Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 7/2014 pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției secretariat general și protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 5 la Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției secretariat general și protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

București, 23 ianuarie 2014.

Nr. 7.

ANEXĂ (Anexa nr. 5 la regulament)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
- DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL ȘI PROTOCOL -

FIȘA POSTULUI

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: Direcția secretariat general și protocol/Conducerea

2. Denumirea postului: director adjunct

3. Poziția postului în statul de organizare: 3

4. Relații:

a) ierarhice: se subordonează nemijlocit directorului și direct secretarului general și are în subordine serviciile dispuse de către directorul Direcției secretariat general și protocol prin procedura delegării de competențe;

b) funcționale: cu unități ale aparatului central sau cu instituții și structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, în vederea îndeplinirii unor obiective stabilite de conducerea Ministerului Afacerilor Interne; coordonează activitatea serviciilor pentru care are delegare de competențe;

c) de control: control de specialitate asupra activității personalului din serviciile pentru care are delegare de competențe și, la nevoie, a altor structuri din componența ministerului;

d) de cooperare: cu șefii unităților aparatului central, ai inspectoratelor generale și ai celorlalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne;

e) de colaborare: cu directorii generali adjuncți, directorii adjuncți din structurile aparatului central, inspectoratelor generale, cu omologii din structurile similare proprii și ale altor instituții;

f) de reprezentare: reprezintă direcția în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri ale ministerului, cu autorități sau instituții publice din țară și din străinătate pe baza delegației de reprezentare.

5. Definirea sumară a atribuțiilor postului:

Planifică, organizează, conduce și controlează activitățile desfășurate de personalul serviciilor pentru care are delegare de competențe, elaborează concepția privind optimizarea activităților la nivelul serviciilor pentru care are delegare de competențe la nivelul Direcției secretariat general și protocol.

B. Cerințele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofițer de poliție

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puțin comisar-șef

3. Pregătire:

3.1. de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență - ciclul I Bologna;

3.2. de specialitate: studii de master sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile management, științe penale, drept administrativ, științe juridice, ordine și siguranță publică;

3.3. cunoștințe în domeniile: management general, administrație publică, legislație, birotică;

3.4. limbi străine: cel puțin o limbă străină de circulație internațională la nivel mediu.

4. Experiență:

4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: 10/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puțin 7 ani în specialitatea studiilor prevăzute ca pregătire de bază;

4.3. vechime în funcții de conducere: cel puțin 4 ani vechime în funcții de conducere în Ministerul Afacerilor Interne;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerințele postului: 6 luni.

5. Aptitudini și abilități necesare: bun organizator și conducător, să cunoască și să aplice principiile managementului modern, să posede capacitatea de a decide și de a menține un climat socioprofesional optim, cunoștințe psihosociologice, capacitate de evaluare, analiză și sinteză, spirit de observație, simț organizatoric, prestanță, tact, discreție și discernământ, abilitate de comunicare, spirit de echipă, bun negociator, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor.

6. Atitudini necesare/Comportament: abordare diplomatică a situațiilor-problemă, motivarea și antrenarea personalului în rezolvarea activităților specifice, sociabilitate, inițiativă, responsabilitate, conduită morală ireproșabilă la serviciu și în societate, receptivitate, previziune, deschidere pentru lucru în echipă, comportament adecvat (limbaj, vestimentație, reguli de politețe), obiectivitate, spirit critic.

7. Parametri privind starea sănătății somatice: apt pentru funcții de conducere.

8. Trăsături psihice și de personalitate: apt pentru funcții de conducere.

C. Condiții specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul Ministerului Afacerilor Interne

2. Programul de lucru: 8 ore

3. Deplasări curente: în structurile Ministerului Afacerilor Interne, la autorități sau instituții publice din țară și din străinătate, cu care colaborează în domeniul propriu de activitate.

4. Condiții deosebite de muncă:

• activitate cu o dinamică deosebită, ce necesită activități intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenție și opțiuni multiple, ale căror efecte sunt de importanță pentru activitatea personalului direcției, a instituției și pentru securitatea națională;
• schimbări frecvente și imprevizibile de program, cu implicații neuropsihice semnificative;
• ritm alert de muncă, program prelungit determinat de urgența lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;
• necesitatea asigurării confidențialității unui număr semnificativ de lucrări;

• expunere la radiații electromagnetice, stres.

5. Riscuri implicate de post:

• afecțiuni ale coloanei vertebrale;
• ulcer și afecțiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres;
• afecțiuni ale vederii cauzate de solicitări intense, precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului;
• surmenaj, oboseală psihică.

6. Compensări: sporuri conform prevederilor legale.

Se încadrează în locuri de muncă și activități cu condiții speciale de muncă.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului

Sarcini și îndatoriri:

a) îndeplinește atribuțiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea direcției;

b) participă nemijlocit la elaborarea lucrărilor cu grad sporit de dificultate ori care presupun colaborarea dintre mai multe structuri ale direcției;

c) coordonează activitățile de elaborare și urmărire a modului de aplicare a procedurilor formalizate și managementului riscurilor de către serviciile pentru care are delegare de competențe;

d) monitorizează modul de aplicare a standardelor de calitate în activitatea serviciilor pentru care are delegare de competențe;

e) verifică lucrările din mapele secretarilor de stat și ale secretarului general, după caz, conform dispoziției directorului;

f) răspunde de conținutul și forma lucrărilor prezentate directorului, elaborate de serviciile pentru care are delegare de competențe;

g) monitorizează și urmărește realizarea în intervalul termenelor rezolutive a lucrărilor ordonate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

h) întocmește, din dispoziția directorului, lucrări solicitate de conducerea ministerului ori de alte structuri;

i) întocmește fișele de evaluare a activității profesionale desfășurate de șefii serviciilor pentru care are delegare de competențe;

j) participă la elaborarea unor lucrări de către colective numite de conducerea ministerului;

k) face propuneri privind concepția de organizare și desfășurare a activității serviciilor pentru care are delegare de competențe;

l) răspunde de organizarea și desfășurarea activității de pregătire continuă a personalului din serviciile pentru care are delegare de competențe;

m) efectuează activități de îndrumare, sprijin și control în unitățile Ministerului Afacerilor Interne pe domeniile pentru care are delegare de competențe;

n) coordonează activitatea de îndrumare, sprijin și control în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, desfășurată de personalul competent din serviciile pentru care are delegare de competențe, pe domeniile specifice de activitate;

o) controlează prin sondaj încărcătura cu sarcini a personalului din serviciile pentru care are delegare de competențe și întocmirea fișelor de autoevaluare;

p) urmărește realizarea circuitului legal al lucrărilor de secretariat la nivelul conducerii ministerului, în conformitate cu normele în vigoare;

q) ține evidența lucrărilor cu termen de finalizare dispus de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, conform rezoluțiilor;

r) asigură buna desfășurare a activităților de secretariat tehnic pentru Colegiul Ministerului Afacerilor Interne și pentru Comisia de dialog social.

Responsabilități:

• de planificare: planificarea activității serviciilor pentru care are delegare de competențe;

• de raportare: stadiul îndeplinirii sarcinilor;
• de lucru cu publicul: la delegarea de competențe pentru Serviciul relații cu publicul;
• de luare a deciziilor: decizii privind desfășurarea în bune condiții a activității serviciilor pentru care are delegare de competențe;
• accesul la informații: secret de stat, nivelul "strict secret de importanță deosebită".

E. Standarde de performanță asociate postului

1. Indicatori cantitativi: volumul lucrărilor verificate și elaborate (număr de pagini); asigură îndeplinirea tuturor atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților care revin postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: acuratețea lucrărilor, conținutul și forma prezentării - lucrări corecte, coerente, aplicabile, complete.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea și desfășurarea activităților cu respectarea și încadrarea strictă în limitele resurselor materiale și financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplinește atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile postului în timpul programului de lucru sau, după caz, când situația o impune, în afara acestuia.

5. Utilizarea resurselor: dispune de toate mijlocele legale aflate la dispoziție.

6. Mod de realizare: individual și prin colectivele pe care le coordonează.

SECRETAR GENERAL
Nume și prenume
Semnătura
Data

DIRECTOR
DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL ȘI PROTOCOL
Nume și prenume
Semnătura
Data

TITULARUL POSTULUI,
DIRECTOR ADJUNCT
DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL ȘI PROTOCOL
Nume și prenume
Semnătura
Data
;
se încarcă...