Licențe și autorizații | Lege 504/2002

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Licențe și autorizații Puneri în aplicare (1)

Art. 50. - Modificări (2), Jurisprudență

Difuzarea unui serviciu de programe de către un radiodifuzor aflat în jurisdicția României se poate face numai în baza licenței audiovizuale și, după caz, și a licenței de emisie. Jurisprudență

Art. 51. - Modificări (2)

Procedura și condițiile de eliberare și modificare a licenței audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 52. - Modificări (1)

(1) Licența audiovizuală se eliberează fie în baza unui concurs, în cazul unul serviciu de programe difuzat pe cale radioelectrică terestră, fie în baza unei decizii a Consiliului, în cazul unui serviciu de programe difuzat prin orice alte mijloace de telecomunicații.

(2) La concursul pentru obținerea licenței audiovizuale pot participa numai solicitanții care au obținut, în prealabil, avizul tehnic eliberat de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, în condițiile stabilite de aceasta. Modificări (2)

(3) Licențele audiovizuale pentru serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune se eliberează fără concurs. Modificări (1)

(4) Difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune se realizează de către un operator de rețele de telecomunicații, în baza licenței acordate acestuia de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 53. -

Nu pot solicita licență audiovizuală societățile comerciale în care un asociat sau un acționar care deține o cotă mai mare de 10% din capitalul ori din drepturile de vot ale societății a fost condamnat penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

Art. 54. - Modificări (1)

Licența audiovizuală cuprinde:

a) numărul licenței;

b) datele de identificare a titularului acesteia; Jurisprudență

c) tipul serviciului de programe;

d) denumirea și elementele de identificare ale serviciului de programe;

e) formatul de principiu al serviciului de programe și structura programelor; Jurisprudență

f) zona de difuzare;

g) perioada de valabilitate;

h) taxele și tarifele care trebuie achitate;

i) mijlocul de telecomunicații folosit pentru difuzare și deținătorul acestuia;

j) frecvența sau frecvențele asignate, după caz. Modificări (1)

Art. 55. -

(1) Licența audiovizuală se acordă pentru o perioadă de 9 ani, atât în domeniul radiodifuziunii sonore, cât și în cel al televiziunii. Modificări (1)

(2) Termenul curge:

a) de la data obținerii autorizației tehnice de funcționare, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră;

b) de la data obținerii deciziei de autorizare audiovizuală, în cazul difuzării prin orice alte mijloace de telecomunicații.

(3) Licența poate fi prelungită pentru o perioadă de încă 9 ani, în condițiile stabilite de Consiliu. Modificări (1)

Art. 56. -

(1) Licența audiovizuală poate fi cedată către un terț numai cu acordul Consiliului și cu asumarea de către noul titular a tuturor obligațiilor decurgând din licență. Modificări (3), Jurisprudență

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) licențele acordate instituțiilor de învățământ, cultelor și autorităților administrației publice.

(3) Decizia Consiliului va fi emisă în termen de 30 de zile de la data solicitării.

Art. 57. -

(1) Licența audiovizuală se retrage de către Consiliu în următoarele situații: Modificări (1)

a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condițiile stabilite prin licență, în termen de 12 luni de la obținerea licenței audiovizuale, cu excepția cazului în care difuzarea se face pe cale radioelectrică terestră; Consiliul poate acorda o prelungire de încă 6 luni în situații justificate; Modificări (1)

b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licența audiovizuală mai mult de 45 de zile, pentru motive de natură tehnică, și mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive; Modificări (2), Jurisprudență

c) ca urmare a încălcării normelor privind regimul proprietății în audiovizual, până la încadrarea în cota de piață admisă; Modificări (1), Jurisprudență

d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;

e) la cererea titularului.

(2) Licența audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră se retrage și în următoarele situații:

a) titularul nu obține, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală, în termen de 60 de zile de la data obținerii autorizației tehnice de funcționare;

b) ca urmare a retragerii licenței de emisie.

Art. 58. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obținerea deciziei de autorizare audiovizuală. Jurisprudență

(2) Decizia de autorizare audiovizuală se acordă de Consiliu, în termen de 30 de zile de la data obținerii de către titularul de licență audiovizuală a documentului de autorizare corespunzător, emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații. Modificări (4)

Art. 59. - Modificări (1)

(1) În cazul în care difuzarea unui serviciu de programe implică utilizarea unei frecvențe radioelectrice terestre, aceasta se face în baza licenței audiovizuale, precum și a licenței de emisie, care se acordă, în mod obligatoriu, de către Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații titularului de licență audiovizuală, în condițiile prezentei legi. Modificări (3)

(2) Sunt interzise operarea și exploatarea licențelor audiovizuale de către alte persoane decât deținătorii de drept ai acestora. Modificări (1)

Art. 60. - Modificări (2), Jurisprudență

Procedura și condițiile de eliberare și modificare a licenței de emisie se stabilesc de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații. Modificări (2)

Art. 61. -

(1) Licența de emisie se acordă pentru o perioadă de 9 ani, atât în domeniul radiodifuziunii sonore, cât și în cel al televiziunii.

(2) Termenul curge de la data emiterii autorizației tehnice de funcționare.

(3) Licența poate fi prelungită pentru încă o perioadă de 9 ani, în condițiile stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații. Modificări (3)

Art. 62. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Derogări (1)

(1) Titularul licenței de emisie are obligația de a plăti anual, anticipat, un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații. Modificări (4)

(2) În cazul în care titularul licenței de emisie utilizează rețele de emisie închiriate, plata tarifului de utilizare a spectrului cade în sarcina proprietarului rețelei.

(3) Obligația de plată a tarifului corespunzător primului an de emisie devine scadentă în 15 zile de la obținerea licenței de emisie. Modificări (1)

(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației. Modificări (2)

(5) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică serviciilor publice de radiodifuziune și televiziune.

Art. 63. - Modificări (2)

Monitorizarea și controlul parametrilor prevăzuți în licența de emisie față de reglementările tehnice în vigoare din domeniul radiocomunicațiilor, respectiv monitorizarea și controlul acestora pe parcursul perioadei de valabilitate a licenței, se realizează, direct sau prin intermediul unei alte persoane juridice de drept public sau privat, de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, în baza unei proceduri stabilite de aceasta. Modificări (2)

Art. 64. - Modificări (2)

Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații poate modifica, din motive tehnice sau din motive ce țin de schimbarea Planului național de alocare a frecvențelor, frecvența și datele tehnice ale acesteia, prevăzute în licența de emisie, fără întreruperea serviciului și cu asigurarea unei recepții de calitate echivalentă. Modificări (2)

Art. 65. - Modificări (2)

Licența de emisie se retrage de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații în următoarele situații: Modificări (3)

a) titularul nu obține, din motive care îi sunt imputabile, autorizația tehnică de funcționare în termen de 12 luni de la data obținerii licenței de emisie;

b) titularul nu obține, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală în termen de cel mult 60 de zile de la data obținerii autorizației tehnice de funcționare;

c) pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în licența de emisie; Modificări (1)

d) ca urmare a retragerii licenței audiovizuale;

e) titularul nu depune la Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, în termen de 45 de zile de la scadența obligației anuale de plată, dovada achitării tarifului de utilizare a spectrului, aferent anului respectiv; Modificări (2)

f) titularul nu depune la Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia; Modificări (2)

g) la cererea titularului;

h) încetează să mai emită pentru mai mult de 45 de zile, pentru motive de natură tehnică, și mai mult de 96 de ore, din orice alte motive.

Art. 66. - Modificări (2)

Licența de emisie poate fi cedată către un terț numai împreună cu licența audiovizuală, cu acordul prealabil al Consiliului și al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații și cu asumarea de către noul titular a tuturor obligațiilor decurgând din licențe. Modificări (2)

Art. 67. -

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi Consiliul va elabora strategia de acoperire a teritoriului național cu servicii de programe audiovizuale și va nominaliza regiunile și localitățile acoperite de acestea și o va trimite Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații. Modificări (1)

Art. 68. -

În scopul garantării interesului public Consiliul revizuiește anual strategia de acoperire a teritoriului național cu servicii de programe audiovizuale.

Art. 69. - Modificări (1)

(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații elaborează Planul național al frecvențelor radioelectrice, denumit în continuare Plan. Modificări (1)

(2) Prin Plan se face stabilirea frecvențelor destinate difuzării serviciilor de programe audiovizuale.

(3) Planul este elaborat în termen de 6 luni de la primirea strategiei de acoperire a teritoriului național cu servicii de programe audiovizuale, cu respectarea tratatelor și a acordurilor internaționale la care România este parte.

Art. 70. -

Planul va cuprinde toate frecvențele, precum și datele tehnice asociate, pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului, cu precizarea caracterului local, regional sau național al acestora.

Art. 71. - Jurisprudență

Prin Plan sunt disponibile cel puțin 4 rețele naționale de radiodifuziune sonoră și 3 rețele naționale de radiodifuziune televizată, care se asignează astfel:

a) 2 rețele naționale în FM destinate radiodifuzorului public - Societatea Română de Radiodifuziune, în banda CCIR, o rețea națională în AM, o rețea pentru posturile regionale și locale în AM și FM, precum și frecvențe de emisie în bandă de unde ultrascurte, pentru difuzarea emisiunilor pentru străinătate;

b) 2 rețele destinate radiodifuzorilor de radiodifuziune privați; Jurisprudență

c) 2 rețele destinate radiodifuzorului public - Societatea Română de Televiziune;

d) o rețea destinată radiodifuzorilor de televiziune privați.

Art. 72. -

Planul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la aprobare.

Art. 73. - Modificări (2), Jurisprudență

Utilizarea stațiilor de emisie sau a rețelelor de telecomunicații aflate sub jurisdicția României, în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, se poate face numai după obținerea autorizației tehnice de funcționare a acestora, de la Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, pe baza procedurii stabilite de aceasta. Modificări (4)

Art. 74. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu. Jurisprudență

(2) Pentru obținerea avizului distribuitorii au obligația de a comunica Consiliului structura ofertei de servicii de programe retransmise. Jurisprudență

(3) Distribuitorii de servicii au obligația de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite un serviciu de programe fără deținerea drepturilor de retransmisie. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 75. - Puneri în aplicare (1)

(1) Retransmisia oricărui serviciu de programe, difuzat legal de către radiodifuzori aflați sub jurisdicția României sau sub jurisdicția unui stat cu care România a încheiat un acord internațional de liberă retransmisie în domeniul audiovizualului, este liberă, în condițiile legii.

(2) Retransmisia pe teritoriul României a serviciilor de programe, difuzate de către radiodifuzori aflați sub jurisdicția statelor membre ale Uniunii Europene și recepționate pe teritoriul acestor state, este liberă și nu necesită nici o autorizare prealabilă. Modificări (1)

(3) Consiliul poate restrânge temporar dreptul de liberă retransmisie a unui anumit serviciu de programe provenind din statele membre ale Uniunii Europene, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) serviciul de programe încalcă explicit, semnificativ și grav prevederile art. 39 sau 40;

b) pe parcursul ultimelor 12 luni radiodifuzorul a mai încălcat de cel puțin două ori prevederile art. 39 sau 40;

c) Consiliul a notificat în scris radiodifuzorului în cauză și Comisiei Europene respectivele încălcări și despre măsurile pe care intenționează să le adopte în cazul în care o asemenea încălcare se produce din nou;

d) consultările cu statul de pe teritoriul căruia se face transmisia și cu Comisia Europeană nu s-au concretizat într-o înțelegere amiabilă în termen de 15 zile de la notificarea prevăzută la lit. c), iar încălcarea în cauză persistă. Modificări (1)

Art. 76. - Modificări (1)

Orice distribuitor de servicii care retransmite un serviciu de programe care se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) și (2) va notifica Consiliului statul sub jurisdicția căruia se află radiodifuzorul respectiv și, după caz, acceptul de retransmisie acordat.

Art. 77. - Jurisprudență

Retransmisia unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) și (2) se poate face numai în baza autorizației de retransmisie.

Art. 78. - Modificări (1), Jurisprudență

Orice persoană interesată poate cere Consiliului eliberarea unei autorizații de retransmisie pentru un anumit serviciu de programe.

Art. 79. -

Procedura de eliberare, modificare și de retragere a autorizației de retransmisie se stabilește prin decizie a Consiliului.

Art. 80. -

Retransmisia oricărui serviciu de programe care a obținut autorizație de retransmisie se poate face liber, de către orice distribuitor de servicii, fără nici o autorizare prealabilă, în condițiile art. 74.

Art. 81. -

Consiliul va publica anual lista cuprinzând serviciile de programe care beneficiază de autorizația de retransmisie.

Art. 82. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin rețele de telecomunicații are obligația să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societății Române de Televiziune destinate publicului din România, precum și alte servicii de programe, libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare ale radiodifuzorilor privați, aflați sub jurisdicția României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin rețeaua respectivă. Modificări (2), Jurisprudență

(2) În limita posibilităților, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin rețele de telecomunicații vor include în ofertele lor de programe canalul TVR Cultural, cu condiția alocării fondurilor necesare către Societatea Română de Televiziune, pentru folosirea gratuită a decodoarelor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) În mediul rural, pentru rețele cu mai puțin de 100 de abonați Societatea Română de Televiziune poate asigura gratuit recepția programelor publice, în vederea retransmisiei.

(4) În localitățile în care o minoritate națională reprezintă o pondere mai mare de 20% distribuitorii vor asigura și servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, în limba minorității respective. Jurisprudență

(5) În limita posibilităților, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin rețele de telecomunicații vor include în ofertele lor de programe serviciile publice ale Societății Române de Radiodifuziune, ale unui program de radiodifuziune național și ale unui program de radiodifuziune local, private. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    45 O situație de acest gen decurge, de exemplu, din prevederile art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, care instituie obligația operatorilor de cablu să preia în pachetul de bază anumite posturi TV – obligația „must carry” – care transformă posturile beneficiare în parteneri comerciali inevitabili, indiferent de cotele de piață ale acestora. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 504/2002:
Dispoziții generale
Consiliul Național al Audiovizualului
Conținutul comunicării audiovizuale
Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Licențe și autorizații
Limitele dreptului de exclusivitate
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...