Parlamentul României

Legea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

Modificări (2), Referințe (3)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 13 februarie 2014.

În vigoare de la 30 iunie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se înființează Fondul Român de Dezvoltare Socială, denumit în continuare Fondul, organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică și cu sediul în municipiul București.

(2) Fondul își desfășoară activitatea sub autoritatea Guvernului, în condițiile prezentei legi.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei legi, noțiunile de mai jos au următorul înțeles:

a) beneficiarii sunt grupuri din comunități rurale sărace, grupuri sărace de etnie romă, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind din comunități sărace și alte categorii sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finanțatorii sau donatorii;

b) comunitățile rurale sărace sunt acele grupuri de gospodării și familii, trăind într-un sat sau într-o așezare umană izolată, care se confruntă cu aceleași probleme și obstacole, au interese identice și îndeplinesc caracteristicile prevăzute în Manualul de operare al Fondului;

c) grupurile dezavantajate sunt alcătuite, după caz, din vârstnici săraci, fără sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuințe sau adăpost, femei, victime ale violentei domestice, femei sărace, părinți săraci cu copii în întreținere, copii ai străzii, adolescente sărace gravide și alte asemenea categorii;

d) grupurile productive provenite din comunități sărace sau grupurile productive constituite la nivelul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești, sunt cele ale producătorilor agricoli, meșteșugarilor, artizanilor și altor categorii de meseriași;

e) grupurile sărace de etnie romă sunt persoane din așezări situate în mediul urban sau rural constituite preponderent din membri ai etniei rome;

f) acordul de grant este acea convenție încheiată între Fond și reprezentanții de drept ai beneficiarilor, în temeiul căreia Fondul transmite beneficiarilor sau, după caz, organizațiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, în scopul exclusiv al executării proiectelor aprobate;

g) proiectul este o inițiativă venită din partea beneficiarilor, în conformitate cu regulamentele Fondului;

h) facilitatorul este o persoană fizică sau o persoană juridică selectată de Fond, care își asumă obligația să ajute o comunitate rurală săracă, un grup dezavantajat, un grup productiv ori altă categorie socială stabilită ca eligibilă, provenită din comunități orășenești, comunale sau sătești, după caz, să se organizeze, să își identifice necesitățile proprii, să le ierarhizeze, să elaboreze un proiect, să depășească problemele de organizare și comunicare apărute în timpul derulării unui proiect, să participe la dezvoltarea durabilă a comunității și după încheierea finanțării Fondului;

i) reprezentanții beneficiarilor sunt, după caz, fie comitetele de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunități rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunități sărace și al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești, fie organizațiile intermediare, în cazul grupurilor dezavantajate, fie primăria unității administrativ-teritoriale singură și/sau în parteneriat cu organizații neguvernamentale, în cazul grupurilor sărace de etnie romă;

j) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune și conducere a proiectului, alcătuită din 3 persoane: președinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunități sărace și al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești, desemnate de acestea potrivit Procedurii de dobândire a personalității juridice de către grupurile din comunitățile rurale sărace, grupurile productive din comunitățile rurale sărace și alte categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești;

k) comitetul de întreținere a proiectului este unitatea de întreținere a proiectului, alcătuită din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurală săracă sau din cadrul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești, mandatate de membrii acestuia printr-un document legalizat de secretarul unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află comunitatea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz;

l) organizațiile intermediare sunt organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, sau autorități ale administrației publice locale, după caz, aflate în raporturi contractuale de parteneriat cu organizații neguvernamentale.

(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) și e), precum și grupurile aparținând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități/așezări orășenești, comunale sau sătești, în condițiile alin. (1) lit. a), trebuie să dobândească personalitate juridică pe baza procesului-verbal de constituire ca persoană juridică, încheiat de cel puțin 10 membri ai comunității, respectiv de cel puțin 30 de membri în cazul beneficiarilor de etnie romă, înregistrat la consiliul local în a cărui rază teritorială se află comunitatea/așezarea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz. De personalitatea juridică astfel dobândită se poate face uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridică astfel constituită încetează să ființeze după ce a fost realizat obiectivul finanțării, potrivit unor proceduri stabilite de Fond.

Art. 3. -

Categoriile de proiecte finanțate de Fond sunt următoarele:

a) proiecte de mică infrastructură rurală propuse de grupurile din comunitățile rurale sărace, definite la art. 2 alin. (1) lit. b);

b) proiecte de activități generatoare de venit propuse de grupurile productive provenite din comunități sărace, definite la art. 2 alin. (1) lit. d);

c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de organizațiile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. l);

d) proiecte și programe cu abordare integrată adresate grupurilor sărace de etnie romă, așa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) lit. e). Modalitățile de derulare a proiectelor și programelor cu abordare integrată, adresate grupurilor sărace de etnie romă, se vor stabili, de comun acord cu finanțatorii, prin Manualul de operare;

e) alte tipuri de proiecte considerate ca eligibile, de comun acord cu finanțatorii sau donatorii, după caz.

Art. 4. -

(1) Grupul din comunitatea rurală săracă, grupurile sărace de etnie romă sau grupul aparținând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești, pot face uz de personalitatea juridică dobândită potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice născute în legătură cu realizarea unui proiect/program și cu întreținerea acestuia după încetarea finanțării de către Fond. La închiderea proiectelor finanțate de Fond, comitetul de întreținere a proiectului preia toate drepturile și este ținut de toate obligațiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce privește întreținerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executând, după caz, și ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garanției de bună execuție a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finanțat de Fond.

(2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mică infrastructură rurală revine, la data închiderii proiectelor, unităților administrativ-teritoriale, cu obligația întreținerii lor împreună cu comitetul de întreținere a proiectului.

Art. 5. -

(1) După aprobarea de către Fond a cererii de finanțare, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă sau grupul productiv aparținând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești, grupuri care au dobândit personalitate juridică potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o nouă persoană juridică în una dintre formele juridice recunoscute prin dispozițiile legale în vigoare, în raport cu specificul proiectului aprobat de Fond.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) persoana juridică menționată la art. 2 alin. (2) încetează să ființeze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.

(3) Proprietatea asupra bunurilor achiziționate în scopul executării proiectelor de activități generatoare de venit revine, la data închiderii proiectelor, persoanei juridice nou-constituite în condițiile alin. (1).

Art. 6. -

Proprietatea asupra bunurilor achiziționate în scopul realizării proiectelor de servicii sociale comunitare revine, la data închiderii lor, organizațiilor intermediare definite la art. 2 alin. (1) lit. l), care au obligația să le utilizeze pentru aceleași scopuri pentru care au fost achiziționate.

Art. 7. -

În situația în care nu sunt respectate prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile ce reglementează retragerea sumelor din grant rămase în conturile bancare.

Art. 8. -

(1) Fondul are ca scop contribuția la reducerea sărăciei prin finanțarea de proiecte în comunitățile sărace beneficiare, inclusiv pentru grupurile sărace de etnie romă și pentru grupurile dezavantajate, creșterea capacităților manageriale locale, susținerea descentralizării administrative, creșterea capacității de organizare la nivel local.

(2) În vederea extinderii activității sale, utilizării experienței acumulate și completării resurselor financiare Fondul poate desfășura și alte activități în domeniul dezvoltării sociale, cum ar fi: instruire, asistență și consultanță.

(3) Finanțarea proiectelor prevăzută la alin. (1) se face pe baza ierarhizării, în funcție de criteriile de selecție și în limita fondurilor disponibile.

(4) Fondul se înființează pentru o durată inițială de 4 ani și reprezintă un program al Guvernului României, constituit cu susținerea financiară a organizațiilor financiare internaționale și a altor donatori din țară și din străinătate, a bugetului de stat și a bugetelor locale. Fondul își va continua activitatea, și după expirarea duratei inițiale, pe perioada în care dispune de resurse financiare.

Art. 9. -

(1) În realizarea scopului său, Fondul adoptă reglementări proprii în condițiile prevăzute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intră în raporturi juridice. Aceste reglementări se vor referi la manualele de operare, Manualul procedurilor administrative și financiare, ghiduri/regulamente/proceduri operaționale, Ghidul facilitatorului, procedura de dobândire a personalității juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum și la alte asemenea reglementări, în funcție de necesități.

(2) Prin hotărârea Consiliului director al Fondului se va stabili care dintre reglementările prevăzute la alin. (1) va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În baza reglementărilor sale, Fondul își administrează propriul buget de venituri și cheltuieli.

Art. 10. -

Pentru realizarea scopului său, Fondul își poate constitui, atunci când este cazul, sucursale fără personalitate juridică, la nivel zonal.

Art. 11. -

Organizarea și funcționarea Fondului se caracterizează prin:

a) autonomie administrativă, în condițiile prezentei legi;

b) neimplicare politică.

Art. 12. -

În activitatea sa Fondul promovează următoarele principii:

a) transparență în privința administrării bugetului de venituri și cheltuieli propriu;

b) alocarea de fonduri pe baza evaluării propunerilor de proiecte, în raport cu condițiile impuse de Fond;

c) orientarea resurselor către nevoile identificate și/sau cererile exprimate de grupurile din comunitățile rurale sărace, inclusiv de grupurile sărace de etnie romă, de grupurile aparținând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunități orășenești, comunale sau sătești și din grupurile dezavantajate;

d) participarea comunitară și parteneriatul;

e) asigurarea unui raport optim între costurile și eficiența proiectelor;

f) contribuția beneficiarilor și a organizațiilor intermediare, după caz, la realizarea proiectelor, prin aporturi în muncă, în natură și/sau în numerar;

g) abordarea integrată a problemelor beneficiarilor.

CAPITOLUL II Organizarea Fondului

Art. 13. -

Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcătuit din 11 membri, după cum urmează:

a) un reprezentant desemnat de primul-ministru;

b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene și al Agenției Naționale pentru Romi, desemnați de conducătorii instituțiilor respective; Modificări (1)

c) patru personalități publice recunoscute, din societatea civilă, care nu fac parte din organizații neguvernamentale participante la Fond, numite de către Președintele României.

Art. 14. -

(1) Durata mandatului consiliului director este de 4 ani.

(2) Membrii consiliului director, prevăzuți la art. 13 lit. a) și b), sunt numiți prin hotărâre a Guvernului. Referințe (1)

(3) În cadrul primei ședințe, membrii consiliului director fac propunerea pentru desemnarea președintelui acestuia, pe care o înaintează primului-ministru pentru aprobare.

Art. 15. -

(1) Membrii consiliului director pot fi revocați de autoritatea care i-a numit, în următoarele situații:

a) au săvârșit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea Fondului;

b) se află într-o situație de conflict de interese cu Fondul;

c) nu promovează principiile prevăzute la art. 12.

(2) De asemenea, pot fi revocați membrii consiliului director desemnați de autoritățile prevăzute la art. 13 lit. a) și b), în cazul în care și-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuși de către aceste autorități.

(3) Existența uneia dintre situațiile care determină revocarea membrilor consiliului director se constată în baza sesizării acestuia, a autorităților prevăzute la art. 13 lit. a) și b) sau prin actul de control al organelor prevăzute la art. 40.

Art. 16. -

(1) Consiliul director se întrunește în ședințe de lucru trimestriale și ori de câte ori este nevoie.

(2) Pentru participarea la ședințele consiliului director, președintele și membrii beneficiază de o indemnizație lunară de 25% din indemnizația lunară a secretarului de stat. Pentru deplasările în interesul Fondului, președintele și membrii consiliului director beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, aplicabile pentru categoria asimilată rangului de secretar de stat.

Art. 17. -

Consiliul director coordonează și controlează întreaga activitate a Fondului. În acest scop, acesta exercită următoarele atribuții:

a) stabilește strategia și politicile Fondului;

b) urmărește concordanța și complementaritatea strategiei și politicilor Fondului cu strategiile și cu politicile sectoriale ale statului în domeniul combaterii sărăciei;

c) adoptă reglementările Fondului;

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și raportul anual de activitate al Fondului, elaborate prin grija directorului executiv;

e) urmărește complementaritatea proiectelor în raport cu proiectele inițiate de alte organizații și evitarea paralelismelor determinate de proiecte similare;

f) desemnează cenzori externi independenți, în vederea verificării situațiilor financiare ale Fondului, și primește rapoartele acestora;

g) aprobă înființarea de sucursale ale Fondului la nivel zonal;

h) desemnează subcomitete pe categorii de proiecte, formate din 3 membri ai consiliului director care fac recomandări privind aprobarea finanțării acestora;

i) aprobă finanțarea proiectelor rezultate în urma procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor;

j) adoptă orice alte măsuri necesare pentru realizarea scopului Fondului.

Art. 18. -

(1) Consiliul director se întrunește, în condițiile art. 16 alin. (1), la convocarea președintelui sau a unei treimi din membrii săi.

(2) Ședințele consiliului director sunt conduse de președinte sau, în absența acestuia, de către unul dintre membrii desemnați de președinte.

(3) Consiliul director adoptă hotărâri în prezența a cel puțin 7 membri, dintre care unul trebuie să fie președintele consiliului sau, după caz, un înlocuitor mandatat de către președinte.

(4) În situația în care, cu ocazia adoptării unei hotărâri, unul dintre membrii consiliului director știe că se află într-un conflict de interese, el este obligat să se abțină de la vot. Încălcarea acestei obligații poate conduce la revocarea sa și la anularea hotărârii adoptate.

(5) La ședințele consiliului director participă, în calitate de invitat, conducerea executivă a Fondului.

(6) Consiliul director își aprobă propriile reglementări de organizare și funcționare.

Art. 19. -

(1) Activitatea curentă a Fondului este condusă de directorul executiv, numit de primul-ministru, la propunerea consiliului director și cu condiția îndeplinirii cerințelor de pregătire și de experiență profesională, impuse de natura activității Fondului.

(2) Directorul executiv va fi ajutat în îndeplinirea atribuțiilor sale de către un director adjunct, angajat în condițiile legislației muncii.

Art. 20. -

Directorul executiv al Fondului are următoarele atribuții:

a) conduce activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului;

b) supraveghează și îndrumă activitatea sucursalelor zonale ale Fondului;

c) asigură colaborarea Fondului cu autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și cu organizațiile neguvernamentale;

d) asigură elaborarea rapoartelor și a oricăror alte materiale, inclusiv a bugetului de venituri și cheltuieli și a raportului anual de activitate, care se supun analizei și aprobării consiliului director;

e) aprobă, în limitele competenței stabilite de prezenta lege, eliberarea de fonduri bănești către sucursalele zonale ale Fondului;

f) informează periodic consiliul director asupra stadiului de implementare a proiectelor.

Art. 21. -

(1) Directorul executiv este reprezentantul legal al Fondului în relațiile cu persoanele fizice și persoanele juridice, precum și în fața autorității judecătorești.

(2) Directorul executiv angajează și concediază, în condițiile legii și ale reglementărilor interne ale Fondului, personalul acestuia. De asemenea, încheie contracte cu colaboratori externi, în considerarea termenilor de referință, pe o durată determinată.

(3) Directorul executiv încheie orice fel de acte juridice circumscrise scopului Fondului și angajează patrimoniul acestuia, în conformitate cu reglementările aprobate de consiliul director.

Art. 22. -

(1) Organigrama Fondului este aprobată de către consiliul director, la propunerea directorului executiv.

(2) În cadrul organigramei este prevăzut și un birou pentru relația cu grupurile sărace de etnie romă, precum și personal suplimentar în cadrul structurilor existente, implicat în derularea proiectelor și programelor integrate pentru grupurile sărace de etnie romă, odată cu punerea la dispoziție a resurselor financiare necesare funcționării, a spațiului necesar, conform art. 35, precum și a resurselor financiare necesare pentru finanțarea acestor tipuri de proiecte și programe.

Art. 23. -

(1) Salariații Fondului sunt încadrați cu contract de muncă în condițiile legislației muncii. Colaboratorii externi ai Fondului sunt recrutați prin selecție, încheindu-se cu aceștia angajamente contractuale.

(2) Structura personalului și a colaboratorilor, drepturile și obligațiile acestora, inclusiv sub aspectul nivelului salarizării și contravalorii prestațiilor se stabilesc prin reglementările Fondului.

CAPITOLUL III Patrimoniul Fondului

Art. 24. -

(1) La data constituirii Fondului, patrimoniul acestuia este alcătuit din:

a) dreptul de folosință asupra bunurilor puse la dispoziție de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", potrivit legii;

b) dreptul de folosință asupra echipamentului de birotică și de comunicații procurat din fonduri nerambursabile, provenite de la organisme financiare internaționale.

(2) Resursele financiare ale Fondului provin:

a) de la organisme financiare internaționale;

b) din donații ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, din țară și din străinătate, și din sponsorizări, care pot fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1), precum și pentru extinderea modalităților de combatere a sărăciei;

c) din dobânzi încasate la disponibilitățile în lei ale Fondului și dobânzi rămase neutilizate de la proiecte, destinate exclusiv pentru finanțarea proiectelor;

d) din venituri proprii realizate din prestarea de servicii de instruire, asistență și consultanță în domeniul dezvoltării sociale, care vor fi utilizate pentru completarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare ale Fondului, precum și finanțării de proiecte;

e) de la bugetele locale, în limitele aprobate de consiliile locale sau de consiliile județene, după caz;

f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei a 12,4 milioane dolari S.U.A., din care echivalentul în lei a 300.000 dolari S.U.A. pentru asigurarea condițiilor necesare extinderii activității Fondului ca urmare a implicării în pregătirea proiectelor și programelor integrate privind grupurile sărace de etnie romă. Suma de 12,4 milioane dolari S.U.A. poate fi majorată ulterior prin actele normative prin care se vor aproba noi împrumuturi utilizate de Fond.

(3) Sumele care se acordă anual sub formă de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Disponibilitățile Fondului se păstrează într-un cont deschis la o bancă și sunt purtătoare de dobândă.

(5) Pentru desfășurarea activității Fondului, în primele 3 luni de la înființare finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul de stat, pe seama Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, nivelul sumelor necesare urmând a fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 25. -

Patrimoniul Fondului este administrat de directorul executiv, în conformitate cu regulamentul adoptat de consiliul director.

Art. 26. -

(1) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru:

a) finanțarea de proiecte;

b) finanțarea de programe cu abordare integrată;

c) acoperirea cheltuielilor proprii, impuse de buna funcționare a Fondului.

(2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului pentru proiecte se face numai pe bază de selecție și concurs, potrivit reglementărilor adoptate de consiliul director.

(3) Plafoanele maxime ale contribuției financiare a Fondului la realizarea proiectelor, precum și costurile eligibile sunt stabilite prin reglementări ale Fondului.

(4) Detalierea destinațiilor resurselor financiare ale Fondului este prevăzută în reglementările adoptate de consiliul director.

Art. 27. -

Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru:

a) achiziționarea de terenuri și clădiri;

b) operațiuni speculative de orice tip;

c) achiziționarea de valori mobiliare;

d) construcții și amenajări pe terenul unor proprietari, persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, altele decât cele care fac obiectul de preocupare al Fondului;

e) întreținerea și alte costuri ulterioare finanțării, necesare bunei funcționări a infrastructurii rezultate ca urmare a executării proiectelor;

f) alte operațiuni prevăzute în reglementările adoptate de consiliul director.

CAPITOLUL IV Funcționarea Fondului

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 28. -

(1) În demersul de finanțare a proiectelor, Fondul efectuează următoarele operațiuni:

a) promovarea și difuzarea informațiilor către public cu privire la propria activitate și la proiectele pe care le poate finanța, precum și facilitarea, la nivelul beneficiarilor în procesul de identificare și ierarhizare a nevoilor acestora și al elaborării proiectelor;

b) organizarea procesului de evaluare, selecție și aprobare a propunerilor de proiecte primite de la beneficiari;

c) încheierea acordului de grant cu reprezentanții beneficiarilor ori cu organizațiile intermediare, după caz;

d) organizarea programelor de instruire și schimb de experiență pentru reprezentanții beneficiarilor;

e) plata sumelor afectate realizării proiectelor;

f) monitorizarea, supravegherea și evaluarea executării proiectelor;

g) constatarea realizării obiectivelor prevăzute la nivelul acordului de grant.

(2) Desfășurarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) este stabilită în reglementările Fondului.

Art. 29. -

În cursul efectuării operațiunilor prevăzute la art. 28, Fondul intră în raporturi juridice contractuale cu diferiți parteneri, cum sunt: agenți de piață, organizații neguvernamentale, autorități ale administrației publice locale și persoane fizice.

SECȚIUNEA a 2-a Încheierea și executarea acordului de grant

Art. 30. -

(1) Acordul de grant se încheie, în formă scrisă, între Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, și reprezentanții beneficiarilor, în numele și pe seama acestora, pe de altă parte. În cazul grupurilor dezavantajate, acordul de grant se încheie între Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, și organizația intermediară, în nume propriu și pe seama grupurilor, pe de altă parte.

(2) Conținutul-cadru al acordului de grant este stabilit prin reglementări ale Fondului.

Art. 31. -

Plata grantului se face în lei, în condițiile stabilite prin acordul de grant, la cursul de schimb al valutei obținut de Fond în urma licitației valutare din ziua efectuării plății.

Art. 32. -

(1) Utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute în acordul de grant este interzisă și atrage desființarea acordului de grant, fără intervenția instanței judecătorești sau a celei de arbitraj, după caz.

(2) În cazul în care se constată utilizarea granturilor în alte scopuri decât cele prevăzute în acordurile de grant, recuperarea sumelor granturilor de la respectivii beneficiari se efectuează conform legislației în vigoare privind modul de utilizare a fondurilor publice, de către Fond împreună cu organele fiscale competente, pe perioada funcționării Fondului, iar după încetarea funcționării acestuia, de către organele fiscale competente.

Art. 33. -

(1) Contractele dintre beneficiarii grantului și terți furnizori și prestatori de servicii se încheie în formă scrisă și constituie titluri executorii.

(2) Contractele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă mențiuni referitoare la acordul de grant, la grant și la implicarea Fondului.

(3) Pe bunurile rezultate din executarea contractelor prevăzute la alin. (1) furnizorul, antreprenorul și prestatorul de servicii au obligația să aplice, în orice formă și la vedere, emblema și celelalte semne distinctive ale Fondului, stabilite prin reglementările acestuia.

Art. 34. -

Dacă în cursul executării acordului de grant se constată încălcări ale obligațiilor contractuale sau nesocotiri ale dispozițiilor prezentei legi și ale prevederilor din reglementările Fondului, acesta poate proceda la suspendarea executării până la remedierea deficiențelor constatate sau rezilierea acordului de grant, fără intervenția instanței judecătorești ori a instanței de arbitraj.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 35. -

Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va pune la dispoziția Fondului un imobil adecvat pentru sediul acestuia, care să asigure și spațiul necesar desfășurării activității Biroului pentru relația cu grupurile sărace de etnie romă.

Art. 36. -

Pe toată perioada inițierii, elaborării, evaluării, selecției, aprobării și realizării proiectelor, beneficiarii, respectiv reprezentanții acestora, și facilitatorii ori organizațiile intermediare, după caz, au dreptul la asistență juridică gratuită din partea autorităților administrației publice locale de pe raza județului, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, pentru pregătirea și încheierea oricăror acte juridice aferente prezentării unui proiect spre finanțare de către Fond.

Art. 37. -

Comitetul de conducere a proiectului organizează și conduce contabilitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale în partidă simplă, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul organelor teritoriale competente ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 38. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi numiți membrii consiliului director, precum și directorul executiv al Fondului.

Art. 39. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, consiliul director va adopta reglementările Fondului, va aproba organigrama acestuia și va proceda la angajarea personalului necesar desfășurării activității.

Art. 40. -

(1) Organele abilitate prin lege efectuează controlul asupra modului în care sunt utilizate sumele corespunzătoare finanțării Fondului, provenite de la bugetul de stat, bugetele locale și din împrumuturi acordate statului român de organisme financiare internaționale.

(2) Membrii consiliului director, directorul executiv și personalul Fondului nu răspund pentru acțiunile sau inacțiunile beneficiarilor de granturi care încalcă reglementările Fondului, după probarea respectării de către Fond a prevederilor acordurilor de grant încheiate, respectiv suspendarea ori sistarea finanțării proiectului și/sau aplicarea legislației în materie.

Art. 41. -

Sumele provenite din împrumuturi, contractate de statul român cu organisme financiare internaționale și utilizate pentru finanțarea Fondului, în vederea realizării scopului acestuia, reprezintă angajamente și responsabilități ale statului român și se rambursează de către Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 42. -

La încetarea duratei de funcționare, resursele financiare neutilizate ale Fondului se fac venit la bugetul de stat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...