Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2014 până la 29 iunie 2016, fiind abrogat prin Ordin 904/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 75, 77, 771 și art. 78 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Categoriile de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adăugată;

b) impozitul pe profit;

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

d) accizele;

e) impozitul la țițeiul din producția internă;

f) impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor;

g) contribuția pentru asigurări sociale de sănătate;

h) contribuția de asigurări pentru șomaj;

i) contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

j) contribuția de asigurări sociale;

k) contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;

l) contribuția pentru concedii și indemnizații;

m) redevențele miniere;

n) redevențele petroliere;

o) contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;

p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;

q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;

r) impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;

s) impozitul pe construcții;

ș) taxă de autorizare/taxă de licență din domeniul jocurilor de noroc."

2. La anexa nr. 1, următoarele formulare se modifică și se înlocuiesc cu formularele cuprinse în anexa nr. 1:

a) formularul "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;

b) formularul "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice străine (030)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3.

3. La anexa nr. 2, instrucțiunile de completare a următoarelor formulare se modifică și se înlocuiesc cu instrucțiunile de completare prevăzute în anexa nr. 2:

a) instrucțiuni de completare a formularului (010) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică";

b) instrucțiuni de completare a formularului (030) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice străine".

Art. II. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu

București, 14 ianuarie 2014.

Nr. 35.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (010) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică"

I. Depunerea declarației

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declarația se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Organul fiscal competent este:

- pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit, reprezentant legal sau plătitor de venit, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat;

- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAȚIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

ATENȚIE! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea inițială.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/plătitorul de venit, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Domiciliu fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

ATENȚIE! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal sau plătitorul de venit al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declarația se completează pentru înregistrarea fiscală a unui sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului fix.

Rândul 4. Forma de organizare

Se marchează cu "X" de către contribuabil, în funcție de forma de organizare a activității.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Rândul 1. Număr autorizație de funcționare/Număr act legal de înființare

Se vor înscrie, după caz, numărul și data autorizației de funcționare emise de organul competent, numărul și data actului normativ prin care s-a înființat contribuabilul, numărul și data hotărârii judecătorești de înființare sau altele asemenea.

Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.

Rândul 3. Felul sediului

Se marchează cu "X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz.

Codul de identificare fiscală a unității înființătoare se completează numai în cazul declarațiilor de mențiuni depuse de sucursale.

Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unității divizate

Se completează în cazul în care înființarea contribuabilului se face prin divizare.

Rândul 5. Forma juridică

Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal și pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistență contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice.

Rândul 6. Forma de proprietate

Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal și pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistență contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate.

Rândul 7. Plătitor de impozit pe venitul din investiții, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul Fiscal

Se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care au obligația să declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz nu se completează lit. E "Date privind vectorul fiscal" și, prin urmare, această obligație nu se înscrie în vectorul fiscal.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

În situația în care declarația se depune de către plătitorul de venit, conform art. 72 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru contribuabilii nerezidenți persoane juridice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare ale calității de plătitor de venit cu regim de reținere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal sau plătitorului de venit.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, din operațiuni scutite cu drept de deducere și scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală cu sau mai mare decât plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie.

Rândul 1.3 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, din operațiuni scutite cu drept de deducere și scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.4 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) și d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 1.6 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior desfășurării de operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

Rândurile 1.7-1.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

Rândul 1.11 se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A, dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.

Cifra de afaceri din anul precedent obținută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

Rândul 1.12. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.13, 1.14 și 1.15 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Rândul 1.16. Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor de aplicare.

Rândul 2. Impozit pe profit

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândurile 2.3.1-2.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" de către contribuabilii care devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art. 1128 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

ATENȚIE! Data luării în evidență și scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului IV1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândul 4. Accize

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 5. Impozit la țițeiul din producția internă

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 6. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale

La înființare:

Rândul 6.1.1 "Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv" și rândul 6.1.2 "Venit total estimat de până la 100.000 euro" se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 29619 alin. (17) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care se înființează în cursul anului și care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv și, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.

Perioada fiscală:

Rândul 6.2.1 se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale, potrivit legii.

Rândul 6.2.2 se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.

ATENȚIE! Rândul 6.2.2 "Lunară prin opțiune" se poate marca numai după data de 1 ianuarie 2012.

Rândul 6.2.3 se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuți la art. 29619 alin. (11) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare

Rândul 6.3. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor.

Rândurile 6.3.1 și 6.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 6.4. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 6.4.1 și 6.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.5. Contribuția de asigurări pentru șomaj

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 6.5.1 și 6.5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.6. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.

Rândurile 6.6.1 și 6.6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.7. Contribuția de asigurări sociale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 6.7.1 și 6.7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.

Rândurile 6.8.1 și 6.8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.9. Contribuția pentru concedii și indemnizații

Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 6.9.1 și 6.9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 7. Redevențe miniere

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 8. Redevențe petroliere

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

Rândurile 8.1 și 8. 2. Se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural.

Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 10.1 și 10.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 11. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013.

Rândurile 11.1 și 11.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 11.3 Activități care intră sub incidența acestui impozit

Se marchează cu "X" codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013.

Rândul 12. Impozit pe construcții

Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația plății acestui impozit, potrivit prevederilor art. 29633 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 12.1 și 12.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 13. Taxă de autorizare/taxă de licență din domeniul jocurilor de noroc

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste taxe.

Rândurile 13.1 și 13.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 1. Dizolvare cu lichidare

Se marchează cu "X" în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia și radierea societății din registrul comerțului.

Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispozițiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerțului.

Rândul 2. Dizolvare fără lichidare

Se marchează cu "X" numai în cazul dizolvării fără lichidare.

Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozițiilor legale.

În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa și codul de identificare fiscală al unității rezultate în urma fuziunii.

Rândul 3. Încetarea activității

Se marchează cu "X" și se înscrie data încetării activității.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (030) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice străine"

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice străine, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către persoanele fizice străine, altele decât persoanele fizice străine care desfășoară în mod independent activități economice autorizate sau exercită profesii libere.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declarația se depune prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă, prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Organul fiscal competent este:

- pentru contribuabilii care se înregistrează prin împuternicit, organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale fiscale;

- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal;

- pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află înregistrat plătitorul de venit.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de către contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAȚIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

ATENȚIE! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Se completează la înregistrarea inițială numai de către persoanele fizice străine care dețin cod numeric personal atribuit de autoritățile române.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA

Se completează numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Rândurile 2-7 se completează cu denumirea și adresa domiciliului fiscal ale contribuabilului care se înregistrează.

ATENȚIE! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul/reprezentantul fiscal sau plătitorul de venit al contribuabilului, se vor înscrie datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 8. Se completează tipul actului de identitate (pașaport etc.), precum și seria, numărul, emitentul și data la care a fost emis actul de identitate.

Rândul 9 se marchează cu "X" în funcție de situația persoanei fizice străine care se înregistrează.

C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, knowhow, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea).

Rândul 2. Angajator

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.

Rândul 3. Altele

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfășurarea altor activități decât cele enunțate mai sus.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, sau numărul și data înregistrării deciziei de aprobare a calității de reprezentant fiscal, după caz.

În situația în care declarația se depune de către plătitorul de venit, conform art. 72 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru contribuabilii nerezidenți persoane fizice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare a calității de plătitor de venit cu regim de reținere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.

Date de identificare. Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal/plătitorului de venit.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

La înființare

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, incluzând și operațiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Ulterior înregistrării fiscale

Rândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.

Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A și numai dacă, urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Rândul 1.11. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici și care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.12 și 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

ATENȚIE! Data solicitării scoaterii din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii și pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declarației de mențiuni.

Rândul 3. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4. Contribuția de asigurări pentru șomaj

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.

Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6. Contribuția de asigurări sociale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 7. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.

Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 8. Contribuția pentru concedii și indemnizații

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...