Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură

Ordinul nr. 43/2014 pentru modificarea și completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 128/2012

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 februarie 2014 până la 22 mai 2016, fiind abrogat prin Ordin 807/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 169 din 13 ianuarie 2014 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură,

luând în considerare prevederile:

- art. 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 41, 411 și 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 7 lit. A pct. b) și d) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare,

în temeiul:

- Regulamentului (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 și (CE) nr. 1.966/2006;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului,

în baza:

- art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru ape, păduri și piscicultură, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 128/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 15 iunie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 21, 22 și 23, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Activitate de pescuit - reprezintă acțiunile legate de localizarea peștelui, lansarea, fixarea, remorcarea și tractarea uneltelor de pescuit, ridicarea capturii la bord, transbordarea, păstrarea la bord, prelucrarea la bord, transferul, plasarea în cuști, îngrășarea și debarcarea peștelui și a produselor pescărești.

Art. 22. -

Navă de pescuit - reprezintă orice navă echipată în vederea exploatării comerciale a resurselor acvatice vii.

Art. 23. -

Posibilități de pescuit - reprezintă un drept legal de a pescui, cuantificat, exprimat în capturi și/sau efort de pescuit."

2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Licența de pescuit - reprezintă un document oficial care conferă titularului său dreptul, astfel cum este determinat de normele naționale, de a utiliza o anumită capacitate de pescuit în scopul exploatării comerciale a resurselor acvatice vii și conține cerințele minime privind identificarea, caracteristicile tehnice și echiparea unei nave de pescuit comunitare."

3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Autorizația de pescuit - reprezintă un document oficial eliberat pentru o navă de pescuit comunitară, pe lângă licența de pescuit, care o autorizează să desfășoare activități specifice de pescuit pentru o perioadă specificată, într-o anumită zonă sau pentru o anumită zonă de pescuit în anumite condiții."

4. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42), cu următorul cuprins:

"

(41) Punctajul pentru încălcările legislației naționale și comunitare, precum și procedura de suspendare a licenței de pescuit pentru ambarcațiunile care pescuiesc în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, sunt prezentate în anexele nr. 1.1 și 1.2.

(42) Se înființează în cadrul ANPA Registrul național de evidență a încălcărilor, unde sunt evidențiate toate încălcările normelor politicii comune în domeniul pescuitului comise de nave aflate sub propriul pavilion sau de propriii resortisanți, inclusiv sancțiunile suportate și numărul de puncte atribuite. Încălcările comise de navele de pescuit aflate sub propriul pavilion sau de propriii resortisanți urmăriți penal în alte state membre sunt, de asemenea, înregistrate de către statele membre în registrul lor național privind încălcările în momentul comunicării deciziei definitive de către statul membru de jurisdicție, în conformitate cu art. 90 din Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 și (CE) nr. 1.966/2006."

5. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

"

Art. 141. -

Debarcare - reprezintă descărcarea inițială a oricărei cantități de produse pescărești de la bordul unei nave de pescuit pe uscat."

6. După articolul 17 se introduc trei noi articole, articolele 171, 172, și 173, cu următorul cuprins:

"

Art. 171. -

Control - reprezintă monitorizare și supraveghere.

Art. 172. -

Inspecție - reprezintă orice control efectuat de către funcționari pentru a verifica respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului și consemnat într-un raport de inspecție.

Art. 173. -

Supraveghere - reprezintă observarea activităților de pescuit pe baza reperării navelor de către navele de inspecție sau de către aeronavele oficiale și metodele tehnice de detectare și identificare."

7. După anexa nr. 1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 1.1 și 1.2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Lucia Ana Varga

București, 21 ianuarie 2014.

Nr. 43.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1.1 la norme)

Puncte care trebuie atribuite pentru încălcări ale legislației naționale și comunitare

Nr. Încălcare gravă Puncte
1. Neîndeplinirea obligațiilor de a înregistra și de a raporta capturile și datele referitoare la capturi, inclusiv datele care trebuie transmise prin sistemul de monitorizare a navelor prin satelit [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 și (CE) nr. 1.966/2006, coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) și cu art. 3 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 și (CE) nr. 1.447/1999] 3
2. Utilizarea de unelte interzise sau neconforme conform legislației UE [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) și cu art. 3 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008] 4
3. Falsificarea sau disimularea însemnelor, identității sau a numărului de înmatriculare [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) și cu art. 3 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008] 5
4. Disimularea, alterarea sau suprimarea elementelor doveditoare care prezintă interes într-o anchetă [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) și cu art. 3 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008] 5
5. Îmbarcarea, transbordarea sau debarcarea de pește sub dimensiunile minime, încălcând legislația în vigoare [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) și cu art. 3 alin. (1) lit. (i) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008] 5
6. Realizarea de activități de pescuit în zona unei organizații regionale de gestionare a pescuitului într-un mod care să nu respecte sau să contravină măsurilor de conservare și gestionare ale respectivei organizații [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) și cu art. 3 alin. (1) lit. (k) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008] 5
7. Pescuitul în absența unei licențe valabile, a unei autorizații sau a unui permis emis de statul de pavilion sau de statul de coastă corespunzător [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) și cu art. 3 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008] 7
8. Pescuitul într-o zonă închisă sau în timpul unui sezon închis, fără o cotă alocată, după atingerea unei cote sau dincolo de o limită de adâncime [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) și cu art. 3 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008] 6
9. Pescuit direcționat pentru un stoc care face obiectul unui moratoriu sau pentru care pescuitul este interzis [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) și cu art. 3 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008] 7
10. Obstrucționarea activității inspectorilor în exercitarea atribuțiilor de control privind respectarea măsurilor de conservare și gestionare aplicabile sau a activității observatorilor în exercitarea atribuțiilor de observare a respectării normelor aplicabile ale Uniunii Europene [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) și cu art. 3 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008] 7
11. Transbordarea către nave de pescuit identificate ca fiind implicate în activități de pescuit INN în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008, în special pe cele incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii Europene sau pe lista de nave de pescuit INN a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, precum și participarea la operațiuni comune de pescuit cu respectivele nave sau sprijinirea sau realimentarea acestora [art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) și cu art. 3 alin. (1) lit. (j) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008] 7
12. Utilizarea unei nave de pescuit fără naționalitate, care este deci o navă apatridă în conformitate cu dreptul internațional [art. 90, alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 coroborat cu art. 42 alin. (1) lit. (a) și cu art. 3 alin. (1) lit. (l) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008] 7

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1.2 la norme)

Procedura de suspendare a licenței de pescuit pentru ambarcațiunile care pescuiesc în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura

Nr. Puncte acumulate Perioadă de suspendare licență
1. 18 două luni
2. 36 4 luni
3. 54 8 luni
4. 72 un an
5. 90 retragere permanentă

La suspendarea temporară a licenței de pescuit:

- dacă o licență de pescuit a fost suspendată în conformitate cu art. 129 din Regulamentul (CE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, punctele pe baza cărora licența de pescuit a fost suspendată nu se anulează. Toate punctele noi atribuite titularului licenței de pescuit se adaugă punctelor existente, în sensul art. 129 din Regulamentul (CE) nr. 404/2011;

- pentru aplicarea art. 92 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 și (CE) nr. 1.966/2006, dacă, în conformitate cu art. 92 alin. (4) din același regulament, au fost anulate puncte, se consideră că licența de pescuit a titularului licenței nu a fost suspendată în conformitate cu art. 129 din Regulamentul (CE) nr. 404/2011;

- se anulează două puncte, cu condiția ca totalul punctelor atribuite titularului licenței de pescuit pentru nava de pescuit vizată să depășească două puncte, în cazul în care:

a) nava de pescuit care a fost utilizată pentru comiterea încălcării pentru care s-au atribuit punctele utilizează ulterior sistemul VMS sau înregistrează și transmite ulterior, pe cale electronică, date din jurnalul de pescuit, din declarația de transbordare și din declarația de debarcare fără a avea obligația legală de a utiliza aceste tehnologii;

b) în cazul în care titularul licenței de pescuit participă în mod voluntar, după atribuirea punctelor, la o campanie științifică pentru îmbunătățirea procesului de selecție a uneltelor de pescuit;

c) în cazul în care titularul licenței de pescuit este membru al unei organizații de producători și acceptă un plan de pescuit adoptat de organizația de producători în anul următor atribuirii punctelor, plan care presupune o reducere cu 10% a posibilităților de pescuit ale titularului licenței de pescuit;

d) dacă titularul licenței de pescuit decide să participe la o activitate de pescuit care face parte dintr-o schemă de etichetare ecologică menită să certifice și să promoveze etichete pentru produse provenind din activitățile de pescuit maritim bine gestionate și care se concentrează asupra chestiunilor legate de utilizarea sustenabilă a resurselor piscicole;

- dacă titularul unei licențe de pescuit nu comite o altă încălcare gravă în termen de 3 ani de la data ultimei încălcări grave, toate punctele de pe licența de pescuit se elimină.

La suspendarea permanentă a licenței de pescuit:

- Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, denumită în continuare ANPA, informează imediat titularul licenței de pescuit cu privire la suspendarea sau retragerea permanentă a licenței sale;

- titularul licenței de pescuit suspendate sau retrase se asigură că activitățile de pescuit ale navei vizate încetează imediat. Acesta se asigură că respectiva navă se îndreaptă imediat către portul său de origine sau către un port indicat de ANPA. În timpul călătoriei, uneltele de pescuit trebuie strânse și arimate în conformitate cu art. 47 din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009. Titularul unei licențe de pescuit suspendate sau retrase se asigură că toate capturile aflate la bordul navei de pescuit sunt manipulate în conformitate cu instrucțiunile ANPA;

- nava de pescuit a cărei licență de pescuit a fost suspendată sau retrasă permanent este identificată drept navă fără licență de pescuit în Registrul național menționat la art. 15 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului. Respectiva navă de pescuit se va identifica în același mod și în Registrul flotei de pescuit al UE menționat la art. 15 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002;

- retragerea permanentă a unei licențe de pescuit în conformitate cu art. 129 alin. (2) din Regulamentului (CE) nr. 404/2011 nu afectează nivelurile de referință ale statului membru care a emis licența, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002;

- ANPA actualizează fără întârziere lista menționată la art. 116 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009, indicând toate punctele atribuite, suspendările și retragerile permanente subsecvente ale licențelor de pescuit, inclusiv data la care acestea devin aplicabile și durata aplicării lor;

- în cazul în care o navă de pescuit a cărei licență de pescuit a fost suspendată sau retrasă permanent în conformitate cu art. 129 din Regulamentului (CE) nr. 404/2011 realizează activități de pescuit în timpul perioadei de suspendare sau după retragerea permanentă a licenței de pescuit, ANPA ia măsuri imediate pentru respectarea legislației, în conformitate cu prevederile art. 91 din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009;

- nava de pescuit a cărei licență de pescuit a fost suspendată sau retrasă poate, dacă este cazul, să fie inclusă pe lista UE cu navele care au realizat activități de pescuit INN, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 și (CE) nr. 1.447/1999.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...