Guvernul României

Hotărârea nr. 95/2014 pentru aprobarea măsurilor de gestionare și a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deșeu

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 65 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă măsurile de gestionare și criteriile specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deșeu, prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 2. -

Depozitarea mercurului metalic considerat deșeu se autorizează potrivit dispozițiilor art. 32 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Operatorul depozitului de deșeuri trebuie să informeze autoritățile competente, astfel cum acestea sunt definite la pct. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, cu privire la orice efecte dăunătoare importante asupra mediului care sunt descoperite în urma procedurilor de supraveghere și control.

(2) Operatorul depozitului de deșeuri este obligat să respecte decizia autorităților competente cu privire la natura și la calendarul măsurilor de remediere, iar costurile acestor măsuri vor fi suportate de operator.

Art. 4. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 3 constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii sau, după caz, comunicării procesului-verbal de contravenție jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

*

Prezenta hotărâre transpune în legislația națională Directiva 2011/97/UE a Consiliului din 5 decembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/31/CE în ceea ce privește criteriile specifice de depozitare a mercurului metalic considerat deșeu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 328 din 10 decembrie 2011.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Lucia Ana Varga
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean
p. Ministrul economiei,
Bogdan Nicolae Badea,
secretar de stat

București, 12 februarie 2014.

Nr. 95.

ANEXA Nr. 1

Depozitarea temporară a mercurului metalic

În scopul depozitării temporare a mercurului metalic pentru perioade de peste un an, se aplică următoarele cerințe:

a) mercurul metalic se depozitează separat de alte deșeuri;

b) containerele se depozitează în bazine de colectare îmbrăcate în mod corespunzător, astfel încât să nu prezinte crăpături sau deschizături și să fie impermeabile la mercurul metalic, având un volum adecvat pentru cantitatea de mercur depozitată;

c) amplasamentul de depozitare trebuie prevăzut cu bariere naturale sau construite care să protejeze în mod adecvat mediul împotriva emisiilor de mercur și să aibă un volum adecvat pentru cantitatea de mercur depozitată;

d) podelele amplasamentelor de depozitare trebuie să fie acoperite cu materiale izolante rezistente la mercur. Trebuie prevăzută o pantă dotată cu un bazin de colectare;

e) amplasamentul de depozitare trebuie echipat cu un sistem de protecție împotriva incendiilor;

f) depozitarea containerelor se efectuează astfel încât accesul la toate containerele să fie ușor de realizat.

ANEXA Nr. 2

Cerințe specifice referitoare la mercurul metalic

În scopul depozitării temporare a mercurului metalic pentru perioade de peste un an, se aplică următoarele cerințe:

A. Compoziția mercurului

Mercurul metalic trebuie să respecte următoarele caracteristici:

a) conținut de mercur mai mare de 99,9% din greutate;

b) absența oricăror impurități care ar putea coroda oțelul carbon sau oțelul inoxidabil; de exemplu, soluția de acid azotic, soluțiile de cloruri de sodiu.

B. Depozitarea în containere

Containerele utilizate pentru depozitarea mercurului metalic trebuie să fie rezistente la coroziune și la șocuri. Prin urmare, trebuie evitate sudurile. Containerele trebuie să respecte în special următoarele caracteristici:

a) materialul din care este realizat containerul: oțel carbon - minimum ASTM A36 sau oțel inoxidabil - AISI 304, 316L;

b) containerele trebuie să fie etanșe la gaze sau lichide;

c) partea exterioară a containerului trebuie să fie rezistentă la condițiile de depozitare;

d) modelul de container trebuie să treacă testul de cădere și testul de etanșeitate, conform capitolelor 6.1.5.3 și 6.1.5.4 din Recomandările ONU privind transportul mărfurilor periculoase, Manualul de teste și criterii.

Procentul maxim de umplere a rezervorului trebuie să fie de 80% în volum, pentru a garanta că există suficient ulaj și pentru a se asigura că nu pot apărea nici scurgeri, nici deformări permanente ale containerului rezultate în urma unei expansiuni a lichidului cauzate de temperaturi ridicate.

C. Proceduri de acceptare

Sunt acceptate doar containerele însoțite de un certificat care respectă cerințele prevăzute de prezenta secțiune.

Procedurile de acceptare trebuie să respecte următoarele:

a) este acceptat doar mercurul metalic care îndeplinește criteriile minime de acceptare stabilite mai sus;

b) containerele trebuie inspectate vizual înainte de depozitare. Containerele deteriorate, corodate sau cele care prezintă scurgeri nu sunt acceptate;

c) containerele trebuie să poarte o ștampilă care să nu poată fi ștearsă, realizată prin ștanțare, care să menționeze numărul de identificare al containerului, materialul de construcție, greutatea la gol, datele de identificare ale producătorului și data construcției;

d) containerele trebuie să poarte o placă, fixată permanent, care să indice numărul de identificare al certificatului.

D. Certificat

Certificatul prevăzut la lit. C include următoarele elemente:

a) denumirea și adresa producătorului de deșeuri;

b) denumirea și adresa responsabilului cu umplerea;

c) locul și data umplerii;

d) cantitatea de mercur;

e) puritatea mercurului și, după caz, o descriere a impurităților, inclusiv raportul analitic;

f) confirmarea faptului că containerele au fost utilizate exclusiv pentru transportul/depozitarea mercurului;

g) numerele de identificare ale containerelor;

h) orice observație specifică.

Certificatele sunt emise de producătorul de deșeuri sau, în lipsa acestuia, de persoana responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

ANEXA Nr. 3

Cerințe specifice referitoare la mercurul metalic

În scopul depozitării temporare a mercurului metalic pentru perioade de peste un an, se aplică următoarele cerințe:

A. Cerințe în materie de monitorizare, inspectare și situații de urgență

În amplasamentul de depozitare se instalează un sistem de monitorizare continuă a vaporilor de mercur, cu o sensibilitate de cel puțin 0,02 mg de mercur/m3. Senzorii trebuie poziționați la nivelul solului și la nivelul capului. Acest sistem include un sistem de alarmă vizuală și acustică. Întreținerea sistemului se face anual.

Amplasamentul de depozitare și containerele trebuie inspectate vizual de o persoană autorizată, cel puțin o dată pe lună. În cazul în care sunt detectate scurgeri, operatorul trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru a evita orice emisie de mercur în mediu și a restabili siguranța condițiilor de depozitare a mercurului. Orice scurgere de mercur se consideră a avea efecte negative semnificative asupra mediului, potrivit prevederilor art. 3 din hotărâre.

La amplasamentul de depozitare sunt disponibile planuri pentru situațiile de urgență și echipamente de protecție adecvate pentru manipularea mercurului metalic.

B. Evidența datelor

Toate documentele care conțin informațiile prevăzute în anexa nr. 2 și la lit. A din prezenta anexă, inclusiv certificatul care însoțește containerul, precum și documentele care conțin evidențele referitoare la scoaterea din stoc și expedierea mercurului metalic după depozitarea temporară a acestuia, precum și destinația și tratamentul prevăzut, se păstrează timp de cel puțin 3 ani după încetarea depozitării.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...