Parlamentul României

Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (11)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 28 iunie 2002.

În vigoare de la 28 iunie 2002 până la 23 decembrie 2002, fiind înlocuit prin Lege 680/2002;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituția României, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2002, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2002 să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Aderarea și ratificarea unor acorduri și înțelegeri internaționale, cu excepția tratatelor încheiate în numele României:

1. ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la București la 4 decembrie 2001;

2. ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul PHARE 2001 - RO 0102 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, semnat la București la 4 decembrie 2001;

3. ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul PHARE 2001 - RO 0103 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 4 decembrie 2001;

4. ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul național PHARE 2001 (RO 0104 - RO 0109), semnat la București la 4 decembrie 2001;

5. ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul orizontal în domeniul securității nucleare pentru 2001 pentru România - RO 0110, semnat la București la 19 decembrie 2001;

6. ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finanțare referitor la facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001 - RO 9915, semnat la București la 30 decembrie 1999;

7. modificarea unor acte normative de ratificare a unor convenții și a altor înțelegeri internaționale, încheiate de Guvern;

8. aderarea la convenții internaționale și ratificarea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-6, care, potrivit Legii nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor, sunt în competența de aprobare a Guvernului.

II. Crearea cadrului juridic necesar aplicării Programului de dezvoltare a economiei naționale:

1. reglementări privind rectificarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002, pe baza indicatorilor macroeconomici în semestrul I al anului 2002 și a actelor normative adoptate în anul 2002, cu influențe asupra cheltuielilor bugetare;

2. modificarea și completarea legislației privind controlul fiscal din România, în vederea armonizării cu legislația în domeniu din țările Uniunii Europene;

3. modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire;

4. modificarea și completarea cadrului legislativ privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare; organizarea și funcționarea societăților de credit ipotecar;

5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2002;

6. perfecționarea cadrului legislativ privind realizarea creanțelor bugetare;

7. stabilirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare și autorizare a funcționării comercianților;

8. reglementarea unor aspecte economico-financiare la societățile comerciale aflate în proces de privatizare;

9. perfecționarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislația comunitară;

10. măsuri privind amenajarea, conservarea și dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activității în domeniul construcțiilor; reglementări privind lucrările publice; modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

11. reglementări privind cooperația agricolă;

12. modificarea și completarea cadrului legislativ privind organizarea activității agenților imobiliari.

III. Reglementări privind activitatea judiciară:

1. reglementări privind regimul juridic al sancțiunilor închisorii contravenționale și prestării unei activități în folosul comunității;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România.

IV. Administrație publică centrală și locală:

1. reglementarea regimului juridic al producerii și utilizării cardului electronic de identitate pentru cetățeni;

2. constituirea Băncii de Investiții a Autorităților Locale (B.I.A.L.);

3. organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică;

4. organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public;

5. stabilirea procedurii de atribuire și schimbare de denumiri;

6. stabilirea statutului-cadru al unității administrativ-teritoriale;

7. reglementări pentru armonizarea deplină a dispozițiilor din legislația internă privind publicitatea cu cea comunitară în materie;

8. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;

9. stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.

V. Muncă și solidaritate socială:

1. modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate;

2. modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001;

3. corelarea reglementărilor privind sporurile de salariu.

VI. Educație și cercetare:

1. reglementări privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;

2. reglementări privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

VII. Protecția copilului, sănătate și familie:

1. reglementări privind prevenirea și declararea abandonului;

2. organizarea, funcționarea și finanțarea Oficiului Român pentru Adopții;

3. organizarea, funcționarea și finanțarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului;

4. reglementări privind drepturile și obligațiile copiilor aflați în îngrijirea statului la împlinirea vârstei de 18 ani;

5. organizarea, funcționarea și finanțarea sistemului de protecție a copilului;

6. reglementări privind drepturile acordate copiilor și tinerilor ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului în regim rezidențial și semirezidențial, ale mamelor protejate în centre maternale, precum și ale copiilor aflați în plasament sau încredințare la asistenți maternali profesioniști;

7. măsuri pentru relansarea reformei sanitare, îmbunătățirea stării de sănătate a populației;

8. reglementări privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților sanitare.

VIII. Apărare națională, ordine publică și siguranță națională:

1. regimul de control al exporturilor și importurilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare;

2. regimul de control al interzicerii armelor chimice;

3. corelarea dispozițiilor legale privind sistemul de salarizare pentru personalul militar și civil din instituțiile de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.

Art. 2. -

(1) În conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. (3) din Constituția României ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputaților și Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2002. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

(2) Ordonanțele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. -

(1) În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate și depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

(2) Pentru evitarea paralelismelor în reglementare, prevederile preluate în ordonanțe se elimină de drept din cuprinsul proiectelor respective.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 26 iunie 2002.

Nr. 411.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...