Federația Română de Fotbal - FRF

Statutul Federației Române de Fotbal din 09.05.2011

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

INTERPRETAREA UNOR TERMENI

În sensul prezentului statut, următorii termeni se definesc astfel:

a) Adunarea Generală - organul suprem și legislativ al FRF format din totalitatea membrilor săi;

b) Afiliere - reprezintă decizia luată de FRF de a admite printre membrii săi afiliați o structură sportivă de fotbal;

c) Arbitru - toate categoriile de arbitri prevăzuți în “Legile Jocului’’ - arbitrul, arbitrii asistenți, al patrulea oficial și arbitrul asistent de rezervă;

d) Asociația Județeană de Fotbal (AJF) - asociația județeană de fotbal este persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea activității fotbalistice la nivelul județului, cu respectarea statutului și regulamentelor FRF;

e) Asociația Municipală de Fotbal București (AMFB) - asociația municipală de fotbal București este persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea activității fotbalistice la nivelul municipiului București, cu respectarea statutului și regulamentelor FRF;

f) Club sportiv - cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condițiile legii. Cluburile sportive pot fi: persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăți comerciale sportive pe acțiuni;

g) Comitetul Executiv - organul executiv al FRF, constituit în conformitate cu dispozițiile statutului FRF;

h) Comitetul de Urgență - organul de conducere executivă al FRF între ședințele Comitetului Executiv al FRF, constituit în conformitate cu dispozițiile statutului FRF;

i) Competiție oficială - orice competiție fotbalistică organizată în conformitate cu prevederile statutului și regulamentelor FRF de către FRF/LPF/AJF/AMFB;

j) Federația Română de Fotbal (FRF) - FRF este o structură sportivă de interes național, constituită prin asocierea cluburilor sportive, a asociațiilor județene de fotbal și a asociației municipale de fotbal București;

k) Federation Internationale de Football Association (FIFA) - Federația Internațională de Fotbal Asociație;

l) Fotbal Asociație - jocul controlat de FIFA și organizat în conformitate cu prevederile “Legilor Jocului”;

m) Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) - structură sportivă, subordonată FRF, constituită prin asocierea cluburilor sportive profesioniste participante în competiția “Campionatul Național Liga I”;

n) International Football Association Board (IFAB) - organismul competent să modifice “Legile Jocului”

o) Oficial - orice persoană cu funcție de conducere, membru al unei comisii, arbitru, arbitru asistent, arbitru de rezervă, observator, antrenor, preparator fizic și orice altă persoană responsabilă cu probleme tehnice, medicale sau administrative din cadrul FRF, LPF, AJF, AMFB și cluburilor sportive;

p) Observator - toate categoriile de observatori oficiali - de joc, de arbitri și supervizori;

r) Membru afiliat - structuri sportive de fotbal (cluburi sportive, asociații județene de fotbal și asociația municipal de fotbal București) afiliate la FRF;

s) Union des Associations Europennes de Football (UEFA) - Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal.

În prezentul statut, masculinul generic utilizat pentru concizie, se aplică și pentru genul feminin.

Orice termen folosit la singular poate avea și sens de plural și vice-versa.

CAPITOLUL I PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 Denumire și statut juridic

(1) Federația Română de Fotbal (FRF) este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, autonomă, neguvernamentală.

(2) Federația Română de Fotbal are Autorizație de funcționare (nr. 1143/10.05.2002) și Certificat de identitate sportivă (nr. 0000670/10.05.2002) eliberate, în condițiile legii, de Ministerul Tineretului și Sportului.

(3) FRF este membru afiliat FIFA și UEFA, fiind singura autoritate a fotbalului asociație recunoscută de organismele internaționale - FIFA și UEFA - și autorizată conform legii să organizeze activitatea fotbalistică din România.

(4) În cadrul activității FRF se folosește limba română.

Articolul 2 Sediul

Sediul FRF este situat în București, str. Șerbănică Vasile, nr. 12, Sector 2 și nu poate fi mutat în altă localitate decât cu aprobarea Adunării Generale. Schimbarea sediului FRF la o altă adresă, în aceeași localitate, se poate face cu aprobarea Comitetului Executiv.

Articolul 3 Durata de funcționare

FRF funcționează pe o durată nedeterminată.

Articolul 4 Patrimoniul inițial

La data de 30 noiembrie 2001, patrimoniul inițial al FRF însuma 9.757.161 lei, atât în activ, cât și în pasiv.

Articolul 5 Însemne

(1) Marca verbală și figurativă FRF este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile legii.

(2) Emblema FRF poate fi modificată numai prin hotărâre a Adunării Generale.

Articolul 6 Afiliere internațională

(1) FRF este afiliată la FIFA și UEFA și recunoscută de acestea, conform statutelor lor, drept singura autoritate a fotbalului asociație din România.

(2) În activitatea lor FRF, LPF, membrii afiliați, jucătorii, oficialii și membrii comisiilor FRF sunt obligați:

a) să respecte principiile loialității, integrității și sportivității ca o expresie a spiritului de fair-play;

b) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele și deciziile FIFA și UEFA, precum și deciziile Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne;

c) să recunoască jurisdicția Tribunalul Arbitral al Sportului astfel cum este definită de statutele FIFA și UEFA;

d) să își asume obligația de a înainta, în ultimă instanță, orice litigiu cu caracter național apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor FRF, Tribunalului Arbitraj al Sportului de la Lausanne, tribunal arbitral independent și imparțial, pentru soluționarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanțele judecătorești, excepție făcând cazul în care legislația română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru;

e) să respecte orice alte îndatoriri care le revin în conformitate cu dispozițiile statutului și regulamentelor FIFA și UEFA.

Articolul 7 Legile Jocului

Fotbalul asociație este organizat în conformitate cu prevederile Legilor Jocului, elaborate de IFAB. IFAB este singurul organ competent să modifice Legile Jocului. Futsal-ul și fotbalul pe plajă sunt organizate în conformitate cu prevederile Legilor Jocului pentru Futsal și Fotbal pe plajă, elaborate de FIFA. FIFA este singurul organ competent să modifice Legile Jocului pentru Futsal și Fotbal pe plajă.

Articolul 8 Scop și obiective

(1) Scopul FRF îl constituie dezvoltarea constantă a practicării jocului de fotbal și promovarea, coordonarea și controlul acestuia pe teritoriul FRF, în conformitate cu spiritul de fair-play, precum și cu valorile educaționale, culturale și umanitare ale acestuia, în special prin intermediul programelor pentru juniori și de dezvoltare.

(2) În acest sens, principalele obiective ale FRF sunt:

a) organizarea, administrarea, coordonarea și controlul activității fotbalistice pe plan național;

b) dezvoltarea și promovarea practicării jocului de fotbal pe teritoriul României;

c) promovarea fotbalului românesc în competițiile internaționale;

d) reprezentarea și apărarea intereselor membrilor afiliați

e) administrarea relațiilor sportive internaționale privind Fotbalul Asociație în toate formele sale;

f) Organizarea competițiilor de Fotbal Asociație, în toate formele acestuia, la nivel național, prin definirea exactă, conform cerințelor, a competențelor acordate diferiților membri din care este compusă;

g) elaborarea de statute, regulamente, directive, decizii și alte norme, precum și asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor acestora;

h) prevenirea și sancționarea încălcării statutului, regulamentelor, directivelor și deciziilor FRF, FIFA, UEFA, precum și a „Legilor Jocului” elaborate de IFAB.

i) prevenirea și sancționarea oricărei metode și/sau practici neregulamentare în fotbal, precum și protejarea activității fotbalistice de orice abuzuri.

j) susținerea și încurajarea practicării jocului de fotbal „curat", în vederea protejării și respectării principiilor fair-play-ului în fotbal;

k) supravegherea și luarea unor măsuri împotriva folosirii produselor și metodelor de dopaj în rândul fotbaliștilor;

l) asigurarea desfășurării controlului doping în condițiile legii, FRF fiind astfel îndreptățită să solicite membrilor afiliați informații privind planurile de pregătire a echipelor și informații privind jucătorii lor.

Articolul 9 Neutralitate și non-discriminarea

(1) FRF este neutră din punct de vedere politic, religios și etnic.

(2) Discriminarea de orice tip împotriva unei țări, a unei persoane fizice sau a unor grupuri de de persoane având la bază etnia, sexul, limba, religia, orientare politică sau orice alt motiv este strict interzisă.

(3) Orice tip de discriminare, directă sau indirectă, va fi sancționată conform Regulamentului disciplinar FIFA/UEFA/FRF, după caz.

CAPITOLUL II CALITATEA DE MEMBRU

Articolul 10 Afilierea, suspendarea, retragerea și excluderea

(1) Adunarea Generală a FRF este competentă să decidă asupra afilierii, suspendării, retragerii și/sau excluderii membrilor.

(2) Afilierea se poate efectua daca solicitantul îndeplinește cerințele F.R.F. Calitatea de membru încetează fie prin retragere, fie prin excludere.

Articolul 11 Afilierea provizorie

(1) Comitetul Executiv poate hotărî cu titlu provizoriu afilierea, urmând ca aceasta hotărâre sa fie validată în cadrul primei Adunări Generale.

(2) Structura sportivă afiliată privizoriu are toate drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul statut, drepturi și obligații ce le revin tuturor membrilor afiliați.

Articolul 12 Afilierea

(1) La FRF se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal constituite și recunoscute oficial.

(2) Afilierea structurilor sportive se poate face numai după înscrierea acestora în Registrul sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului.

(3) Federația Română de Fotbal are următoarele categorii de membrii afiliați:

- Asociațiile Județene de Fotbal legal constituite și oficial recunoscute de FRF.

- cluburi sportive

(4) Cluburile sportive de drept public nu pot fi membre ale FRF. Cluburile sportive de drept public afiliate în prezent la FRF au obligația ca, până la data de 01.07.2012, să se organizeze în cluburi sportive de drept privat, în caz contrar urmând a fi excluse.

(5) Prevederile prezentului Statut se aplică și Ligii Profesioniste de Fotbal, jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor și tuturor celorlalți oficiali astfel cum este definit termenul „oficial” în preambul.

Articolul 13 Cererea de afiliere

(1) O structură sportivă care dorește să devină membru afiliat al FRF trebuie să adreseze o cerere scrisă către federație prin care solicită afilierea. O dată cu cererea de afiliere vor fi depuse următoarele documente:

a) o copie a Statutului și a Regulamentelor acestuia, valabile din punct de vedere juridic;

b) o declarație conform căreia se angajează să respecte întotdeauna Statutul, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, ale UEFA și ale FRF și prin care asigură respectarea acestora și de către proprii membri, cluburi, oficiali și jucători;

c) o declarație conform căreia se angajează să respecte Legile Jocului în vigoare;

d) o declarație prin care recunoaște autoritatea Tribunalului Arbitral al FRF (dacă este cazul) și a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, conform Statutului FRF; o declarație conform căreia este situat și înregistrat pe teritoriul FRF;

e) o declarație prin care se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe teritoriul FRF;

f) o declarație prin care structura juridică a persoanei care solicită afilierea garantează faptul că aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externă; o listă cu oficialii cu drept de semnătură, împuterniciți să încheie contracte cu efecte juridice cu terți;

g) o declarație prin care se angajează să organizeze sau să participe la meciuri amicale doar cu acordul prealabil al FRF;

h) o copie a procesului verbal din cadrul ultimei adunări generale.

(2) Următoarele obligații urmează a fi înscrise în statutele membrilor afiliați sau ale structurilor sportive care doresc să se afilieze la FRF:

a) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, UEFA și FRF în vigoare;

b) să respecte în totdeauna Legile Jocului în vigoare;

c) să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul FIFA, UEFA și FRF astfel cum este definită în statutele acestora, precum și jurisdicția Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne astfel cum este definită în statutele FIFA, UEFA și FRF;

d) să îndeplinească întotdeauna obligațiile stabilite prin statutul și regulamentele FRF.

(3) Cerințele menționate în prezentul articol se aplică și în cazul membrilor actuali/fondatori.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) din prezentul articol, se sancționează, după cum urmează: cu suspendarea sau excluderea structurilor sportive care nu își adaptează propriile statute la cerințele FRF sau cu respingerea cererii de afiliere în situația structurilor sportive care solicită afilierea.

Articolul 14 Drepturile membrilor FRF

(1) Membrii afiliați la FRF au următoarele drepturi:

a) să participe la Adunarea Generală a FRF și la Adunările Generale organizate pentru alegerea reprezentanților în Comitetul Executiv, pe categorii de membri afiliați;

b) să nominalizeze candidați pentru ocuparea funcției de Președinte al FRF sau pentru orice altă funcție pentru care alegerea se face de către Adunarea Generală;

c) în cazul cluburilor sportive, să participe la competițiile naționale organizate de FRF/LPF, precum și la competițiile internaționale de fotbal;

d) să prezinte propuneri Adunării Generale și Comitetului Executiv în vederea includerii acestora pe ordinea de zi;

e) să participe și să beneficieze de programele de asistență și dezvoltare elaborate de FRF;

f) să exercite orice alt drept izvorând din prevederile statutului și regulamentelor FRF.

(2) Exercitarea drepturilor menționate la alin. 1, se face în concordanță cu prevederile statutului și regulamentelor FRF.

Articolul 15 Obligațiile membrilor FRF

(1) Membrii afiliați la FRF au următoarele obligații:

a) să respecte Statutul, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, UEFA și FRF în orice moment și să se asigure că acestea sunt, de asemenea respectate de membrii lor, precum și Legile Jocului elaborate de IFAB și Legile Jocului pentru Futsal și Fotbal pe plajă elaborate de FIFA și să se asigure că acestea sunt, de asemenea respectate de membrii lor, introducând o prevedere în acest sens în statutul propriu;

b) să participe la competițiile naționale organizate de FRF/LPF, precum și la competiții internaționale de fotbal;

c) să respecte principiile de fair-play și integritate a competițiilor sportive;

d) să se asigure că jucătorii și oficialii lor respectă statutul, regulamentele, directivele și deciziile FRF, FIFA și UEFA prin inserarea unor clauze obligatorii în contractele încheiate între aceștia și structurile sportive în cauză;

e) să adopte o clauză statutară, conform căreia orice litigiu cu caracter național sau cu caracter internațional, în care este implicat acesta sau membrii acestuia și care se referă la Statutul, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, UEFA, FRF sau ale Ligii(-lor), poate fi soluționat, în ultimă instanță, doar de Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS), conform prevederilor din Statutul FIFA, respectiv de către un tribunal arbitral independent și imparțial, care va soluționa litigiul în mod irevocabil, fără a se recurge la instanțele judecătorești, excepție făcând cazul în care legislația română interzice în mod expres acest lucru;

f) să răspundă solidar cu membrii lor individuali în ceea ce privește executarea obligațiilor financiare față de FIFA, UEFA și FRF, după caz, cu excepția AJF/AMFB;

g) să achite integral cotizația și celelalte obligații financiare față de FRF în condițiile și la termenele stabilite de prevederile statutului și regulamentelor FRF;

h) să se abțină de la orice acțiune contrară intereselor FRF.

i) să respecte toate celelalte obligații ce reies din statutul și din regulamentele FIFA, UEFA și FRF.

j) membrii afiliați au obligația să notifice FRF în termen de 15 zile și Ministerului Tineretului și Sportului, în termen de 30 de zile, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii pronunțată de instanța judecătorească, orice modificare intervenită în actul constitutiv și statutul său, pentru a fi operată în documentele FRF și, respectiv, în Registrul sportiv.

k) să își asume obligația de a înainta, în ultimă instanță, orice litigiu cu caracter național apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor FRF, unui tribunal arbitral independent și imparțial (Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne), pentru soluționarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanțele judecătorești, excepție făcând cazul în care legislația română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru.

(2) Încălcarea obligațiilor prevăzute în statutul și regulamentele FRF poate atrage sancționarea acestora în conformitate cu dispozițiile prezentului statut, precum și ale celorlalte regulamente ale FRF.

(3) Încălcarea obligațiilor prevăzute în cuprinsul alin. 1 al prezentului articol se sancționeaza astfel:

- suspendarea sau excluderea membrilor afiliați pentru încălcarea obligațiilor prevăzute la literele a, b, c, d, e, h și i;

- penalitate sportivă de 50.000 lei pentru încălcarea obligațiilor prevăzute la literele f, g și j; competența pentru sancționarea acestei abateri disciplinare aparține Comisiei de Disciplină a FRF.

Articolul 16 Suspendarea

(1) Adunarea Generală poate hotărî suspendarea unui membru FRF, în cazul în care acesta încălcă în mod grav Statutul, regulamentele, normele și hotărârile FRF.

(2) Decizia provizorie de suspendare cu efect imediat poate fi adoptată și de Comitetul Executiv al FRF. În acest caz, decizia de suspendare trebuie validată cu ocazia primei Adunări Generale a FRF, cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. În cazul în care decizia de suspendare nu este validată, sancțiunea va fi ridicată automat.

(3) Pe întrega perioadă de suspendare, membrul FRF va pierde orice drept prevăzut de prezentul Statut. În cazul unei suspendări de orice natură, membrul își pierde dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a FRF, iar reprezentanții acestuia nu pot fi aleși sau nominalizați pentru funcții în cadrul FRF.

(4) Ceilalți membri nu pot menține legături de natură sportivă cu un membru suspendat. Competența pentru sancționarea unor astfel de abateri disciplinare aparține Comisiei de Disciplină a FRF.

Articolul 17 Încetarea calității de membru al FRF

(1) Calitatea de membru afiliat al FRF încetează prin:

a) retragere;

b) excludere;

c) dizolvare;

d) retrogradare în campionatul județean de seniori, respectiv excluderea/retrogradarea cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori din cadrul Campionatelor Naționale de Juniori A și B;

e) dizolvarea FRF;

(2) Membrii afiliați ai FRF, care își pierd această calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al Federației Române de Fotbal.

(3) Un membru afiliat trebuie să-și îndeplinească toate obligațiile financiare față de federație până la pierderea calității de membru.

Articolul 18 Retragerea

(1) Un membru se poate retrage din FRF, decizia intrând în vigoare la sfârșitul anului calendaristic. Notificarea de retragere trebuie să fie înregistrată la secretariatul general al FRF cel mai târziu cu 6 luni înaintea sfârșitului anului calendaristic. O dată cu notificarea, se va depune la secretariatul general și o copie a hotărârii de retragere adoptată de Adunarea Generală a membrului afiliat.

(2) Un membru afiliat al FRF care și-a depus cererea de retragere nu este exonerat de datoria de a-și achita toate obligațiile financiare față de FRF și față de ceilalți membri ai acesteia.

Articolul 19 Excluderea

(1) Adunarea Generală poate să excludă un membru în următoarele situații:

a) dacă acesta nu își îndeplinește obligațiile financiare față de FRF;

b) dacă încalcă în mod grav Statutul, regulamentele, normele și hotărârile FRF;

c) dacă i-a fost revocată recunoașterea ca structură sportivă și, în condițiile legii, a fost radiat din Registrul sportiv.

(2) Excluderea unui membru afiliat din FRF se aprobă de către Adunarea Generală la propunerea Comitetului Executiv. Din momentul adoptării Hotărârii Comitetului Executiv cu privire la propunerea de excludere a unui membru și pana la data Hotărârii primei Adunări Generale, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 2, Comitetul Executiv poate adopta provizoriu măsura de suspendare a membrului afiliat în cauză.

(3) Excluderea unui membru afiliat al FRF se hotărăște numai cu o majoritate de minimum 2/3 din voturile exprimate de delegații cu drept de vot prezenți la Adunarea Generală respectivă.

(4) Un membru afiliat trebuie să-și îndeplinească toate obligațiile financiare față de federație până la pierderea calității de membru.

Articolul 20 Dizolvarea membrului FRF

(1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu.

(2) Împuternicitul desemnat de Adunarea Generală are obligația să transmită Comitetului Executiv al FRF, prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrului afiliat, în termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia.

(3) Dacă un membru afiliat se dizolvă, el își pierde de drept calitatea de membru al FRF.

(4) Comitetul Executiv va informa Adunarea Generală a FRF, la proxima sa întrunire, cu privire la dizolvarea membrului afiliat respectiv.

Articolul 21 Organismele membrilor afiliați

(1) Organismele unui membru afiliat pot fi alese în cadrul respectivei structuri sportive. Statutul unui membru va conține prevederi referitoare la o procedură care să garanteze o totală independență a alegerii sau numirii.

(2) Orice organism al unui membru care nu a fost ales conform paragrafului (1) nu va fi recunoscut de FRF.

(3) Deciziile adoptate de organismele care nu au fost alese conform paragrafului (1) nu vor fi recunoscute de FRF.

(4) Toate Cluburile, Ligile, Asociațiile regionale sau orice alte grupări de Cluburi afiliate la FRF trebuie să fie subordonate și recunoscute de FRF. Statutul FRF definește domeniul de competență și drepturile și obligațiile acestor Cluburi și grupări. Statutul și regulamentele acestora trebuie să fie aprobate de Comitetul Executiv al FRF. Cluburile și grupările afiliate la FRF trebuie să aibă capacitatea de a lua decizii cu privire la toate aspectele legate de calitatea de membru, independent de alte organisme externe. Această obligație este valabilă indiferent de forma juridică a acestora. În orice caz, nicio persoană fizică sau juridică (inclusiv societăți de tip holding și filiale) nu poate exercita control asupra mai multor Cluburi sau grupări, atunci când integritatea unui meci de fotbal sau a unei competiții poate fi afectată.

Articolul 22 Președinte de onoare și membru de onoare

(1) La propunerea Comitetului Executiv, Adunarea Generală a FRF poate acorda titlul de „Președinte de onoare al FRF” sau “Membru de onoare al FRF” unor personalități cu merite deosebite în activitatea fotbalistică.

(2) Președintele de onoare și membrii de onoare pot participa la Adunarea Generală și pot lua parte la dezbateri, dar nu au drept de vot.

(3) Președintele de onoare și membrii de onoare pot beneficia de drepturi și facilități viagere. Comitetul Executiv va stabili tipul și cuantumul acestor drepturi și facilități, precum și persoanele care vor beneficia de ele.

CAPITOLUL III ORGANIZARE

Articolul 23 Organele FRF

(1) Adunarea Generală este organul suprem și legislativ al FRF.

(2) Comitetul Executiv este organul de conducere executivă al FRF.

(3) Comitetul de urgență este organul care soluționează problemele ce necesită luarea unor decizii imediate între ședințele Comitetului Executiv.

(4) Comisia de cenzori este organ de control financiar intern al FRF.

(5) Organele de conducere ale FRF pot fi stabilite prin alegere sau numire, printr-o procedură independentă de orice intervenție și influență politică. FRF își administrează activitatea în mod independent, fără nicio influență din partea terților.

(6) Comisiile permanente și comisiile permanente autonome sunt organisme de specialitate ale FRF care au rol de consiliere și asistare a Comitetului Executiv în îndeplinirea obligațiilor.

(7) Comisiile permanente-autonome sunt independente în procesul de luare a deciziilor. Membrilor Comisiilor le este interzisă participarea la soluționarea cauzelor în situația în care există un conflict de interese sau riscul unui asemenea conflict.

(8) Comisiile cu atribuții jurisdicționale sunt independente în procesul de luare a deciziilor. Membrilor Comisiilor le este interzisă participarea la soluționarea cauzelor în situația în care există un conflict de interese sau riscul unui asemenea conflict.

A. ADUNAREA GENERALĂ

Articolul 24 Periodicitate

(1) Adunarea Generală este ordinară și extraordinară.

(2) Adunarea Generală ordinară se desfășoară anual.

(3) Adunarea Generală extraordinară se convoacă oricând este necesar.

Articolul 25 Voturi, delegați

(1) Adunarea Generală se compune din membrii afiliați menționați mai jos, care au drept de vot egal, astfel:

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club din Liga I;

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club din Liga a 2-a;

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club din Liga a 3-a;

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de fotbal feminin;

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de copii și juniori participant la campionatele naționale de juniori A și B;

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de fotbal în sală participant la campionatele divizionare de fotbal în sală;

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare asociație județeană de fotbal;

- un delegat cu drept de vot pentru asociația municipală de fotbal București.

(2) Numai delegații prezenți au drept de vot. Votul prin corespondență sau prin împuternicire (procură) nu este permis.

(3) Un delegat nu poate reprezenta decât un singur membru afiliat.

(4) Pe timpul mandatului lor, membrii Comitetului Executiv nu vor putea reprezenta ca delegați clubul din care fac parte și nu au drept de vot în Adunarea Generală. De asemenea, membrii Comisiilor cu atributii jurisdictionale, pe toata durata mandatului lor, nu vor putea reprezenta ca delegați nici unul dintre membrii afiliați și nu au drept de vot la Adunarea Generala.

(5) Membrii afiliați pot fi reprezentați la Adunarea Generală doar de către o persoană ce deține o funcție de conducere (de regulă președinte, secretar general sau funcții echivalente) în cadrul respectivei persoane juridice de cel puțin 6 luni și numele acesteia a fost comunicat în documentele transmise către FRF cum ar fi: cerere de afiliere, cerere de înscriere în competiții, altele asemenea.

Articolul 26 Ordinea de zi a Adunării Generale

(1) Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare se stabilește de Comitetul Executiv și va cuprinde, după caz:

a) constatarea întrunirii cvorumului;

b) aprobarea ordinii de zi;

c) alocuțiunea președintelui FRF;

d) desemnarea scrutatorilor și a comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale și a comisiei de soluționare a contestațiilor, atunci când este cazul;

e) desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale sau verificarea acestuia în cazul în care a fost făcut prin stenogramă;

f) prezentarea raportului Comitetului Executiv și a raportului administrației FRF;

g) prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

h) prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea acestuia prin vot:

i) prezentarea sintezei raportului de audit extern;

j) prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli;

k) examinarea și aprobarea propunerilor de modificare a statutului FRF;

l) afilierea, dezafilierea, suspendarea și/sau excluderea membrilor FRF, după caz;

m) alegerea președintelui FRF, alegerea președintelui și a membrilor Comisiei de Cenzori;

n) punerea în discuție a propunerilor transmise de membrii FRF și ai Comitetului Executiv;

o) excluderea unei persoane sau a unui organ;

p) alte propuneri ale membrilor FRF sau ale membrilor Comitetului Executiv al FRF.

(2) Membrii FRF pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare. Propunerile se transmit în scris secretarului general al FRF, cu 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale, iar acestea vor conține și o scurtă motivare pentru care se solicită includerea în ordinea de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate fi completată și/sau modificată numai cu votul a 2/3 din numărul membrilor afiliați prezenți.

(3) Ordinea de zi a unei adunări generale extraordinare va include numai temele (problemele) care au determinat convocarea ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.

Articolul 27 Convocarea Adunării Generale Ordinare

(1) Secretariatul General va notifica în scris cu cel puțin 90 zile înainte de data la care va avea loc Adunarea Generală, toți membrii afiliați, cu privire la posibilitatea acestora ca în termen de 30 zile să înainteze propuneri în vederea includerii acestora pe ordinea de zi.

(2) Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de Comitetul Executiv și va fi transmisă în scris membrilor afiliați cu cel puțin 30 de zile înainte de data când urmează să se desfășoare.

(3) Convocarea va cuprinde data, ora și locul desfășurării, precum și ordinea de zi a Adunării Generale. De asemenea, se vor transmite membrilor afiliați: Raportul Comitetului Executiv privind activitatea desfășurată în anul precedent. Raportul administrației FRF, Bilanțul contabil pe anul precedent. Raportul Comisiei de cenzori (în sinteză). Raportul auditului extern (în sinteză), Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul care urmează.

(4) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea/completarea statutului, textul integral al acestora se va transmite membrilor afiliați.

Articolul 28 Convocarea Adunării Generale Extraordinare

(1) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată oricând de Comitetul Executiv prin hotărârea majorității simple a acestuia.

(2) Comitetul Executiv trebuie să convoace o Adunare Generală Extraordinară dacă 1/3 din membrii FRF, conform art. 25, alin. 1, fac o asemenea solicitare în scris. Solicitarea trebuie să menționeze motivul pentru care este cerută convocarea Adunării Generale Extraordinare și se depune la secretariatul general al FRF.

(3) Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maximum 30 zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi comunicată odată cu convocarea acesteia.

(4) În cazul în care nu se convoacă o Adunare Generală Extraordinară de Comitetul Executiv în urma solicitării primite conform alin. 2 de mai sus, membrii FRF care au solicitat convocarea acesteia, pot convoca ei înșiși Adunarea Generală. În ultimă instanță, membrii FRF pot solicita sprijinul FIFA și/sau UEFA. Membrii FRF trebuie să primească o notificare cu privire la locul, data și ordinea de zi, cu cel puțin o lună înainte de data desfășurării Adunării Generale Extraordinare.

(5) În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară este convocată din inițiativa Comitetului Executiv, acesta trebuie să elaboreze ordinea de zi. Dacă Adunarea Generală Extraordinară este convocată la cererea membrilor, ordinea de zi trebuie să conțină problemele ridicate de respectivii membri ai FRF. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare nu poate suferi modificări.

Articolul 29 Cvorum

(1) Adunarea Generală a FRF este statutar constituită și poate lua decizii valabile în prezența a 2/3 din numărul delegaților cu drept de vot desemnați de membrii afiliați să participe la aceasta.

(2) Dacă nu se întrunește cvorumul prevăzut la alin. 1 în termen de cel mult două ore de la deschiderea lucrărilor, Adunarea Generală a FRF se va desfășura în ziua următoare, în același loc și la aceeași oră. În acest caz, adunarea se va desfășura și va putea lua decizii valabile indiferent de numărul delegaților cu drept de vot desemnați de membrii afiliați, cu excepția situațiilor în care pe ordinea de zi se află unul din următoarele puncte:

a) modificarea sau completarea statutului FRF;

b) alegerea sau revocarea președintelui FRF;

c) excluderea unui membru afiliat;

d) dizolvarea FRF.

Articolul 30 Hotărârile Adunării Generale a FRF

(1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate (jumătate plus unu) a voturilor membrilor afiliați prezenți.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. 1, este necesară o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenți, pentru adoptarea următoarelor hotărâri:

- modificări și completări la Statut;

- completări la ordinea de zi a Adunării Generale ordinare;

- excluderea unor membri afiliați;

- schimbarea sediului federației în altă localitate.

- schimbarea scopului federației;

- dizolvarea federației;

(3) Se vor putea adopta hotărâri și cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți (numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate), dacă Adunarea Generală decide astfel. În această situație, abținerile de la vot nu sunt numărate. Dacă se realizează egalitate de voturi, se reia procedura de votare până la obținerea majorității simple.

(4) Hotărârile se adoptă prin vot deschis (prin ridicarea mâinii - legitimației de vot) sau secret (cu buletin de vot), în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală.

(5) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot.

(6) Hotărârile Adunării Generale se certifică prin semnătura președintelui FRF și intră în vigoare în termen de 15 zile de la data la care au fost adoptate. În cazuri speciale, Adunarea Generală poate stabili o altă dată pentru intrarea în vigoare a hotărârilor.

(7) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

(8) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în prezentul Statut pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință, în conformitate cu legislația în vigoare. Orice litigiu cu privire la Hotărârile Adunării Generale va fi supus mai întâi, în mod obligatoriu, unei proceduri arbitrale în fața Tribunalului Arbitraj al Sportului.

Articolul 31 Atribuțiile Adunării Generale

(1) Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a Federației Române de Fotbal.

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:

a) aprobă statutul FRF, modificările și/sau completările acestuia, precum și modificarea actului constitutiv al federației;

b) aprobă regulamentul de aplicare a statutului și regulamentul de organizare și desfășurare a Adunării Generale a FRF, precum și modificările și/sau completările acestora;

c) aprobă programele strategice privind activitatea fotbalistică din România elaborate pe perioade de patru ani (între două adunări generale de alegeri);

d) aprobă planurile anuale de activitate și bugetele anuale de venituri și cheltuieli ale federației;

e) alege și revocă președintele federației, confirmă validitatea adunărilor de alegeri desfășurate pentru desemnarea vicepreședinților și a membrilor Comitetului Executiv;

f) revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Comitetului Executiv când faptele lor pun în pericol interesele federației;

g) alege și revocă președintele și membrii Comisiei de cenzori și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a acesteia;

h) aprobă raportul privind activitatea Comitetului Executiv, raportul administrației FRF, bilanțul contabil și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv, precum și raportul Comisiei de Cenzori;

i) ia act de conținutul raportului de audit extern și, după caz, dispune măsurile necesare;

j) decide asupra afilierii, suspendării și excluderii membrilor federației, potrivit prevederilor prezentului statut;

k) aprobă cuantumul cotizației anuale de membru afiliat la FRF;

l) decide în legătură cu mutarea sediului FRF în altă localitate;

m) aprobă emblema FRF, precum și modificarea acesteia;

n) hotărăște în legătură cu dizolvarea federației și lichidarea patrimoniului, conform legii;

o) îndeplinește și alte atribuții, în condițiile legii și ale prezentului statut.

B. COMITETUL EXECUTIV

Articolul 32 Alcătuirea Comitetului Executiv

(1) Comitetul Executiv este compus din 14 membri, după cum urmează:

a) președintele FRF - președinte al Comitetului Executiv; ales de Adunarea Generală a FRF;

b) primul vicepreședinte FRF - vicepreședinte al Comitetului Executiv, reprezentant al fotbalului profesionist; ales în Adunarea Generală a LPF;

c) al doilea vicepreședinte al FRF - vicepreședinte al Comitetului Executiv, reprezentant al fotbalului amator; ales în Adunarea Generală a Asociațiilor Județene de Fotbal;

d) 11 membri, după cum urmează:

- doi reprezentanți ai cluburilor din Liga I; aleși în Adunarea Generală a cluburilor participante la Campionatul Național Liga 1

- doi reprezentanți ai cluburilor din Liga a 2-a; aleși în Adunarea Generală a cluburilor participante la Campionatul Național Liga a 2-a

- doi reprezentanți ai cluburilor din Liga a 3-a; aleși în Adunarea Generală a cluburilor participante la Campionatul Național Liga a 3-a

- un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori participante la campionatul național de juniori A și B; ales în Adunarea Generală a cluburilor cu activitate exclusivă juniori

- un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal în sală din Liga I și Liga a 2-a și al cluburilor de fotbal pe plajă; ales în Adunarea Generală a cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal în sală și fotbal pe plajă

- un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin; ales în Adunarea Generală a cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin

- președintele sindicatului fotbaliștilor recunoscut de FIFPRO;

- președintele CCA.

Dosarele de candidatură trebuie trimise secretariatului general al FRF. Lista oficială cu candidați trebuie comunicată membrilor fiecărei categorii în parte, împreună cu ordinea de zi a Adunării Generale în cadrul căreia va fi ales reprezentanul sau reprezentanții categoriei respective în Comitetul Executiv.

(2) Membrii Comitetului Executiv sunt aleși pentru un mandat de 4 ani. Mandatul vicepreședinților și membrilor Comitetului Executiv începe la sfârșitul Adunării Generale de alegeri și, de obicei, ia sfârșit în al patrulea an, la sfârșitul următoarei Adunări Generale de alegeri. Membrii Comitetului Executiv pot fi realeși.

(3) La toate reuniunile Comitetului Executiv participă, fără drept de vot secretarul general.

(4) Dacă președintele FRF își încetează sau nu-și mai poate exercita atribuțiile, unul dintre vicepreședinți, desemnat de Comitetul Executiv, le va prelua până cel mult la Adunarea Generală următoare. În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou președinte, conform prevederilor prezentului statut.

(5) Dacă vicepreședinții sau ceilalți membri ai Comitetului Executiv își încetează activitatea sau nu-și mai pot exercita atribuțiile ca urmare a pierderii calității de bază pentru care au fost desemnați în Comitetul Executiv, ei vor fi înlocuiți în maxim 30 de zile de la data când respectivele funcții au devenit vacante, conform prevederilor prezentului statut.

Articolul 33 Organizarea Comitetului Executiv

(1) De regulă, Comitetul Executiv se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Comitetul Executiv este statutar constituit și poate adopta hotărâri în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

(3) Președintele convoacă ședințele Comitetului Executiv. În cazul în care majoritatea membrilor Comitetului Executiv solicită convocarea unei ședințe, Președintele are obligația de a convoca ședința în termen de 30 de zile. Președintele redactează ordinea de zi. Fiecare membru al Comitetului Executiv poate propune teme care urmează să fie incluse pe ordinea de zi. Membrii Comitetului Executiv vor transmite chestiunile pe care doresc să le includă pe ordinea de zi secretarului general, cu cel puțin 15 zile înainte de ședință.

(4) La fiecare ședință a Comitetului Executiv, problemele dezbătute și hotărârile adoptate, se consemnează prin proces-verbal sau stenogramă. Procesul-verbal sau textul redactat al stenogramei, semnate de secretarul general pentru conformitate, stau la baza redactării hotărârii adoptate în ședința respectivă, care se semnează de toți membrii prezenți. Prevederile art. 30 alin. 9 se aplică în mod corespunzător și în cazul hotărârilor Comitetului Executiv.

(5) Ședințele Comitetului Executiv nu sunt publice. La ședințele Comitetului Executiv pot fi invitați:

(6) Ședințele Comitetului Executiv nu sunt publice. La ședințele Comitetului Executiv pot fi invitați: membri ai comisiilor FRF. angajați ai FRF, specialiști în diverse domenii.

Articolul 34 Adoptarea Deciziilor

(1) Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate de către membrii prezenți ai Comitetului Executiv. în caz de egalitate, decide votul președintelui.

(2) Decizia Comitetului Executiv de suspendare provizorie a unui membru afiliat se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor tuturor membrilor săi. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Hotărârile Comitetului Executiv intră în vigoare imediat cu excepția cazului în care Comitetul Executiv prevede altfel.

(4) Fiecare membru al Comitetului Executiv are dreptul la un singur vot.

(5) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcție de decizia membrilor Comitetului Executiv prezenți la ședința respectivă.

(6) Votul prin corespondență, împuternicire (procură) sau orice alte mijloace nu este permis.

(7) În mod excepțional, deciziile cu privire la punerea în executare a hotărârilor arbitrale pronunțate de Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne se adoptă prin consens, fără a fi necesară prezența membrilor Comitetului Executiv. În această situație, procedura se poate desfășura prin comunicări efectuate prin poștă sau fax.

(8) Hotărârea Comitetului Executiv va fi semnată de toți membrii prezenți la ședință.

(9) Hotărârile Comitetului Executiv contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în statutul și regulamentele FRF pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii care nu au luat parte la ședința Comitetului Executiv sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Orice litigiu cu privire la Hotărârile Comitetului Executiv va fi supus mai întâi, în mod obligatoriu, unei proceduri arbitrale în fata Tribunalului Arbitral al Sportului.

(10) Hotărârile Comitetului Executiv vor fi publicate pe siteul oficial al FRF, www.frf.ro. cu excepția hotărârilor cu caracter confidențial. Caracterul public sau confidențial al hotărârilor este stabilit de către Secretarul General al FRF. Publicarea acestora în forma precizată mai sus are valoare de comunicare oficială față de orice persoană interesată.

Articolul 35 Atribuțiile Comitetului Executiv

(1) Comitetul Executiv este organul de conducere permanent al FRF. Comitetul Executiv urmărește și răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.

(2) Comitetul Executiv urmărește și răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.

(3) Comitetul Executiv poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de Adunarea Generală.

(4) Principalele atribuții ale Comitetului Executiv sunt:

a) aprobă regulamente și alte acte privind activitatea fotbalistică din România, cu excepția celor aflate în competența Adunării Generale;

b) avizează statutele și regulamentele AJF/AMFB și LPF;

c) numește și revocă președintele, vicepreședintele și membrii Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor;

d) aprobă calendarul acțiunilor sportive interne și internaționale al FRF, cu respectarea calendarului de meciuri internaționale FIFA și a calendarului competițiilor de club UEFA;

e) aprobă clasamentele finale ale competițiilor interne de fotbal;

f) propune spre aprobare Adunării Generale cuantumul cotizației anuale de membru afiliat al FRF și stabilește cuantumul taxelor, contribuțiilor și penalităților din activitatea fotbalistică;

g) ia decizii în legătură cu afilierea provizorie, suspendarea provizorie sau excluderea membrilor afiliați ai FRF și le supune aprobării Adunării Generale și informează Adunarea Generală la proxima sa întrunire cu privire la retragerea unui membru afiliat din federație;

h) aprobă sistemul competițional național pentru Liga I, Liga a 2-a și Liga a 3-a (fotbal în 11 -masculin), fotbal feminin, fotbal în sală și juniori precum și modificările acestora;

i) aprobă structura și componența nominală a comisiilor FRF, precum și suspendarea sau eliberarea din funcție a membrilor respectivelor comisii;

j) aprobă numirea și eliberarea din funcție a antrenorilor principali ai echipelor naționale de seniori și tineret, programele de pregătire și participarea la jocurile internaționale oficiale și amicale, precum și cheltuielile ocazionate de acestea. Periodic, antrenorii principali ai echipelor naționale vor prezenta personal în fața plenului Comitetului Executiv al FRF, rapoarte de activitate privind îndeplinirea obiectivelor stipulate în contractele încheiate cu Federația Română de Fotbal;

k) aprobă propunerile nominale de reprezentare a FRF în organismele FIFA și UEFA;

l) aprobă organigrama FRF, nivelul de salarizare a funcțiilor, normele financiare privind deplasarea persoanelor delegate în țară și străinătate;

m) aprobă salarizarea președintelui FRF;

n) aprobă programe de dezvoltare a bazei materiale a FRF;

o) elaborează și prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și proiectul planului anual de activitate ale FRF;

p) aprobă convențiile încheiate între FRF și ligile profesioniste de fotbal alcătuite pe niveluri competiționale;

q) aprobă „Regulamentul național de acordare a licenței cluburilor”;

r) dispune programe și tematici de control asupra activității cluburilor, asociațiilor județene de fotbal/asociației municipale de fotbal și ligile profesioniste de fotbal;

s) poate suspenda, până la proxima Adunare Generală, un membru al său sau al Comisiei de cenzori, dacă se face vinovat de încălcarea flagrantă a îndatoririlor sale sau dacă a devenit nedemn pentru funcția respectivă. Deciziile Comitetului Executiv în astfel de cazuri se iau cu majoritatea absolută a tuturor membrilor săi, iar persoana în cauză se va abține de la vot;

ș) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Articolul 36 Comitetul de urgență

(1) Comitetul de urgență este alcătuit din președintele, primul vicepreședinte și cel de-al doilea vicepreședinte FRF.

(2) Comitetul de urgență decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a FRF care necesită o rezolvare imediată între ședințele Comitetului Executiv.

(3) Comitetul de urgență se întrunește, în ședințe convocate de președinte, ori de câte ori este necesar.

(4) Comitetul de urgență adoptă decizii cu votul a cel puțin doi membri. Deciziile pot fi luate prin consultare telefonică, ocazie cu care va fî întocmită o notă telefonică.

(5) Deciziile Comitetului de Urgență intră în vigoare imediat. Președintele transmite imediat o notificare membrilor Comitetului Executiv cu privire la deciziile adoptate de Comitetul de Urgență. Toate deciziile adoptate de Comitetul de Urgență trebuie aprobate de Comitetul Executiv, la prima ședință.

(6) Hotărârile Comitetului de Urgență vor fi publicate pe site-ul oficial al FRF, www.frf.ro. Publicarea acestora în forma precizată mai sus are valoare de comunicare oficială față de orice persoană interesată.

C. PREȘEDINTELE

Articolul 37 Alegerea și mandatul președintelui

(1) Președintele Federației Române de Fotbal este ales de Adunarea Generală. Mandatul președintelui începe la sfârșitul Adunării Generale de alegeri și, de obicei, ia sfârșit în al patrulea an, la sfârșitul următoarei Adunări Generale de alegeri. Președintele poate fi reales.

(2) Dacă alegerile au loc după împlinirea termenului de 4 ani, președintele continuă să-și exercite atribuțiile până la încheierea procesului electoral.

(3) Persoanele propuse pentru a candida la funcția de președinte al FRF trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) cetățenia română;

b) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

c) nu au suferit condamnări penale privative de libertate;

d) nu au fost declarate persona non grata de Adunarea Generală a FRF.

(4) Pentru alegerea președintelui federației este necesară obținerea majorității absolute (jumătate plus unu) a voturilor exprimate și validate.

(5) În situația în care, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obține majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

(6) Dacă pe primul loc sunt mai mulți candidați care au obținut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei.

(7) În cazul în care pe locul doi sunt mai mulți candidați care au obținut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceștia și candidatul situat pe primul loc.

(8) După al doilea tur de scrutin, în situația de balotaj (nici un candidat nu întrunește majoritatea absolută a voturilor), va fi declarat ales candidatul care obține majoritatea simplă (numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate și validate). În cazul egalității numărului de voturi, scrutinul se repetă.

Articolul 38 Atribuțiile Președintelui

(1) Președintele reprezintă legal FRF și are drept de semnătură în numele FRF.

(2) Președintele federației prezidează toate ședințele Adunărilor Generale ordinare și extraordinare. Comitetului Executiv și Comitetului de urgență.

(3) Președintele reprezintă FRF în relațiile cu FIFA și UEFA, precum și cu alte foruri fotbalistice sau sportive internaționale.

(4) Președintele conduce întreaga activitate administrativă, organizatorică și economică a FRF, acesta fiind responsabil pentru implementarea deciziilor Adunării Generale și ale Comitetului Executiv, prin intermediul Secretariatului General, asigurând funcționarea eficientă a organelor FRF în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în prezentul Statut.

(5) Președintele verifică aplicarea și respectarea legislației în vigoare, a statutului și regulamentelor FRF în întreaga activitate a federației.

(6) Președintele verifică aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a activității fotbalistice stabilite de Adunarea Generală, cu respectarea legislației în vigoare, a statutului, regulamentelor și hotărârilor FRF.

(7) Președintele propune spre aprobarea Comitetului Executiv persoanele care urmează să ocupe funcția de secretar general și trezorier. Președintele federației este autorizat să exercite orice atribuții delegate de Adunarea Generală și/sau Comitetul Executiv, cu respectarea prevederilor din prezentul statut.

(8) Președintele poate lua orice decizie legată de activitatea FRF. Președintele poate delega atribuțiile sale unor persoane cu funcții executive din cadrul FRF, urmând ca acestea să fie direct răspunzătoare în fața Președintelui pentru orice acțiune sau decizie luată în îndeplinirea atribuțiilor delegate, cât și în fața Adunării Generale sau Comitetului Executiv, după caz. Președintele supraveghează ducerea la îndeplinire a atribuțiilor delegate către membrii conducerii executive a FRF, acesta putând revoca oricând, prin decizie, delegarea uneia sau mai multor atribuții.

(9) Dacă președintele este absent, înlocuitorul său de drept va fi unul dintre vicepreședinți, pe care președintele îl desemnează în acest scop.

Articolul 39 Secretarul general

(1) Președintele propune spre aprobarea Comitetului Executiv persoana care urmează să ocupe funcția de Secretar General.

(2) Secretarul General participă, fără drept de vot, la toate ședințele Adunărilor Generale și Comitetului Executiv.

(3) Secretarului General îi pot fi delegate, în principal, următoarele atribuții:

a) reprezintă și angajează legal Federația Română de Fotbal, prin delegarea de competență a președintelui, potrivit competențelor acordate prin prezentul Statut și Regulamentul intern al FRF;

b) coordonează activitatea administrativă a comisiilor FRF;

c) sesizează comisiile FRF cu privire la săvârșirea unor fapte care aduc atingere intereselor și imaginii FRF;

d) implementarea deciziilor luate de Adunarea Generală și Comitetul Executiv, în conformitate cu directivele președintelui;

e) redactarea procesului verbal al ședințelor Adunării Generale, Comitetului Executiv, Comitetului de Urgență și a comisiilor permanente și ad-hoc;

f) administrarea și păstrarea corespunzătoare a evidențelor FRF;

g) menținerea corespondenței FRF;

h) organizarea activității secretariatului general.

i) supraveghează organizarea și desfășurarea:

- competițiilor interne: Liga a 2-a și Liga a 3-a;

- competițiilor interne de juniori;

- competițiilor de fotbal în sală;

- fotbalului feminin;

- Cupei României/Supercupei României;

j) asigură redactarea proceselor verbale ale ședințelor Adunării Generale, Comitetului Executiv și ale Comitetului de Urgență;

k) asigură redactarea ordinii de zi. a convocării și a documentației aferente pentru Adunarea Generală, Comitetul Executiv și Comitetul de Urgență;

l) asigură transmiterea către membrii afiliați a următoarelor documente:

- convocarea Adunării Generale;

- ordinea de zi a Adunării Generale și alte documente relevante;

- procesele verbale ale Adunării Generale;

m) deleagă observatorii de joc la jocurile programate și face propuneri privind componența loturilor de observatori de joc, pe categorii competiționale;

n) asigură legătura funcțională cu LPF, AJF, AMFB și cluburile afiliate;

o) răspunde de realizarea programului competițional, a clasamentelor finale ale competițiilor organizate de FRF și a comunicatului oficial anual al FRF privind rezultatele înregistrate în competițiile oficiale;

p) primește și transmite Comitetului Executiv propunerile venite de la membrii afiliați, redactate conform prevederilor prezentului statut;

q) elaborează calendarul acțiunilor sportive pe care le coordonează;

r) elaborează raportul de activitate anual pentru domeniile coordonate;

s) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de președinte;

t) poate delega atribuțiile sale unor persoane cu funcții executive din cadrul FRF

D. COMISIA DE CENZORI

Articolul 40 Componență și atribuții

(1) Controlul financiar intern al FRF este asigurat de o comisie formată din trei cenzori aleși de Adunarea Generală, dintre care, obligatoriu, un cenzor trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

(2) Mandatul cenzorilor este pentru o perioadă de patru ani. Ei pot fi realeși.

(3) Membrii Comitetului Executiv nu pot fi cenzori.

(4) În realizarea competenței sale, Comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul FRF;

b) întocmește rapoarte și le prezintă (în sinteză) Adunării Generale;

c) poate participa, prin președintele său, la ședințele Comitetului Executiv, fără drept de vot;

d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul statut sau stabilite de Adunarea Generală.

E. COMISIILE FRF

Articolul 41 Comisii federale

Comisiile permanente sunt:

a) Comisia tehnică - analizează aspectele de bază referitoare la antrenament și la dezvoltare tehnică;

b) Comisia de copii și juniori - analizează principalele aspecte ale activității fotbalistice de copii și juniori și elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu;

c) Comisia de fotbal feminin - analizează principalele aspecte ale activității de fotbal feminin și elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu;

d) Comisia de fotbal în sală - analizează principalele aspecte ale activității de FUTSAL și elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu;

e) Comisia juridică - analizează problemele juridice generale legate de fotbal și de activitatea FRF;

f) Comisia medicală - se ocupă de aspectele medicale legate de fotbal;

g) Comisia de statistică - se ocupă de problemele de statistică legate de jocul de fotbal;

h) Comisia pentru fair-play și combaterea discriminării - elaborează programe legate de fair-play, combaterea discriminării de orice fel;

i) Comisia anti-doping - elaborează programe pentru prevenirea și combaterea dopajului în fotbal;

j) Comisia pentru securitate și siguranța în stadioane și pentru licențierea stadioanelor - stabilește standarde privind securitatea și siguranța pe stadioane și programe în vederea combaterii huliganismului pe stadioane;

k) Comisia pentru acordarea licenței de agent de jucători - organizează examenul pentru acordarea licenței de agent de jucători și supraveghează activitatea agenților de jucători din România;

l) Comisia pentru relațiile FRF-AJF/AMFB - elaborează programe privind cooperarea eficientă între FRF și AJF/AMFB;

m) Comisia de fotbal pe plajă - analizează principalele aspecte legate de activitatea de fotbal pe plajă și elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu.

Articolul 42 Comisiile FRF autonome

(1) Comisia Centrală a Arbitrilor este o comisie autonoma a FRF;

(2) Comisiile FRF autonome sunt organizate și funcționează ca organisme de specialitate autonome din punct de vedere organizatoric, tehnic, economic și administrativ, potrivit regulamentelor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile statutului și regulamentelor FRF și aprobate de Comitetul Executiv.

Articolul 43 Organe jurisdicționale FRF

(1) Organele jurisdicționale ale FRF sunt:

a) Comisia de Disciplină;

b) Camera Națională de Soluționare a Litigiilor;

c) Comisia de Recurs.

d) Comisia pentru acordarea licenței cluburilor;

e) Comisia de apel pentru acordarea licenței cluburilor.

(2) Camera Națională de Soluționare a Litigiilor reprezintă un tribunal arbitral imparțial și independent, alcatuit în conformitate cu dispozițiile FIFA în materie.

Articolul 44 Organizarea și funcționarea comisiilor FRF

(1) Atribuțiile comisiilor FRF se stabilesc prin regulamentul intern al FRF;

(2) Comisiile cu atribuții jurisdicționale ale FRF sunt formate din 5 membri, respectiv președinte, vicepreședinte și membri, cu excepția Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor alcătuită din 7 membri.

(3) Comisiile FRF sunt statutar constituie în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor lor.

(4) Hotărârile comisiilor se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți la reuniunea respectivă.

(5) Ședințele comisiilor FRF nu sunt, de regulă, publice.

(6) În funcție de necesități, Comitetul Executiv poate constitui și alte comisii ad-hoc care să rezolve probleme speciale. În caz de urgență, acest drept revine președintelui federației.

Articolul 45 Asociațiile județene de fotbal și a Municipiului București

(1) Asociațiile județene de fotbal și a municipiului București, sunt persoane juridice de drept privat constituite din cluburile și asociațiile sportive cuprinse în sistemul competițional județean, afiliate și recunoscute de acestea.

(2) Scopul asociațiilor județene de fotbal și a municipiului București îl constituie organizarea activității fotbalistice la nivel județean, respectiv municipal.

(3) La nivelul fiecărui județ, respectiv al municipiului București, se poate constitui o singură asociație județeană de fotbal.

(4) Statutele și regulamentele asociațiilor județene de fotbal și a municipiului București aprobate de adunările lor generale, sunt avizate de Comitetul Executiv al FRF. Modificările și/sau completările aduse acestora, fără avizul Comitetului Executiv al FRF, sunt nule de drept.

(5) Principalele atribuții ale asociațiilor județene de fotbal sunt:

a) elaborează programul strategic privind activitatea fotbalistică în județul respectiv, dezvoltarea și promovarea jocului de fotbal la nivel teritorial; organizează, sprijină și controlează aplicarea programului;

b) stabilesc calendarul sportiv județean anual, în raport de cel național elaborat de FRF;

c) organizează și coordonează sistemul competițional județean și campionatul Ligii a IV-a și omologhează rezultatele acestora, potrivit reglementărilor FRF;

d) organizează la nivelul județului, direct sau în colaborare cu organismele sau instituțiile abilitate, activități pentru formarea și/sau perfecționarea specialiștilor necesari în activitatea fotbalistică (antrenori, instructori sportivi, arbitri, observatori etc.), după caz și în limitele competențelor lor;

e) elaborează regulamente și norme proprii de organizare, tehnice, financiare și de asigurare materială privind organizarea și desfășurarea activității fotbalistice din județ, în conformitate cu prevederile legale și reglementările FRF;

f) în acord cu prevederile programelor naționale și reglementările în domeniu, stabilesc și aplică măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play în activitatea fotbalistică, prevenirea și combaterea violenței la jocurile de fotbal, precum și a folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial potențialul fizic al sportivilor sau să denatureze rezultatele competițiilor organizate la nivel județean;

g) colaborează cu direcțiile județene pentru sport, cu autoritățile administrației publice locale, cu alți factori interesați în scopul dezvoltării bazei materiale destinate practicării fotbalului pe teritoriul județelor;

h) asigură și administrează mijloacele financiare și materiale din propriul patrimoniu, conform prevederilor legale și ale statutului, regulamentelor și normelor proprii;

i) organizează și asigură ținerea evidenței activității fotbalistice din județ;

j) exercită autoritatea disciplinară asupra activității fotbalistice de nivel județean în termenii prevăzuți de lege și potrivit statutului și regulamentelor FRF, puterii delegate de federație, precum și statutului și regulamentelor proprii.

(6) Hotărârile pronunțate de Comisiile de Apel sau Recurs ale Asociațiilor Județene de Fotbal pot fi atacate la Comisia de Recurs a FRF.

Articolul 46 Ligile Profesioniste de Fotbal

(1) Ligile profesioniste de fotbal sunt persoane juridice de drept privat, autonome, neguvernamentale, apolitice și fără scop patrimonial, constituite prin asocierea cluburilor profesioniste de fotbal participante la un campionat național divizionar de același nivel competițional.

(2) Organizarea competițiilor de fotbal profesionist se realizează prin ligile profesioniste de fotbal alcătuite pe niveluri competiționale.

(3) Pentru un nivel competițional se poate constitui o singură ligă profesionistă.

(4) Ligile profesioniste de fotbal sunt subordonate Federației Române de Fotbal și își desfașoară activitatea în baza statutelor și regulamentelor proprii. La înființarea unei ligi profesioniste de fotbal este necesar acordul scris al FRF.

(5) Statutele și regulamentele ligilor profesioniste de fotbal aprobate de adunările lor generale, se avizează în mod obligatoriu de Federația Română de Fotbal.

(6) Înființarea de ligi profesioniste de fotbal sau modificarea statutelor și a actelor constitutive ale acestora, fără respectarea prevederilor de la alin. 4 și 5 de mai sus, sunt nule de drept.

(7) Ligile Profesioniste de Fotbal nu pot recurge la jurisdicția instanțelor de drept comun în ceea ce privește litigiile decurgând din activitatea fotbalistică, precum și din dispozițiile statutelor și regulamentelor FIFA, UEFA și FRF. În aceste situații, litigiile vor fi soluționate de instanțele competente în conformitate cu statutele și regulamentele FIFA, UEFA și FRF, precum și cu Codul TAS.

CAPITOLUL IV MIJLOACE FINANCIARE ȘI MATERIALE

Articolul 47 Bugetul anual

(1) Veniturile, indiferent de sursă și cheltuielile de orice natură ale FRF, sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal.

(3) Exercițiul financiar al federației este anual, se desfașoară pe parcursul anului fiscal, care începe la data de 1 ianuarie și se sfârșește la data de 31 decembrie a fiecărui an, și se întocmește bilanț contabil.

Articolul 48 Surse de finanțare

(1) Sursele de finanțare și baza materială a FRF sunt constituite în conformitate cu legislația în vigoare privind educația fizică și sportul.

(2) Federația Română de Fotbal poate beneficia de sume de la bugetul de stat și de la bugetele locale, pentru finanțarea de programe sportive de utilitate publică. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între FRF și organele administrației publice centrale sau locale, după caz.

(3) Sursele de finanțare provin din:

a) sume destinate finanțării programelor sportive proprii și înscrise în contractele încheiate cu organele administrației publice centrale și/sau locale, după caz;

b) venituri obținute din activități economice realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate al federației;

c) cotizații, taxe, contribuții, penalități potrivit prevederilor prezentului statut, regulamentelor și normelor proprii;

d) venituri obținute din participarea la competiții și demonstrații sportive;

e) finanțări nerambursabile:

f) donații și sponsorizări;

g) venituri din încasările realizate din pronosticurile sportive fotbalistice, ca urmare a utilizării de competiții de gen pentru fotbal, organizate în campionatele naționale din alte țări de federațiile și organismele sportive internaționale, precum și în “Cupa României”;

h) veniturile obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul FRF;

i) sume rămase din exercițiul financiar precedent;

j) alte venituri.

(4) Comitetul Executiv al FRF va desemna, pentru fiecare an, o firmă de audit externă, autorizată și independentă care să verifice conturile federației. Raportul rezultat din control se prezintă (în sinteză) Adunării Generale. Mandatul firmei de audit poate fi reînnoit.

Articolul 49 Mijloace materiale

(1) FRF poate deține în proprietate, în coproprietate, în administrare directă, în folosință și/sau prin închiriere mijloace materiale necesare activității sale, ca: imobile, stadioane, baze și terenuri sportive, diferite construcții și spații pentru sport, instalații și dotări specifice, spații de cazare și masă pentru sportivi, mijloace de transport.

(2) FRF poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul echipelor naționale de fotbal care se deplasează în țară și peste hotare la competiții și/sau cantonamente de pregătire, precum și al reprezentanților federației participanți la reuniunile internaționale.

(3) FRF poate asigura servicii de cazare și de pregătire și servirea hranei pentru sportivi aflați în cantonamente la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

(4) FRF, ca persoană juridică fără scop patrimonial, de utilitate publică, poate primi în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statutului și al unităților administrativ-teritoriale.

Articolul 50 Drepturile FRF

(1) FRF este deținătoarea de drept asupra tuturor drepturilor care iau naștere din competițiile și celelalte evenimente care au loc sub jurisdicția FRF, fără nicio restricție cu privire la conținut, dată, loc și regim juridic,

(2) FRF deține exclusivitatea:

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice și în mișcare a sportivilor săi în echipament de concurs și de reprezentare, când aceștia participă la competiții în numele FRF;

b) dreptului de folosință asupra siglei/emblemei proprii;

c) drepturilor de reclamă, de publicitate și de transmisii televizate și/sau radiofonice la competițiile pe care le organizează sau la care participă echipele reprezentative, după cum urmează:

- jocurile din cadrul competițiilor: ”Campionatul Național Liga a 2-a”, ''Campionatul Național Liga a 3-a”, campionatele naționale de FUTSAL, campionatele naționale de fotbal feminin, campionatele naționale de Juniori A și B;

- jocurile echipelor naționale și reprezentative organizate în România;

- jocurile din Cupa României organizate pe teren neutru și finala Cupei României;

- jocurile din cadrul oricăror alte competiții organizate sub egida sa.

(3) Comitetul Executiv va decide asupra modului de utilizare al acestor drepturi. Comitetul Executiv va decide asupra cesionării drepturilor de mai sus.

Articolul 51 Cotizația anuală

(1) Fiecare membru afiliat la federație plătește o cotizație anuală, care trebuie achitată integral până la data de 31 martie a anului în curs.

(2) Cotizația anuală a noilor membri pentru anul în cauză va fi plătită în termen de 30 de zile de la hotărârea Adunării Generale care i-a admis ca membri, sau, după caz, de la hotărârea Comitetului Executiv de afiliere provizorie.

(3) Cuantumul cotizației anuale este fixat de Adunarea Generală, la propunerea Comitetului Executiv.

CAPITOLUL V COMPETIȚII

Articolul 52 Competiții interne

(1) FRF este singura în măsură să decidă în legătură cu organizarea competițiilor interne de fotbal la care participă membrii săi afiliați.

(2) Adunarea Generală hotărăște crearea sau reluarea unor competiții interne, precum și încetarea unora dintre cele existente.

(3) Pentru a participa la competițiile oficiale naționale sau locale de fotbal, un jucător trebuie să fie legitimat la un club, să aibă aviz medical că este apt pentru practicarea fotbalului și să îndeplinească celelalte condiții stabilite de regulamentele fotbalistice în vigoare.

(4) Jucătorii legitimați sunt obligați să se supună controlului doping.

(5) Controlul doping se efectuează conform legislației și regulamentelor naționale, regulamentelor FIFA/UEFA, prevederilor CIO, precum și ale Agenției Mondiale Antidoping. În caz de neconcordanță primează regulamentele internaționale.

(6) Ligile profesioniste de fotbal, asociațiile județene de fotbal/asociația municipală de fotbal București și cluburile de fotbal vor insera în statutele proprii dispoziții referitoare la interzicerea substanțelor și metodelor care sporesc în mod artificial performanțele sportive.

Articolul 53 Sistemul național de licențiere al Cluburilor

(1) FRF va utiliza un sistem de licențiere a cluburilor în conformitate cu prevederile regulamentelor UEFA și FIFA de licențiere a cluburilor.

(2) Obiectivele sistemului de licențiere a cluburilor sunt:

- asigurarea credibilității și integrității competițiilor inter-cluburi,

- îmbunătățirea nivelului de profesionalism al cluburilor,

- promovarea valorilor sportive, în conformitate cu principiile de fair-play,

- asigurarea unui mediu de joc sigur

- promovarea transparenței finanțelor, proprietăților și controlului cluburilor.

(3) Comitetul Executiv aproba regulamentul de licențiere a cluburilor. Printre altele, regulamentul de licențiere a cluburilor trebuie să menționeze cluburile pentru care se aplică sistemul. Sistemul de licențiere a cluburilor se va aplica cel puțin cu privire la cluburile din prima divizie, care se califică pentru competițiile inter-cluburi UEFA, în baza rezultatelor sportive.

Articolul 54 Principul promovării și retrogradării

(1) Dreptul unui club de a participa în campionatele naționale va depinde, în primul rând, de meritul sportiv al acestuia. Un club se va califica într-un campionat național astfel: continuând să evolueze în același eșalon competițional sau promovând ori retrogradând la sfârșitul unui sezon.

(2) Pentru a promova într-un eșalon competițional superior, calitatea de membru afiliat a unui club trebuie să aibă o durată - în momentul începerii sezonului competițional următor - de cel puțin trei ani consecutivi. Orice modificare a formei juridice a clubului sau a structurii persoanei juridice (de exemplu: schimbarea sediului, denumirii sau culorilor clubului sau cesiunea între cluburi și/sau alte entități juridice a participațiilor) survenită în această perioadă, în scopul facilitării accesului într-un eșalon competițional superior celui în care are dreptul sportiv să activeze clubul în cauză și/sau în scopul facilitării primirii licenței în detrimentul integrității competiției, va fi considerată drept o întrerupere a continuității calității de membru afiliat, în sensul prezentelor prevederi.

(3) Soluționarea eventualelor litigii, precum și constatarea neîndeplinirii condițiilor de promovare sunt de competența Comisiei de Disciplină. Hotărârea Comisiei de Disciplină a FRF poate fi atacată cu recurs la Comsia de Recurs a FRF.

Articolul 55 Competiții internaționale

(1) Competițiile internaționale de fotbal care au loc pe teritoriul României și nu sunt organizate de FRF trebuie autorizate de de federație.

(2) FRF este singura în drept să autorizeze înscrierea și participarea echipelor reprezentative ale României și echipelor de club în competițiile internaționale oficiale de fotbal.

(3) FRF are competența exclusivă să organizeze jocuri ale echipelor reprezentative ale României cu echipele similare ale altor federații naționale afiliate la FIFA.

(4) FRF are obligația de a respecta calendarul internațional de jocuri elaborat de FIFA. Comitetul Executiv va elabora, în mod coordonat cu programele de jocuri ale FIFA și UEFA, un calendar internațional de meciuri ale echipelor reprezentative, care va deveni obligatoriu pentru membrii săi și ligi. Nici un meci sau competiție internațional(ă) nu poate avea loc fără acordul prealabil al FIFA și/sau al UEFA.

(5) Membrii afiliați ai FRF pot contracta, organiza și disputa jocuri amicale cu echipe similare din alte țări, în România și, respectiv, peste hotare numai cu aprobarea FRF. Membrii FRF nu vor putea susține jocuri cu echipe din țările aflate sub embargou sportiv, cu echipe aparținând unor federații neafiliate la FIFA sau cu echipe din țările cu care România nu are relații diplomatice. Pe cât posibil, programarea respectivelor jocuri nu trebuie să aducă prejudicii derulării normale a campionatelor naționale de fotbal. Datele lor de desfășurare vor fi comunicate la secretariatul general al FRF imediat după ce au fost fixate.

(6) Nici un membru FRF nu se poate afilia la un alt membru FIFA și nu poate să participe în competiții pe teritoriul altui membru FIFA fără autorizația FRF, a membrului FIFA pe teritoriul căruia vrea să joace și fără aprobarea FIFA sau UEFA.

CAPITOLUL VI SANCȚIUNI ȘI ORGANE JURISDICȚIONALE

Articolul 56 Sancțiuni

(1) Sancțiunile aplicabile membrilor afiliați sunt:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) anularea rezultatelor meciurilor;

d) scăderea/penalizarea cu puncte;

e) pierderea jocului prin forfait;

f) interdicția de a juca pe un anumit stadion;

g) ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu;

h) organizarea de jocuri fără accesul publicului;

i) organizarea de jocuri într-o altă localitate;

j) neprogramarea pentru jocurile următoare;

k) restituirea distincțiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice);

l) interdicția de a legitima și transfera noi jucători;

m) retrogradarea într-o categorie competițională inferioară;

n) excluderea din competițiile în curs și/sau viitoare:

o) suspendarea drepturilor de membru afiliat, potrivit prevederilor art. 15 din prezentul statut;

p) excluderea din FRF conform art. 18 din prezentul statut;

q) penalitate sportivă.

(2) Sancțiunile aplicabile persoanelor fizice sunt:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) eliminare;

d) restituirea distincțiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice);

e) interdicția de a intra la vestiare sau de a sta pe banca de rezerve;

f) interdicția de a intra în stadion;

g) suspendarea pentru un anumit număr de jocuri sau pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, ca jucător sau oficial;

h) suspendarea din funcția deținută în activitatea fotbalistică pe o durată determinată sau nedeterminată;

i) excluderea din activitatea competițională sau fotbalistică, în general;

j) declararea persona non grata - persoană neagreată în structurile fotbalului;

k) penalitate sportivă.

(3) La sancțiunea aplicată se pot adaugă, în toate cazurile, penalități financiare. Referințe în jurisprudență (1)

Articolul 57 Organe jurisdicționale Referințe în jurisprudență (2)

(1) Competențele privind soluționarea cauzelor disciplinare, a litigiilor sau sesizărilor revin comisiilor cu atribuții jurisdicționale ale FRF, astfel: Referințe în jurisprudență (1)

a) În primă instanță:

- Comisiei de disciplină a FRF;

- Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor.

b) Hotărârile pronunțate în primă instanță pot fi atacate, după caz, la:

- Comisia de Recurs a FRF, ca ultimă instanță la nivel național, pentru hotărârile Comisiei de Disciplină și Camerei Naționale de Soluționate a Litigiilor;

- Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne, ca ultimă instanță la nivel internațional, pentru recursurile declarate împotriva deciziilor pronunțate de Comisia de Recurs a FRF.

(2) Deciziile Comisiei de Recurs a FRF sunt definitive și executorii pe plan intern pentru toți membrii afiliați, jucătorii și oficialii acestora, pentru oficialii FRF/AJF/AMFB, precum și pentru agenții de meciuri și agenții de jucători.

(3) Deciziile pronunțate de Comisia de Recurs a FRF pot fi atacate la Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Introducerea acțiunii la Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne nu suspendă executarea deciziei pronunțate de Comisia de Recurs a FRF cu excepția penalităților sportive aplicate în materie disciplinară.

(5) Deciziile adoptate de către Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne sunt obligatorii pentru ligile profesioniste, pentru membrii afiliați ai FRF, pentru jucătorii și oficialii acestora, pentru agenții de jucători sau de agenții de meciuri, care au obligația de a se conforma întocmai acestor decizii, în caz contrar Comitetul Executiv al FRF urmând să aplice sancțiunile prevăzute în prezentul statut.

(6) Prin excepție, prin convenția anuală încheiată între FRF și ligile profesioniste, aprobată de Comitetul Executiv al FRF, ligile profesioniste pot avea în cadrul lor, pentru nivelul competițional pe care îl organizează, organisme jurisdicționale proprii, după cum urmează:

a) Comisia de Disciplină;

b) Camera Națională de Soluționare a Litigiilor;

c) Comisia de Recurs.

CAPITOLUL VII LITIGII

Articolul 58 Jurisdicție Referințe în jurisprudență (1)

(1) Litigiile izvorâte din sau în legătură cu activitatea fotbalistică din România, în care sunt angrenate cluburi afiliate și oficiali ai acestora, oficiali ai FRF/LPF/AJF/AMFB, jucători, agenți de jucători sau agenți de meciuri urmează a fi soluționate exclusiv de comisiile cu atribuții jurisdicționale ale FRF.

(2) FRF, membrii afiliați la FRF, jucătorii, oficialii, agenții de meci și agenții de jucători nu vor înainta litigiile mai sus menționate instanțelor judecătorești, cu excepția situației în care legislația aplicabilă instituie în mod expres obligația soluționării litigiilor în fața instanțelor competente.

(3) Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne este competent să soluționeze orice litigiu dintre FIFA, UEFA, confederații regionale, federații naționale, ligi, cluburi, jucători, oficiali, agenți de jucători sau agenți de meciuri licențiați, dacă statutele FIFA/UEFA/FRF nu prevăd altfel.

(4) Recursul trebuie înaintat la TAS în termen de 21 zile de la comunicarea deciziei.

(5) Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne nu va judeca recursurile introduse împotriva deciziilor privind:

- chestiuni de aplicare a regulamentelor sportive, cum sunt "Legile Jocului” sau probleme tehnice ale competițiilor;

- suspendarea unei persoane fizice de până la trei jocuri sau două luni, inclusiv.

(6) În cadrul competențelor sale, FRF este obligată să supravegheze ca membrii săi afiliați, membrii acestora, precum și celelalte persoane menționate la alin. 1, să respecte procedura privind soluționarea litigiilor și să fie răspunzători de consecințele pe care le are nerespectarea acesteia.

CAPITOLUL VIII DIZOLVAREA FEDERAȚIEI ȘI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

Articolul 59 Dizolvarea FRF

(1) Dizolvarea Federației Române de Fotbal este hotărâtă numai de Adunarea Generală.

(2) Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliați prezenți.

(3) Odată cu hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală va hotărî, cu votul a minimum 2/3 din totalul membrilor afiliați, destinația patrimoniului FRF. Fără o asemenea hotărâre dizolvarea nu are efect.

(4) În situația dizolvării, patrimoniul nu poate fi împărțit, în nici un caz, între membrii FRF.

(5) Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în stat interesele servite de persoana juridică dizolvată.

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE

Articolul 60 Colaborarea cu autoritățile publice

Pentru realizarea programelor și obiectivelor sale, Federația Română de Fotbal colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, în condițiile legii.

Articolul 61 Situații nereglementate de statut

(1) Comitetul Executiv al FRF decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul Statut, corespunzător dispozițiilor în materie ale FIFA și UEFA, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Deciziile Comitetului Executiv sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice cărora li se aplică prevederile prezentului Statut.

Articolul 62 Principiu

(1) Membrii afiliați sunt de acord să se conformeze deciziilor adoptate de organele FRF competente care, în concordanță cu prezentul statut, sunt definitive și irevocabile.

(2) Membri afiliați au obligația să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că oficialii și jucătorii lor se conformează principiului enunțat la alin. 1.

(3) Obligația descrisă la alin. 1, se aplică în mod corespunzător și agenților de jucători precum și agenților de meci.

Articolul 63 Intrarea în vigoare

(1) Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generală a FRF din data de 09 mai 2011, desfășurată la București.

(2) Orice alte dispoziții prevăzute în Regulamentul de aplicare al Statutului FRF sau în Regulamentul de organizare și desfășurare a Adunării Generale a FRF contrare prezentului Statut se abrogă.

(3) Prezentul Statut intră în vigoare la data de 01.07.2011.

Președinte FRF,
MIRCEA SANDU

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...