Guvernul României

Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2001
Formă aplicabilă de la 13 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Furnizorii de formare profesională vor pune la dispoziție direcțiilor teritoriale de statistică datele solicitate de acestea, referitoare la activitățile de formare profesională a adulților.

Art. 60. -

În vederea realizării unor analize, studii și cercetări statistice, furnizorii de formare profesională neautorizați sunt obligați să raporteze trimestrial, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare în raza căruia își desfășoară activitatea de formare profesională sau, după caz, la PCU situația prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 61. -

(1) Institutul Național de Statistică va include în programul său de activitate cercetarea statistică periodică a formării profesionale a adulților.

(2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulților, precizarea indicatorilor urmăriți și a modului de calcul al acestora, precum și periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Institutul Național de Statistică în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale și Autoritatea Națională pentru Calificări. Puneri în aplicare (1)

Art. 62. - Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale exercită controlul asupra modului în care se organizează, desfășoară și finalizează formarea profesională a adulților și aplică sancțiuni potrivit prezentei ordonanțe.

(2) Procedura privind controlul și aplicarea sancțiunilor se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale.

Art. 63. -

Prezenta ordonanță se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, și cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 64. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 65. -

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale împreună cu Autoritatea Națională pentru Calificări vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 66. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001, cu excepția prevederilor art. 23 alin. (2) care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

*

Prezenta ordonanță transpune Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006.

ANEXA Nr. 1

REGISTRUL NAȚIONAL
al furnizorilor de formare profesională neautorizați

Județul Data și numărul de înregistrare Denumirea furnizorului Datele de contact Forma de organizare Codul unic de înregistrare etc. Denumirea programului/ programelor de formare profesională Adresa/Adresele locului de desfășurare a programului de formare profesională Durata programului de formare profesională Observații
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1. Județul - se va completa numele județului unde furnizorul de formare profesională neautorizat a făcut notificarea prevăzută la anexa nr. 3;

2. Data și numărul de înregistrare - se va completa cu data și numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională neautorizat de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare județene, respectiv a municipiului București;

3. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, așa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adițional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înființare, hotărârea asociatului unic etc.;

4. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se vor completa datele de contact actualizate;

5. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare: societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie națională/societate națională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut național de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant) /societate europeană/ societate cooperativă europeană/sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociație, fundație etc.;

6. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcție de forma de organizare;

7. Denumirea programului/programelor de formare profesională - se vor enumera toate programele de formare profesională, în cazul în care furnizorul de formare profesională neautorizat desfășoară mai multe programe;

8. Adresa/Adresele locului de desfășurare a programului de formare profesională - se va completa cu adresele spațiilor în care se vor desfășura atât instruirea teoretică, cât și cea practică;

9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore;

10. Observații - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informații referitoare la: numărul și denumirea programelor de formare profesională desfășurate în ultimii 2 ani; număr de participanți la programele de formare profesională desfășurate în ultimii 2 ani.

ANEXA Nr. 2

REGISTRUL NAȚIONAL
al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri

Județul Data și numărul de înregistrare Denumirea furnizorului transfrontalier Naționalitatea Datele de contact Forma de organizare Codul unic de înregistrare etc. Denumirea programului/ programelor de formare profesională Adresa locului de desfășurare a programului de formare profesională Durata programului de formare profesională Observații
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1. Județul - se va completa numele județului unde furnizorul de formare profesională a făcut notificarea pentru programele de formare profesională prestate în sistem transfrontalier;

2. Data și numărul de înregistrare - se va completa cu data și numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională transfrontalier de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare județene, respectiv a municipiului București;

3. Denumirea furnizorului transfrontalier - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională transfrontalier, așa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adițional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înființare, hotărârea asociatului unic etc.;

4. Naționalitatea - se va completa cu naționalitatea declarată și susținută de dovezi de reprezentantul furnizorului transfrontalier de formare profesională;

5. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se va completa cu datele de contact ale furnizorului de formare profesională transfrontalier din țara de origine;

6. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare specifice țării de proveniență a furnizorului transfrontalier: societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie națională/societate națională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/ institut național de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant) /societate europeană/ societate cooperativă europeană/sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociație, fundație etc.;

7. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcție de forma de organizare a furnizorului transfrontalier; se va completa și denumirea instituției din țara de origine care a atribuit codul unic de înregistrare;

8. Denumirea programului/programelor de formare profesională prestate în regim transfrontalier - în cazul în care furnizorul de formare profesională derulează mai multe programe în același timp, se va specifica denumirea fiecărui program;

9. Adresa locului de desfășurare a programului de formare profesională prestat în regim transfrontalier - se va completa cu adresele spațiilor în care se vor desfășura atât instruirea teoretică, cât și cea practică pentru fiecare program;

10. Durata programului de formare profesională - durata programului de formare profesională trebuie să fie exprimată în ore/program;

11. Observații - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informații referitoare la programul/programele de formare profesională desfășurat(e) în regim transfrontalier în ultimii 3 ani în România, după cum urmează:

a) numărul și denumirea acestora;

b) locul de desfășurare (localitatea);

c) numărul de participanți.

ANEXA Nr. 3

Nr. . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTIFICARE

Către

COMISIA DE AUTORIZARE

În atenția domnului/doamnei președinte

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată,

Instituția (denumirea completă și abreviată) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , țara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare (după caz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., menționez că începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vom desfășura următorul program de formare profesională:

1. Denumirea programului*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupației sau "grupări de competențe".

2. Tipul programului**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**) Se completează, după caz, cu: inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare.

3. Durata programului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Locul de desfășurare a programului: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . , cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Cod COR/Nomenclator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Observații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În susținerea notificării depun, potrivit art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, următoarele documente:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura reprezentantului legal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S.

ANEXA Nr. 4

Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . .

NOTIFICARE

Către

COMISIA DE AUTORIZARE

În atenția domnului/doamnei președinte

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată,

Instituția (denumirea completă și abreviată) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , țara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare (după caz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cont . . . . . . . . . . . . . . . . . . , deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., menționez că începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vom desfășura următorul program de formare profesională:

1. Denumirea programului*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupației sau "grupări de competențe".

2. Tipul programului**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**) Se completează, după caz, cu: inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare.

3. Durata programului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Locul de desfășurare a programului: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

5. Cod COR/Nomenclator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Observații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În susținerea notificării depun, potrivit art. 35 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, următoarele documente:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura reprezentantului legal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S.

ANEXA Nr. 5

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat

Subsemnata/Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesoare/posesor al actului de identitate de tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentant legal al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(nume, statut juridic), CUI/Cod RPJFSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial) în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având Autorizația nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru programul de formare profesională . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , de tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod COR/cod NC, eliberată de Comisia de autorizare a județului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cunoscând prevederile legale ale art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . programul se va desfășura în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., la adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., folosind următorii formatori:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaștere națională nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaștere națională nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...