Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN

Normele de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice din 16.01.2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Domeniu, scop și definiții

SECȚIUNEA 1 Domeniu și scop

Art. 1. -

(1) Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin prezentele norme se stabilesc cerințele generale de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului pe amplasament la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice.

(3) Cerințele privind proiectarea sistemelor, structurilor, componentelor și echipamentelor cu rol în prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora sunt stabilite prin normele în vigoare privind proiectarea și construcția centralelor nuclearoelectrice emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

Art. 2. -

(1) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiție necesară pentru autorizarea de către CNCAN a activităților de punere în funcțiune, exploatare și dezafectare a unei centrale nuclearoelectrice. Prevederile prezentelor norme se aplică atât solicitanților, cât și titularilor de autorizație pentru fazele de punere în funcțiune, exploatare, respectiv dezafectare a unei centrale nuclearoelectrice. În cadrul procesului de autorizare, precum și pe durata de valabilitate a unei autorizații, CNCAN poate impune cerințe suplimentare, după caz, pentru a ține cont de experiența de exploatare și de cele mai noi standarde și bune practici recunoscute la nivel internațional.

(2) În afara cazurilor în care se precizează altfel, cerințele prezentelor norme sunt aplicabile independent de filiera tehnologică.

(3) Orice derogare de la aplicarea prevederilor prezentelor norme trebuie aprobată de CNCAN, în baza unei justificări scrise, formulate de solicitantul sau titularul de autorizație, dacă acesta demonstrează că asigură măsuri pentru răspunsul la tranzienți, accidente și situații de urgență echivalente cu cele cerute prin prezentele norme.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 3. -

(1) Termenii utilizați în prezentele norme sunt definiți în anexa nr. 1, cu excepția acelora ale căror definiții se regăsesc în textul prezentelor norme.

(2) Centrala nuclearoelectrică este denumită în continuare prin abrevierea CNE.

(3) Organizația responsabilă se definește, în contextul prezentelor norme, ca organizația responsabilă pentru punerea în funcțiune, respectiv pentru exploatarea unei CNE, în conformitate cu legislația în vigoare și autorizațiile emise de CNCAN.

(4) Abrevierea SSCE se utilizează pentru a face referire în mod generic la sistemele, structurile, componentele și echipamentele CNE, inclusiv software-ul pentru instrumentație și control.

CAPITOLUL II Obiectivele și principiile generale

Art. 4. -

Obiectivul general de securitate nucleară care trebuie avut în vedere la dezvoltarea și implementarea măsurilor de răspuns la tranzienți, accidente și situații de urgență la CNE este de a reduce la minimum riscurile pentru personalul ocupat profesional, populație și mediul înconjurător.

Art. 5. -

La dezvoltarea și implementarea măsurilor de răspuns la tranzienți, accidente și situații de urgență la CNE trebuie să se ia toate măsurile rezonabile și practicabile pentru prevenirea evenimentelor care ar putea duce la expunerea personalului ocupat profesional și a populației peste dozelelimită stabilite de legislația în vigoare. De asemenea, trebuie luate toate măsurile rezonabile și practicabile pentru limitarea consecințelor accidentelor nucleare severe, pentru situațiile în care astfel de evenimente ar putea avea loc.

Art. 6. -

(1) La dezvoltarea și implementarea măsurilor de răspuns la tranzienți, accidente și situații de urgență la CNE, organizația responsabilă trebuie să țină cont de următorii factori:

a) numărul, tipul și caracteristicile de proiect ale instalațiilor nucleare de pe amplasamentul CNE;

b) specificul instalațiilor și amplasamentului CNE;

c) evenimentele de inițiere, interne și externe, și condițiile de accident considerate la proiectarea CNE;

d) condițiile de accident sever și combinațiile de evenimente interne care nu au fost incluse în bazele de proiectare ale CNE și care sunt fizic posibile și au o frecvență estimată de apariție mai mare de 1E-7/an;

e) evenimentele externe extreme fizic posibile pentru amplasamentul CNE și care au o frecvență estimată de apariție mai mare de 1E-4/an;

f) evaluările deterministice și probabilistice de securitate nucleară efectuate pentru CNE în conformitate cu normele CNCAN aplicabile în vigoare;

g) limitele și condițiile tehnice de operare;

h) analize de fiabilitate umană;

i) experiența de exploatare relevantă și aplicabilă, care include atât experiența proprie, cât și experiența disponibilă la nivel internațional;

j) standardele și bunele practici internaționale curente, relevante și aplicabile, inclusiv cele recomandate ca documente de referință în anexa nr. 2.

(2) Procesul de dezvoltare și implementare a măsurilor de răspuns la tranzienți, accidente și situații de urgență la CNE trebuie să fie sistematic și trebuie documentat în conformitate cu cerințele sistemului de management al CNE.

(3) Măsurile de răspuns la tranzienți, accidente și situații de urgență la CNE trebuie documentate și validate, în măsura în care este practic posibil, ținând cont de condițiile în care trebuie implementate și luând în considerare performanțele umane în astfel de situații.

Art. 7. -

(1) Dezvoltarea și implementarea măsurilor de răspuns la tranzienți, accidente și situații de urgență la CNE trebuie să reflecte conceptul de protecție în adâncime. În acest sens, măsurile de răspuns la tranzienți, accidente și situații de urgență trebuie să cuprindă acțiunile necesare pentru menținerea, în măsura în care este practic posibil, a barierelor fizice în calea eliberării materialelor radioactive în mediul înconjurător și atenuarea consecințelor radiologice ale accidentelor.

(2) Măsurile de răspuns la tranzienți, accidente și situații de urgență au următoarele obiective specifice:

a) prevenirea depășirii limitelor de securitate nucleară în tranzienți anticipați în exploatare;

b) limitarea defectării combustibilului nuclear în situații de accident;

c) oprirea progresiei accidentului sever;

d) menținerea integrității sistemului anvelopei reactorului nuclear;

e) prevenirea emisiilor necontrolate de materiale radioactive;

f) reducerea la minimum a eliberărilor de materiale radioactive în mediul înconjurător;

g) atingerea și menținerea unei stări sigure și stabile pe termen lung.

Art. 8. -

(1) Măsurile de răspuns la tranzienți, accidente și situații de urgență la CNE trebuie să cuprindă acțiunile necesare pentru menținerea și, respectiv, pentru restabilirea, atunci când este necesar, a următoarelor funcții generale de securitate nucleară:

a) controlul reactivității;

b) răcirea combustibilului nuclear;

c) reținerea materialelor radioactive, inclusiv menținerea barierelor fizice în calea eliberării acestora în mediul înconjurător;

d) monitorizarea stării CNE și furnizarea serviciilor-suport necesare pentru menținerea funcțiilor a), b) și c).

(2) Controlul reactivității include atât reducerea puterii, oprirea reactorului și menținerea acestuia într-o stare de oprire sigură pentru o perioadă de timp nedeterminată, cât și prevenirea criticității în depozitele de combustibil nuclear uzat.

(3) Răcirea combustibilului include atât răcirea combustibilului din reactor, cât și răcirea combustibilului uzat din depozitele aflate pe amplasamentul CNE.

(4) Organizația responsabilă trebuie să definească un set de parametri critici de securitate nucleară care să furnizeze toate informațiile esențiale privind asigurarea funcțiilor de securitate nucleară și menținerea integrității barierelor fizice în calea eliberării materialelor radioactive în mediul înconjurător.

CAPITOLUL III Pregătirea răspunsului la tranzienți anticipați în exploatare și accidente bază de proiect

Art. 9. -

(1) Un tranzient anticipat în exploatare reprezintă o deviație neplanificată de la condițiile normale de exploatare, care poate afecta o funcție de securitate nucleară și care se așteaptă să apară o dată sau de mai multe ori pe durata de viață operațională a CNE.

(2) Prin accident bază de proiect se înțelege orice accident considerat la stabilirea bazelor de proiectare pentru CNE.

(3) Răspunsul CNE la tranzienții anticipați în exploatare și la accidentele bază de proiect se bazează pe acțiunile automate ale sistemelor CNE și pe acțiunile operatorilor, în conformitate cu documentația de securitate nucleară.

Art. 10. -

Organizația responsabilă trebuie să identifice, pentru fiecare tip de tranzient anticipat și accident bază de proiect, acțiunile necesar a fi luate de operatori pentru menținerea, respectiv pentru restabilirea funcțiilor de securitate nucleară, cu scopul aducerii CNE într-o stare sigură și stabilă pe termen lung. De asemenea, organizația responsabilă trebuie să stabilească măsurile de răspuns la defecțiunile SSCE cu funcții de securitate nucleară.

Art. 11. -

Trebuie stabilite măsuri de răspuns la tranzienți anticipați și accidente bază de proiect, care să acopere cel puțin următoarele tipuri de evenimente:

a) pierderea alimentării normale cu energie electrică;

b) întreruperea totală a alimentării cu energie electrică din sursele de curent alternativ;

c) pierderea aerului instrumental;

d) defectarea sistemelor de control al reactorului;

e) defectarea dispozitivelor de manevrare a combustibilului;

f) deschiderea intempestivă a armăturilor de control al presiunii sau de descărcare a sistemului primar de transport al căldurii sau ale sistemelor conectate la acesta;

g) defectarea tuburilor generatorului de abur;

h) defectarea sistemului de apă de alimentare a generatorilor de abur sau a sistemului de abur viu;

i) defectarea sistemului moderatorului;

j) defectarea sistemelor de apă tehnică (apă brută și apă recirculată);

k) blocarea unei pompe principale din sistemul primar de transport al căldurii;

l) defectarea oricărui altui echipament din sistemele reactorului care, în lipsa acțiunii de oprire a reactorului, ar conduce la defectarea combustibilului din reactor;

m) defectarea oricărei conducte sau a oricărui colector în orice sistem de răcire a combustibilului;

n) defectarea oricărei conducte sau a oricărui colector din sistemul primar de răcire a reactorului;

o) blocarea curgerii în sistemul primar de transport al căldurii;

p) defectarea sistemului de răcire a bazinului de combustibil uzat;

q) tranzienți sau accidente care survin simultan cu pierderea alimentării normale cu energie electrică.

Art. 12. -

(1) Măsurile de răspuns la tranzienți anticipați și accidente bază de proiect trebuie documentate printr-un set de proceduri de operare la urgență sau în manualele de operare, după caz.

(2) Procedurile de operare la urgență trebuie să cuprindă, după caz, următoarele:

a) strategia generală de răspuns la tranzienți și situații de accident;

b) identificarea condițiilor de tranzient, respectiv de accident;

c) condițiile de intrare în proceduri;

d) parametrii critici pentru funcțiile de securitate nucleară, măsurați direct sau derivați prin calcule, și cerințele de monitorizare a stării CNE;

e) criteriile de succes și verificările necesare pentru confirmarea acțiunilor automate ale SSCE;

f) acțiunile care trebuie luate din camerele de comandă și din instalație pentru aducerea CNE în stare sigură și stabilă;

g) măsurile de precauție care trebuie avute în vedere la acționarea SSCE și atenționarea personalului CNE;

h) acțiunile pe termen lung pentru menținerea CNE în stare sigură;

i) condițiile de ieșire din procedurile de operare la urgență;

j) identificarea condițiilor de accident sever, de intrare în ghidurile de management al accidentelor severe și interfața cu acestea.

Art. 13. -

(1) Procedurile de operare la urgență trebuie să acopere toate stările de operare ale CNE.

(2) Procedurile de operare la urgență trebuie să acopere și scenarii de accident care nu au fost considerate în bazele de proiectare ale CNE și care ar putea conduce la avarierea zonei active a reactorului sau la avarierea combustibilului uzat din bazinul de stocare. Selecția scenariilor respective se face în conformitate cu prevederile art. 6.

(3) Pentru accidentele care implică avarierea zonei active a reactorului se vor utiliza ghidurile de management al accidentelor severe. Procedurile de operare la urgență trebuie să facă trimitere la ghidurile de management al accidentelor severe pentru situațiile când există indicații de producere a unui astfel de accident.

(4) Procedurile de operare la urgență trebuie să acopere și răspunsul la incendii în instalațiile nucleare sau pe amplasamentul CNE, precum și la evenimente externe, cum ar fi cutremurele, inundațiile, evenimentele meteorologice extreme, care pot afecta funcționarea CNE și pot conduce la tranzienți sau condiții de accident. Acțiunile necesar a fi luate în aceste situații pot fi incluse în procedurile de operare la urgență sau în procedurile de răspuns la urgență, după caz.

Art. 14. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...