Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 27 și 28 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

având în vedere dispozițiile art. 27 și 28 și ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunile privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 27 și 28 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul, modul de difuzare, utilizare și de păstrare ale formularului Decizie de angajare a răspunderii solidare în situația atragerii răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cuprins în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă modelul, modul de difuzare, utilizare și de păstrare ale formularului Decizie de angajare a răspunderii solidare în situația atragerii răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cuprins în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală juridică, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, Direcția generală regională a finanțelor publice București, precum și unitățile subordonate ale acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Constantin Mihail,
vicepreședinte

București, 29 ianuarie 2014.

Nr. 127.

ANEXA Nr. 1

INSTRUCȚIUNILE
privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 27 și 28 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

ANEXA Nr. 2

ANTET*)

*) Se va trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.

Dosar de executare nr. . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . .

DECIZIE
de angajare a răspunderii solidare în situația atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Nr. . . . . . . . . /Data. . . . . . . . . . . .

Analizând situația obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., a rezultat că acesta înregistrează la data de . . . . . . . . obligații fiscale în sumă de . . . . . . . . . . . lei1), din care debite în sumă de . . . . . . . . . . lei și accesorii în sumă de . . . . . . . . . lei.

1) Se vor indica sumele datorate de către debitorul principal.

Debitorul a fost declarat insolvabil cu/fără bunuri sau venituri urmăribile2), prin Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate nr. . . . . ./. . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . . . . . . . . . **).

2) Se indică tipul de insolvabilitate în care se găsește debitorul principal.

**) Se va completa în situația în care reprezintă condiție obligatorie în ceea ce privește atragerea răspunderii solidare, potrivit legii.

Debitorul a fost declarat insolvent prin Încheierea nr. . . . . ./. . . . . . . . . a (instanța judecătorească) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .***)

***) Se va completa în situația în care debitorul se află în procedura insolvenței, potrivit legii.

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra stării de fapt, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/Unitatea Fiscală****) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de creditor bugetar, a constatat următoarele:3)

3) Se indică motivele de fapt, temeiul de drept și legăturile de cauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a răspunderii solidare. De asemenea, se indică perioadele de timp în care au fost înregistrate acțiunile culpabile ale responsabilului.

****) Administrațiile județene ale finanțelor publice județene sau, după caz, administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Din cele susținute de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , la audiere, în data de . . . . . . . . , în calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum și cu documentația prezentată/înaintată în data de . . . . . . . . , rezultă că:4)

4) Se menționează amănunțit toate concluziile cu privire la cele prezentate în apărarea sa de către responsabil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considerând îndeplinite condițiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, în temeiul prevederilor art. . . . . . alin. . . . . . . . . , lit. . . . . din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE DECIDE:

Angajarea răspunderii solidare a dnei/dlui/S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., în vederea realizării, în tot/în parte, a creanțelor fiscale mai sus menționate, în limita sumei de . . . . . . . . . . .*****) lei.

*****) Se va indica suma pentru care se atrage răspunderea solidară.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanță.

Potrivit art. 141 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care creanța fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.

În situația în care suma stabilită în sarcina dumneavoastră nu va fi achitată în termenul prevăzut de art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea acestei creanțe va fi realizată prin măsuri de executare silită prevăzute de actul normativ anterior invocat.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancțiunea decăderii. După soluționarea contestației pe cale administrativă, o nouă contestație poate fi depusă la sediul instanței judecătorești competente, în conformitate cu dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut că, alături de5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru obligațiile fiscale restante ale debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., mai răspund în solidar următoarele persoane fizice/juridice:

5) Se indică numele/denumirea responsabilului căruia îi este adresată decizia de angajare a răspunderii solidare.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . și domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . . . . . . . . . lei;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . și domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . . . . . . . . . lei;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . și domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . . . . . . , sc. . . ., ap. . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . . . . . . . . . lei.

6) Se indică numele/denumirea celorlalți responsabili în afara celui căruia îi este adresată decizia, dacă este cazul.

Conducătorul organului de executare
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
L.S.
Verificat
Șef compartiment
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . .
Semnătura
Întocmit
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . .
Semnătura

1. Denumire: DECIZIE DE ANGAJARE A RĂSPUNDERII SOLIDARE

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează în baza art. 27 și 28 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește în două sau mai multe exemplare, în funcție de numărul persoanelor răspunzătoare, de către organul de executare.

6. Circulă câte un exemplar la fiecare persoană răspunzătoare.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.

ANEXA Nr. 3

ANTET*)

*) Se va trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act normativ.

Dosar de executare nr. . . . . . / . . . . . . .

DECIZIE
de angajare a răspunderii solidare în situația atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Nr. . . . . . ./Data . . . . . . .

Analizând situația obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul . . . . . . . . , având codul de identificare fiscală . . și domiciliul fiscal în localitatea . . . . , sectorul/județul . . . . . . ., str. . . . . . . . nr. . . . . , bloc . . . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , a rezultat că acesta înregistrează la data de . . . . . . . . obligații fiscale în sumă de . . . . lei1), din care debite în sumă de . . . . . . lei și accesorii în sumă de . . lei.

1) Se vor indica sumele datorate de către debitorul principal.

Debitorul a fost declarat insolvent prin Încheierea nr. . . . . . . /. . . . . a (instanța judecătorească)**) . . . . . . . . .

**) Se va completa în situația în care debitorul se află în procedura insolvenței, potrivit legii.

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra stării de fapt, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/Unitatea Fiscală***) . . . . . . . . ., în calitate de creditor bugetar, a constatat următoarele:2)

***) Administrațiile județene ale finanțelor publice județene sau, după caz, administrațiile sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice.

2) Se indică motivele de fapt, temeiul de drept și legăturile de cauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a răspunderii solidare. De asemenea, se indică perioadele de timp în care au fost înregistrate acțiunile culpabile ale responsabilului.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Din cele susținute de către . . . . . . . . . . , la audiere, în data de . . . . ., în calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum și cu documentația prezentată/înaintată în data de . . . . . . . . . . . . . . .. . ., rezultă că:3)

3) Se menționează amănunțit toate concluziile cu privire la cele prezentate în apărarea sa de către responsabil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considerând îndeplinite condițiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, în temeiul prevederilor art. 27 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE DECIDE:

Angajarea răspunderii solidare a dnei/dlui/S.C. . . . . . . . . . . . . , având cod de identificare fiscală/cod numeric personal . . . . . . și domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . .. . ., str. . . . . . . nr. . . . . , bloc . . . . . . , sc. . . . . . . , ap. . . . . . . , în vederea realizării, în tot/în parte, a creanțelor fiscale mai sus menționate, în limita sumei de . . . . . . . . ****) lei.

****) Se va indica suma pentru care se atrage răspunderea solidară.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanță.

Potrivit art. 141 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care creanța fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.

În situația în care suma stabilită în sarcina dumneavoastră nu va fi achitată în termenul prevăzut de art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea acestei creanțe va fi realizată prin măsuri de executare silită prevăzute de actul normativ anterior invocat.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancțiunea decăderii. După soluționarea contestației pe cale administrativă, o nouă contestație poate fi depusă la sediul instanței judecătorești competente, în conformitate cu dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut că, alături de4) . . . . . . . . . . . . ., pentru obligațiile fiscale restante ale debitorului . . . . . . . . ., mai răspund în solidar următoarele persoane fizice/juridice:

4) Se indică numele/denumirea responsabilului căruia îi este adresată decizia de angajare a răspunderii solidare.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . și domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . , str. . . .. . . . . . . . nr. . . . . ., bloc . . . . ., sc. . . . . , ap. . . . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . , în perioada . . . . . . . . ., în limita sumei de . . . . . . lei;

2. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 5), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . . . . . . . .. . .. . . . și domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . , str. . . . . .. . . . nr. . . . . , bloc . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , având calitatea de . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . , în perioada . . . . . . ., în limita sumei de . . . . lei;

3. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal . . . . .. . . . și domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . , str. . . . . .. . nr. . . . . , bloc . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . al debitorului . . . . . . . . . . . . , în perioada . . . . . . . . , în limita sumei de . . . . . . . lei.

5) Se indică numele/denumirea celorlalți responsabili în afara celui căruia îi este adresată decizia, dacă este cazul.

Conducătorul organului de executare
Numele și prenumele . . . . . . . .
Semnătura
L.S.
Verificat
Șef compartiment
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . .
Semnătura
Întocmit
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . .
Semnătura

1. Denumire: DECIZIE DE ANGAJARE A RĂSPUNDERII SOLIDARE

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează în baza art. 27 alin. (1) lit. b) și c) și art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește în două sau mai multe exemplare, în funcție de numărul persoanelor răspunzătoare, de către organul de executare.

6. Circulă câte un exemplar la fiecare persoană răspunzătoare.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.

;
se încarcă...