Art 8 " | Lege 212/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 8 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 8.
-

(1) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când atribuie contracte de achiziție publică, dacă:

a) contractul are caracter secret sau îndeplinirea sa implică măsuri speciale de securitate, în concordanță cu prevederile legale referitoare la apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională;

b) procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică sunt stabilite ca urmare a:

- unui tratat sau a unui acord internațional ce vizează implementarea ori exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai mulți parteneri străini;

- unui tratat, acord internațional sau a altor asemenea documente referitoare la staționarea de trupe;

- aplicării unei proceduri specifice unor organisme financiare internaționale sau altor donatori/creditori;

c) contractul este contract de servicii și se atribuie unei persoane juridice care este ea însăși autoritate contractantă și care prestează aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;

d) contractul are ca obiect cumpărarea apei de suprafață sau din subteran în scopul desfășurării de activități în domeniul producției, transportului sau distribuției de apă potabilă;

e) contractul are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alți combustibili în scopul desfășurării de activități în domeniul prospectării sau extracției de petrol brut, de gaze naturale, cărbuni sau de alți combustibili solizi;

f) contractul are ca obiect:

- cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; atribuirea contractelor pentru achiziția serviciilor de intermediere financiară, care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

- cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe de către instituții de radiodifuziune și televiziune, precum și achiziția de timpi de emisie;

- prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex și întreținere a rețelei, de radioficare și de comunicații prin satelit;

- prestarea de servicii de arbitrare și conciliere;

- prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, precum și prestarea de servicii de către Banca Națională a României;

- angajarea de forță de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;

- prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare, remunerate integral de către autoritatea contractantă și ale căror rezultate nu sunt necesare autorității contractante în propriul beneficiu.

În oricare dintre cazurile prevăzute în cadrul prezentului alineat autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică pe baza respectării unor criterii de natură economică și, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurențial adaptat la specificul achiziției.

(2) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când achiziționează:

a) servicii hoteluri și restaurante;

b) servicii de transport pe calea ferată;

c) servicii de transport pe apă;

d) servicii anexe și auxiliare transportului;

e) servicii juridice;

f) servicii de selecție și plasare a forței de muncă;

g) servicii de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor;

h) servicii de învățământ;

i) servicii de sănătate și asistență socială;

j) servicii recreative, culturale și sportive.

În oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică pe baza respectării principiilor prevăzute la art. 2, precum și a prevederilor art. 37 referitoare la specificațiile tehnice și ale art. 78 referitoare la dosarul achiziției publice și la monitorizarea sistemului achizițiilor publice.

(3) Autoritățile contractante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când achiziționează produse în scopul de a le revinde sau de a le închiria și nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmează să le vândă sau să le închirieze, oricare alte persoane juridice având și ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleași condiții ca și autoritatea contractantă.

(4) Autoritățile contractante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când achiziționează:

a) produse, lucrări sau servicii destinate altor scopuri decât desfășurării de activități relevante;

b) produse, lucrări sau servicii destinate desfășurării unor activități relevante în altă țară decât România, în condițiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizică a unei rețele sau a unui areal geografic din România.

(5) Prin excepție de la alin. (4), prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în cazul atribuirii unui contract de achiziție publică sau organizării unui concurs de soluții de către o persoană juridică ce desfășoară activități în domeniul producției, transportului sau distribuției de apă potabilă, dacă respectivul contract este în legătură cu prestarea de servicii de îmbunătățiri funciare și irigații sau cu proiecte privind lucrări de construcții hidrotehnice, dar numai în cazul în care volumul de apă, destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziție de instalațiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective.

(6) Autoritatea contractantă are dreptul de a cumpăra direct, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, fără a avea obligația de a aplica procedurile prevăzute la art. 9, în cazul în care achiziționează produse, lucrări sau servicii a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depășește echivalentul în lei a 2.000 euro."

Acesta este un fragment din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 212/2002:
Articol unic
Art 4 "
Art 5 "
Art 8 "
Art 22 "
Art 23 "
Art 28 "
Art 35 "
Art 37 "
Art 43^1 "
Art 45^1 "
Art 51 "
Art 66 "
Art 68 "
;
se încarcă...