Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 13/2014 privind aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a Societății INTERASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, municipiul București, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al ședinței din data de 13 noiembrie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 21-23 octombrie 2013 la Societatea INTERASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanța, Str. Cutezătorilor nr. 5, bl. A, sc. D, ap. 44, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J13/2832/1996, cod unic de înregistrare 9006554, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK- 073/10.04.2003, reprezentată de domnul Ionescu Florică, în calitate de administrator,

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a Societății INTERASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. FN/30.05.2013 s-a decis dizolvarea și radierea societății.

2. Societatea a notificat asigurătorii cu privire la hotărârea de dizolvare și radiere a societății.

3. Societatea nu înregistrează debite, formulare cu regim special nepredate și/sau litigii cu asigurătorii.

4. Societatea nu a mai intermediat prime de asigurare și nu a mai încasat venituri din comisioane în anul 2013.

5. Societatea nu a desfășurat activitate prin intermediul asistenților în brokeraj persoane fizice și/sau juridice de la înființare și până la data controlului.

6. Începând cu data de 1 martie 2013, societatea nu mai are niciun angajat.

7. Societatea a nominalizat o persoană responsabilă cu gestionarea arhivei și a indicat o adresă unde se va depozita arhiva societății.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară d e c i d e:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 5 lit. g) și art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizației de funcționare a Societății INTERASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanța, Str. Cutezătorilor nr. 5, bl. A, sc. D, ap. 44, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J13/2832/1996, cod unic de înregistrare 9006554, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK- 073/10.04.2003, reprezentată de domnul Ionescu Florică, în calitate de administrator.

Art. 2. -

Societatea are obligația să își notifice clienții în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. -

După data retragerii autorizației, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Daniel Dăianu

București, 31 ianuarie 2014.

Nr. 13.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...