Ministerul Sănătății - MS

Normele de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice din 13.02.2014

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din unitățile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut mai mic decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, beneficiază de o bursă de rezidențiat în cuantum lunar de 670 lei.

(2) Bursa de rezidențiat nu face parte din salariul brut, nu este supusă impozitului pe venit și nu constituie bază de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru șomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 2. -

(1) Plata lunară a bursei de rezidențiat pentru medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți încadrați în unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății și în rețeaua spitalelor pentru care managementul a fost transferat la autoritățile administrației publice locale se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătății.

(2) Cuantumul lunar al bursei de rezidențiat se acordă după data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară.

Art. 3. -

Beneficiază de bursa de rezidențiat medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți aflați în una dintre următoarele situații:

a) rezidenții pe locuri care au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată cu unitatea sanitară, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b) rezidenții pe post care au încheiat contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

c) rezidenții care își reiau activitatea ca urmare a încetării situațiilor de suspendare a contractului individual de muncă prevăzute la art. 4.

Art. 4. -

(1) Nu beneficiază de bursa de rezidențiat medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți care au contractul individual de muncă suspendat, în condițiile legii, aflați în una dintre următoarele situații:

1. au contractul individual de muncă suspendat de drept în următoarele situații:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

c) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;

d) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală;

2. au contractul individual de muncă suspendat din inițiativa salariatului, în următoarele situații:

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

c) concediu paternal;

d) concediu pentru formare profesională;

e) participarea la grevă;

3. au contractul individual de muncă suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații:

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii;

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

În cazurile prevăzute la lit. a) și b), dacă se constată nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitatea anterioară și i se plătește, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire care include și bursa de rezidențiat pe perioada suspendării contractului;

4. au contractul individual de muncă suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern;

5. au contractul individual de muncă suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale;

6. alte cazuri de suspendare a contractului individual de muncă prevăzute de lege.

(2) Nu beneficiază de bursa de rezidențiat medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți pe perioada în care efectuează stagii de pregătire în afara României, precum și pe perioada concediilor de odihnă.

Art. 5. -

Plata bursei de rezidențiat încetează de la data încheierii calității de rezident în următoarele situații:

a) la data finalizării programului de pregătire în rezidențiat;

b) la data încetării contractului individual de muncă în situațiile prevăzute de lege;

c) prin renunțare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătății;

d) în caz de incompatibilitate.

Art. 6. -

Prevederile art. 3, 4 și 5 se aplică și medicilor rezidenți, medicilor dentiști rezidenți și farmaciștilor rezidenți care efectuează programul de pregătire în a doua specialitate și care sunt încadrați în baza unui contract individual de muncă în funcția de medic rezident, medic dentist rezident sau farmacist rezident.

Art. 7. -

(1) Până la data de 7 a lunii curente, unitățile angajatoare care au în plată rezidenți au obligația să transmită direcției de sănătate publică pe teritoriul căreia își au sediul situația nominală cuprinzând drepturile salariale din luna precedentă pentru toți medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți (pe loc și pe post) încadrați, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Situația se înaintează în format electronic (Excel) și pe suport hârtie și va fi însoțită de adresa de înaintare în care se va specifica numărul de rezidenți înregistrați la plată.

(2) Responsabilitatea corectitudinii datelor transmise aparține unităților sanitare de încadrare care raportează.

Art. 8. -

(1) Direcțiile de sănătate publică centralizează datele prevăzute la art. 7 alin. (1) și până la data de 9 a lunii curente transmit Institutului Național de Sănătate Publică - Centrul Național pentru Statistică și Informatică în Sănătate Publică situațiile rezidenților din unitățile angajatoare din teritoriu, întocmite pentru luna anterioară, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Situația se transmite în format electronic (Excel) pe adresa de e-mail rezidenti@insp.gov.ro și pe suport hârtie și va fi însoțită de adresa de înaintare în care se va specifica numărul de rezidenți înregistrați.

(2) Responsabilitatea corectitudinii centralizării datelor transmise aparține direcției de sănătate publică care raportează.

Art. 9. -

Centrul Național pentru Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică centralizează și prelucrează datele înaintate de direcțiile de sănătate publică și întocmește:

a) situația nominală centralizată a tuturor rezidenților raportați în luna respectivă de plată;

b) centralizatorul pe fiecare tip de unitate în parte care va cuprinde numărul de rezidenți și suma aferentă/județ, precum și suma totală de plată pentru categoria respectivă de unitate.

Art. 10. -

(1) În primele două zile lucrătoare de la data primirii datelor, Centrul Național pentru Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătății - Direcția generală resurse umane și certificare situațiile statistice prevăzute la art. 9 lit. a) și b).

(2) Responsabilitatea corectitudinii centralizării și prelucrării datelor primite de la direcțiile de sănătate publică aparține Centrului Național pentru Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.

Art. 11. -

Direcția generală resurse umane și certificare, în baza situației elaborate conform prevederilor art. 9 lit. b) și transmise de Centrul Național pentru Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, întocmește referat de aprobare pe fiecare tip de unitate în parte și suma aferentă. După aprobarea ordonatorului principal de credite, acesta se transmite Direcției buget, finanțarea investițiilor și relația cu CNAS în vederea întocmirii formelor de finanțare.

Art. 12. -

(1) Unitățile angajatoare din subordinea autorităților publice locale primesc sumele aferente plății bursei de rezidențiat solicitate prin cererea de finanțare, pe bază de contract încheiat cu direcțiile de sănătate publică.

(2) Sumele aferente plății bursei de rezidențiat se prevăd in bugetul unității plătitoare la titlul 59 "Alte cheltuieli", articolul 59.01 "Burse".

Art. 13. -

Plata bursei de rezidențiat se face separat de plata salariului de rezident, în ultima decadă a lunii curente, pentru luna anterioară.

Art. 14. -

Pentru asigurarea plății bursei de rezidențiat aferente lunii ianuarie 2014, data-limită de raportare prevăzută la art. 7 alin. (1) va fi 19 februarie 2014 și data-limită de raportare prevăzută la art. 8 alin. (1) va fi 21 februarie 2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...