Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1310/2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale ParlamentuluiEuropean și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014
Număr celex: 32013R1310

Modificări (...), Referințe (17)

În vigoare de la 20 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, care urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2014, stabilește norme care reglementează sprijinul Uniunii pentru dezvoltare rurală și abrogă Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, fără a aduce atingere continuării aplicării regulamentelor de punere în aplicare a regulamentului respectiv până la abrogarea lor. Pentru a se facilita tranziția de la schemele de sprijin existente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 la noul cadru juridic care acoperă perioada de programare ce începe la 1 ianuarie 2014 ("noua perioadă de programare"), ar trebui adoptate norme tranzitorii în scopul de a se evita orice fel de dificultăți sau de întârzieri în punerea în aplicare a sprijinului pentru dezvoltare rurală care ar putea interveni ca urmare a datei adoptării noilor programe de dezvoltare rurală. Din acest motiv, ar trebui să se permită statelor membre să își asume în continuare angajamente juridice în 2014 în temeiul programelor lor de dezvoltare rurală existente pentru anumite măsuri, iar cheltuielile rezultate ar trebui să fie eligibile pentru sprijin în noua perioadă de programare.

(2) Având în vedere modificarea substanțială a metodei de delimitare a zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative în noua perioadă de programare, obligația impusă fermierului să își continue activitatea agricolă în zonă timp de cinci ani nu ar trebui să se aplice pentru noi angajamente juridice asumate în 2014.

(3) Pentru a se asigura securitatea juridică pe durata tranziției, anumite cheltuieli efectuate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 ar trebui să fie eligibile pentru o contribuție din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în noua perioadă de programare în cazul în care mai sunt încă plăți de efectuat. Acestea ar trebui să includă, de asemenea, anumite angajamente pe termen lung luate în temeiul unor măsuri similare prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2078/92 al Consiliului, de Regulamentul (CEE) nr. 2080/92 al Consiliului și de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului, în cazul în care măsurile respective au primit sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 și există încă plăți care urmează să fie efectuate în 2014. În interesul unei bune gestiuni financiare și a punerii eficiente în aplicare a programului, cheltuielile respective ar trebui să fie identificate clar în programele de dezvoltare rurală și în ansamblul sistemelor de gestionare și control ale statelor membre. Pentru a se evita o complexitate inutilă în gestiunea financiară a programelor de dezvoltare rurală în noua perioadă de programare, ratele de cofinanțare din noua perioadă de programare ar trebui să se aplice cheltuielilor tranzitorii.

(4) Având în vedere dificultățile semnificative cu care încă se confruntă o serie de state membre în ceea ce privește stabilitatea lor financiară și, în timpul tranziției de la actuala la noua perioadă de programare, pentru a limita efectele negative ale dificultăților respective prin autorizarea utilizării la maximum a fondurilor FEADR disponibile, durata derogării care majorează rata maximă a contribuției FEADR prevăzute la articolul 70 alineatul (4c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ar trebui să fie prelungită până la data finală de eligibilitate a cheltuielilor pentru perioada de programare 2007 - 2013, și anume 31 decembrie 2015.

(5) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului care stabilește noi scheme de sprijin urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2015. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului continuă să constituie baza pentru acordarea de sprijin pentru venit fermierilor în anul calendaristic 2014, dar ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de Regulamentul (UE) nr. 1311/2013 al Consiliului. Pentru a se asigura coerența în punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la ecocondiționalitate și respectarea standardelor impuse prin anumite măsuri, ar trebui să se prevadă că dispozițiile relevante care se aplică în perioada de programare 2007-2013 continuă să se aplice până când noul cadru legislativ devine aplicabil. Din aceleași motive, dispozițiile referitoare la plățile directe naționale complementare pentru Croația, care se aplică în 2013, ar trebuie să continue să se aplice.

(6) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013al Parlamentului European și al Consiliului dă statelor membre posibilitatea să plătească avansuri pentru plățile directe. În temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009, este necesar ca exercițiul acestei posibilități să fie autorizat de Comisie. Experiența dobândită în punerea în aplicare a schemelor de sprijin direct a arătat că este oportun să se permită fermierilor să primească plăți în avans. În ceea ce privește cererile depuse în 2014, avansurile respective ar trebui limitate la 50% din schemele de sprijin enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și la 80% din plățile pentru carnea de vită și mânzat.

(7) Pentru a se respecta Regulamentul (UE) Nr. 1311/2013 și în special egalizarea sumei disponibile pentru acordarea de sprijin direct fermierilor, precum și mecanismul de convergență externă, este necesar să se modifice plafoanele naționale fixate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul 2014. Modificarea plafoanelor naționale va avea în mod inevitabil un impact asupra sumelor pe care le pot primi fermierii individuali sub formă de plăți directe în 2014. Prin urmare, ar trebui stabilit modul în care această modificare va influența valoarea drepturilor la plată și nivelul altor plăți directe. Pentru a se ține cont de situația micilor fermieri, mai ales având în vedere că, în 2014, nu se aplică niciun mecanism de modulare sau de ajustare, inclusiv în mod special scutirea de la un astfel de mecanism pentru plățile directe de până la 5000 EUR, statelor membre care nu acordă o plată redistributivă și care nu optează pentru transferarea de fonduri către sprijinul pentru dezvoltare rurală prin intermediul mecanismului de flexibilitate ar trebui să li se dea posibilitatea de a nu reduce valoarea tuturor drepturilor la plată.

(8) Anumite dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în special în ceea ce privește elementele vizate de cifrele indicate în anexa VIII la respectivul regulament și legătura cu posibilitatea acordată statelor membre de a utiliza fondurile necheltuite în cadrul schemei de plată unică pentru finanțarea sprijinului specific, ar trebui să fie clarificate pe baza experienței acumulate în cadrul punerii în aplicare a regulamentului în cauză.

(9) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009, statele membre puteau decide să utilizeze un anumit procent din propriul plafon național pentru sprijinul specific acordat fermierilor lor, precum și de a revizui o decizie anterioară hotărând să modifice sau să sisteze acordarea sprijinului respectiv. Este oportun să se prevadă o revizuire suplimentară a respectivelor decizii care să producă efecte începând cu anul calendaristic 2014. În același timp, pentru a se evita perturbarea nivelului sprijinului, este necesar să se prelungească cu încă un an condițiile speciale, stabilite la articolului 69 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în care se plătește sprijinul specific în unele state membre care urmează să expire în 2013. Având în vedere introducerea sprijinului cuplat facultativ care va fi disponibil începând cu 1 ianuarie 2015 pentru anumite sectoare sau regiuni în cazuri bine definite, este necesar ca statelor membre să li se permită să mărească nivelul anumitor tipuri de sprijin specific în temeiul articolului 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 la 6,5% în 2014.

(10) Sprijinul unitar pentru fermierii cu exploatații mai mici ar trebui să fie suficient în vederea îndeplinirii în mod eficient a obiectivului ajutorului pentru venit. Deoarece în 2014 nu se aplică niciun mecanism de modulare sau de ajustare, inclusiv în mod special scutirea de la un astfel de mecanism pentru plățile directe de până la 5000 EUR, statelor membre ar trebui să li se dea încă din 2014 posibilitatea de a redistribui sprijinul direct între fermieri, acordându-le o plată suplimentară pentru primele hectare.

(11) Schema de plată unică pe suprafață stabilită în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 are caracter tranzitoriu și ar fi trebuit să se încheie la 31 decembrie 2013. În contextul reformei politicii agricole comune (PAC), s-a hotărât că statelor membre care aplică această schemă ar trebui să li se dea posibilitatea să o aplice în scopul acordării plății de bază pentru o nouă perioadă de tranziție care să se încheie cel târziu la sfârșitul anului 2020. Prin urmare, perioada de aplicare a schemei de plată unică pe suprafață prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 ar trebui prelungită cu un an. Mai mult, pentru a se ține seama de procesul de restructurare a terenurilor aflat în curs și din motive de simplificare, terenurile agricole eligibile din statele membre respective ar trebui să includă, de asemenea, acele suprafețe eligibile care, la 30 iunie 2003, nu se aflau într-o stare agricolă bună, cum va fi cazul începând cu 1 ianuarie 2015 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013.

(12) În conformitate cu articolul 133a din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, noile state membre, altele decât Bulgaria și România, care aplică schema de plată unică pe suprafață pot acorda ajutoare naționale tranzitorii către fermieri în 2013. Având în vedere prelungirea schemei de plată unică pe suprafață pentru anul 2014, acele state membre ar trebui să mențină această posibilitate în 2014. Având în vedere nivelul plăților naționale directe complementare în conformitate cu articolul 132 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 în Bulgaria și România în 2014, respectivele state membre ar trebui să poată opta pentru ajutoare naționale tranzitorii în 2014 în locul acordării de plăți directe naționale complementare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...