Ministerul Educației Naționale - MEN

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani din 20.02.2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 februarie 2014 până la 26 octombrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 5033/2016 și înlocuit de Metodologie 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta metodologie reglementează organizarea și funcționarea învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani, în condițiile legii, începând cu anul școlar 2014-2015.

Art. 2. -

Învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, denumit în continuare învățământ profesional cu durata de 3 ani, are următoarele obiective:

a) dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului european al calificărilor;

b) dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor preponderent în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate la operatori economici.

Art. 3. -

(1) Învățământul profesional cu durata de 3 ani este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior.

(2) Învățământul profesional cu durata de 3 ani este organizat ca învățământ cu frecvență, cursuri de zi.

(3) Învățământul profesional cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desfășurat și în limbile minorităților naționale.

(4) Pot opta pentru înscrierea în învățământul profesional și elevii din învățământul special care finalizează învățământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(5) Învățământul profesional cu durata de 3 ani se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Art. 4. -

Formarea profesională inițială prin învățământul profesional cu durata de 3 ani constă în:

a) pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe parcursul primului an de învățământ profesional;

b) pregătire profesională generală și de specialitate, specifică unei calificări profesionale, pe parcursul celui de-al doilea și al treilea an de învățământ profesional.

Art. 5. -

(1) Efectivul de elevi al unei formațiuni de studiu pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani respectă prevederile legale în vigoare.

(2) O formațiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau maximum două calificări profesionale din același domeniu de pregătire profesională.

(3) În cazuri excepționale, și numai cu aprobarea Ministerului Educației Naționale, se poate organiza o formațiune de studiu și pentru două calificări profesionale din domenii de pregătire profesională diferite.

Art. 6. -

(1) Elevii din învățământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de susținere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin Programul național de protecție socială "Bursa profesională", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional.

(2) Distinct de sprijinul financiar acordat conform alin. (1), elevii din învățământul profesional cu durata de 3 ani pot beneficia și de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de practică.

CAPITOLUL II Organizarea învățământului profesional cu durata de 3 ani

Art. 7. -

(1) Învățământul profesional cu durata de 3 ani se poate organiza numai în unitățile de învățământ profesional și tehnic acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională inițială pentru calificările de nivel 2 specificate în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, în condițiile legii. Calificările de nivel 2 specificate în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare corespund nivelului 3 al Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.

(2) Unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 ani trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) existența bazei materiale necesare desfășurării pregătirii elevilor pentru dobândirea calificării profesionale;

b) existența resursei umane calificate, prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat.

Art. 8. -

(1) Învățământul profesional cu durata de 3 ani se organizează numai în unitățile de învățământ care anexează la propunerea privind planul de școlarizare contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituții publice, prin care se stabilesc obligațiile privind:

a) organizarea și desfășurarea procesului de formare pentru obținerea calificării profesionale a elevilor și a stagiilor de pregătire practică, precum și proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

b) asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învățământul profesional;

c) asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unitățile de învățământ cu operatorii economici/instituțiile publice partenere pe o durată de minimum 3 ani, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional.

Art. 9. -

(1) Cifra de școlarizare pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani se stabilește anual, pe baza nevoilor pieței muncii și a tendințelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul regional de acțiune pentru învățământ (PRAI) la nivel regional și Planul local de acțiune pentru învățământ (PLAI) la nivel local, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici.

(2) Cifra de școlarizare se stabilește la nivel județean cu respectarea prevederilor metodologiei de fundamentare a cifrei de școlarizare, aprobată de ministrul educației naționale.

(3) Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), prin reprezentanții săi în fiecare regiune, asigură asistență metodologică inspectoratelor școlare și comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social pentru formare profesională (CLDPS) în fundamentarea planului de școlarizare și stabilirea cifrei de școlarizare.

Art. 10. -

(1) Lista unităților de învățământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 ani se stabilește anual, pe baza propunerilor unităților de învățământ și ale operatorilor economici.

(2) Proiectul planului de școlarizare pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani și lista unităților de învățământ care organizează învățământ profesional sunt realizate la nivelul fiecărui județ, sunt avizate de către CLDPS și de către CNDIPT, prin reprezentanții săi la nivel regional. Proiectul planului de școlarizare pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani și lista unităților de învățământ care organizează învățământ profesional sunt aprobate de către inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București.

(3) Lista unităților de învățământ profesional și proiectul planului de școlarizare se fundamentează numai cu respectarea următoarelor repere:

a) prevederile PRAI și ale PLAI, distribuția teritorială a ofertei unităților de învățământ și direcțiile strategice de restructurare a rețelei județene, a municipiului București, a unităților de învățământ profesional și tehnic;

b) accesibilitatea unităților de învățământ, stabilită prin analiza distribuției în teritoriu a rețelei de învățământ profesional la nivel județean, în raport cu infrastructura și cu rețeaua de transport;

c) ponderea elevilor cu domiciliul în alte localități/unități teritorial-administrative din totalul populației școlare locale, care solicită să se pregătească pentru o anumită calificare, în raport cu posibilitățile de asigurare a transportului elevilor și/sau a cazării în internate școlare;

d) îndeplinirea, conform standardelor de acreditare, de către unitățile de învățământ a prevederilor legale privind: spațiile de școlarizare, baza materială, sănătatea și securitatea muncii, pregătirea personalului didactic;

e) existența contractelor-cadru, prevăzute la art. 8, încheiate cu operatorii economici/instituțiile publice cu dotări tehnologice și resurse, capabile să asigure pregătirea practică a elevilor pentru calificările solicitate;

f) alte repere legate de specificul regional și local, stabilite de inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București și avizate de CLDPS.

(4) Anexele proiectului planului de școlarizare, detaliate pe domenii de formare profesională, calificări și unități de învățământ, conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, completate de către inspectoratele școlare, sunt transmise la Ministerul Educației Naționale (Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională - DGMRURSN) și la CNDIPT, odată cu transmiterea anexelor metodologiei de fundamentare a cifrei de școlarizare.

Art. 11. -

(1) Încadrarea cu personal didactic în învățământul profesional cu durata de 3 ani se face în funcție de specializarea acestora, de prevederile planului-cadru și ale planului de învățământ, conform prevederilor legale.

(2) În învățământul profesional cu durata de 3 ani poate fi încadrat și personal didactic asociat, în condițiile legii.

(3) Selecția personalului didactic asociat se realizează conform legislației în vigoare și respectând metodologia mișcării personalului didactic, aprobată de ministrul educației naționale.

Art. 12. -

(1) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București publică lista cu unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 ani și oferta de pregătire a acestora în broșura admiterii în învățământul liceal de stat. În scopul unei bune și complete informări a elevilor și a părinților acestora, broșura admiterii va conține atât informațiile legate de admiterea în învățământul liceal de stat, cât și în cel profesional, în secțiuni separate.

(2) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București realizează activități specifice de prezentare și promovare a ofertei locale a învățământului profesional, împreună cu unitățile de învățământ și cu operatorii economici/instituțiile publice partenere.

(3) Pentru promovarea ofertei locale a învățământului profesional este obligatorie realizarea următoarelor activități:

a) organizarea acțiunii "Săptămâna meseriilor" în perioada dedicată activităților de consiliere și orientare profesională a elevilor;

b) organizarea acțiunii "Târgul meseriilor" pentru prezentarea ofertei la nivel regional/județean;

c) promovarea învățământului profesional și a numărului de locuri disponibile în mijloacele locale de comunicare în masă.

(4) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București prevăd obligatoriu, în tematica de inspecție școlară, cel puțin o activitate care vizează organizarea și funcționarea învățământului profesional cu durata de 3 ani.

CAPITOLUL III Conținutul pregătirii prin învățământul profesional cu durata de 3 ani

Art. 13. -

(1) Planurile-cadru de învățământ și curriculumul pentru fiecare calificare profesională sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) Schemele orare de funcționare a învățământului profesional cu durata de 3 ani se stabilesc la nivelul unității de învățământ, în funcție de posibilitățile de organizare a stagiilor de pregătire practică la operatorul economic/instituția publică partener de practică.

(3) Schemele orare reprezintă particularizarea planului-cadru de învățământ la condițiile specifice de organizare a pregătirii elevilor la nivel de săptămână, lună sau semestru școlar. Schemele orare sunt flexibile din punctul de vedere al alocării numărului de ore pentru fiecare disciplină/modul, orele de pregătire putând fi distribuite pe durata anului școlar sau comasate pe parcursul mai multor săptămâni, cu respectarea numărului total de ore/săptămână și a numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul.

Art. 14. -

(1) Pregătirea practică a elevilor din învățământul profesional cu durata de 3 ani se desfășoară în cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică și al stagiilor de pregătire practică stabilite prin planurile de învățământ.

(2) Orele de laborator tehnologic și orele de instruire practică se pot desfășura atât în laboratoarele și atelierele unității de învățământ, cât și la operatorul economic/instituția publică parteneră pentru pregătirea practică.

(3) Durata stagiilor de pregătire practică se stabilește prin planul-cadru de învățământ.

(4) Stagiile de pregătire practică se realizează, de regulă, la operatorul economic/instituția publică parteneră. Pentru a răspunde nevoilor angajatorilor, în special din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii - IMM, stagiile de pregătire practică pot fi organizate și în unitatea de învățământ, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

a) unitatea de învățământ dispune de ateliere dotate corespunzător și de resursa umană calificată pentru desfășurarea pregătirii practice a elevilor și asigură împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere materiile prime și materialele necesare dobândirii de către elevi a competențelor profesionale;

b) condițiile de organizare și desfășurare a stagiilor de pregătire practică în unitatea de învățământ sunt reglementate în contractele-cadru cu operatorii economici/instituțiile publice partenere.

(5) Pentru organizarea stagiilor de pregătire practică în unitatea de învățământ, aprobarea este dată de inspectorul școlar general, la cererea unității de învățământ, avizată de inspectorul școlar pentru învățământul profesional și tehnic.

(6) Pregătirea practică a elevilor realizată în unitatea de învățământ se organizează, pentru fiecare calificare profesională, cu grupe de maximum 15 elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat de unitatea de învățământ.

(7) Planificarea orară a pregătirii practice a elevilor organizate la operatorul economic/instituția publică va fi stabilită de unitatea de învățământ, împreună cu entitatea parteneră, în funcție de programul de lucru al acesteia, respectând particularitățile de vârstă ale elevilor și reglementările legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii.

Art. 15. -

(1) Stagiile de pregătire practică prevăzute prin planul-cadru de învățământ se desfășoară pe baza contractelor de pregătire practică, încheiate între unitatea de învățământ profesional, operatorul economic/instituția publică, partener de practică, elevul și părintele/reprezentantul legal al elevului minor, conform modelului standard aprobat prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) Contractele de pregătire practică pot fi încheiate individual (separat pentru fiecare elev) sau pentru mai mulți elevi care se pregătesc pentru aceeași calificare profesională.

(3) Stagiile de practică se organizează în perioadele stabilite de unitatea de învățământ împreună cu operatorul economic/instituția publică parteneră, astfel încât să se asigure încheierea situației școlare a elevilor până cel mai târziu la data de 31 august.

Art. 16. -

(1) Directorul unității de învățământ desemnează câte un cadru didactic coordonator de practică, pentru un număr de minimum 12 elevi. Cadrul didactic coordonator de practică este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a activităților asumate de unitatea de învățământ, prin contractul de pregătire practică, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează, indiferent dacă stagiul de practică se desfășoară la unul sau la mai mulți operatori economici/instituții publice.

(2) Operatorii economici/instituțiile publice la care se desfășoară pregătirea practică a elevilor din învățământul profesional cu durata de 3 ani stabilesc tutorii care coordonează această activitate.

(3) Pentru buna desfășurare a pregătirii practice, tutorii colaborează cu cadrele didactice coordonatoare de practică.

(4) Responsabilitățile tutorelui și ale cadrului didactic coordonator de practică sunt stabilite prin contractul de pregătire practică.

CAPITOLUL IV Evaluarea și certificarea rezultatelor învățării

Art. 17. -

Absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, care au finalizat stagiile de pregătire practică stabilite prin planul-cadru de învățământ, au dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale.

Art. 18. -

(1) Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de unitatea de învățământ care a asigurat formarea profesională a absolvenților, cu condiția ca unitatea de învățământ să fie acreditată conform legii.

(2) Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale, pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

(3) Probele examenului de certificare a calificării profesionale se organizează la operatorii economici/instituțiile publice partenere sau la unitatea de învățământ care a asigurat formarea profesională în situația în care contractele-cadru cu operatorii economici/instituțiile publice partenere prevăd în mod expres acest lucru.

(4) Din comisia de examen fac parte evaluatori autorizați, externi unității de învățământ în care s-a desfășurat programul de formare, precum și reprezentanți ai operatorului economic/ instituției publice partenere.

(5) Monitorizarea organizării și desfășurării examenului de certificare este realizată de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București.

Art. 19. -

(1) Absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(2) Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învățământului liceal, în condițiile legii și ale reglementărilor specifice stabilite de Ministerul Educației Naționale.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...