Parlamentul României

Legea zootehniei nr. 72/2002

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1)

Zootehnia este o ramură importantă a agriculturii, care implică activitatea de creștere, nutriție, ameliorare, reproducție și protecția animalelor.

Art. 2. -

Prezenta lege reglementează desfășurarea de către crescătorii de animale a activităților enumerate la art. 1, pentru animalele din următoarele specii: taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, animale de blană, canide, feline, păsări, pești, albine și viermi de mătase.

Art. 3. -

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor elaborează și promovează politici privind creșterea și ameliorarea animalelor, coordonează întreaga activitate din domeniu, iar împreună cu organele administrației publice locale sprijină asociațiile profesionale ale crescătorilor de animale.

Art. 4. -

În înțelesul prezentei legi, crescătorii de animale sunt persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate speciile de animale prevăzute la art. 2, înscrise în Registrul de evidență agricolă.

CAPITOLUL II Creșterea și exploatarea animalelor

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Creșterea și exploatarea animalelor este activitatea desfășurată de crescătorii de animale, indiferent de statutul juridic al acestora, în scopul obținerii de produși și produse animaliere.

(2) Activitatea de creștere a animalelor se realizează în exploatații zootehnice, asociații și crescătorii individuale.

(3) În alegerea sistemelor de creștere și a tehnologiilor de exploatare crescătorii de animale sunt obligați să prevină poluarea, deteriorarea mediului ambiant și să respecte regulile de protecție a animalelor, precum și măsurile de apărare a sănătății acestora.

Art. 6. -

Asociațiile profesionale ale crescătorilor de animale care fac dovada reprezentării la nivel național, pe principiul piramidal, a majorității crescătorilor pentru care a fost constituită asociația sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor ca parteneri în elaborarea politicilor, strategiilor, a programelor de creștere și a politicilor pe produs.

Art. 7. -

Patrimoniul zootehnic al crescătorilor de animale este constituit din efectivele de animale menționate la art. 2, împreună cu construcțiile aferente.

Art. 8. -

(1) Construcțiile zootehnice aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, care se pretează la creșterea animalelor și păsărilor și sunt neutilizate în acest scop, vor fi date în administrare asociațiilor crescătorilor de animale, persoanelor fizice sau juridice, care vor să desfășoare activități zootehnice.

(2) Terenurile de sub construcții și cele de incintă vor fi date în administrare, fără plată, pe perioada desfășurării activității.

(3) Consiliile locale vor aproba atribuirea de teren cu destinație agricolă, din rezervă, pentru asigurarea necesarului de furaje crescătorilor de animale care populează spațiile prevăzute la alin. (1).

(4) La concesionarea terenurilor cu destinație agricolă de la Agenția Domeniilor Statului, în scopul producerii furajelor, crescătorii de animale au prioritate.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

În scopul evidențierii statistice, al apărării sănătății, stabilirii valorii genetice, înregistrării, deplasării, etichetării și al valorificării efectivelor de animale este obligatorie individualizarea tuturor animalelor în termen de 2 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. -

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor împreună cu Institutul Național de Statistică asigură un sistem informațional statistic privind cunoașterea evoluției efectivelor de animale și a producțiilor zootehnice și organizează recensăminte ale animalelor domestice la toți deținătorii de animale.

Art. 11. -

(1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, pentru dezvoltarea producției animaliere, poate acorda crescătorilor de animale prime la vânzare-cumpărare, alocații și avantaje fiscale pe produs, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Condițiile de alocare a stimulentelor, cuantumul acestora și forma de acordare se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat. Referințe (1)

Art. 12. -

Calitatea de crescător de animale, precum și de membru al unei asociații profesionale de profil dă drept de preemțiune la obținerea de licențe, cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în vederea valorificării la export a animalelor și a produselor de origine animalieră.

CAPITOLUL III Nutriția animalelor

Art. 13. -

(1) Nutriția animalelor, în înțelesul prezentei legi, este o activitate zootehnică de interes major prin care se asigură conversia optimă a resurselor nutritive în produse animaliere. Resursele nutritive, denumite furaje, includ totalitatea produselor vegetale, animale, minerale și de sinteză care, prin folosirea în hrana animalelor, asigură desfășurarea normală a funcțiilor vitale și valorificarea potențialului de producție și reproducție al acestora.

(2) În sensul prezentei legi, activitățile privind nutriția animalelor se referă la:

a) producerea, recoltarea, depozitarea, conservarea, prelucrarea și valorificarea plantelor de nutreț;

b) fabricarea, comercializarea și utilizarea nutrețurilor combinate, precum și a altor preparate furajere din producția internă sau din import, destinate nutriției animalelor;

c) producerea și folosirea biopreparatelor furajere;

d) stabilirea rațiilor și normelor de furajare în funcție de tehnologia de creștere și exploatare a animalelor.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

Nutrețurile concentrate simple, combinate, aditivii furajeri, premixturile, substanțele energetice, substanțele minerale și preparatele speciale trebuie să corespundă parametrilor de calitate și salubritate stabiliți prin norme ale Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și ale Ministerului Sănătății și Familiei.

Art. 15. -

(1) Controlul producerii nutrețurilor combinate și preparatelor furajere se realizează prin inspecția oficială efectuată de către unități specializate și abilitate de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, care urmăresc ca producerea, importul, fabricarea, circulația, comercializarea și folosirea acestora să se efectueze în conformitate cu reglementările legale privind protecția sănătății oamenilor, animalelor și a mediului.

(2) Condițiile și criteriile ce trebuie îndeplinite de unitățile specializate pentru a fi abilitate în controlul oficial al producerii nutrețurilor combinate și preparatelor furajere se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Inspecțiile se fac în toate etapele de producție și de manufacturare, înainte de comercializare, la import și export și la utilizarea produsului.

Art. 16. -

Sunt considerate furaje de natură vegetală: cerealele, leguminoasele și plantele tehnice pentru boabe, gramineele, leguminoasele anuale și perene, precum și alte plante anuale destinate folosirii ca nutrețuri, masă verde, fibroase deshidratate natural și artificial, suculente, cât și produse care provin din producția secundară a culturilor realizate în teren arabil și din producția pajiștilor naturale și a pădurilor.

Art. 17. -

Sunt supuse regimului de exploatare stabilit prin prezenta lege următoarele categorii de terenuri:

a) pajiștile comunale care fac parte din domeniul privat al statului și se află în administrarea consiliilor locale respective;

b) pajiștile în indiviziune care, fie prin lege, fie prin efectul actelor de proprietate sau acordul ulterior al coproprietarilor, se folosesc în comun în cadrul asociațiilor de pășunat;

c) pajiștile situate pe orice fel de terenuri din zonele montane, inclusiv golurile alpine, sau cele situate în zone inundabile ale râurilor și în Lunca Dunării, care nu intră în primele două categorii și sunt folosite numai în timpul prielnic pășunatului, aparținând domeniului public al statului;

d) pajiștile cu regim special, cu excepția perimetrelor de protecție ecologică, a rezervațiilor naturale, a parcurilor naturale și naționale;

e) terenurile arabile și cele provenite din pajiștile comunale destinate producerii de furaje și semințe de culturi furajere, inclusiv terenurile folosite pentru lucrări de îmbunătățire a pajiștilor.

Art. 18. -

(1) Terenurile evidențiate ca pajiști, aparținând consiliilor locale comunale, obștilor sau unor asociații de crescători, se folosesc în exclusivitate pentru pășunat, fâneață, cultivarea plantelor de nutreț, în vederea obținerii de masă verde, fân sau semințe, perdele de protecție a pajiștilor, construcții zoopastorale, lucrări de îmbunătățiri funciare pentru creșterea potențialului de producție al pajiștilor. Jurisprudență (1)

(2) Administrarea pajiștilor comunale, orășenești și municipale intră în atribuțiile consiliilor locale, care vor stabili în răspunderea directă și nemijlocită a primarilor executarea prevederilor cuprinse în amenajamentele pastorale și în planurile anuale de exploatare a pajiștilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale respective. Gospodărirea acestor suprafețe se face cu consultarea crescătorilor de animale, cu asistența tehnică a specialiștilor din unități subordonate ale Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor. Jurisprudență (2)

Art. 19. -

(1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin organele de specialitate, elaborează strategia de organizare și exploatare a pajiștilor, parametrii tehnici și metodologia recomandată deținătorilor de terenuri agricole folosite pentru furajarea animalelor, care vor fi prevăzute în normele metodologice.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin organele de specialitate, împreună cu consiliile județene și cu consiliile locale, elaborează strategia de organizare și exploatare a pajiștilor și prezintă, în mod distinct, reglementări stricte privind transhumanța ovinelor, ca formă de punere în valoare a resurselor furajere montane și alpine.

Art. 20. -

(1) Pășunile împădurite pot fi readuse în circuitul pastoral, cu aprobarea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, pe baza unor studii de transformare și a unor programe de îmbunătățire și exploatare a acestora, întocmite de unitățile de specialitate autorizate.

(2) Recoltarea masei lemnoase de pe aceste terenuri se va face cu respectarea normelor tehnice silvice de exploatare.

Art. 21. -

Terenurile evidențiate ca pășuni, fânețe și pășuni împădurite pot fi schimbate cu terenuri agricole sau cu destinație forestieră, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 22. -

(1) Terenurile ocupate de pajiști care, prin degradare sau poluare, și-au pierdut total sau parțial capacitatea de producție vor fi constituite în perimetre de ameliorare de interes național, pe care se vor executa lucrări de repunere în valoare și amenajare, corespunzător reglementărilor legale în vigoare, fără schimbarea proprietarului.

(2) În vederea executării lucrărilor prevăzute la alin. (1), în cadrul perimetrelor stabilite, deținătorii de pajiști sunt obligați să pună la dispoziție terenurile respective pe perioada realizării proiectelor și să aplice prevederile acestora.

Art. 23. -

Lucrările de protecție și ameliorare a pajiștilor naturale se realizează din fondul de ameliorare a fondului funciar aferent sectorului agricol, aflat la dispoziția Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

CAPITOLUL IV Ameliorarea animalelor

Art. 24. -

(1) Ameliorarea efectivelor de animale reprezintă o activitate cu caracter prioritar în strategia dezvoltării zootehniei românești și se desfășoară de către structuri de specialitate, sub îndrumarea și controlul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu consultarea asociațiilor crescătorilor de animale.

(2) Zonarea în teritoriu a speciilor, raselor și tipurilor de animale, în funcție de condițiile agroecologice și de interesele social-economice, precum și activitatea de ameliorare a acestora se realizează prin programe naționale de ameliorare a animalelor, elaborate pe o perioadă determinată de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu sprijinul asociațiilor profesionale ale crescătorilor de animale, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(3) Ameliorarea genetică a animalelor se realizează prin lucrări de selecție și hibridare efectuate pe baza controlului oficial al performanțelor zootehnice și prin reproducție dirijată.

Art. 25. - Puneri în aplicare (1)

(1) Coordonarea și controlul activității de ameliorare a efectivelor de animale se fac de către Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și se realizează de instituții și organizații implicate în acest proces, după cum urmează:

a) instituții pentru controlul oficial al performanțelor productive la animale și evaluări genetice și structuri teritoriale abilitate în acest scop;

b) asociații ale crescătorilor de animale, constituite potrivit legislației în vigoare;

c) unități specializate de însămânțări artificiale, precum și cele producătoare de material seminal, ferme zootehnice de elită, depozite de reproducători, acreditate și autorizate în acest scop.

(2) Atribuțiile și competențele acestor structuri organizatorice trebuie să corespundă programelor naționale de ameliorare pe specii, conform actelor normative în vigoare.

Art. 26. -

Controlul oficial al performanțelor zootehnice se organizează și se desfășoară în conformitate cu normele și instrucțiunile elaborate de unitățile specializate și abilitate de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 27. -

Conservarea resurselor genetice constituite din populații de animale restrânse numeric, în pericol sau pe cale de dispariție, se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 28. - Puneri în aplicare (1)

Pentru protejarea și dezvoltarea patrimoniului genetic național din zootehnie, în concordanță cu programele naționale de ameliorare a efectivelor de animale, toate importurile și exporturile de animale de reproducție, material seminal, embrioni și ouă de incubație se avizează de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 29. -

Ameliorarea efectivelor de animale este o activitate de interes public și se finanțează de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinație, din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, pentru următoarele acțiuni:

a) individualizarea, codificarea animalelor și constituirea bazei de date;

b) controlul performanțelor zootehnice;

c) lucrările pentru stabilirea valorii de ameliorare.

CAPITOLUL V Reproducția animalelor

Art. 30. -

(1) Procesul de reproducție a animalelor este o activitate de bază în zootehnie, necesară pentru reluarea ciclurilor de producție.

(2) Reproducția animalelor se organizează și se desfășoară prin însămânțări artificiale, montă naturală și transfer de embrioni.

(3) Crescătorii de animale sunt liberi să aleagă pentru efectivele proprii metoda de reproducție prevăzută la alin. (2).


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...