Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1300/2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006
Număr celex: 32013R1300

Modificări (...)

În vigoare de la 21 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Primul paragraf din articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Uniunea își dezvoltă și desfășoară acțiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale. Fondul de coeziune creat în temeiul prezentului regulament ar trebui, prin urmare, să ofere o susținere financiară proiectelor din domeniul mediului și al rețelelor transeuropene din sfera infrastructurii de transport.

(2) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) stabilește dispozițiile comune Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), Fondului social european (FSE), Fondului de coeziune, Fondului agricol pentru dezvoltare rurală și Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime. Regulamentul respectiv constituie un nou cadru pentru fondurile structurale și de investiții europene, inclusiv pentru Fondul de coeziune. Prin urmare, este necesar să se precizeze sarcinile Fondului de coeziune în ceea ce privește respectivul cadru pentru acțiunea sa și în raport cu scopul care i-a fost atribuit Fondului de coeziune prin TFUE.

(3) Este oportun să se prevadă dispoziții specifice privind tipurile de activități care pot fi finanțate de Fondul de coeziune pentru a contribui la priorități de investiții în cadrul obiectivelor tematice stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(4) Uniunea ar trebui să poată contribui, prin intermediul Fondului de coeziune, la acțiunile care au ca scop atingerea obiectivelor sale în domeniul mediului în conformitate cu articolele 11 și 191 din TFUE, și anume eficacitatea energetică și energia din surse regenerabile și, în sectorul transporturilor în afara rețelelor transeuropene, transportul feroviar, transportul pe căile navigabile, transportul maritim, sistemele de transport intermodal și interoperabilitatea lor, gestionarea traficului rutier, maritim și aerian, transporturile urbane ecologice și transporturile publice.

(5) Trebuie reamintit că, în cazul în care măsurile ce au la bază articolul 192 alineatul (1) din TFUE presupun costuri considerate disproporționate pentru autoritățile publice dintr-un stat membru, iar asistența financiară din partea Fondului de coeziune este acordată în conformitate cu articolul 192 alineatul (5) din TFUE, se aplică, totuși, principiul "poluatorul plătește".

(6) Proiectele privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) sprijinite de Fondul de coeziune sunt în conformitate cu orientările stabilite în Regulamentul (UE) nr 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. În scopul concentrării eforturilor în această privință, ar trebui să se acorde prioritate proiectelor de interes comun, astfel cum au fost definite în regulamentul respectiv.

(7) Investițiile care au drept scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului nu ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de sprijin din Fondul de coeziune, întrucât acestea beneficiază deja de contribuții financiare prin aplicarea directivei respective. Această excludere nu ar trebui să limiteze posibilitatea utilizării Fondului de coeziune pentru a sprijini activitățile care nu sunt menționate în anexa I la Directiva 2003/87/CE, chiar dacă respectivele activități sunt desfășurate de aceiași operatori economici și includ activități cum ar fi investițiile vizând eficiența energetică a rețelelor de cogenerare de energie termică și electrică și a rețelelor de termoficare, sistemele inteligente de distribuție, stocare și transmisie a energiei și măsurile care vizează reducerea poluării aerului, chiar dacă unul dintre efectele indirecte ale unor astfel de activități este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau dacă aceste activități sunt incluse în planul național menționat în Directiva 2003/87/CE.

(8) Cu excepția investițiilor care promovează eficiența energetică sau utilizarea energiei din surse regenerabile, investițiile în sectorul locuințelor nu pot fi eligibile pentru sprijin din Fondul de coeziune, întrucât nu intră în domeniul de aplicare al sprijinului din Fondul de coeziune astfel cum este definit în TFUE.

(9) Pentru a accelera dezvoltarea infrastructurii de transport la nivelul Uniunii, Fondul de coeziune ar trebui să sprijine proiectele de infrastructură de transport cu valoare adăugată europeană prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu o sumă totală de 10000000000 EUR. Alocarea sprijinului din Fondul de coeziune pentru acele proiecte ar trebui să respecte normele stabilite în temeiul articolului 92 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, sprijinul ar trebui să fie disponibil numai statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune, cu ratele de cofinanțare aplicabile respectivului fond.

(10) Este important să se ia măsuri ca, la promovarea investițiilor în gestionarea riscurilor, să se țină seama de riscurile specifice la nivel regional, transfrontalier și transnațional.

(11) Ar trebui să se asigure complementaritate și sinergii între intervențiile sprijinite de Fondul de coeziune, FEDR, obiectivul de cooperare teritorială europeană (CTE) și Mecanismul pentru Interconectarea Europei cu scopul de a evita duplicarea eforturilor și de a asigura caracterul optim al legăturilor dintre diferitele tipuri de infrastructură la nivel local, regional și național, precum și pe întreg teritoriul Uniunii.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...