Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
Număr celex: 32013R1301

Modificări (1), Referințe (4)

În vigoare de la 21 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 178 și 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul respectiv și cu al doilea și al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a întârzierii în dezvoltare a regiunilor cel mai puțin favorizate; în acest context, trebuie să se acorde o atenție specială regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent, precum regiunile cele mai nordice cu o densitate foarte redusă a populației și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

(2) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește dispozițiile comune FEDR, Fondului social european (FSE), Fondului de coeziune, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime.

(3) Ar trebui stabilite dispoziții specifice privind tipurile de activități care pot beneficia de sprijin din partea FEDR pentru a contribui la prioritățile de investiții din cadrul obiectivelor tematice stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. În același timp, ar trebui definite și clarificate activitățile care nu intră în domeniul de intervenție al FEDR, inclusiv investițiile destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Pentru a evita finanțarea excesivă, respectivele investiții nu ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din partea FEDR, întrucât acestea beneficiază deja de contribuții financiare prin aplicarea Directivei 2003/87/CE. Această excludere nu ar trebui să limiteze posibilitatea utilizării FEDR pentru a sprijini activitățile care nu sunt menționate în anexa I la Directiva 2003/87/CE, chiar dacă respectivele activități sunt desfășurate de aceiași operatori economici și includ activități cum ar fi investițiile în eficiența energetică la nivelul rețelelor de termoficare, sistemele inteligente de distribuție, stocare și transmisie a energiei și măsurile care vizează reducerea poluării aerului, chiar dacă unul dintre efectele lor indirecte este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau dacă aceste activități sunt incluse în planul național menționat în Directiva 2003/87/CE.

(4) Este necesar să se menționeze ce activități mai poate sprijini FEDR în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

(5) FEDR ar trebui să contribuie la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, asigurând astfel o mai mare concentrare a ajutorului acordat în temeiul FEDR asupra priorităților Uniunii. În funcție de categoria de regiuni susținută, sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă ar trebui să se concentreze pe cercetare și inovare, pe tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și pe promovarea unei economii cu emisii scăzute de carbon. Respectiva concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel național permițând totodată condiții flexibile la nivelul programelor operaționale și între diferitele categorii de regiuni. Concentrarea tematică ar trebui ajustată, după caz, pentru a ține seama de resursele Fondului de coeziune alocate în vederea susținerii priorităților de investiții legate de trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon și menționate în Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Gradul de concentrare tematică ar trebui să țină cont de nivelul de dezvoltare al regiunii, de contribuția resurselor Fondului de coeziune dacă este cazul, precum și de nevoile specifice ale regiunilor al căror PIB pe cap de locuitor utilizat drept criteriu de eligibilitate pentru perioada de programare 2007-2013 a reprezentat mai puțin de 75% din PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada de referință, ale regiunilor care au intrat în faza de eliminare progresivă în perioada de programare 2007-2013 și ale anumitor regiuni de nivelul NUTS 2 formate exclusiv din state membre insulare sau din insule.

(6) Sprijinul din partea FEDR în cadrul priorității de investiții "dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității" ar trebui să poată contribui la toate obiectivele tematice menționate în prezentul regulament.

(7) Pentru a răspunde nevoilor specifice ale FEDR și în conformitate cu Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, este necesar să se stabilească, în cadrul fiecărui obiectiv tematic prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, acțiunile specifice FEDR în calitate de "priorități de investiții". Respectivele priorități de investiții ar trebui să stabilească obiective detaliate și care să nu se excludă reciproc, la care FEDR trebuie să contribuie. Astfel de priorități de investiții ar trebui să stea la baza definirii, în cadrul programelor, a unor obiective specifice care să țină seama de necesitățile și de caracteristicile zonei vizate de program.

(8) Este necesar să se promoveze inovarea și dezvoltarea IMM-urilor în domeniile emergente legate de provocările europene și regionale, cum ar fi industriile culturale și creative și serviciile inovatoare care reflectă noile cerințe la nivelul societății sau produse și servicii legate de îmbătrânirea demografică, îngrijiri și sănătate, ecoinovații, o economie cu emisii scăzute de carbon și eficiența resurselor.

(9) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pentru a optimiza valoarea adăugată a investițiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Uniunii în domeniul cercetării și inovării, se urmărește crearea de sinergii în special între funcționarea FEDR și a programului Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și inovare, respectându-se, totodată, obiectivele distincte ale acestora.

(10) Este important să se asigure că, la promovarea investițiilor în gestionarea riscurilor, se ține seama de riscurile specifice la nivel regional, transfrontalier și transnațional.

(11) Pentru a maximiza contribuția lor la obiectivul de sprijinire a unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, activitățile care susțin turismul durabil, cultura și patrimoniul natural ar trebui să facă parte dintr-o strategie teritorială pentru anumite zone, inclusiv pentru reconversia regiunilor industriale aflate în declin. Sprijinul acordat acestor activități ar trebui să contribuie, de asemenea, la consolidarea inovării și a utilizării TIC, la IMM-uri, la mediu și utilizarea eficientă a resurselor sau la promovarea incluziunii sociale.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...