Organizarea formării profesionale a adulților | Ordonanță 129/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Organizarea formării profesionale a adulților

Art. 11. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, la propunerea Autorității Naționale pentru Calificări, în baza planurilor naționale de dezvoltare și de acțiune a programelor de guvernare și a strategiilor sectoriale, elaborează politici și strategii naționale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificările și formarea profesională a adulților, pe care le supun spre aprobare Guvernului. Puneri în aplicare (1)

(2) Strategiile sectoriale și teritoriale privind formarea profesională a adulților se elaborează de ministere, agenții naționale și alte organe ale administrației publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităților administrației publice locale.

(3) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă îndeplinește următoarele atribuții în domeniul formării forței de muncă:

a) coordonează la nivel național activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, pune în aplicare politicile și strategiile privind calificarea și recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

b) organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulți prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesională autorizați;

c) atribuie programe de formare profesională prin încredințare directă, prin selecție de oferte sau prin licitație, în condițiile legii.

Art. 12. -

Pentru realizarea formării profesionale a propriilor salariați angajatorii vor consulta organizațiile sindicale sau, după caz, reprezentanții salariaților în vederea elaborării planurilor de formare profesională în concordanță cu programele de dezvoltare și cu strategiile sectoriale și teritoriale.

Art. 13. -

Formarea profesională a adulților se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activităților de pregătire teoretică și/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competențe pentru un anumit domeniu.

Art. 14. -

(1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupații, meserii, specializări și profesii, denumite în continuare ocupații, cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România - C.O.R. Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

(2) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională și pentru:

a) competențe profesionale comune mai multor ocupații;

b) competențe-cheie; Puneri în aplicare (1)

c) competențe transversale.

(3) Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează, actualizează și gestionează Registrul Național al Calificărilor Profesionale din România, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educației Naționale și cu consultarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a ministerelor, a agențiilor naționale, a celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate, precum și a organizațiilor profesionale. Puneri în aplicare (1)

(4) Registrul Național al Calificărilor Profesionale din România se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Puneri în aplicare (1)

Art. 15. - Puneri în aplicare (3)

(1) Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competențe profesionale în conformitate cu standardele ocupaționale, respectiv standardele de pregătire profesională, recunoscute la nivel național. Puneri în aplicare (1)

(2) Standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională, este documentul care precizează competențele profesionale necesare practicării unei ocupații, respectiv specifice unei calificări.

Art. 16. -

(1) Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupații pentru care nu există standarde ocupaționale, respectiv standarde de pregătire profesională elaborează proiecte de standarde ocupaționale care se supun spre validare comitetelor sectoriale. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(2) După validarea standardelor ocupaționale de către comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autorității Naționale pentru Calificări.

(3) În cazul neaprobării proiectului de standard ocupațional de către Autoritatea Națională pentru Calificări în termen de 6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesională poate organiza un nou program de formare profesională pentru ocupația respectivă numai după aprobarea standardului ocupațional.

Art. 17. -

(1) Programele de formare profesională cuprind, în principal, următoarele elemente:

a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competențele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim și maxim de participanți pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

d) calificarea persoanelor cu atribuții de instruire teoretică și practică, denumite în continuare formatori;

e) programa de pregătire;

f) mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice necesare ocupației respective;

g) dotările, echipamentele și materialele necesare formării;

h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.

(2) Programa de pregătire poate fi structurată pe module cuantificate în credite transferabile.

(3) Furnizorii de formare profesională care organizează programe și pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele în mod corespunzător în vederea asigurării accesului egal și nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesională. Puneri în aplicare (1)

(4) Furnizorii de formare profesională care organizează programe în limbile minorităților naționale sau într-o limbă de circulație internațională vor întocmi programul de formare atât în limba română, cât și în limba minorității naționale sau în limba de circulație internațională pentru care solicită autorizarea.

Art. 18. -

Participanții la programele de formare profesională nu pot fi obligați să participe la alte activități decât cele prevăzute în programa de pregătire.

Art. 19. -

(1) Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel național încheie contracte de formare profesională cu participanții la aceste programe. Puneri în aplicare (1)

(2) Modelul contractului de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe, prevăzute la art. 65.

(3) Furnizorii de formare profesională vor înregistra contractele de formare profesională la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, după caz.

Art. 20. -

(1) Formarea profesională se poate realiza și prin ucenicie la locul de muncă.

(2) Condițiile în care se desfășoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se reglementează prin lege specială.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 129/2000:
Dispoziții generale
Organizarea formării profesionale a adulților
Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților
Finanțarea formării profesionale a adulților
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Ucenicia la locul de muncă se face după Norme modificate!
;
se încarcă...