Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 258/2014 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsura 215 "Plăți privind bunăstarea animalelor - pachet b) - păsări" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 februarie 2014 până la 06 octombrie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1438/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu Referatul comun de aprobare nr. 4.083 din 6 februarie 2014 al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) și al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA),

În baza prevederilor:

- Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3837 din 16 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală;

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

- Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și, respectiv, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;

- Acordul-cadru de delegare nr. 74 din 13 octombrie 2010 încheiat între APDRP și APIA pentru implementarea măsurilor privind plățile compensatorii cuprinse în axa II în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Pentru cererile de ajutor depuse de beneficiari începând cu anul 2012 aferente măsurii 215 "Plăți privind bunăstarea animalelor - pachet b) - păsări" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 se aprobă sistemul de sancțiuni specifice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

București, 17 februarie 2014.

Nr. 258.

ANEXĂ

SISTEMUL DE SANCȚIUNI
pentru măsura 215 "Plăți privind bunăstarea animalelor" - pachet b) - păsări din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Sistemul de sancțiuni, aplicabil pentru cererile de ajutor aferente măsurii 215 "Plăți privind bunăstarea animalelor - pachete b) - păsări" depuse de beneficiari în sesiunea 2012 conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 239/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăți privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări, se stabilește ținându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităților constatate:

- neglijența - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalități, chiar dacă beneficiarului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancțiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acțiunii neintenționate a beneficiarului;

- intenția - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condițiile în care fie urmărește producerea lui prin intermediul faptei, fie, deși nu îl urmărește, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-știință a autorităților cu atribuții în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false și orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obținerii unor plăți din fonduri europene nerambursabile. A doua repetiție este considerată intenție;

- repetiția:

- pentru condiții superioare - presupune nerespectarea aceleiași norme, cerințe sau obligații, în cazul în care aceasta se constată la verificarea anuală (verificare administrativă + control la fața locului + supracontrol) de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condițiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare și a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situația;

- pentru ecocondiționalitate - presupune nerespectarea aceleiași norme, cerințe sau obligații, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condițiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare și a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situația;

- amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, dacă aceasta are un efect răspândit în afara fermei respective sau dacă se limitează la ferma respectivă;

- gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanța consecințelor acestuia, ținându-se seama de obiectivele cerinței sau normei respective;

- persistența - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.

Pentru calcularea sancțiunilor, următorii termeni vor avea semnificațiile de mai jos:

Definiții pentru stabilirea sancțiunilor de supradeclarare (A)

Efectiv estimat - efectivele de păsări estimate de beneficiar a fi livrate/transferate/mutate/efective medii anuale etc. conform anexei nr. 1 la Cererea de ajutor, pentru o singură fermă de creștere a păsărilor, pe cele 4 categorii (transformate în UVM și cumulate), valabile pe perioada de angajament (minimum 5 ani). Efectivul estimat din cererea de ajutor (anul I de angajament) rămâne bază de referință pentru întreaga perioadă de angajament de la care se calculează supradeclararea.

Efectiv livrat - efectivele livrate/efectiv mediu anual etc. conform calculelor realizate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) după depunerea tuturor deconturilor justificative aferente fiecărei ferme de creștere a păsărilor, pe cele 4 categorii (pentru calcularea sancțiunilor efectivele vor fi transformate în UVM și cumulate).

Calcularea sancțiunilor se realizează pe fiecare subpachet.

Definiții și formule de calcul pentru calcularea sancțiunilor de nerespectare a criteriilor de eligibilitate generale și specifice:

NOTĂ:

(P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 aferentă decontului justificativ sau perioada pentru care au fost depuse documente justificative dacă nu au avut loc livrări.)

Efective livrate cf. doc. (nr. capete) = Efective livrate cf. doc. P1 (nr. capete) + Efective livrate cf. doc. P2 (nr. capete) + Efective livrate cf. doc. P3 (nr. capete) + Efective livrate cf. doc. P4 (nr. capete)

Efective livrate anual (nr. capete) = Efective livrate cf. doc. (nr. capete) - Efectivul afectat anual det. cond. min. (nr. capete) (calculat pe subpachet și pe categorii). De la acest efectiv se vor calcula sumele datorate provizorii, la care se aplică eventualele sancțiuni.

Efectiv afectat anual det. cond. min. (nr. capete) = Efective livrate cf. doc. (nr. capete) x Acond.min. (%)

Acond.min. (%) - procentul de abatere privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare:

Acond.min. (%) = efectiv afectat anual cond. min./(efectiv realizat - efectiv afectat anual cond. min.) x 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)

ATENȚIE!:

La subpachetul 3b) se va lua în considerare numărul de păsări transportat la abatorizare. Astfel formula va fi:

A*cond.min. (%) = efectiv afectat anual cond. min./(efectiv transportat - efectiv afectat anual cond. min.) x 100
Efectiv realizat = Stoc inițial la început an + intrări total an - mortalități total an
Efectiv afectat anual condiții minime (număr capete) = efectiv afectat cond. min. P1 + efectiv afectat cond. min. P2 + efectiv afectat cond. min. P3 + efectiv afectat cond. min. P4 + efectivul afectat condiții minime rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + supracontrolului (dacă este cazul).

Observație: eliminarea efectivelor care nu respectă condițiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancțiunilor de supradeclarare.

Acond. sup. (%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor superioare de bunăstare:

Acond. sup. (%) = efectiv afectat cond. sup./(efectiv realizat - efectiv afectat cond. sup. - efectiv afectat cond. min.) x 100

ATENȚIE!:

La subpachetul 3b) se va lua în considerare numărul de păsări transportate la abatoarele amplasate în afara unității administrativ-teritoriale a exploatațiilor. Astfel formula va fi:

A* (%) = efectivul afectat anual condiții superioare/(total efectiv transportat - efectiv afectat anual care nu respectă condiții superioare - efectiv afectat care nu respectă condiții minime) x 100.
Efectiv afectat cond. sup. anual = efectiv afectat cond. sup. P1 + efectiv afectat cond. sup. P2 + efectiv afectat cond. sup. P3 + efectiv afectat cond. sup. P4 + efectiv afectat care nu respectă condițiile superioare rezultat în urma vizitei la fața locului (dacă este cazul) + supracontrolului (dacă este cazul).

Există 5 categorii de sancțiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calculare:

A. sancțiuni pentru supradeclararea efectivelor
B. sancțiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale și specifice
C. sancțiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată/decontului justificativ
D. sancțiuni pentru nerespectarea ecocondiționalității
E. sancțiuni multianuale

Beneficiarul nu va fi sancționat în cazurile de forță majoră și circumstanțe excepționale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislației în vigoare.

Prin forță majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil și imposibil de înlăturat, independent de voința omului, intervenit după data semnării angajamentului, care împiedică executarea lui și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

Următoarele situații sunt considerate cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:

a) decesul beneficiarului;

b) incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului;

c) exproprierea unei părți importante a exploatației, în cazul în care această expropriere nu era previzibilă la data subscrierii la respectivul angajament;

d) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole ale exploatației;

e) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/păsărilor, aflate pe exploatație;

f) o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul, efectivul de păsări sau familii de albine ale solicitantului.

Fără a aduce atingere circumstanțelor concrete, care trebuie examinate în fiecare caz în parte, se pot recunoaște, în special, următoarele circumstanțe naturale:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

A. Sancțiuni pentru supradeclararea efectivelor

Având în vedere că efectivul livrat anual (UVM) poate fi diferit pentru fiecare subpachet, se vor aplica sancțiuni pentru fiecare subpachet în parte, astfel:

a) Dacă diferența dintre efectivul estimat (UVM) și efectivul livrat anual pe fiecare subpachet este mai mică sau egală cu 20% din efectivul livrat anual, se va calcula ajutorul pentru efectivul livrat anual pe fiecare subpachet, dar nu se vor impune sancțiuni pentru supradeclarare.

b) Dacă diferența dintre efectivul estimat (UVM) și efectivul livrat anual pe fiecare subpachet este mai mare de 20%, dar mai mică sau egală cu 40% din efectivul livrat anual, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual pe fiecare subpachet, la care se aplică o sancțiune de supradeclarare de 2% din suma cuvenită, înainte de calcularea altor sancțiuni.

c) Dacă diferența dintre efectivul estimat (UVM) și efectivul livrat anual pe fiecare subpachet este mai mare de 40%, dar mai mică sau egală cu 60% din efectivul livrat anual, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual pe fiecare subpachet, la care se aplică o sancțiune de supradeclarare de 5% din suma cuvenită, înainte de calcularea altor sancțiuni.

d) Dacă diferența dintre efectivul estimat (UVM) și efectivul livrat anual este mai mare de 60% față de efectivul livrat anual, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual pe fiecare subpachet, la care se aplică o sancțiune de supradeclarare de 10% din suma cuvenită, înainte de calcularea altor sancțiuni.

e) Dacă diferența dintre efectivul estimat (UVM) și efectivul livrat anual depășește efectivul livrat anual cu un procent mai mare de 5% din efectivul livrat anual, ca urmare a neregulilor comise intenționat, exploatația este exclusă de la plată pentru anul respectiv, pe subpachetul respectiv.

f) Dacă diferența dintre efectivul estimat (UVM) și efectivul livrat anual depășește efectivul livrat anual cu un procent mai mare de 20 % din efectivul livrat anual, ca urmare a neregulilor comise intenționat, exploatația este exclusă de la plată pentru întregul subpachet pe anul în cauză și, în plus, beneficiarul este sancționat până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenței dintre efectivul estimat și efectivul livrat anual. Suma rezultată din excluderi se recuperează din plățile ce urmează să fie efectuate în cadrul oricărei măsuri de ajutor, pe baza cererilor de plată ce urmează a fi depuse de beneficiar în următorii ani, după anul constatării.

În cazul în care se identifică două nereguli pentru aceeași exploatație (de exemplu: procentul de supradeclarare este cuprins între 20% și 30% și supradeclararea efectivelor din cadrul exploatației a fost realizată din intenție), se va aplica sancțiunea cea mai mare dintre cele două sancțiuni aferente neregulilor constatate.

La calculul sancțiunilor pentru supradeclarare se va lua în considerare întregul efectiv livrat/transferat/efectiv mediu anual etc. fără a se lua în considerare neregulile privind respectarea condițiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancțiunile prevăzute la punctul B.

B. Sancțiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, generale și specifice

Codul sancțiunii Tipul sancțiunii
1 Se aplică o sancțiune de 3% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
2 Se aplică o sancțiune de 5% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
3 Se aplică o sancțiune de 10% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.
4 Se aplică o sancțiune de 50% din valoarea sprijinului pe subpachet.
5 Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploatația fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet în anul respectiv.
6 Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploatația fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet în anul respectiv, iar, în plus, beneficiarul este obligat să returneze toți banii primiți pe subpachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori, pentru exploatația respectivă).
7 Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploatația fiind exclusă de la toată măsura pe anul respectiv, iar, în plus, se returnează toți banii primiți pe subpachetul respectiv pentru acea exploatație până în acel moment (pentru anii anteriori).
8 Se aplică o sancțiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploatația fiind exclusă de la plată de la toată măsura pe anul respectiv și, în plus, pentru anul următor pe toată măsura. Beneficiarul returnează pentru această exploatație toți banii primiți pe pachetul respectiv b) - păsări până la acel moment. În acest caz, se consideră că din intenție beneficiarul nu a respectat condițiile.

La calculele efectuate se va ține cont de toleranța specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.

Sistemul de sancțiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancțiune (de exemplu: 1), iar în al doilea an se constată aceeași condiție nerespectată, atunci pentru anul 2 se va aplica sancțiunea următoare (de exemplu: 2).

Sancțiunea se aplică pentru fiecare condiție nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiții, pentru exploatația respectivă se aplică pe subpachet cea mai mare sancțiune dintre sancțiunile aplicate pentru fiecare condiție în parte.

În cazul codurilor 6, 7 și 8 ale sancțiunilor pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale și specifice, recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune și aplicarea sancțiunilor de supradeclarare.

Criterii de eligibilitate Indicator (modalitatea de control*) Condiția de aplicare a sancțiunii Sancțiune
Generale Beneficiarul deține autorizație sanitară veterinară pentru întreaga exploatație pe toată perioada de angajament (minimum 5 ani). Control administrativ (vizual) al cererii de ajutor - Nu se permite primirea cererii de ajutor/plată. Este exclus de la plată aplicantul care nu îndeplinește acest criteriu.
Beneficiarul se angajează să mențină condițiile de bunăstare și să respecte cerințele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minimum 5 ani de la data depunerii solicitării. Control administrativ (vizual) al cererii de ajutor - Nu se permite primirea cererii de ajutor. Este exclus de la plată aplicantul care nu îndeplinește acest criteriu.
Exploatația deține abator în același UAT cu spațiile de creștere a păsărilor (subpachetul 3). Control administrativ/control la fața locului 8
Exploatația utilizează apă din rețeaua publică de apă potabilă în fluxurile tehnologice de creștere. Control administrativ/control la fața locului 8
Cerința minimă Indicator (modalitatea de control*) Condiția de aplicare a sancțiunii Sancțiune
Subpachetul 1b
Asigurarea intensității iluminatului artificial cu minimum 30 lucși - iluminare artificială cu intensitate de 20 lucși Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale Încălcarea cerințelor minime În cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare și se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiții minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.
Subpachetul 2b
Reducerea densității păsărilor cu 10% față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări Suprafață disponibilă minimă obligatorie:
• pui de carne - 33 kg/m2;
• pui de carne - 39 kg/m2;
• pui de carne - 42 kg/m2;
• găini ouătoare
• 1.111 cm2/cap sistem alternativ (9 găini ouătoare/m2 în sistem alternativ);
- 750 cm2/cap - sistem cuști îmbunătățite:
• găini reproducție rase grele;
- 25 kg/m2;
• pui de curcă:
- masculi: 55 kg/m2;
- femele: 50 kg/m2;
Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale Încălcarea cerințelor minime În cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime, se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare și se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiții minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.
Subpachetul 3b
Îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului Suprafața minimă obligatorie în timpul transportului păsărilor:
- 200 cm2/kg păsări cu greutatea < 1,6 kg/cap;
- 160 cm2/kg, păsări cuprinse între 1,6 - < 3 kg/cap;
- 115 cm2/kg păsări cuprinse între 3 - < 5 kg/cap;
- 105 cm2/kg păsări cu greutatea > 5 kg/cap
Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale Încălcarea cerințelor minime În cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare și se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiții minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.
Subpachetul 4b
Corectarea nivelului nitriților și nitraților în apa utilizată Indicator pentru cerința minimă obligatorie:
- nitrați - 100 (mg/l);
- nitriți - 1 (mg/l).
Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale Încălcarea cerințelor minime În cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare și se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiții minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.
Subpachetul 5b
Reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat Nivelul noxelor din adăpost în condiții minime obligatorii:
- 20 ppm amoniac (NH3);
- 3.000 ppm dioxid de carbon (CO2)
Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale Încălcarea cerințelor minime În cazul în care se constată o încălcare a cerințelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor minime de bunăstare și se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiții minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancțiunilor pentru nerespectarea condițiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.

Pentru determinarea codului sancțiunii pentru nerespectarea condițiilor superioare se va folosi Acond.sup. (%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condițiilor superioare de bunăstare.

Valoarea plății compensatoare Criterii de eligibilitate Indicator (modalitatea de control*) Condiția de aplicare a sancțiunii Codul sancțiunii
Subpachetul 1b
Asigurarea intensității iluminatului artificial
cu minimum
30 lucși
Pui de carne
15,99 euro/UVM
Pui de curcă
45,06 euro/UVM
Găini ouătoare
11,91 euro/UVM
Găini rase grele
26,79 euro/UVM
1.1. Indicator pentru cerința superioară
Iluminarea artificială cu intensitate de 30 lucși
- timp de minimum 18 ore/zi pentru categoriile: pui de carne, pui de curcă și găini de reproducție rase grele;
- timp de 16 ore/zi pentru categoria găini ouătoare.
Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)
Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale
Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10% 1
Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 10% până la 20% 2
Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 20% până la 35% 3
Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% până la 50% 4
Nerespectarea cerințelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50% 5
Prima repetiție 2/3/4/5/6
Intenție 8
1.2. Păstrarea evidențelor pentru a fi prezentate autorității de control privind:
- utilizarea și întreținerea sistemelor de iluminat artificial -
- programul de iluminare din care reiese intervalul orar de timp de minimum 18 ore/zi pentru categoriile: pui de carne, pui de curcă și găini de reproducție rase grele și timp de minimum 16 ore/zi pentru categoria găini ouătoare, după caz - este afișat?
Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)
Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)
Nerespectarea criteriului (lipsa evidențelor pentru anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat și au existat în anii precedenți, în condițiile în care evidențele pentru anul în curs există și sunt complete) 3
Nerespectarea criteriului (lipsa evidențelor pentru anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenți/a fost controlat și nu au existat în anii precedenți, în condițiile în care evidențele pentru anul în curs există și sunt complete) 4
Nerespectarea criteriului (lipsa evidențelor pentru anul în curs, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenți) 5
Nerespectarea criteriului (lipsa evidențelor pentru anul în curs și anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) 6
Repetiție 4/5/6/7
Intenție 8
Subpachetul 2b
Reducerea densității păsărilor cu 10% față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări Pui de carne
42,82 euro/UVM
Pui de curcă
263,53 euro/UVM
Găini ouătoare
114,29 euro/UVM
Găini rase grele
134,45 euro/UVM
2.1. Indicatori pentru cerință superioară:
- pui de carne - 30 kg/m2;
- pui de carne - 35,45 kg/m2;
- pui de carne - 38,18 kg/m2;
- găini ouătoare:
- 1.222 cm2/cap în sistem alternativ;
- 825 cm2/cap în sistem cuști îmbunătățite;
- găini reproducție rase grele - 22,73 kg/m2;
- pui de curcă:
- masculi: 50 kg/m2;
- femele: 45,45 kg/m2.
Vizită pe teren
(în cazul includerii în eșantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile
trimestriale/anuale)
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10% 1
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 10% până la 20% 2
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% până la 35% 3
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% până la 50% 4
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50% 5
Prima repetiție 2/3/4/5/6
Intenție 8
2.2. Păstrarea pentru control a evidențelor privind respectarea suprafeței de pardoseală disponibilă și a greutății în condiții superioare de bunăstare Vizită pe teren
(în cazul includerii în eșantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile
trimestriale/anuale)
Nerespectarea criteriului (lipsa evidențelor pentru anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat și au existat în anii precedenți, în condițiile în care evidențele pentru anul în curs există și sunt complete) 3
Nerespectarea criteriului (lipsa evidențelor pentru anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenți/a fost controlat și nu au existat în anii precedenți, în condițiile în care evidențele pentru anul în curs există și sunt complete) 4
Nerespectarea criteriului (lipsa evidențelor pentru anul în curs, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenți) 5
Nerespectarea criteriului (lipsa evidențelor pentru anul în curs și anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) 6
Repetiție 4/5/6/7
Intenție 8
Subpachetul 3b
Îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului Pui de carne
14,29 euro/UVM
Pui de curcă
35,36 euro/UVM
Găini ouătoare
3,64 euro/UVM
Găini rase grele
3,64 euro/UVM
3.1. Suprafața superioară în timpul transportului păsărilor, de minimum:
- 260 cm2/kg pentru păsări cu greutate < 1,6 kg/cap;
- 208 cm2/kg pentru păsări cu greutate cuprinsă între 1,6 - < 3 kg/cap;
- 150 cm2/kg pentru păsări cu greutate cuprinsă între 3 - < 5 kg/cap;
- 137 cm2/kg pentru păsări cu greutate de > 5 kg/cap.
Vizită pe teren
(în cazul includerii în eșantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10% 1
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% până la 20% 2
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 20% până la 35% 3
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% până la 50% 4
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50% 5
Prima repetiție 2/3/4/5/6
Intenție 8
3.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind transporturile către sau dinspre fermă Vizită pe teren
(în cazul includerii în eșantion)
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat și au existat în anii precedenți, în condițiile în care evidențele pentru anul în curs există și sunt complete) 3
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenți/a fost controlat și nu au existat în anii precedenți, în condițiile în care evidențele pentru anul în curs există și sunt complete) 4
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenți) 5
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs și anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) 6
Repetiție 4/5/6/7
Intenție 8
Subpachetul 4b
Corectarea nivelului nitriților și nitraților în apa utilizată Pui de carne
29,49 euro/UVM
Pui de curcă
25,82 euro/UVM
Găini ouătoare
28,01 euro/UVM
Găini rase grele
33,80 euro/UVM
4.1a. Beneficiarul a prezentat minimum 14 buletine de analiză la sursă Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)
- se vor verifica buletinele de analiză ca număr
Nerespectarea criteriului (beneficiarul nu a făcut un număr suficient de analize) 5
Repetiție 6
Intenție 8
4.1b. Beneficiarul a prezentat minimum 1 buletin de analiză de la intrarea în fiecare hală pe serie pentru puii de carne și de curcă, față de 2 analize pe/an și 4 probe/an la găini ouătoare și găini de reproductive, față de 2 probe/an în practica curentă, iar analizele confirmă respectarea condițiilor superioare:
Maximum:
- nitrați - 50 (mg/l);
- nitriți - 0,5 (mg/l); [nitrați/50] + [nitriți/3] ≤ 1
Vizită pe teren
(în cazul includerii în eșantion, numai pentru puii de carne și de curcă) Control administrativ (verificare documente din deconturile
trimestriale/anuale)
- se vor verifica buletinele de analiză ca număr și rezultate
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mic de 10% 1
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% până la 20% 2
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% până la 35% 3
Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" cuprins între 35% până la 50% 4
Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" mai mare de 50% 5
Prima repetiție 2/3/4/5/6
Intenție 8
4.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind analizele efectuate Vizită pe teren (în cazul includerii în eșantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor și/sau necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat și au existat în anii precedenți, în condițiile în care evidențele pentru anul în curs există și sunt complete) 3
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenți/a fost controlat și nu au existat în anii precedenți, în condițiile în care evidențele pentru anul în curs există și sunt complete) 4
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenți) 5
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs și anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) 6
Repetiție 4/5/6/7
Intenție 8
Subpachetul 5b
Reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat Pui de carne
19,52 euro/UVM
Pui de curcă
37,43 euro/UVM
Găini ouătoare
20,47 euro/UVM
Găini rase grele
40,93 euro/UVM
5.1. Nivelul noxelor din adăpost în condiții superioare de bunăstare:
- 14 ppm amoniac (NH3);
- 2100 ppm dioxid de carbon (CO2).
Vizită pe teren
(în cazul includerii în eșantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mic de 10% 1
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% până la 20% 2
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% până la 35% 3
Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 35% până la 50% 4
Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" mai mare de 50% 5
Prima repetiție 2/3/4/5/6
Intenție 8
5.2. Păstrarea pentru control a registrului sau a documentului asimilat privind măsurătorile efectuate pentru monitorizarea permanentă a microclimatului, precum și a noxelor pentru demonstrarea condițiilor de bunăstare Vizită pe teren
(în cazul includerii în eșantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)
Nerespectarea criteriului (lipsa registrului și/sau necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care a fost controlat și au existat în anii precedenți, în condițiile în care evidențele pentru anul în curs există și sunt complete) 3
Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenți/a fost controlat și nu au existat în anii precedenți, în condițiile în care evidențele pentru anul în curs există și sunt complete) 4
Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul în curs, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care au existat în anii precedenți) 5
Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul în curs și anii precedenți, dar și necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia) 6
Repetiție 4/5/6/7
Intenție 8

* Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultur㠗 APIA.

C. Sancțiuni pentru depunerea cu întârziere/nedepunerea cererii de plată/decontului justificativ

Decontul justificativ se depune trimestrial/anual (conform termenelor prevăzute în ghidul solicitantului), iar, la sfârșitul fiecărui an de angajament, se depune cererea de plată de la 16 octombrie 2013 pentru subpachetele 1b), 3b), 4b) și 5b) și 13 decembrie 2013 pentru subpachetul 2b), în primul an de aplicare [data aprobării versiunii X a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 de către Comisia Europeană conform Notificării Ref. Ares (2012) 1490530 din 13 decembrie 2012].

Depunerea cu întârziere a cererilor de plată/deconturilor justificative nu este sancționată în cazurile de forță majoră și în circumstanțe excepționale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Nu se acceptă depunerea cu întârziere a documentelor (decont justificativ/cerere de plată).

În cazul prezentării de deconturi justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. În situația în care, în urma notificării, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:

- în cazul neprezentării registrelor obligatorii sau altor documente pentru care s-au prevăzut sancțiuni la punctul B se vor aplica sancțiunile pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale și specifice acestea.

- în cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menționate, se va elimina de la plată subpachetul/le pentru care nu s-au prezentat documente pentru anul în curs.

Nedepunerea deconturilor justificative/documentelor justificative (în cazul în care nu au fost făcute livrări într-o perioadă) și/sau a cererilor de plată în intervalele menționate conduce la nerespectarea angajamentelor asumate, ceea ce presupune rezilierea angajamentelor și recuperarea plăților efectuate. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată și solicitantul a anunțat APIA și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor (ANSVSA) de această situație.

O cerere poate fi retrasă total sau parțial în orice moment, cu excepția cazului în care beneficiarul a fost înștiințat despre neregulile pe care le conține cererea de plată (inclusiv notificarea beneficiarului pentru supradeclarare) sau a fost înștiințat cu privire la intenția Agenției (APIA, APDRP, ANSVSA) de a întreprinde un control la fața locului.

Dacă în urma acestui control au fost constatate nereguli, beneficiarul nu mai poate retrage părțile din cererea de plată la care se referă aceste nereguli.

Dacă în urma controlului realizat nu se identifică nereguli, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înștiințarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren și stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu își poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situația în care se afla înainte de a depune cererea de ajutor/plată pentru partea respectivă din cererea de plată.

Beneficiarul care a depus cererea de ajutor/plată și a fost selectat pentru controlul pe teren și care nu permite inspectarea fermei de către reprezentanții organismelor abilitate se consideră că nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs și, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv pentru toate subpachetele solicitate în cererea de ajutor. Recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune și aplicarea sancțiunilor de supradeclarare.

D. Sancțiuni pentru nerespectarea ecocondiționalității

În cazul măsurii 215 "Plăți privind bunăstarea animalelor - pachet B - păsări" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, ecocondiționalitatea cuprinde următoarele norme:

- cerințele legale în materia de gestionare (SMR 1 - SMR 5), în domeniul "Mediu";

- cerințele legale în materia de gestionare (SMR 6 - SMR 8), în domeniul "Sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor";

- bunele condiții agricole și de mediu (GAEC-uri), în domeniul "Bune condiții agricole și de mediu".

În cazul în care cerințele privind ecocondiționalitatea nu sunt respectate oricând în cadrul unui an calendaristic stabilit și dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acțiuni ori al unei omiteri direct imputabile beneficiarului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață în anul calendaristic vizat, suma totală a plăților efectuate sau care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă ori exclusă.

În cazul neglijenței, sancțiunea aplicată nu trebuie să depășească 5% din suma totală, iar, în cazul primei repetiții, sancțiunea nu trebuie să depășească 15% din suma totală. În cazurile de nerespectare intenționată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată și poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulți ani calendaristici.

Valoarea sancțiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depășească suma totală cuvenită beneficiarului în cadrul măsurii.

Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoștința beneficiarilor în scris.

Nerespectarea datorată neglijenței

Dacă nerespectarea se datorează neglijenței unui beneficiar, sancțiunea calculată la suma totală este de 3% din suma totală.

Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide să se reducă acest procent la 1%, să se crească până la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancțiune în cazul în care este definită o toleranță printr-o zonă-tampon stabilită și aplicabilă perimetrului parcelei agricole. Cu toate acestea, toleranța maximă pentru fiecare parcelă agricolă nu trebuie să depășească 1 ha în valoare absolută.

Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepția celor considerate intenționate, sancțiunea stabilită în cazul primei nerespectări repetate va fi multiplicată cu factorul 3. În cazul repetițiilor viitoare ale aceleiași nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare dată la rezultatul sancțiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancțiunea maximă nu va depăși 15% din suma totală.

Nerespectarea intenționată

Dacă beneficiarul nu a respectat intenționat o condiție, sancțiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 și 3). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide să se reducă procentul în cauză până la maximum 15% sau, după caz, să îl mărească până la 100% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 și 3).

În cazul nerespectării intenționate, beneficiarul este exclus de la măsură pentru anul calendaristic în cauză (conform tabelelor nr. 1 și 3). Dacă amploarea, gravitatea și/sau persistența nerespectării intenționate este majoră sau au fost detectate repetate nerespectări intenționate, beneficiarul va fi exclus de la măsura respectivă și în anul calendaristic următor.

I. Sancțiuni pentru nerespectarea SMR-urilor

Cerințele legale în materia de gestionare (SMR) sunt definite conform legislației comunitare și naționale în vigoare.

În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijență situația în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiție ca fiind neconformă.

În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiție situația în care în cel puțin unul dintre rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiție ca fiind neconformă.

Sancțiunile pentru nerespectarea SMR-urilor sunt prevăzute în tabelul nr. 1

Tabelul nr. 1 - Sancțiunile pentru nerespectarea SMR-urilor

Tipul sancțiunii Amploarea Gravitatea**) Persistența**) % Sancțiune Prima repetiție A 2-a repetiție A 3-a repetiție A 4-a repetiție
Neglijență*) Limitare la fermă Scăzută Nepermanentă (rectificabilă) N/A N/A N/A N/A N/A
Nepermanentă 3% 9% 15% + Notificare 2 81% + Notificare 3 100%
Permanentă 4% 12% 15% + Notificare 2 100% 100%
Medie Nepermanentă 4% 12% 15% + Notificare 2 100% + Notificare 3 100%
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și exluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Înaltă Nepermanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Răspândire asupra altor ferme Scăzută Nepermanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Medie Nepermanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Înaltă Nepermanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Intenție Limitare la fermă Scăzută Nepermanentă 15% 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 20%
Medie Nepermanentă 20%
Permanentă 30%
Înaltă Nepermanentă 50%
Permanentă 100%
Răspândire asupra altor ferme Scăzută Nepermanentă 30%
Permanentă 40%
Medie Nepermanentă 40%
Permanentă 60%
Înaltă Nepermanentă 80%
Permanentă 100%

*) Notificări pentru nerespectarea cerințelor SMR:

Notificarea 2 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la consecințele care vor apărea în cazul nerespectării cerințelor SMR și în anul următor.

Notificarea 3 reprezintă înștiințarea beneficiarului cu privire la declararea ca intenție a nerespectării cerințelor SMR.

**) Definirea acestor criterii se regăsește în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2 - Criterii - nivel și descriere

Criteriu Nivel Definiție
Gravitate Scăzută 0-30% din suprafața determinată a fermei (SMR 1-5)
0-10% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)
Medie >30-50% din suprafața determinată a fermei (SMR 1-5)
>10-20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)
Înaltă >50% din suprafața determinată a fermei (SMR 1-5)
>20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)
Persistență Nepermanentă (rectificabilă) N/A
Nepermanentă Condiții nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul
Permanentă Condiții nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul angajamentului (nerespectările descoperite în ultimul an de angajament se consideră a fi permanente)

Observație

SMR-urile 1-5 din domeniul "Mediu" și SMR-urile 6-8 din domeniul "Identificarea și înregistrarea animalelor" se aplică începând cu 1 ianuarie 2012.

SMR-urile 9-12 din domeniul "Sănătatea publică, sănătatea animalelor și a plantelor" și SMR-urile 13-15 din domeniul "Notificarea bolilor la animale" se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.

SMR-urile 16-18 din domeniul "Bunăstarea animalelor" se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.

Sancțiunea se aplică pentru fiecare SMR în parte, conform tabelului nr. 1, iar beneficiarului i se aplică cea mai mare sancțiune din cele aferente tuturor SMR-urilor nerespectate pentru domeniul respectiv.

II. Sancțiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor

Bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) sunt definite conform legislației naționale în vigoare.

În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijență situația în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiție ca fiind neconformă.

În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiție situația în care în cel puțin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiție ca fiind neconformă.

Sancțiunile pentru nerespectarea GAEC-urilor și a măsurilor privind menținerea sau reconstituirea suprafețelor de pajiști permanente sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3 - Sancțiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor

Tipul sancțiunii Amploarea Gravitatea**) Persistența**) % Sancțiune Prima repetiție A 2-a repetiție A 3-a repetiție A 4-a repetiție
Neglijență*) Limitare la fermă Scăzută Nepermanentă (rectificabilă) 0% + Notificare 1 N/A N/A N/A N/A
Nepermanentă 3% 9% 15% + Notificare 2 81% + Notificare 3 100%
Permanentă 4% 12% 15% + Notificare 2 100% 100%
Medie Nepermanentă 4% 12% 15% + Notificare 2 100% + Notificare 3 100%
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Înaltă Nepermanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Răspândire asupra altor ferme Scăzută Nepermanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Medie Nepermanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Înaltă Nepermanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Intenție Limitare la fermă Scăzută Nepermanentă 15% 100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 20%
Medie Nepermanentă 20%
Permanentă 30%
Înaltă Nepermanentă 50%
Permanentă 100%
Răspândire asupra altor ferme Scăzută Nepermanentă 30%
Permanentă 40%
Medie Nepermanentă 40%
Permanentă 60%
Înaltă Nepermanentă 80%
Permanentă 100%

*) Notificări pentru nerespectarea GAEC-urilor:

Notificarea 1 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la problemele identificate și care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.

Notificarea 2 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la consecințele care vor apărea în cazul nerespectării cerințelor și în anul următor.

Notificarea 3 reprezintă înștiințarea beneficiarului cu privire la declararea ca intenție a nerespectării cerințelor.

**) Definirea acestor criterii se regăsește în tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4 - Criterii - nivel și descriere

Criteriu Nivel Definiție
Gravitate Scăzută 0-30% din suprafața determinată a fermei
Medie >30-50% din suprafața determinată a fermei
Înaltă >50% din suprafața determinată a fermei
Persistență Nepermanentă (rectificabilă) Condiții nerespectate care pot fi rectificate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul*
Nepermanentă Condiții nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul
Permanentă Condiții nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul angajamentului (nerespectările descoperite în ultimul an de angajament se consideră a fi permanente)

* În cazul în care beneficiarului i se transmite notificarea 1, acesta trebuie să înștiințeze APIA cu privire la remedierea sau neremedierea problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care beneficiarul nu înștiințează APIA în termen/înștiințează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancționat. În cazul în care beneficiarul înștiințează APIA în termen cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experții APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către beneficiar.

Observație

Sancțiunea se aplică pentru fiecare GAEC în parte, conform tabelului nr 3, iar beneficiarului i se aplică cea mai mare sancțiune din cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.

III. I+II. Sancțiuni pentru nerespectarea ecocondiționalității

A) "Sancțiunea pe domeniu" aferentă beneficiarului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancțiuni dintre cele stabilite în cadrul fiecăruia dintre domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor" și "Bune condiții agricole și de mediu".

"Sancțiunea aplicată" fermierului:

a) pentru domeniul "Mediu" este cea mai mare sancțiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 1-5 și cea aplicată pentru cerințele minime pentru utilizarea îngrășămintelor;

b) pentru domeniul "Sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor" este cea mai mare sancțiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 6-8 și cea aplicată pentru cerințele minime pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor;

c) pentru domeniul "Bune condiții agricole și de mediu" este cea mai mare sancțiune din cele aplicate pentru GAEC-uri.

B) "Sancțiunea calculată" aferentă beneficiarului care a depus cererea de plată se calculează prin însumarea sancțiunilor finale pentru fiecare din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor" și "Bune condiții agricole și de mediu".

"Sancțiunea aplicată" fermierului:

a) în cazul în care sancțiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerințelor din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor" și "Bune condiții agricole și de mediu" sunt datorate neglijenței este:

- "sancțiunea calculată", dacă "Sancțiunea calculată" este < = 5%;

- 5%, dacă "sancțiunea calculată" este > 5%;

b) în cazul în care cel puțin o sancțiune finală stabilită pentru nerespectarea cerințelor din unul din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor" sau "Bune condiții agricole și de mediu" este datorată repetiției este:

• pentru prima repetiție:

- "sancțiunea calculată", dacă "sancțiunea calculată" este < = 15%;

- 15%, dacă "sancțiunea calculată" este > 15%;

• de la a doua repetiție:

- "sancțiunea calculată", conform tabelelor nr. 1 și 3, după notificarea fermierului;

c) în cazul în care sancțiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerințelor din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor" și "Bune condiții agricole și de mediu" sunt datorate intenției este:

- 20%, dacă "sancțiunea calculată" este < = 20%;

- "sancțiunea calculată", dacă "sancțiunea calculată" este > 20%, dar nu mai mult de 100%.

E. Sancțiuni multianuale

Sumele rezultate din sancțiunile prevăzute la pct. A - Sancțiuni pentru supradeclararea efectivelor - lit. d) și f) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 5b din Regulamentul (CE) nr 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități, precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR, respectiv se rețin din orice plată viitoare care urmează să fie efectuată de agenția responsabilă cu recuperarea creanței de la respectivul beneficiar.

În cazul în care suma nu poate fi recuperată integral în decursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului în care s-a constatat neregula, soldul se anulează, respectiv se anulează datoria beneficiarului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...