - Jurisprudență (3)

Calitatea de polițist se dobândește și se pierde în condițiile prevăzute de prezenta lege.

CAPITOLUL II Selecționarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale și încadrarea polițiștilor în categorii și grade profesionale Modificări (1)

SECȚIUNEA 1 Selecționarea și pregătirea polițiștilor

Art. 8. -

Profesia de polițist poate fi exercitată numai de către persoana care a dobândit această calitate, în condițiile legii.

Art. 9. - Jurisprudență (9)

(1) Polițiștii provin, de regulă, din rândul absolvenților instituțiilor de învățământ ale Ministerului de Interne. Modificări (1), Jurisprudență (7)

(2) Ofițerii de poliție pot proveni și din rândul agenților de poliție absolvenți, cu diplomă sau licență, ai instituțiilor de învățământ superior de lungă sau scurtă durată ale Ministerului de Interne sau ai altor instituții de învățământ superior cu profil corespunzător specialităților necesare poliției, stabilite prin ordin al ministrului de interne. Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (15)

(3) Pentru unele funcții pot fi încadrați specialiști cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

(4) Admiterea în instituțiile de învățământ ale Ministerului de Interne ori încadrarea unor specialiști în poliție se realizează prin concurs. Modificări (1)

Art. 10. - Jurisprudență (2)

(1) La concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului de Interne și la încadrarea directă a unor specialiști are acces orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplinește, pe lângă condițiile generale legale prevăzute pentru funcționarii publici, și următoarele condiții speciale: Modificări (2), Jurisprudență (3)

a) să fie aptă din punct de vedere fizic și psihic; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

b) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; Jurisprudență (3)

c) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate. Modificări (1), Jurisprudență (6)

(2) Înaintea începerii activității polițiștii încadrați direct trebuie să urmeze un curs de formare în instituțiile de învățământ ale Ministerului de Interne, iar bărbații trebuie să aibă îndeplinit, de regulă, serviciul militar. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(3) Candidații care au promovat concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului de Interne, precum și persoanele care urmează să fie încadrate direct în poliție nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic. Modificări (2)

(4) Dacă în perioada desfășurării activității de polițist sau a studiilor în instituțiile de învățământ ale Ministerului de Interne intervine vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 45 alin. (1), se ia măsura destituirii celui în cauză sau a exmatriculării, după caz. În situațiile în care elevul, studentul sau polițistul se află în curs de cercetare penală ori de judecată, măsura exmatriculării, respectiv cea a destituirii, se ia după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a instanței de judecată. Modificări (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

(5) Criteriile privind selecționarea polițiștilor candidați pentru concursurile de admitere în instituțiile de învățământ proprii, precum și selecționarea specialiștilor se stabilesc prin ordin al ministrului de interne. Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Poliției, asigură pregătirea continuă a polițiștilor pentru ridicarea nivelului profesional. Modificări (1)

(2) Polițistul poate fi trimis la studii în străinătate, prin concurs, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului de interne. Modificări (1)

(3) Categoriile, formele de pregătire și modul de desfășurare, precum și durata de perfecționare a pregătirii polițistului sunt stabilite prin ordin al ministrului de interne. Modificări (2)

Art. 12. - Jurisprudență (2)

În programele de pregătire a viitorilor polițiști, elevi sau studenți din instituțiile de învățământ ale Ministerului de Interne se prevăd activități specifice pregătirii militare, pentru primul an de studii, fapt ce le asigură, după promovarea acestui an, echivalarea îndeplinirii serviciului militar obligatoriu. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Obținerea gradelor profesionale și încadrarea polițiștilor în categorii și grade profesionale Puneri în aplicare (1)

Art. 13. - Jurisprudență (1)

(1) Polițiștii pot fi debutanți sau definitivi.

(2) Polițiștii debutanți sunt persoanele care ocupă, pe durata perioadei de stagiu, un post în cadrul Poliției Române.

Art. 14. - Jurisprudență (14)

(1) Polițiștii se încadrează în două categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează: Jurisprudență (10)

a) categoria A - Corpul ofițerilor de poliție - cuprinde ofițeri de poliție cu studii superioare; Jurisprudență (2)

b) categoria B - Corpul agenților de poliție - cuprinde agenți de poliție cu studii liceale sau postliceale cu diplomă. Jurisprudență (2)

(2) Categoriile de polițiști se împart pe corpuri și grade profesionale, după cum urmează: Jurisprudență (7)

I. Corpul ofițerilor de poliție: Modificări (1)

a) chestor-șef de poliție; Jurisprudență (1)

b) chestor-șef adjunct de poliție;

c) chestor principal de poliție;

d) chestor de poliție; Jurisprudență (1)

e) comisar-șef de poliție; Jurisprudență (2)

f) comisar de poliție; Jurisprudență (1)

g) subcomisar de poliție; Jurisprudență (1)

h) inspector principal de poliție;

i) inspector de poliție; Jurisprudență (1)

j) subinspector de poliție. Jurisprudență (1)

II. Corpul agenților de poliție: Jurisprudență (6)

a) agent-șef principal de poliție; Jurisprudență (1)

b) agent-șef de poliție;

c) agent-șef adjunct de poliție;

d) agent principal de poliție;

e) agent de poliție. Jurisprudență (1)

(3) Gradele profesionale de chestor, comisar-șef și comisar pot fi obținute numai de către ofițeri cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

Art. 15. - Jurisprudență (5)

(1) Obținerea gradelor profesionale se face prin avansare de către: Modificări (1), Jurisprudență (2)

a) Președintele României, pentru chestori, la propunerea ministrului de interne; Jurisprudență (1)

b) ministrul de interne, pentru ceilalți ofițeri de poliție, la propunerea inspectorului general al poliției; Jurisprudență (6)

c) inspectorul general al poliției, pentru agenți de poliție, la propunerea șefilor unităților de poliție. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(2) Acordarea gradelor profesionale se face cu avizul consultativ al Corpului Național al Polițiștilor.

Art. 16. - Jurisprudență (4)

(1) Pentru obținerea gradului profesional următor polițistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență (1)

a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deținut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv; Modificări (2)

b) să fi fost apreciat în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu calificativul "excepțional" sau "foarte bun", iar în ceilalți ani ai stagiului, cel puțin cu calificativul "bun". Anii în care polițistului i s-au acordat calificative inferioare acestora nu intră în calculul stagiului minim în grad. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență (3)

(2) Pentru obținerea gradelor profesionale de comisar-șef, subcomisar și agent-șef, polițistul este obligat să absolvească un curs de capacitate ale cărui durată și tematică vor fi stabilite prin ordin al ministrului de interne, iar pentru obținerea gradului profesional de chestor este necesară promovarea examenului organizat în acest scop. Modificări (3), Jurisprudență (1)

Art. 17. - Jurisprudență (1)

Stagiul minim în gradele profesionale este:

I. Corpul ofițerilor de poliție:

a) chestor-şef adjunct de poliţie - 2 ani;
b) chestor principal de poliţie - 2 ani;
c) chestor de poliţie - 2 ani;
d) comisar-şef de poliţie - 3 ani;
e) comisar de poliţie - 3 ani;
f) subcomisar de poliţie - 4 ani;
g) inspector principal de poliţie - 3 ani;
h) inspector de poliţie - 3 ani;
i) subinspector de poliţie - 4 ani.
Modificări (1)

II. Corpul agenților de poliție:

a) agent-şef de poliţie - 5 ani;
b) agent-şef adjunct de poliţie - 5 ani;
c) agent principal de poliţie - 5 ani;
d) agent de poliţie - 5 ani.

Art. 18. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

În situațiile și în condițiile stabilite prin ordin al ministrului de interne posturile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz.

Art. 19. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

(1) Acordarea gradelor profesionale următoare în cadrul aceleiași categorii se face în ordinea ierarhică a gradelor, în raport cu nevoile și posibilitățile existente, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul de interne. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

(2) Polițistul care a dobândit titlul științific de doctor este exceptat de la condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2).

(3) Polițistul care a absolvit cursuri postuniversitare este exceptat de la condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2), mai puțin de la cea referitoare la acordarea gradului profesional de chestor. Modificări (1)

(4) Specialitățile studiilor superioare, ale cursurilor postuniversitare și titlurile științifice prevăzute la alin. (2)-(4) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne. Modificări (1)

Art. 20. -

Polițistului care și-a sacrificat viața în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu i se acordă post-mortem gradul de subinspector de poliție, pentru agenții de poliție, și gradul următor, pentru ofițerii de poliție.

Art. 21. - Jurisprudență (5)

(1) Absolvenților instituțiilor de învățământ de profil ale Ministerului de Interne li se acordă grade profesionale și sunt încadrați în structurile de poliție cu perioade de stagiu. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (5)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...