Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului | Lege 504/2002

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului

Art. 43. - Jurisprudență

(1) Radiodifuzorii sunt persoane de drept public sau privat. Modificări (2)

(2) Regimul radiodifuzorilor de drept public se reglementează prin lege organică. Modificări (1)

(3) Radiodifuzorii de drept privat, care sunt persoane juridice, se constituie și funcționează sub forma societăților comerciale.

(4) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor sau a părților sociale se poate transfera în conformitate cu prevederile prezentei legi și cu condiția să nu aducă atingere drepturilor și obligațiilor prevăzute în licența sau licențele deținute de societatea comercială respectivă.

(5) Orice persoană fizică sau juridică ce deține sau dobândește o cotă egală sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societăți comerciale titulare de licență audiovizuală ori de licență de emisie sau ale unei societăți care controlează o societate titulară a unei astfel de licențe are obligația de a notifica această situație Consiliului, în termen de o lună de la data la care a ajuns la această cotă.

(6) Acțiunile reprezentând capitalul social al societăților comerciale pe acțiuni nu pot fi decât nominative.

(7) Este interzisă utilizarea numelui unei alte persoane, în orice mod, de către o societate comercială care solicită acordarea unei licențe audiovizuale ori de emisie sau a oricărei alte autorizații privind un serviciu de comunicare audiovizuală ori care controlează o societate titulară a unei astfel de licențe ori autorizații, în scopul eludării prevederilor prezentei legi.

Art. 44. - Modificări (1)

(1) Pentru a proteja pluralismul și diversitatea culturală, concentrarea proprietății și extinderea cotei de audiență în domeniul audiovizualului sunt limitate la dimensiuni care să asigure eficiența economică, dar care să nu genereze apariția de poziții dominante în formarea opiniei publice. Modificări (1)

(2) În înțelesul prezentei legi și pentru determinarea cotei de piață a serviciilor de programe, se consideră că:

a) piața serviciilor de programe de televiziune cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel național de radiodifuzorii aflați în jurisdicția României, inclusiv serviciile publice de programe de televiziune cu acoperire națională;

b) piața serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel național de radiodifuzorii aflați în jurisdicția României, inclusiv serviciile publice de programe de radiodifuziune cu acoperire națională.

(3) Se consideră că un radiodifuzor deține o poziție dominantă în formarea opiniei publice, la nivel național, în cazul în care cota sa de piață depășește 30% din piața serviciilor de programe difuzate la nivel național. Modificări (1)

(4) Determinarea cotei de piață a fiecărui radiodifuzor național, regional și local se face anual, prin media cotei de piață înregistrată în cursul anului respectiv, pe toată durata de difuzare.

(5) Măsurarea cotelor de piață se realizează prin sistem electronic.

(6) Audiența și cotele de piață ale posturilor de radio se măsoară prin procedura intervievării directe.

(7) Prevederile alin. (3) nu se aplică serviciilor publice de radiodifuziune și televiziune.

(8) O persoană fizică sau juridică, română sau străină, poate deține cel mult două licențe audiovizuale de același tip în aceeași unitate administrativ-teritorială sau zonă, fără posibilitatea de a deține exclusivitatea.

(9) O persoană fizică sau juridică poate fi investitor ori acționar majoritar, direct sau indirect, la o singură societate de comunicație audiovizuală, iar la altele poate deține cel mult 20% din capitalul social.

(10) În sensul prezentei legi: Modificări (1)

a) licența de emisie națională dă dreptul la o difuzare a cărei zonă geografică de acoperire cuprinde o audiență potențială de peste 60% din populația recenzată a țării;

b) licența de emisie regională dă dreptul la o difuzare a cărei zonă geografică de acoperire reprezintă o audiență potențială cuprinsă între 3% și 20% din populația recenzată de pe teritoriul a 3 până la 8 județe;

c) licența de emisie locală este licența a cărei zonă geografică de acoperire și a cărei audiență potențială sunt mai mici decât cele prevăzute pentru o licență regională;

d) licențele acordate pentru municipiul București sunt considerate licențe locale.

Art. 45. - Jurisprudență

(1) Măsurarea audiențelor și a cotelor de piață va fi realizată în conformitate cu standardele și uzanțele internaționale de instituții specializate desemnate prin licitație.

(2) Licitația va fi organizată de către o comisie formată din 5 reprezentanți ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanți ai agenților de publicitate și 5 reprezentanți ai Consiliului. Jurisprudență

(3) Prima licitație se va organiza în cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, iar următoarele se vor organiza din 4 în 4 ani.

(4) Consiliul va beneficia în mod gratuit de rezultatele măsurătorilor. Jurisprudență

Art. 46. - Modificări (1)

(1) La nivel regional și local determinarea poziției dominante în formarea opiniei publice se face luându-se în considerare cota de piață a serviciilor de programe de televiziune și a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, cu acoperire regională sau locală.

(2) Se consideră că un radiodifuzor deține o poziție dominantă în formarea opiniei publice, la nivel regional sau local, în cazul în care cota de piață cumulată a serviciilor de programe de televiziune și/sau, după caz, de radiodifuziune difuzate în zona respectivă depășește 25%, cumulat, din piața serviciilor de programe de televiziune și de radiodifuziune difuzate la nivel regional sau local.

(3) Pentru determinarea cotei de piață a fiecărui radiodifuzor se aplică prevederile art. 44 alin. (4)-(6).

Art. 47. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 43 se pot acorda licențe audiovizuale autorităților publice locale, cu condiția:

a) să nu existe nici o altă licență audiovizuală pentru un serviciu de programe local;

b) să ofere exclusiv servicii de informare privind comunitatea respectivă.

(2) În cazul acordării unei alte licențe audiovizuale licența acordată în condițiile alin. (1) se retrage de drept.

Art. 48. - Modificări (1)

Orice persoană juridică titulară a unei licențe audiovizuale are obligația de a pune în permanență la dispoziție publicului următoarele categorii de informații:

a) denumirea, statutul juridic și sediul social;

b) numele reprezentantului legal și ale principalilor asociați ori acționari;

c) numele persoanelor responsabile de conducerea societății comerciale și ale celor care își asumă, în principal, responsabilitatea editorială;

d) lista publicațiilor editate de persoana juridică respectivă și lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură.

Art. 49. - Modificări (1)

Funcționarea radiodifuzorilor este supusă regulilor de transparență, potrivit cărora persoanele care exploatează un serviciu de programe sunt obligate să aducă la cunoștință Consiliului următoarele:

a) schimbările intervenite în cursul exploatării serviciului în ceea ce privește categoriile de date menționate la art. 48; Modificări (1)

b) alte categorii de date privind funcționarea serviciului, după intrarea acestuia în activitate.

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 504/2002:
Dispoziții generale
Consiliul Național al Audiovizualului
Conținutul comunicării audiovizuale
Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Licențe și autorizații
Limitele dreptului de exclusivitate
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...