Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 15/2014 privind aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a Societății UNION FIRST INSURANCE BROKERS - S.R.L.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, municipiul București, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al ședinței din data de 13 noiembrie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în data de 25 septembrie 2013, precum și în perioada 8 octombrie-11 octombrie 2013 la Societatea UNION FIRST INSURANCE BROKERS - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, Str. Marinarilor nr. 23-25, bl. 5/2, sc. B, parter, ap. 11, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/6349/2002, cod unic de înregistrare 14767586, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-462, reprezentată legal de domnul Galeș Marian, în calitate de director executiv, a constatat următoarele:

1. Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 865/2010 s-a dispus suspendarea activității societății, la cerere, pe o perioadă de 3 ani.

2. Prin Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 30.735 din 14 august 2013, societatea a transmis Hotărârea Adunării generale a asociaților nr. 1 din 1 iulie 2013 prin care asociații au decis "dizolvarea și lichidarea voluntară" a societății.

3. În perioada supusă verificării (1 noiembrie 2010-11 octombrie 2013), societatea nu a efectuat modificări ale actului constitutiv și nu a înregistrat Oficiul Național al Registrului Comerțului nicio modificare a documentelor/condițiilor pe baza cărora a fost acordată autorizația de funcționare.

4. În perioada de suspendare a activității, societatea nu a încheiat niciun contract de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare.

5. În perioada de suspendare a activității, societatea nu a încheiat contracte de muncă sau contracte cu asistenți în brokeraj persoane fizice sau juridice.

6. În perioada de suspendare a activității, societatea nu a avut încheiate contracte de intermediere cu asigurătorii sau alte contracte din care să fi obținut venituri, toate contractele de intermediere încheiate cu asigurătorii, până la data la care a solicitat suspendarea, au fost reziliate la acea dată.

7. În perioada de suspendare a activității, societatea nu a intermediat prime de asigurare și nu a încasat comisioane de la societățile de asigurare/reasigurare și, implicit, nu a avut în gestiune documente cu regim special. Ultima balanță de verificare a societății a fost întocmită la data de 31 decembrie 2010.

8. Societatea nu a avut înregistrate litigii cu asigurători/reasigurători, asigurați/potențiali asigurați, salariați/foști salariați sau alte persoane fizice/juridice.

9. În perioada de suspendare a activității, societatea nu a constituit și nu a virat taxa de funcționare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară d e c i d e:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, se aprobă, la cerere, retragerea autorizației de funcționare a Societății UNION FIRST INSURANCE BROKERS - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, Str. Marinarilor nr. 23-25, bl. 5/2, sc. B, parter, ap. 11, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/6349/2002, cod unic de înregistrare 14767586, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK- 462, reprezentată legal de domnul Galeș Marian, în calitate de director executiv.

Art. 2. -

După data retragerii autorizației, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Daniel Dăianu

București, 31 ianuarie 2014.

Nr. 15.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...