Ministerul Sănătății - MS

Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației din 04.02.2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 5 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

b) cea mai mică rată de aplicare pentru utilizarea preconizată.

(3) Este interzisă utilizarea ambalajelor pentru produse pesticide în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

(4) Ambalajele pesticidelor trebuie să fie prevăzute cu sisteme de închidere etanșe astfel încât să nu existe pierdere de conținut, să fie solide și rezistente și confecționate din materiale care nu se deteriorează atunci când intră în contact cu conținutul.

Art. 81. -

(1) În cazul pesticidelor gata de folosire (precum lichidele pulverizabile), destinate utilizatorilor amatori, sistemul de aplicare a dozei trebuie să fie proiectat astfel încât să nu prezinte risc pentru sănătate, atunci când este folosit corect și în scopul preconizat.

(2) Pentru pesticidele agricole destinate utilizatorilor amatori care necesită diluare înainte de aplicare, trebuie ca sistemul de măsurare a dozei să aibă o eroare până la ± 10%.

Art. 82. -

(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București, primăriile și operatorii economici au obligația de a organiza și desfășura acțiuni de combatere a artropodelor și rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, la solicitarea și cu îndrumarea tehnică de specialitate a direcțiilor de sănătate publică teritoriale.

(2) Cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de artropode și rozătoare vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin.

(3) Direcțiile de sănătate publică și cele de control în sănătate publică teritoriale au obligația informării populației cu privire la existența în teritoriu a vectorilor care prezintă un risc pentru sănătate sau care produc un disconfort deosebit și cu privire la măsurile de combatere ce trebuie luate împotriva acestora. În atingerea acestui scop, membrii comunității se pot adresa direcțiilor de sănătate publică teritoriale pentru obținerea informațiilor adecvate.

(4) Consiliile locale și primăriile au obligația de a comunica cetățenilor măsurile întreprinse în vederea combaterii artropodelor și a rozătoarelor.

Art. 83. -

(1) Unitățile care efectuează prestări de servicii utilizând produse biocide sunt obligate să asigure informarea populației cu privire la data efectuării lucrărilor, substanțele folosite și măsurile de prim ajutor recomandate de producători.

(2) Păstrarea produselor biocide se face în spații special amenajate, cu pavimente netede, lavabile, confecționate din materiale neabsorbante, care să poată fi ușor spălate și curățate, pe rafturi sau grătare, ferite de razele solare și de surse directe de căldură și îngheț, dotate cu ventilație adecvată, sursă de apă potabilă și trusă sanitară de prim ajutor.

(3) Unitatea trebuie să dispună de vestiare pentru personal și grup sanitar.

(4) Utilajele folosite trebuie curățate după fiecare operațiune, avându-se în vedere evitarea poluării mediului înconjurător. Se interzice deversarea apelor reziduale direct în sistemul de canalizare.

(5) Este interzisă utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat, a celor cu eticheta deteriorată sau care prezintă modificări ale proprietăților (depuneri, culoare modificată etc.).

CAPITOLUL VIII Norme de igienă privind administrarea cimitirelor, crematoriilor umane, înhumarea, transportul și deshumarea cadavrelor umane

Art. 84. -

Înhumările și reînhumările se fac numai în cimitirele autorizate sanitar. Cimitirele vor fi împrejmuite cu gard și cu o perdea de arbori. Între morminte și gardul cimitirului va fi lăsată o zonă liberă de 3 m.

Art. 85. -

(1) Este obligatorie înhumarea/incinerarea persoanelor decedate.

(2) Este interzisă expunerea persoanelor decedate în incinta cimitirelor, cu accesul direct al publicului, cu excepția celor care dețin o încăpere specială având această destinație.

Art. 86. -

Înhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces eliberat în acest scop de autoritățile publice locale. În cazul persoanelor decedate în alte localități decât aceea în care urmează să aibă loc înhumarea, aceasta se face și pe baza avizului sanitar de înhumare/transport (anexa nr. 2), care se eliberează de către direcția de sănătate publică teritorială.

Art. 87. -

Persoanele decedate vor putea fi depuse înainte de înhumare în sălile de ceremonii funerare numai pe baza certificatului de îmbălsămare. Persoanele decedate din cauza unor boli contagioase vor fi depuse în sălile de ceremonii funerare numai cu avizul direcției de sănătate publică teritorială.

Art. 88. -

(1) Transportul internațional al cadavrelor umane se face pe baza unui pașaport de transport mortuar; pentru cadavrele care sunt transportate din țară în străinătate, pașaportul de transport mortuar se eliberează de către direcția de sănătate publică din județul unde s-a produs decesul sau exhumarea.

(2) Transportul internațional al cadavrelor se va face în sicriu impermeabilizat, închis ermetic, al cărui fund este acoperit cu un strat de 5 cm grosime din materii absorbante (rumeguș, turbă sau altele asemenea), îmbibate într-o soluție dezinfectantă. Sicriul se depune într-o ladă din lemn, bine etanșeizată.

Art. 89. -

În locurile de înhumare neamenajate cu cripte, înhumarea se va face la o adâncime de minimum 2 m.

Art. 90. -

(1) Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării.

(2) În mod excepțional, deshumarea se poate face și înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), după cum urmează:

a) după împlinirea termenului de un an de la data înhumării și numai în perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de către direcțiile de sănătate publică teritoriale, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare;

b) indiferent de data când a avut loc înhumarea, pe baza dispoziției date, potrivit legii, de procuratură sau de instanțele judecătorești.

Art. 91. -

Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în urmă cu până la 7 ani, precum și reînhumarea lor se pot face în tot timpul anului pe baza avizului sanitar pentru deshumare/transport și reînhumare (anexa nr. 3), eliberat de către direcția de sănătate publică teritorială.

Art. 92. -

Deshumările și reînhumările se fac de către administrațiile cimitirelor, în prezența familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia și a administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice.

Art. 93. -

Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeași sau în altă localitate se face numai cu vehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor sanitare în vigoare.

Art. 94. -

Efectuarea transporturilor în afara țării se va asigura cu respectarea normelor din convențiile internaționale pe baza pașaportului de transport cadavre umane eliberat de direcția de sănătate publică teritorială (anexa nr. 4).

Art. 95. -

La incinerarea persoanelor decedate se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 87 și 88.

Art. 96. -

(1) Desființarea și schimbarea destinației unui cimitir se fac numai după 30 de ani de la ultima înhumare și după strămutarea tuturor osemintelor.

(2) Desființarea cimitirelor înainte de acest termen se face numai cu avizul direcției de sănătate publică teritorială.

Art. 97. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

Parametri de calitate și frecvența de recoltare pentru apa de îmbăiere folosită în bazine de înot, piscine, băi publice

Parametru Valoare maxim admisă Frecvența Metoda de analiză
Nr. colonii la 37°C/ml în 24 h < 200 UFC/ml bilunar metoda încorporării în placă
Bacterii coliforme < 10/100ml bilunar metoda filtrării prin membrană
metoda celui mai probabil număr (MPN)
Escherichia coli 0/100 ml* bilunar metoda filtrării prin membrană
metoda celui mai probabil număr (MPN)
Enterococi 0/100 ml* bilunar metoda filtrării prin membrană
metoda celui mai probabil număr (MPN)
Pseudomonas aeruginosa 0/100 ml* bilunar metoda filtrării prin membrană

* Când se folosește metoda celui mai probabil număr, rezultatul se va exprima < 1/100 ml conform citirii din tabelele McCrady.

ANEXA Nr. 2 la norme

ROMÂNIA
Ministerul Sănătății
D.S.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. ieșire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

AVIZ SANITAR
pentru înhumarea/transportul cadavrelor umane

Se avizează din punct de vedere sanitar înhumarea cadavrului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., decedat la data: anul . . . . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ziua . . . . . . , în Cimitirul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transportul cadavrului pentru înhumare în cimitir se va face cu mijloace rapide, într-un sicriu din lemn. Sicriul va rămâne închis în timpul transportului.

Prezentul aviz sanitar este valabil de la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Toate autoritățile pe raza cărora se va face transportul vor asigura efectuarea liberă și fără piedici a acestuia.

ANEXA Nr. 3 la norme

ROMÂNIA
Ministerul Sănătății
D.S.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. ieșire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

AVIZ SANITAR
pentru deshumarea/transportul și reînhumarea cadavrelor umane

Se avizează din punct de vedere sanitar deshumarea cadavrului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , decedat la data: anul . . . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ziua . . . . . . ., din Cimitirul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru a fi reînhumat în Cimitirul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deshumarea și reînhumarea în același cimitir se vor face în primele ore ale dimineții, în timpul cel mai scurt posibil.

Transportul cadavrului pentru reînhumarea în alt cimitir se va face cu mijloace rapide, sicriul fiind introdus într-o ladă de lemn căptușită cu tablă sau carton gudronat.

Sicriul va rămâne închis în timpul acestor operațiuni.

Prezentul aviz sanitar este valabil de la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Toate autoritățile pe raza cărora se va face transportul vor asigura efectuarea liberă și fără piedici a acestuia.

ANEXA Nr. 4 la norme

ROMÂNIA
Ministerul Sănătății
D.S.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. ieșire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

PAȘAPORT PENTRU TRANSPORT CADAVRU UMAN
PASSEPORT DE TRANSPORT POUR CADAVRE HUMAIN
PASSPORT FOR TRANSPORT THE HUMAN CORPSE

Se autorizează transportul cadavrului uman din localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
On autorise le transport du cadavre humain de la localite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
It's authorized the transport of the human corpse from locality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dans la localite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to locality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

țara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
county . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decedatul: numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le decede: nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deceased: surname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . first name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sexul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , vârsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L'âge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ultimul domiciliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le dernier domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Last residence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locul decesului: țara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu du deces: Le pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The place of demise: country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . county . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data decesului: 20 . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .
La date du deces: mois . . . . . . . . . . . . . . . . . jour . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deceased date: month . . . . . . . . . . . . . . . . . . day . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul certificatului de îmbălsămare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numero du certificat d'embaumement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The number of embalm certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul certificatului medical de deces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numero du certificat medical du deces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The number of decease medical certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Condiții speciale: sicriu de metal, închis ermetic și apoi așezat într-o ladă de lemn închisă etanș.
Conditions speciales: le cercueil en metal est enferme hermetiquement et mis ensuite dans une caisse en bois etanche.
Special conditions: metal coffin, hermetically closed and put in a wood box, tight closed.

Transportul se va face cu: autovehicul, tren, avion, vapor.
Le transport sera effectue par: auto, train, avion, bateau.
Transport will be done by: car, train, plane, ship.

Director executiv,
L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...