Autorizarea furnizorilor de formare profesională | Ordonanță 129/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Autorizarea furnizorilor de formare profesională

Art. 21. -

(1) Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizația pentru desfășurarea unor activități independente, activități de formare profesională și sunt autorizați în condițiile legii. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Programele postuniversitare de educație permanentă, furnizate de instituțiile de învățământ superior acreditate, precum și alte programe de formare profesională a adulților de nivel universitar, organizate în învățământul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare și acreditare academică. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Angajatorii pot organiza programe de formare profesională pentru salariații proprii, în baza cărora eliberează certificate de absolvire recunoscute numai în cadrul unităților respective. Puneri în aplicare (1)

(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) au recunoaștere națională numai dacă angajatorii sunt autorizați ca furnizori de formare profesională.

Art. 22. - Puneri în aplicare (1)

(1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de către Autoritatea Națională pentru Calificări. Modificări (1)

(2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Autoritatea Națională pentru Calificări înființează, în subordinea sa, comisii de autorizare județene, respectiv a municipiului București, fără personalitate juridică, denumite în continuare comisii de autorizare. Modificări (1)

Art. 23. - Puneri în aplicare (1)

(1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, după cum urmează: Puneri în aplicare (1)

a) directorul agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, care are calitatea de președinte;

b) un reprezentant al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;

c) un reprezentant al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;

d) un reprezentant al asociațiilor patronale reprezentative la nivel județean, propus prin consens; Puneri în aplicare (1)

e) un reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative la nivel județean, propus prin consens. Puneri în aplicare (1)

(2) Pentru fiecare dintre membrii comisiei de autorizare menționați la alin. (1) instituțiile publice, asociațiile patronale și organizațiile sindicale menționate la alin. (1) pot nominaliza câte un supleant. Puneri în aplicare (1)

(3) Mandatul membrilor comisiilor de autorizare este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit pentru noi intervale de câte 4 ani.

(4) În timpul mandatului lor membrii comisiilor de autorizare pot fi revocați de cei care i-au numit, la solicitarea Autorității Naționale pentru Calificări, în următoarele situații: Modificări (1)

a) au săvârșit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea comisiei de autorizare;

b) se află într-o situație de conflict de interese;

c) și-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuși de către aceste autorități;

d) au încălcat prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București și a secretariatelor tehnice ale acestora.

(5) Existența uneia dintre situațiile care determină revocarea membrilor comisiei de autorizare se constată de către Autoritatea Națională pentru Calificări în baza sesizării transmise instituțiilor publice, asociațiilor patronale și organizațiilor sindicale prevăzute la alin. (1) care i-au numit. Modificări (1)

(6) În cazul vacantării locurilor în comisiile de autorizare, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, instituția publică, asociația patronală sau organizația sindicală care i-a propus numește alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.

(7) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc evaluatori de furnizori și programe de formare. Puneri în aplicare (1)

(8) Sediile comisiilor de autorizare se află la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Puneri în aplicare (1)

(9) Pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Secretariatele tehnice sunt formate din două persoane desemnate astfel: o persoană de către directorul agenției pentru plăți și inspecție socială județene, din personalul propriu, și o persoană desemnată de către inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean, din personalul propriu, prin delegare. În municipiul București, secretariatul tehnic este format din 6 persoane desemnate astfel: 3 persoane de către directorul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, din personalul propriu, și 3 persoane desemnate de către inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, din personalul propriu, prin delegare. Modificări (1)

Art. 24. - Modificări (2)

(1) Pentru activitatea desfășurată, membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanții acestora, care participă la ședințele comisiei, sunt plătiți de agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Națională pentru Calificări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Puneri în aplicare (1)

(2) Evaluatorii de furnizori și programe de formare folosiți de comisiile de autorizare sunt plătiți de agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Națională pentru Calificări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în care se pot include și cheltuielile de deplasare, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului. Puneri în aplicare (1)

(3) Plata evaluatorilor de furnizori și programe de formare folosiți de Autoritatea Națională pentru Calificări se efectuează de aceasta, potrivit prevederilor aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Art. 25. -

(1) Comisiile de autorizare au următoarele atribuții: Puneri în aplicare (1)

a) autorizează furnizorii de formare profesională;

b) oferă consultanță și informații furnizorilor de formare profesională;

c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională și organizarea examenelor de absolvire și, după caz, retrag autorizația acestora; Puneri în aplicare (1)

d) coordonează organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare profesională și alte forme specifice.

(2) Secretariatele tehnice au următoarele atribuții: Puneri în aplicare (1)

a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifică conținutul și organizează evidența acestora;

b) înaintează președintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare profesională;

c) înregistrează tabelele nominale cu participanții la programele de formare profesională, care au încheiat contracte cu furnizorii;

d) primesc și înregistrează notificările furnizorilor de formare profesională neautorizați și transfrontalieri;

e) întocmesc și actualizează Registrul județean al absolvenților programelor autorizate de formare profesională a adulților.

(3) Furnizorii de formare profesională, prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), pot îndeplini formalitățile și procedurile necesare privind accesul la exercitarea serviciilor de formare profesională, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. Puneri în aplicare (1)

(4) În cazul furnizorilor de formare profesională autorizați, prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, nu se aplică în cazul controlului:

a) spațiilor în care se desfășoară programele de formare profesională;

b) dotărilor și echipamentelor necesare desfășurării programului de formare profesională;

c) resurselor umane implicate în furnizarea programului de formare profesională.

Art. 26. -

(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire la cererea furnizorului, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației.

(2) Autorizația se acordă pentru fiecare dintre ocupațiile/calificările/competențele-cheie/competențele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională. Puneri în aplicare (1)

(3) Autorizarea se certifică printr-un document ale cărui formă, conținut și regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale. Puneri în aplicare (1)

Art. 27. - Puneri în aplicare (1)

Pentru a se supune autorizării în vederea eliberării de certificate cu recunoaștere națională, furnizorii de formare profesională stabiliți în România trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

a) să fie legal constituiți;

b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înființare activități de formare profesională;

c) să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate, potrivit legislației în vigoare.

Art. 28. -

(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente:

a) programul de formare profesională;

b) implementarea criteriilor de asigurare a calității;

c) experiența furnizorilor de formare profesională și rezultatele activității lor anterioare obținerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul;

d) resursele umane, materiale și financiare;

e) autorizațiile și avizele necesare desfășurării programelor de formare profesională, după caz. Referințe (1)

(2) În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, respectiv care au pregătirea specifică educației adulților conform standardelor ocupaționale. Jurisprudență

(3) În vederea autorizării unui program de formare în limba minorității naționale sau într-o limbă de circulație internațională, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire și cunosc, după caz, limba minorității naționale respective sau o limbă de circulație internațională pentru care a fost autorizat programul.

Art. 29. -

(1) Autorizația se acordă dacă se constată îndeplinirea criteriilor de evaluare prevăzute la art. 28 alin. (1) dovedite prin fișa de autoevaluare și documentele justificative.

(2) În vederea autorizării, verificarea privind dotările, echipamentele și materialele utilizate de către furnizorul de formare profesională care dorește să se autorizeze se face numai la fața locului de către evaluatorii de furnizori și programe de formare folosiți de comisiile de autorizare.

Art. 30. -

(1) În cazul modificărilor condițiilor de autorizare, furnizorul de formare profesională este obligat să notifice comisiei de autorizare în raza căreia își va desfășura activitatea cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată a începerii activității.

(2) Notificarea este însoțită de declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat, prevăzută în anexa nr. 5.

(3) Furnizorul de formare profesională poate începe programul de formare profesională, în condițiile alin. (1), numai dacă primește de la comisia de autorizare acordul scris prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 31. - Jurisprudență

(1) Autorizația poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea condițiilor de autorizare și a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare.

(2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras autorizația poate să solicite o nouă autorizare numai dacă face dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță sau, după caz, a plății amenzilor prevăzute la art. 54.

(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori autorizația pentru aceeași calificare pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru calificarea respectivă pentru o perioadă de 2 ani.

(4) Lista furnizorilor de formare profesională, inclusiv a filialelor furnizorilor de formare profesională și centrelor de formare profesională, fără personalitate juridică, cărora li s-a retras autorizația, se actualizează și se publică trimestrial pe site-ul Autorității Naționale pentru Calificări. Modificări (1)

Art. 32. - Puneri în aplicare (1)

Furnizorii de formare profesională sunt înregistrați, după caz, în:

a) Registrul național al furnizorilor de formare profesională autorizați; Puneri în aplicare (1)

b) Registrul național al furnizorilor de formare profesională neautorizați, prevăzut în anexa nr. 1; Puneri în aplicare (1)

c) Registrul național al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri, prevăzut în anexa nr. 2. Puneri în aplicare (1)

Art. 33. -

Pentru accesul la servicii de formare profesională, furnizorilor de formare profesională prevăzuți la art. 32 lit. b) și c) li se aplică prevederile art. 5 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 34. - Puneri în aplicare (1)

(1) Furnizorii de formare profesională din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier și nu emit certificate cu recunoaștere națională, nu se supun procesului de autorizare prevăzut la art. 21 și, la prima prestare, sunt obligați să notifice cu 5 zile înainte de începerea programului de formare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, organizarea de servicii de formare profesională comisiei de autorizare în raza căreia își desfășoară activitatea sau PCU.

(2) Notificarea este însoțită de următoarele documente:

a) documentul din care rezultă dreptul de a furniza activități de formare profesională în statul de proveniență;

b) dovada naționalității furnizorului de formare profesională;

c) dovada stabilirii legale în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru a exercita activitățile în cauză, din care să reiasă că poate exercita serviciile de formare profesională și că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, atunci când se eliberează dovada;

d) dovada calificărilor profesionale ale formatorilor necesare prestării serviciilor de formare profesională.

(3) Dacă furnizorii de formare profesională din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier, doresc să emită certificate cu recunoaștere națională, trebuie să îndeplinească suplimentar și criteriile de evaluare prevăzute la art. 28 și să prezinte documentele enumerate la alin. (2).

Art. 35. - Puneri în aplicare (1)

(1) Furnizorii de formare profesională care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier sunt obligați, la fiecare prestare, să notifice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, organizarea de servicii de formare profesională comisiei de autorizare în raza căreia își desfășoară activitatea sau PCU.

(2) Notificarea este însoțită de următoarele documente:

a) documentul din care rezultă dreptul de a furniza activități de formare profesională în statul de proveniență;

b) dovada naționalității furnizorului de formare profesională;

c) dovada stabilirii legale în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru a exercita activitățile în cauză, din care să reiasă că poate exercita serviciile de formare profesională și că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, atunci când se eliberează dovada;

d) dovada calificărilor profesionale ale formatorilor necesare prestării serviciilor de formare profesională.

Art. 36. -

Furnizorii de formare profesională stabiliți în România, care nu doresc eliberarea certificatelor cu recunoaștere națională, îndeplinesc, la prima prestare, condiția notificării prevăzută la art. 34 alin. (1) și (2) și, pentru fiecare prestare ulterioară, condiția notificării prevăzută la art. 35.

Art. 37. - Modificări (1)

(1) Secretariatul tehnic al comisiei de autorizare județene, respectiv a municipiului București este obligat să gestioneze și să actualizeze, la nivel județean, registrele prevăzute la art. 32.

(2) Autoritatea Națională pentru Calificări gestionează și actualizează, la nivel național, registrele prevăzute la art. 32.

Art. 38. -

(1) Autoritatea Națională pentru Calificări are următoarele atribuții în activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională:

a) îndrumă metodologic, coordonează și controlează activitatea comisiilor de autorizare și a secretariatelor tehnice ale acestora;

b) în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și cu Ministerul Educației Naționale, elaborează metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, metodologia certificării formării profesionale a adulților, precum și alte metodologii necesare formării profesionale a adulților;

c) aprobă programele-cadru de formare profesională care sunt obligatorii pentru furnizorii de formare profesională și în baza cărora aceștia elaborează programele de formare profesională;

d) monitorizează furnizorii de formare profesională autorizați;

e) rezolvă contestațiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare;

f) propune criterii de asigurare a calității programelor de formare profesională a adulților.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Autoritatea Națională pentru Calificări folosește evaluatori de furnizori și programe de formare.

(3) Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București și a secretariatelor tehnice ale acestora.

Art. 39. -

(1) În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională plătesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii. Puneri în aplicare (1)

(2) Nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.

Art. 40. -

Autoritatea Națională pentru Calificări întocmește Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților, care cuprinde toți furnizorii de formare profesională autorizați.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 129/2000:
Dispoziții generale
Organizarea formării profesionale a adulților
Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților
Finanțarea formării profesionale a adulților
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...