Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 februarie 2014 până la 23 aprilie 2017, fiind abrogat prin Ordin 591/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 228 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

(1) Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță la Administrația Fondului pentru Mediu".

2. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Formatul electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță la adresa http://www.afm.ro, în condițiile legii".

3. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb

București, 17 ianuarie 2014.

Nr. 35.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 549/2006)

. . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
Administrația Fondului pentru Mediu
Loc rezervat organului competent:
Nr. de înregistrare:
Data:

DECLARAȚIE
privind obligațiile la Fondul pentru mediu

Perioada de raportare RECTIFICATIVĂ
(Se generează de către programul informatic de asistență.)
Luna Anul
|_|_| |_|_|_|_|

I. Date de identificare ale plătitorului

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., ap. . . ., cod poștal . . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . ., tel. . . . . . . , fax . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Date privind obligația bugetară

Denumire obligație bugetară Suma datorată
Denumire*
TOTAL:

III. Date privind cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili

Tip material Cantitatea introdusă pe piața națională
(kg)
Cantitatea valorificată
(kg)
Cantitatea valorificată prin altă operațiune de valorificare decât reciclare
(kg)
Cantitatea valorificată prin reciclare
(kg)
Denumire**
TOTAL:

IV. Date privind cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piața națională de către operatorii economici

Cantitatea introdusă pe piața națională***
(kg)
Cantitatea gestionată****
(kg)
TOTAL:

Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.

Sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loc rezervat pentru coduri de bare generate și tipărite automat de programul informatic de asistență

*) Se completează: obligația de plată la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se completează: denumirea materialului de ambalaje introduse pe piața națională (sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu și PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.

***) Se completează: cantitatea totală introdusă pe piață în perioada de raportare aferentă anului precedent perioadei de raportare.

****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislației în vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 549/2006)

INSTRUCȚIUNI
de completare și depunere a formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu"

CAPITOLUL I Completarea formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu"

Perioada de raportare:

În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația, acest lucru fiind valabil și pentru obligațiile de plată cu termen scadent lunar și pentru obligațiile de plată cu termen scadent trimestrial și anual (de exemplu: 02 pentru obligațiile de plată reprezentând taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, aferente lunii februarie).

În rubrica "Anul" se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).

SECȚIUNEA I Date de identificare ale plătitorului

Rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează astfel:

a) contribuabilii persoane juridice înscriu codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;

b) contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

În cazul în care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată nu se completează atributul RO.

În rubrica "Denumire" se înscriu denumirea sau numele și prenumele contribuabilului la Fondul pentru mediu, după caz.

Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al contribuabililor la Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice, după caz.

SECȚIUNEA a II-a Date privind obligația bugetară

Pentru fiecare obligație de plată prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, datorată pentru perioada de raportare, cu termen de declarare lunar, trimestrial sau anual, se completează în același formular tabelul generat cu ajutorul programului informatic de asistență. Sumele reprezentând obligații constituite în perioada de raportare la care se referă Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu se înscriu în rândurile corespunzătoare, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.

În situația în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă sume datorate, reprezentând contribuții și taxe, pentru care persoanele juridice și persoanele fizice au dobândit calitatea de contribuabili la bugetul Fondului pentru mediu, se înscrie cifra 0 (zero).

Sumele stabilite prin actele de inspecție, ca diferențe de contribuții și taxe, nu se înscriu în Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

În coloana "Denumirea obligației bugetare" se înscrie denumirea obligației de plată la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislației în vigoare, datorată în perioada de raportare.

În cazul taxelor cu termen de declarare și de plată anual, obligațiile de plată se completează la Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contribuția aferentă ambalajelor introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili, obligațiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie 2009 se înscriu în declarația lunii decembrie 2009, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie 2010 inclusiv).

În coloana "Suma datorată" se înscrie suma reprezentând contribuții și taxe datorate la bugetul Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislației în vigoare.

SECȚIUNEA a III-a Date privind cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili

În coloana "Tip material" se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piața națională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.

În coloana "Cantitatea introdusă pe piața națională (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.

În coloana "Cantitatea valorificată (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare de operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual și/sau prin transfer de responsabilitate, astfel:

a) în coloana "Cantitatea valorificată prin altă operațiune de valorificare decât reciclare (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin altă operațiune de valorificare decât reciclare sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual și/sau prin transfer de responsabilitate;

b) în coloana "Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual și/sau prin transfer de responsabilitate.

În situația în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantități de ambalaje sau deșeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziția corespunzătoare din tabel.

SECȚIUNEA a IV-a Date privind cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piața națională de către operatorii economici

În coloana "Cantitatea introdusă pe piața națională (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantitățile de anvelope noi și/sau uzate, în kilograme, introduse pe piață de către operatorii economici în perioada de raportare aferentă anului precedent.

În coloana "Cantitatea gestionată (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantitățile, în kilograme, de anvelope uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, în mod individual și/sau prin transfer de responsabilitate.

În situația în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantități de anvelope pentru care operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziția corespunzătoare din tabel.

CAPITOLUL II Instrucțiuni de completare a formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" - rectificativă

În cazul în care contribuabilii au declarat eronat obligațiile la Fondul pentru mediu, în una sau mai multe perioade de raportare, aceștia pot rectifica obligațiile eronat declarate prin depunerea Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificative, aferentă fiecărei perioade pentru care s-a declarat eronat.

Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă înlocuiește declarația depusă inițial.

Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă se completează înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.

În cazul în care contribuabilii datorează mai multe obligații și declară eronat una sau mai multe dintre ele, la completarea declarației rectificative vor înscrie toate datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.

În cazul rectificării obligațiilor prevăzute la secțiunile a III-a și a IV-a ulterior depunerii sau transmiterii prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarației lunii decembrie, se rectifică obligațiile eronat constituite aferente perioadei de raportare din Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu comunicată Administrației Fondului pentru Mediu și, în același timp, se întocmește și se depune și Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă aferentă lunii decembrie a anului respectiv.

CAPITOLUL III Depunerea sau transmiterea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu și a Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificative

Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu se completează și se depune sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislației în vigoare.

Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se depune/se comunică cu confirmare de primire, iar declarația în format electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în condițiile legii.

Termenele de declarare a obligațiilor la Fondul pentru mediu sunt prevăzute în actele normative în vigoare, astfel:

1. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, pentru obligațiile de plată reprezentând:

a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obținute de către generatorul deșeurilor, respectiv deținătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu;

b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici;

d) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților;

e) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare;

2. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, pentru:

a) cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională și cantitățile valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare, în vederea stabilirii diferenței dintre obiectivul anual de realizat și se cel efectiv realizat. Declarațiile se completează și se depun/se transmit de către operatorii economici responsabili;

b) cantitățile de anvelope noi și/sau uzate introduse pe piața națională și cantitățile gestionate, pentru stabilirea diferenței dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislația privind gestionarea anvelopelor uzate, și cel efectiv realizat. Declarațiile se completează și se depun/se transmit de către operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării;

3. trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea, pentru obligațiile de plată reprezentând:

- ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;

4. anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligațiile de plată aferente anului precedent, reprezentând:

a) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) contribuția de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare;

c) contribuția de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...