Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2014 până la 02 februarie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 522/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 1563 alin. (4) - (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 801 alin. (3) - (5) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, și pentru a se asigura informațiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, potrivit prevederilor Regulamentului (CEE, EURATOM) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (392A) "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul . . . . ", cod 14.13.01.02/ia, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (392B) "Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul . . . . ", cod 14.13.01.02/ib, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (393) "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul . . . . ", cod 14.13.01.02/v, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Formularele de la art. 1-3 se completează și se depun conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Procedura de gestionare a formularelor (392A) "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul . . . . ", (392B) "Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul . . . . " și (393) "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul. . . . ", este prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 6. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor de la art. 1-3 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se utilizează începând cu declarațiile aferente anului 2013, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2014, inclusiv.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 10. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu Ștefan Diaconu

București, 21 ianuarie 2014.

Nr. 93.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

INSTRUCȚIUNI
pentru completarea formularului (392A) "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul . . . . "

Formularul (392A) "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul . . . . " se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Nu se depune acest formular dacă persoanele impozabile nu au desfășurat livrări de bunuri și prestări de servicii în anul de referință în interiorul țării.

Formularul (392A) "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul . . . . " se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul (392A) "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul . . . . " se depune, în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poștă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului (392A) "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul . . . . " se obține prin folosirea programului de asistență.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea "Date de identificare a persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA"

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează prin înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO), valabil la finele anului de referință.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Secțiunea "Date de identificare a reprezentantului fiscal"

Se completează doar în cazul în care depunerea declarației informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

- Denumirea/Nume, prenume - se înscriu denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

- Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

- Domiciliul fiscal se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

Secțiunea "Cifra de afaceri"

Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei.

Secțiunea "Livrări de bunuri și prestări de servicii către:"

Operațiunile care fac obiectul acestei notificări sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul țării.

Rândul 1 - Coloana "Valoare" se completează cu baza de impozitare înscrisă în "Jurnalul pentru vânzări", pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 1 - Coloana "TVA" se completează cu valoarea TVA înscrisă în "Jurnalul pentru vânzări", pentru livrările de bunuri, prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana "Valoare" se completează cu baza de impozitare înscrisă în "Jurnalul pentru vânzări", pentru livrările de bunuri, prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana "TVA" se completează cu valoarea TVA înscrisă în "Jurnalul pentru vânzări", pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate către persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

INSTRUCȚIUNI
pentru completarea formularului (392B) "Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul . . . . "

Formularul (392B) "Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul . . . . " se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Nu se depune acest formular în situația în care persoanele impozabile nu au desfășurat în anul de referință livrări de bunuri și prestări de servicii în interiorul țării și/sau achiziții efectuate din țară.

Formularul (392B) "Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul . . . . " se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul (392B) "Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul . . . . " se depune, în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poștă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului (392B) "Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul. . . . " se obține prin folosirea programului de asistență.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea "Date de identificare a persoanei impozabile neînregistrate în scopuri de TVA"

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează prin înscrierea codului de identificare fiscală al persoanei impozabile, valabil la finele anului de referință.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz, al persoanei impozabile).

Secțiunea "Date de identificare a împuternicitului"

Se completează doar în cazul în care depunerea declarației informative se realizează printr-un împuternicit desemnat în condițiile art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Denumirea/Nume, prenume - se înscriu denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile care a fost împuternicită de persoana impozabilă;

- Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei împuternicite;

- Domiciliul fiscal - se înscriu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului desemnat;

- Nr. act împuternicire și data - se înscriu datele privind numărul și data actului de împuternicire.

Secțiunea "Cifra de afaceri"

Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei.

Secțiunea "Livrări de bunuri și prestări de servicii către:"

Operațiunile care fac obiectul acestei notificări sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul țării.

Rândul 1 - Coloana "Valoare" se completează cu baza de impozitare înscrisă în "Jurnalul pentru vânzări", pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana "Valoare" se completează cu baza de impozitare înscrisă în "Jurnalul pentru vânzări", pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate către persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Secțiunea "Achiziții de la:"

Operațiunile care fac obiectul acestei notificări sunt achizițiile efectuate din țară.

Rândul 1 - Coloana "Valoare" se completează cu baza de impozitare înscrisă în "Jurnalul pentru cumpărări", pentru achiziții efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 1 - Coloana "TVA" se completează cu valoarea TVA înscrisă în "Jurnalul pentru cumpărări", pentru achizițiile efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana "Valoare" se completează baza de impozitare înscrisă în "Jurnalul pentru cumpărări", pentru achiziții efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana "TVA" nu se completează.

INSTRUCȚIUNI
pentru completarea formularului (393) "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul. . . . "

Formularul (393) "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul. . . . " se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internațional de persoane.

Formularul (393) "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul. . . . " se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul. . . . " se depune în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poștă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul. . . . " se obține prin folosirea programului de asistență.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea "Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Casetele "Serie licență de transport" și "Număr licență de transport" se completează cu seria și, respectiv, numărul licenței de transport acordate de autoritatea competentă, respectiv de Autoritatea Rutieră Română - ARR.

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie la secțiunea "Date de identificare a persoanei impozabile":

- Denumire/Nume și prenume - persoana impozabilă stabilită în străinătate;

- Cod de identificare fiscală - codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit persoanei impozabile străine, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată;

- Domiciliul fiscal - adresa din străinătate a persoanei impozabile.

Secțiunea "Date de identificare a reprezentantului fiscal"

Se completează doar în cazul în care depunerea declarației informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

Denumirea/Nume, prenume - se înscriu denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

Domiciliul fiscal se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

Secțiunea "Venituri din vânzarea biletelor"

Se completează cu suma totală a veniturilor obținute în anul precedent din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România.

ANEXA Nr. 5

PROCEDURA
de gestiune a formularelor (392A) "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul. . . . ", (392B) "Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul. . . . . . "și (393) "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul. . . . ."

1. Depunerea declarațiilor informative

Declarațiile informative se depun până la data de 25 februarie a anului următor celui de raportare, la organul fiscal competent.

2. Verificarea formală a declarațiilor informative

Pentru fiecare declarație informativă, organul fiscal competent va verifica corectitudinea codului de identificare fiscală a persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declarație cu cele existente în Registrul contribuabililor, valabile la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune notificarea.

3. Prelucrarea declarațiilor informative

3.1. Prelucrarea declarațiilor informative depuse de persoanele impozabile se realizează de către organul fiscal competent, cu ajutorul programului informatic de prelucrare pus la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației.

3.2. În vederea prelucrării declarației informative se creează o bază de date "Declarații informative TVA", care cuprinde 3 secțiuni:

a) declarații informative depuse de persoane impozabile, cu cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei, înregistrate în scopuri de TVA la data de 31 decembrie a anului de referință;

b) declarații informative depuse de persoane impozabile, cu cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei, neînregistrate în scopuri de TVA la data de 31 decembrie a anului de referință;

c) declarații informative privind veniturile obținute din vânzarea biletelor pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România.

3.3. Informațiile din declarațiile informative se preiau, până la data de 15 martie, în secțiunea corespunzătoare din baza de date "Declarații informative TVA".

3.4. După prelucrare, declarațiile informative depuse de persoanele impozabile se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

4. Centralizarea informațiilor din declarațiile informative

4.1. Până la data de 15 martie, organul fiscal competent transmite direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice baza de date "Declarații informative TVA".

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea și corectitudinea datelor transmise.

4.2. În termen de maximum 5 zile, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili transmit datele din baza de date "Declarații informative TVA" Direcției generale de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și sunt responsabile pentru completitudinea informațiilor transmise.

4.3. Direcția generală de tehnologia informației efectuează prelucrările solicitate și pune la dispoziția Unității de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, datele primite de la organele fiscale teritoriale.

ANEXA Nr. 6

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

1. Denumire: (392A) "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul. . ."

1.1. Cod: 14.13.01.02/ia

1.2. Format: A4/t1

1.3. U/M: seturi

1.4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față.

1.5. Se difuzează gratuit.

1.6. Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii efectuate în anul de referință.

1.7. Se întocmește, în două exemplare, de către persoana impozabilă care, la data de 31 decembrie a anului de referință, era înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a cărei cifră de afaceri efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei sau de către reprezentantul fiscal al acesteia.

1.8. Circulă:

- originalul, la organul fiscal competent;

- copia, la persoana impozabilă.

1.9. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: (392B) "Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul. . . . "

2.1. Cod: 14.13.01.02/ib

2.2. Format: A4/t1

2.3. U/M: seturi;

2.4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față.

2.5. Se difuzează gratuit.

2.6. Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și achizițiilor efectuate în anul de referință.

2.7. Se întocmește, în două exemplare, de către persoana impozabilă care, la data de 31 decembrie a anului de referință, nu era înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a cărei cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei sau de către împuternicitul acesteia.

2.8. Circulă:

- originalul, la organul fiscal competent;

- copia, la persoana impozabilă.

2.9. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Denumire: (393) "Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul. . . . . . "

3.1. Cod: 14.13.01.02/v

3.2. Format: A4/t1

3.3. U/M: seturi

3.4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față.

3.5. Se difuzează gratuit.

3.6. Se utilizează la declararea veniturilor obținute, în anul de raportare, din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România.

3.7. Se întocmește de către persoana impozabilă sau de către reprezentantul fiscal al acesteia, în două exemplare.

3.8. Circulă:

- originalul, la organul fiscal competent;

- copia, la persoana impozabilă.

3.9. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...