Parlamentul României

Legea nr. 372/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 26 iunie 2002.

În vigoare de la 26 iunie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Servicii publice comunitare locale se înființează și în sectoarele municipiului București, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, precum și prin preluarea activității de evidență a populației din structura Serviciului de evidență informatizată a persoanei aparținând Inspectoratului Poliției Capitalei."

2. La articolul 9, alineatele (1) și (2) se abrogă.

3. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Inspectoratul are sediul în municipiul București."

4. La articolul 14, literele c) și d) vor avea următorul cuprins:

"

c) constituie și administrează Registrul permanent de evidență a persoanelor, care conține date de identificare și de adresă ale întregii populații a țării și imaginile posesorilor de carte de identitate;

d) constituie și administrează Registrul național de evidență al permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare;"

5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Pentru îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor ce îi revin Inspectoratul colaborează cu ministerele și cu alte organe ale administrației publice centrale și locale, potrivit prevederilor legale în vigoare."

6. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.

7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, la propunerea Ministerului Administrației Publice."

8. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor se asigură din venituri extrabugetare, subvenții de la bugetul de stat și, după caz, din subvenții de la bugetele locale, județene sau al municipiului București."

9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

Taxele pentru eliberarea documentelor și pentru furnizarea datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare și de Inspectorat sunt unice pentru întregul teritoriu național și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice."

10. La articolul 24 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"

(2) Protocolul de predare-preluare a bunurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice și a Ministerului de Interne, în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe."

11. După articolul 24 se introduce articolul 241 cu următorul cuprins:

"

Art. 241. -

(1) Personalul actual, militar și civil, încadrat la Direcția de evidență a persoanei, la Serviciul central de regim permise de conducere și certificate de înmatriculare și structurile lor teritoriale, din cadrul Direcției generale de evidență informatizată a persoanei din Ministerul de Interne, se detașează sau se transferă în interesul serviciului, după caz, la Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor și structurile serviciilor publice comunitare.

(2) Cadrele militare, funcționarii publici și personalul contractual, detașați sau transferați în condițiile prevederilor alin. (1), își păstrează drepturile și obligațiile specifice prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Personalul disponibilizat în urma înființării Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și a serviciilor publice comunitare beneficiază de drepturile, ajutoarele și facilitățile prevăzute de lege."

12. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

În unitățile administrativ-teritoriale în care nu funcționează formațiuni de evidență informatizată a persoanei serviciile publice comunitare locale se înființează și se organizează eșalonat, o dată cu dotarea și asigurarea resurselor necesare, potrivit legii."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 11 iunie 2002.

Nr. 372.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...