Parlamentul României

Legea nr. 390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine

Modificări (3), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 24 iunie 2002.

În vigoare de la 24 iunie 2002 până la 09 decembrie 2009, fiind abrogat prin Lege 329/2009 și înlocuit de Hotărâre 1431/2009;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Agenția Română pentru Investiții Străine, denumită în continuare Agenție, se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Departamentului pentru Relația cu Investitorii Străini, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, și a Direcției generale pentru promovarea investițiilor, din cadrul Ministerului Dezvoltării și Prognozei, care își încetează activitatea.

(2) Agenția răspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru promovarea și atragerea investițiilor străine directe.

(3) Agenția are sediul în municipiul București, Bd. Primăverii nr. 22, sectorul 1.

Art. 2. -

(1) În realizarea obiectului său de activitate Agenția are următoarele atribuții principale:

a) coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investițiilor străine directe în România și a programelor de acțiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele și autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu prioritățile și cu programul de dezvoltare economică a țării;

b) monitorizează respectarea prevederilor legale privind regimul investițiilor străine în România și face propuneri Guvernului pentru îmbunătățirea legislației în domeniu; Modificări (1)

c) acționează, inclusiv prin consultări cu investitorii români și străini, cu organizațiile profesionale, cu patronatele, cu Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București și camerele de comerț și industrie teritoriale, cu agențiile de dezvoltare regională, pentru menținerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil promovării investițiilor directe, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor și eliminarea barierelor administrative;

d) coordonează activitatea de promovare, pe plan intern și internațional, a investițiilor străine directe în România, asigurând aducerea la îndeplinire a obiectivelor strategiei naționale în acest domeniu; Modificări (1)

e) acordă, la cerere, investitorilor străini asistență de specialitate în contactarea companiilor și organizațiilor românești și furnizează informațiile necesare pentru înființarea de societăți comerciale în România, precum și informații referitoare la mediul de afaceri românesc;

f) lucrează în strânsă legătură cu firmele românești și asigură o comunicare efectivă între acestea și companiile străine;

g) desfășoară activitatea de promovare a investițiilor străine, în corelație cu strategiile Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, ale Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare și cu strategiile pentru acest domeniu ale ministerelor economice, pentru a susține o prezentare coerentă a ofertei românești de privatizare pe plan internațional;

h) informează periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura domeniului de activitate și la tendința investițiilor străine directe; în acest scop, lunar, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, Banca Națională a României, Direcția Generală a Vămilor, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și celelalte instituții publice sau private care înregistrează, conform legii, informații privind investițiile străine directe în România vor comunica Agenției datele pe care le dețin referitoare la elementele prevăzute mai sus; Modificări (1)

i) promovează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, o imagine atractivă privind politica și realitățile economice, climatul investițional din România în mediile de afaceri internaționale; în acest scop va elabora și va difuza materiale promoționale - broșuri, pliante, afișe, informații pe suport CD-ROM, pagină de Internet și altele asemenea, studii și analize privind investițiile străine directe în România - și va organiza manifestări promoționale, seminarii și conferințe;

j) va fi sprijinită de Ministerul Afacerilor Externe în identificarea și atragerea de surse de finanțare internaționale; totodată va contribui la constituirea unei baza de date actualizate permanent privind surse externe de finanțare, respectiv domenii de interes pentru partenerii externi;

k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate.

(2) Agenția participă și reprezintă România la lucrările instituțiilor și asociațiilor internaționale din domeniul promovării investițiilor străine directe și urmărește realizarea programelor de asistență tehnică din străinătate în domeniul investițiilor străine directe.

(3) În vederea asigurării unor condiții corespunzătoare de asistare a investitorilor străini în teritoriu pentru identificarea celor mai atractive amplasamente pentru investițiile străine, inclusiv prin acordarea de consultanță și informații în perioada anterioară și ulterioară realizării investiției, Agenția va colabora cu agențiile de dezvoltare regională.

(4) Ministerele vor colabora cu Agenția în vederea realizării obiectivelor din domeniul său de activitate.

(5) În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale Agenția are dreptul să solicite informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar sau asociat. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Agenția este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Modificări (1)

(2) Președintele conduce întreaga activitate a Agenției și o reprezintă în raporturile cu ministerele, cu alte autorități ale administrației publice, cu organizații, precum și în raporturile cu persoane fizice și juridice, române sau străine.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine și instrucțiuni.

(4) Președintele îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite.

Art. 4. -

(1) Agenția are un secretar general, care este funcționar public de carieră, numit pe bază de concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

(3) Secretarul general al Agenției poate îndeplini și alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al acesteia ori încredințate de președinte.

Art. 5. -

(1) Numărul maxim de posturi și structura organizatorică a Agenției se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cadrul structurii organizatorice a Agenției, prin ordin al președintelui, se pot organiza servicii, birouri, precum și colective temporare de lucru.

(3) Coordonarea și atribuțiile compartimentelor din aparatul propriu al Agenției se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui.

Art. 6. -

(1) Personalul Agenției se încadrează pe bază de concurs, conform structurii organizatorice și în limita numărului de posturi prevăzut prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(2) Salarizarea personalului de conducere și de execuție al Agenției se face conform prevederilor cap. II din anexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, cu modificările ulterioare.

(3) Numărul maxim de posturi ale aparatului de lucru al Guvernului și al Ministerului Dezvoltării și Prognozei se reduce cu numărul de posturi aferent exercitării atribuțiilor și competențelor preluate de Agenție.

Art. 7. -

(1) Mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente activității de promovare a investițiilor străine aflate în dotarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei - Direcția generală de promovare a investițiilor și a Departamentului pentru Relația cu Investitorii Străini din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se preiau de Agenție, pe bază de protocol de predare-primire încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi Agenția preia toate drepturile și obligațiile aferente activității de promovare a investițiilor străine, inclusiv cele decurgând din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie, de la Ministerul Dezvoltării și Prognozei și de la Departamentul pentru Relația cu Investitorii Străini, așa cum sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri și prin contracte încheiate de aceste instituții cu terțe persoane fizice sau juridice române ori străine.

(3) Agenția are în dotare un număr de autoturisme, cu un consum lunar de carburanți, potrivit prevederilor legale.

Art. 8. -

(1) Bugetul Agenției se aprobă ca anexă la legea anuală a bugetului de stat.

(2) Corespunzător atribuțiilor preluate de Agenție, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificări în structura bugetului de stat pe anul 2002 și, respectiv, în structura bugetului Secretariatului General al Guvernului și al Ministerului Dezvoltării și Prognozei.

(3) Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Dezvoltării și Prognozei vor transmite Ministerului Finanțelor Publice modificările corespunzătoare prevederilor prezentei legi în structura bugetelor proprii, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 9. -

Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Dezvoltării și Prognozei vor prezenta spre aprobare Guvernului noile atribuții și structuri organizatorice, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 10. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 159/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Investitorii Străini, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001, și se modifică în mod corespunzător următoarele acte normative: Hotărârea Guvernului nr. 985/2001 privind organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 15 octombrie 2001, Hotărârea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2002, Hotărârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 905/2001 privind organizarea și funcționarea Centrului Român de Comerț Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 septembrie 2001.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 13 iunie 2002.

Nr. 390.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...