Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 8/2014 pentru stabilirea condițiilor de operare în spațiul aerian național a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 21 ianuarie 2014.

În vigoare de la 20 februarie 2014 până la 30 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dezvoltarea continuă a industriei aeronautice în ceea ce privește fabricația și utilizarea aeronavelor fără pilot la bord,

luând în considerare faptul că pe plan internațional nu au fost stabilite încă standarde comune de certificare și operare a aeronavelor civile fără pilot la bord,

ținând cont de faptul că la nivelul Uniunii Europene pachetul de reglementări în domeniului aeronavelor civile fără pilot la bord, cu masa maximă la decolare mai mare de 150 kg, urmează să fie finalizat până în anul 2016, în timp ce aeronavele civile fără pilot la bord, cu masa maximă la decolare mai mică de 150 kg, rămân sub incidența reglementărilor naționale emise de statele membre ale Uniunii Europene,

pentru a permite operarea în spațiul aerian național a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord, până la emiterea pachetului de reglementări europene și naționale specifice care să acopere atât domeniul certificării, cât și domeniul operării acestor aeronave,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Operarea aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord în spațiul aerian național este permisă numai în zone de spațiu aerian segregat temporar, înființate, alocate și activate conform reglementărilor aplicabile în vigoare.

(2) Zonele prevăzute la alin. (1) se stabilesc în întregime în spațiul aerian de clasă G, iar limita verticală superioară a acestora trebuie să fie cu cel puțin 150 m sub limita minimă a spațiului aerian controlat.

(3) Cererea pentru înființarea zonei prevăzute la alin. (1) se transmite de către operatorul aeronavei Autorității Aeronautice Civile Române cu cel puțin 45 de zile înainte de data prevăzută pentru începerea activității. Modelul cererii și informații privind documentele-suport care trebuie anexate acesteia se publică pe pagina proprie de internet a Autorității Aeronautice Civile Române www.caa.ro.

(4) Alocarea și activarea zonelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile.

Art. 2. -

În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) operator al aeronavei - persoană fizică sau juridică care efectuează operațiuni aeriene cu o aeronavă civilă motorizată fără pilot la bord și care solicită în acest scop înființarea unei zone de spațiu aerian segregat temporar conform prevederilor prezentului ordin;

b) spațiu aerian de clasă G - zonă delimitată de spațiu aerian în care nu sunt furnizate servicii de control al traficului aerian.

Art. 3. -

O aeronavă civilă motorizată fără pilot la bord și cu masa maximă la decolare mai mare de 150 kg poate fi operată în spațiul aerian național, în condițiile respectării cerinței prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) deține un certificat de înmatriculare;

b) deține un certificat de tip și un certificat de navigabilitate, conform cu reglementările europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 și a Directivei 2004/36/CE;

c) operatorul aeronavei este certificat, după caz, în funcție de operațiunile aeriene civile desfășurate, în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile emise la nivel național sau cu cele emise la nivelul Uniunii Europene;

d) aeronava este asigurată, conform legii, pentru daune produse terților.

Art. 4. -

O aeronavă civilă motorizată fără pilot la bord și cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150 kg poate fi operată în spațiul aerian național, în condițiile respectării cerinței prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) deține un certificat de identificare emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau un certificat de înmatriculare ori un document echivalent emis de alt stat;

b) în cazul în care aeronava are o masă maximă la decolare mai mare de 15 kg, deține un permis de zbor național emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau un document de certificare tehnică echivalent emis de alt stat, recunoscut de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

c) aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terților.

Art. 5. -

(1) Nicio prevedere a prezentului ordin nu exonerează operatorul unei aeronave civile motorizate fără pilot la bord de obligația respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările și completările ulterioare, atunci când efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național.

(2) Prezentul ordin nu se aplică:

a) aeromodelelor, așa cum acestea sunt definite și clasificate de către Federația Internațională de Aeromodelism și de către Federația Română de Modelism, atunci când sunt utilizate în cadrul competițiilor, demonstrațiilor aeriene sau al altor manifestații oficiale organizate de Federația Română de Modelism;

b) aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord și cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 1 kg, atât timp cât:

- sunt operate într-o zonă deschisă, fără construcții cu destinația de locuință;

- sunt operate fără depășirea câmpului vizual al persoanei care asigură comanda aeronavei de la sol, dar nu mai mult de 150 m distanță pe orizontală și de 100 m distanță pe înălțime față de această persoană;

- nu au montate pe ele aparatură pentru filmare sau transmisie de date.

(3) Răspunderea pentru eventuale daune provocate ca urmare a operării aeromodelelor și aeronavelor prevăzute la alin. (2) revine în totalitate persoanelor care asigură comanda acestora de la sol.

Art. 6. -

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Aeronautică Civilă Română publică pe propria pagină de internet, www.caa.ro, documentele și informațiile prevăzute la art. 1 alin. (3).

(2) Până la data de 30 iunie 2015, Autoritatea Aeronautică Civilă Română va elabora și va supune aprobării ministrului transporturilor proiectele reglementărilor aeronautice civile naționale privind operarea în spațiul aerian național a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord și care au masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150 kg.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Art. 8. -

Prezentul ordin se aplică până la data de 30 ianuarie 2016.

p. Ministrul transporturilor,
Constantin Matei,
subsecretar de stat

București, 13 ianuarie 2014.

Nr. 8.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...