Guvernul României

Hotărârea nr. 82/2014 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 februarie 2014 până la 27 iulie 2015, fiind înlocuit prin Hotărâre 593/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 și 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII, valabile pentru anul 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile.

(3) Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora.

(4) Tarifele conțin taxa pe valoarea adăugată.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 12 februarie 2014.

Nr. 82.

ANEXĂ

TARIFE
pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII, valabile pentru anul 2014

1. Monitorul Oficial al României, Partea I

1.1. Publicarea actelor normative ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenței lor conferite prin lege 73 lei/pagina de manuscris
1.2. Publicarea actelor normative ale autorităților administrative autonome și ale altor autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege 73 lei/pagina de manuscris
1.3. Publicarea actelor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 73 lei/pagina de manuscris
1.4. Publicarea deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție 73 lei/pagina de manuscris
1.5. Publicarea actelor normative adoptate de persoane juridice, altele decât autoritățile publice, care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi 73 lei/pagina de manuscris
1.6. Publicarea altor acte care, potrivit unor dispoziții legale, se publică în această parte a Monitorului Oficial al României 73 lei/pagina de manuscris

2. Monitorul Oficial al României, Partea I în limba maghiară

2.1. Publicare acte 140 lei/pagina de manuscris

3. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a

3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 lit. D din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată 54 lei/pagina de manuscris

4. Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a

4.1. Pierderi acte, schimbări nume 21 lei/anunț
4.2. Acte ale instanțelor judecătorești a căror publicare este prevăzută de lege:
- citații emise de instanțele judecătorești
- ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin;
- ordonanța de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea instanței judecătorești rămasă definitivă, prin care se constată că proveniența bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părți din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;
- alte acte procedurale, a căror publicare este prevăzută de lege.
73 lei/pagina de manuscris
4.3. Hotărâri judecătorești, care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securității 73 lei/pagina de manuscris
4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior și a posturilor vacante de funcționari publici, precum și alte concursuri prevăzute de lege 73 lei/pagina de manuscris
4.5. Acte a căror publicare este prevăzută de lege: - raportul periodic de activitate al autorităților/instituțiilor publice; - raportul Consiliului Superior al Magistraturii și raportul privind starea justiției; - declarații de avere și interese, potrivit legii; - bilanțuri de ocupare a forței de muncă pe județe și la nivel național; - alte acte a căror publicare este prevăzută de lege. 62 lei/pagina de manuscris

5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

5.1. Publicarea integrală sau în extras a rezoluțiilor directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind autorizarea/respingerea constituirii societăților comerciale și de înmatriculare a acestora, precum și publicarea încheierilor de rectificare, în extras 31,5 lei/pagina de manuscris
5.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare 104 lei/pagina de manuscris
5.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege 104 lei/pagina de manuscris

6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel național și de ramură, a convențiilor și recomandărilor Organizației Internaționale a Muncii, precum și a altor acte stabilite prin dispoziții legale 104 lei/pagina de manuscris

7. Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a

7.1. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare 57 lei/pagina de manuscris
7.2. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007 57 lei/pagina de manuscris
7.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege 57 lei/pagina de manuscris

8. Monitorul Oficial al României, Partea a Vll-a

8.1. Publicarea rezoluțiilor directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind înmatricularea societății cooperative 31,5 lei/pagina de manuscris
8.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările ulterioare 104 lei/pagina de manuscris
8.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege 104 lei/pagina de manuscris

NOTĂ:

Prețurile conțin TVA.

;
se încarcă...