Dispoziții generale | Ordonanță 129/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În sensul prezentei ordonanțe, adulții sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă și pot participa la programe de formare profesională, în condițiile legii.

Art. 2. -

(1) Adulții au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă. Programele de formare profesională se pot realiza atât în limba română, cât și în limbile minorităților naționale sau într-o limbă de circulație internațională.

(2) Societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, companiile și societățile naționale, regiile autonome și alte unități aflate sub autoritatea administrației publice centrale sau locale, unitățile și instituțiile finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure condiții salariaților pentru a avea acces la formare profesională. Drepturile și obligațiile ce revin angajatorilor și salariaților în perioada în care salariații participă la programele de formare profesională vor fi prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de muncă.

(3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, în condițiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sau de alți furnizori de formare profesională autorizați, în condițiile legii.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

Formarea profesională a adulților, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională și/sau certificate de competențe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul național de educație și formare profesională.

Art. 4. -

Formarea profesională a adulților are ca principale obiective:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și cu necesitățile pieței muncii;

b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității forței de muncă;

c) actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în ocupații înrudite;

d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacității de muncă;

e) însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

f) promovarea învățării pe tot parcursul vieții. Puneri în aplicare (1)

Art. 5. -

(1) Principiile pentru asigurarea calității în formarea profesională a adulților sunt următoarele:

a) asigurarea calității este parte integrantă a gestionării interne a instituțiilor de formare profesională a adulților;

b) asigurarea calității include evaluarea regulată a instituțiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calității prin intermediul unor organisme externe de control;

c) organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calității fac obiectul unor controale regulate;

d) asigurarea calității include informații despre situații, aporturi, procese și rezultate, punând în același timp accentul pe efecte și pe rezultatele învățării;

e) inițiativele de asigurare a calității sunt coordonate la nivel național și județean pentru a se asigura supravegherea, coerența, sinergia și analiza întregului sistem;

f) asigurarea calității este un proces de cooperare care implică toate nivelurile și sistemele de învățământ și de formare profesională și toate părțile interesate la nivel național.

(2) Sistemele de asigurare a calității includ următoarele elemente:

a) obiective și standarde clare și măsurabile;

b) orientări pentru punerea în aplicare, inclusiv privind implicarea părților interesate;

c) resurse adecvate;

d) metode coerente de evaluare, asociind autoevaluarea cu revizuirea externă;

e) mecanisme de raportare și proceduri de îmbunătățire;

f) rezultate ale evaluării accesibile pe scară largă.

Art. 6. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Calificări și comitetele sectoriale, elaborează metodologia de implementare a principiilor pentru asigurarea calității, prevăzute la art. 5, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calității și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiei prevăzute la alin. (1).

Art. 7. -

(1) Formarea profesională a adulților cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ.

(2) Formarea profesională inițială a adulților asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă.

(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării inițiale și asigură adulților fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competențe.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) În sensul prezentei ordonanțe, competența profesională reprezintă capacitatea de a realiza activitățile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional.

(2) Competențele profesionale se dobândesc pe cale formală, nonformală sau informală care, în sensul prevederilor prezentei ordonanțe, se definesc astfel:

a) prin calea formală se înțelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;

b) prin calea nonformală se înțelege practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;

c) prin calea informală se înțelege modalitățile de formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și neintenționate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socioeducațional, familie, societate sau mediu profesional.

(3) Formarea profesională a adulților se organizează prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare, definite astfel: Jurisprudență

a) inițierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competențe specifice unei calificări conform standardului ocupațional sau de pregătire profesională;

b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale care permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații;

c) perfecționarea, respectiv specializarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare, respectiv dezvoltarea competențelor în cadrul aceleiași calificări, dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională sau într-o arie ocupațională nouă, dobândirea de competențe fundamentale/cheie sau competențe tehnice noi.

(4) Programele de formare profesională a adulților prevăzute la alin. (3) se pot realiza, la solicitarea scrisă a beneficiarilor, și în limbile minorităților naționale sau într-o limbă de circulație internațională, cu respectarea libertății de opțiune a tuturor persoanelor adulte interesate de un anumit program.

Art. 9. -

Formarea profesională a adulților se poate realiza, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, după caz, de persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite în România, în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele aparținând Spațiului Economic European, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, denumite în continuare furnizori de formare profesională.

Art. 10. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Formarea profesională a adulților se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupații, meserii și specializări, ținându-se seama de nevoile angajatorilor, de competențele de bază ale adulților, de cerințele posturilor pe care aceștia le ocupă și de posibilitățile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum și de cerințele de pe piața muncii și aspirațiile adulților. Puneri în aplicare (1)

(2) În cadrul formării profesionale prevăzute la art. 3 poate funcționa sistemul de credite transferabile. Jurisprudență

(3) Formele de realizare a formării profesionale a adulților sunt:

a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;

b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităților proprii;

c) stagii de practică și specializare în unități din țară sau din străinătate;

d) alte forme de pregătire profesională.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Formarea profesională asalariaților284 constituie oparte aformării profesionale aadulților, reglementată prin O.G. nr. 129/2000, republicată, ca fiind formarea profesională apersoanelor care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă și pot participa la programe de formare profesională, organizată prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ. Ea cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 129/2000:
Dispoziții generale
Organizarea formării profesionale a adulților
Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților
Finanțarea formării profesionale a adulților
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...