Contravenții și sancțiuni | Lege 504/2002

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Contravenții și sancțiuni

Art. 87. -

Orice clauze contractuale, indiferent de părți, care încalcă, în domeniul audiovizualului, dreptul publicului de a primi informații de interes public și libera concurență sunt nule.

Art. 88. - Modificări (1)

(1) Supravegherea aplicării, controlul îndeplinirii obligațiilor și sancționarea încălcării prevederilor prezentei legi revin Consiliului, cu excepția prevederilor art. 1 lit. o), art. 62, 63 și 73, ale căror respectare, supraveghere, control și, respectiv, sancționare a încălcării revin de drept Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, în conformitate cu atribuțiile pe care le are, conform legii. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații poate delega exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit prevederilor alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atribuții de supraveghere și control în domeniul telecomunicațiilor. Modificări (2)

(3) În exercitarea atribuțiilor de supraveghere personalul de control poate solicita radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii informațiile necesare în aplicarea prezentei legi, precizând temeiul legal și scopul solicitării, și poate stabili termene până la care aceste informații să fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută de prezenta lege.

Art. 89. -

Exercitarea activității de control prevăzute la art. 88 se realizează, în condițiile prezentei legi, astfel: Jurisprudență

a) din oficiu; Jurisprudență

b) la cererea unei autorități publice;

c) ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică afectată în mod direct prin încălcarea prevederilor prezentei legi.

Art. 90. - Jurisprudență

(1) Constituie contravenții următoarele fapte: Modificări (1), Jurisprudență

a) difuzarea unei opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deținătorii drepturilor de autor;

b) utilizarea de tehnici subliminale în cadrul publicității sau teleshoppingului;

c) utilizarea publicității mascate sau a teleshoppingului mascat;

d) programarea și difuzarea de programe, cu încălcarea prevederilor art. 28 alin. (6) și (7), art. 29-33, art. 34 alin. (2)-(4), art. 39 alin. (1), art. 40 și ale art. 85 alin. (4)-(9);

e) retransmisia de către un distribuitor a unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) și (2) și nu a obținut autorizația de retransmisie;

f) retransmisia de către distribuitori a serviciilor de programe, cu încălcarea art. 74 și 82;

g) emiterea pe altă frecvență sau nerespectarea datelor tehnice, a zonei ori a parametrilor tehnici prevăzuți în licența de emisie; Modificări (2), Jurisprudență

h) difuzarea unui serviciu de programe în afara zonei specificate în licența audiovizuală; Modificări (1), Jurisprudență

i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică;

j) difuzarea unui serviciu de programe fără a deține, după caz, licență audiovizuală, decizie de autorizare audiovizuală, licență de emisie sau autorizație tehnică de funcționare; Jurisprudență

k) exploatarea licențelor audiovizuale de către alte persoane decât titularii de drept ai acestora. Jurisprudență

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei. Modificări (2), Jurisprudență

(3) În cazul în care Consiliul decide că efectele unei fapte prevăzute la alin. (1) sunt minore, va adresa o somație publică de intrare în legalitate. Jurisprudență

(4) Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în prezenta lege se face ținându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum și de sancțiunile primite anterior, pe o perioadă de cel mult un an. Jurisprudență

Art. 91. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Încălcarea de către radiodifuzori sau distribuitorii de servicii a prevederilor prezentei legi, altele decât cele prevăzute la art. 90, sau a deciziilor cu caracter de norme de reglementare emise de Consiliu constituie contravenție. Modificări (2), Jurisprudență

(2) În cazul în care se constată săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1), Consiliul sau, după caz, Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații va emite, până la aplicarea amenzii, o somație de intrare în legalitate, cu termene precise. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(3) În cazul în care radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii nu intră în legalitate în termenul și în condițiile stabilite prin somație sau încalcă din nou aceste prevederi, se aplică o amendă contravențională de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 92. -

Cuantumul amenzilor contravenționale prevăzute la art. 90 și 91 poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.

Art. 93. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Sancțiunile pentru încălcarea dispozițiilor prezentei legi se aplică de Consiliu sau de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, precum și de către personalul de control anume împuternicit al persoanei juridice de drept public prevăzute la art. 88 alin. (2). Modificări (4), Jurisprudență

(2) Deciziile luate în condițiile alin. (1) pot fi atacate la instanța de contencios administrativ, potrivit legii, în termen de 15 zile de la comunicare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(3) Decizia luată în condițiile alin. (1) și neatacată în termenul prevăzut la alin. (2) constituie, de drept, titlu executoriu. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 94. - Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Contravențiilor prevăzute la art. 90 și 91 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 95. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În cazul în care săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 90 și 91 aduce prejudicii grave interesului public, Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre următoarele sancțiuni: Modificări (1), Jurisprudență

a) reducerea cu până la jumătate a termenului de valabilitate a licenței audiovizuale; Jurisprudență

b) retragerea licenței audiovizuale.

(2) Deciziile luate în condițiile alin. (1) pot fi atacate la instanța de contencios administrativ, potrivit legii, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 96. - Modificări (1)

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu amendă penală între 1.000.000 lei și 30.000.000 lei următoarele fapte: Modificări (3)

a) emiterea sau retransmiterea de programe fără licență audiovizuală, licență de emisie sau autorizație de retransmisie;

b) emiterea pe altă frecvență sau cu o putere radiantă mai mare, dintr-un alt amplasament decât cele prevăzute în decizia de emisie, dacă autorul faptei nu se conformează de îndată somației emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații; Modificări (2)

c) producerea, importul, distribuirea, vânzarea, închirierea, deținerea, instalarea, întreținerea și înlocuirea, în scop comercial, a dispozitivelor ilicite de decodificare, utilizate pentru serviciile audiovizuale cu acces condiționat. Jurisprudență

(2) Somarea se poate face prin orice mijloc de comunicație și prin difuzare, de cei care exploatează rețele publice de radiodifuziune și televiziune.

(3) Difuzarea se face în mod gratuit, în cel mult 30 de minute de la solicitare.

(4) În cazul săvârșirii infracțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) instanța poate dispune și confiscarea echipamentului tehnic. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea audiovizualului nr. 504/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 504/2002:
Dispoziții generale
Consiliul Național al Audiovizualului
Conținutul comunicării audiovizuale
Regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului
Licențe și autorizații
Limitele dreptului de exclusivitate
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Despre sistemul ablațiunii în dreptul contravențional: o politică inconsecventă cu efecte stranii
;
se încarcă...