Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată din 13.01.2014

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 2014 până la 07 februarie 2016, fiind abrogat prin Ordin 104/2016 și înlocuit de Regulament 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Activitatea curentă a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată, denumită în continuare Comisie, se realizează prin intermediul secretariatului care funcționează în cadrul Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din Ministerul Finanțelor Publice, denumită în continuare direcția de specialitate.

Art. 2. -

(1) Comisia funcționează în prezența tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza desemnării realizate în condițiile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Lucrările Comisiei sunt conduse de președintele acesteia, care conduce și coordonează întreaga activitate a Comisiei. În cazul în care președintele Comisiei lipsește, acesta este înlocuit de vicepreședinte, care exercită atribuțiile președintelui, inclusiv dreptul de vot.

CAPITOLUL II Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei

Art. 3. -

(1) Comisia se convoacă de președinte sau de vicepreședinte, la propunerea direcției de specialitate, în scris, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc ședința Comisiei. Odată cu aprobarea ordinii de zi, președintele sau vicepreședintele, la propunerea direcției de specialitate, stabilește și persoanele ce urmează a fi invitate la ședință.

(2) Convocarea Comisiei poate fi făcută în mod extraordinar și fără respectarea dispozițiilor alin. (1), cu prezentarea de către direcția de specialitate a unei motivări însușite de președintele sau vicepreședintele Comisiei, după caz, cu privire la situația extraordinară apărută.

Art. 4. -

(1) Secretariatul Comisiei pune la dispoziția membrilor Comisiei, cu 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, ordinea de zi și notele de prezentare întocmite de direcția de specialitate.

(2) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2), termenul în care notele de prezentare se pun la dispoziția membrilor Comisiei se reduce.

(3) Notele de prezentare se întocmesc de direcția de specialitate în urma analizării documentației, care constă, în principal, în referatele cu privire la oportunitatea emiterii autorizației de antrepozitar autorizat întocmite de autoritățile fiscale competente și solicitările depuse în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare a antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată, precum și în sesizările primite de la organele cu atribuții de control referitoare la activitatea antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată.

(4) Direcția de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (3) sub aspectul conținutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând Comisiei note de prezentare care conțin propuneri de soluționare motivate.

Art. 5. -

(1) Notele de prezentare întocmite de direcția de specialitate se prezintă în plenul Comisiei de către președintele sau vicepreședintele Comisiei, după caz.

(2) Suplimentar față de nota de prezentare întocmită de direcția de specialitate, pot fi puse la dispoziția membrilor Comisiei, la cerere, orice acte care se află în documentația prevăzută la art. 4 alin. (3).

Art. 6. -

(1) Comisia analizează situația prezentată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a legislației incidente în vigoare, având în vedere competențele Comisiei.

(2) Direcția de specialitate sau Comisia are dreptul de a solicita orice alte documente, declarații sau informații atât de la solicitanți, cât și de la instituții ale statului.

(3) În cazul în care solicitarea Comisiei este adresată structurilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, soluționarea acesteia este obligatorie, constituindu-se ca sarcină de serviciu pentru personalul acestor instituții. Nerespectarea acestei obligații atrage măsurile sancționatorii prevăzute de legislația în vigoare.

(4) Informațiile suplimentare prezentate în cadrul termenului de 3 zile lucrătoare, de natură să schimbe propunerile făcute de direcția de specialitate, prin nota de prezentare, duc la amânarea soluționării notei de prezentare și, implicit, la reanalizarea situației de fapt, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2).

(5) În cazuri excepționale, analiza informațiilor suplimentare de natură a schimba propunerile direcției de specialitate prin nota de prezentare se poate face fără amânarea soluționării cererii, cu obligativitatea menționării în procesul-verbal de ședință a motivelor care au impus soluționarea cu celeritate.

(6) Dacă în urma analizării documentației anexate la cererea înregistrată direcția de specialitate constată că aceasta este incompletă, dosarul în cauză poate fi restituit autorității fiscale teritoriale.

Art. 7. -

(1) Comisia ia hotărâri cu votul majorității membrilor, care sunt validate prin semnarea de către toți membrii prezenți, în mod direct sau în baza împuternicirii acordate conform anexei nr. 2 la ordin, a procesului-verbal în care sunt menționate acestea. Membrii Comisiei pot vota "pentru" sau "împotrivă".

(2) În baza hotărârilor Comisiei se emit deciziile, care se semnează de către președintele Comisiei, indiferent dacă a condus sau nu ședința la care s-au luat respectivele hotărâri.

(3) În cazuri justificate președintele poate delega vicepreședintelui atribuția prevăzută la alin. (2).

Art. 8. -

(1) La ședințele Comisiei participă funcționari din cadrul direcției de specialitate, care consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate și toate deciziile adoptate în cadrul ședinței.

(2) La lucrările Comisiei pot fi invitați reprezentanții autorităților, care pot oferi informații relevante asupra aspectelor supuse dezbaterii Comisiei, precum și persoanele fizice sau juridice ale căror situații de fapt și de drept sunt supuse analizei Comisiei, în mod direct sau prin reprezentant.

(3) Comisia poate solicita, după caz, participarea la ședințe a organelor de control care au încheiat actele de control, precum și a reprezentantului legal al persoanei impozabile în cauză.

(4) Invitații nu participă la luarea deciziei de către Comisie, punctele de vedere exprimate de aceștia în cadrul lucrărilor Comisiei având caracter consultativ.

CAPITOLUL III Deciziile Comisiei

Art. 9. -

(1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.

(2) Deciziile cuprind următoarele elemente:

a) denumirea Comisiei;

b) numărul deciziei și data la care a fost emisă;

c) datele de identificare ale persoanei impozabile;

d) obiectul deciziei;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele și semnătura președintelui sau vicepreședintelui Comisiei, după caz;

h) ștampila Comisiei;

i) indicarea posibilității ca decizia să fie contestată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată.

Art. 10. -

Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată persoanei impozabile sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, ori la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Art. 11. -

Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele și prenumele ori denumirea persoanei impozabile, a obiectului deciziei sau a semnăturii președintelui ori vicepreședintelui Comisiei, după caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constată de instanța judecătorească de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 12. -

Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea persoanei impozabile ori a persoanei împuternicite de către acesta, după caz. Decizia corectată se comunică potrivit prevederilor art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...