Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative

Modificări (3), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 februarie 2014 până la 16 decembrie 2014, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 86/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ținând cont de atributul suveran al Guvernului României de a administra proprietatea privată a statului,

reținându-se necesitatea obiectivă a monitorizării directe, la nivelul conducerii Guvernului, a evoluției agenților economici cu capital majoritar de stat din domeniul resurselor energetice, în consonanță cu obiectivul național al asigurării independenței energetice a României, neadoptarea măsurilor propuse fiind de natură să producă efecte negative pe termen mediu și lung în acest domeniu fundamental al economiei,

având în vedere rolul primordial al Cancelariei Primului-Ministru, care este acela de a asigura suport prim-ministrului în ceea ce privește coordonarea procesului de elaborare a cadrului general pentru definirea priorităților Guvernului, în conformitate cu Programul de guvernare și cu angajamentele internaționale asumate de România, precum și statutul Secretariatului General al Guvernului, care constituie elementul de legătură și stabilitate a guvernării,

ținând cont de necesitatea accelerării măsurilor de natură a evita declanșarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României în ceea ce privește respectarea principiilor separării calității de acționar la operatorii economici care desfășoară activitatea de producere și furnizare a energiei electrice și gazelor naturale, pe de o parte, de calitatea de acționar la operatorii economici de transport al energiei electrice și gazelor naturale, pe de altă parte, statuate la nivelul legislației obligatorii a Uniunii Europene,

în considerarea faptului că aspectele menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. se realizează de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului român la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș se realizează de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru. Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea șefului Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Participarea reprezentanților prevăzuți la alin. (1) în ședințele adunării generale a acționarilor se face pe baza și în limitele mandatului primit prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea șefului Cancelariei Primului-Ministru.

(3) În exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor decurgând din calitatea de acționar al statului la companiile naționale prevăzute la art. 1, Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru, acționează potrivit politicilor și strategiei în domeniul energiei și gazelor naturale, elaborată de ministerul de resort în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru, să mandateze reprezentanții în adunările generale ale acționarilor companiilor naționale prevăzute la art. 1 să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege. Modificări (1)

(2) Începând cu data exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor decurgând din calitatea de acționar al statului la companiile naționale prevăzute la art. 1, procedurile privind selecția administratorilor pentru aceste companii naționale, aflate în derulare, se preiau și se duc la îndeplinire de către Secretariatul General al Guvernului, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile Ministerului Finanțelor Publice.

(3) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Secretariatul General al Guvernului, începând cu data prevăzută la art. 1.

Art. 4. -

(1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru, să inițieze și să aprobe, după caz, toate operațiunile și demersurile necesare pentru trecerea acțiunilor deținute de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la Societatea "Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. și la Societatea de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A. în proprietatea privată a statului și administrarea Departamentului pentru Energie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Modificări (1)

(2) Dispeceratul Energetic Național și Dispeceratul Național de Gaze Naturale rămân în coordonarea metodologică și funcțională a ministrului delegat pentru energie.

Art. 5. -

La alineatul (3) al articolului 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, litera d1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d1) Secretariatul General al Guvernului, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica»" - S.A., pentru lucrările de interes național de dezvoltare a transportului de energie electrică, și prin Societatea Națională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaș, pentru lucrările de interes național de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului național de transport al gazelor naturale;".

Art. 6. -

Procedurile de expropriere în curs de desfășurare se continuă de către Secretariatul General al Guvernului, cu menținerea valabilității actelor și procedurilor îndeplinite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, calitatea de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ștefan Stoica
Ministrul delegat pentru buget,
Constantin Niță
p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 12 februarie 2014.

Nr. 6.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...