Uniunea Națională a Barourilor din România - UNBR

Hotărârea nr. 852/2013 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dezbaterile din ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România referitoare la necesitatea modificării și completării Statutului profesiei de avocat,

în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaților nr. 6 din 29-30 martie 2013 privind mandatarea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România de a îndeplini atribuțiunea prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România h o t ă r ă ș t e:

Art. I. -

Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Decizia este definitivă și se comunică solicitantului în termen de 30 de zile de la data emiterii."

2. La articolul 26, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Decizia motivată se comunică în termen de 15 zile avocatului în cauză, precum și președintelui U.N.B.R., împreună cu hotărârea judecătorească și înscrisurile în baza cărora a fost verificată starea de nedemnitate."

3. La articolul 66, alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 69, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Procesul-verbal va fi înregistrat și depus la barou, putând fi consultat de membrii baroului și de U.N.B.R."

5. După articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 881, cu următorul cuprins:

"

Art. 881. -

La cererea avocatului, Comisia permanentă a U.N.B.R. are obligația să apere reputația profesională a acestuia, dacă cercetările întreprinse și propunerile înaintate de consiliul baroului din care face parte avocatul fundamentează acest demers."

6. După articolul 91 se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea a 21 -a, cuprinzând articolul 911, cu următorul cuprins:

"

SUBSECȚIUNEA a 21-a
Activitatea de curator special

Art. 911. -

(1) Avocatul poate îndeplini activitatea de curator special, în condițiile legii. În cadrul activității judiciare, în îndeplinirea acestei sarcini, avocatul are toate drepturile și obligațiile reprezentatului legal.

(2) Dispozițiile art. 108-119 se aplică în mod corespunzător și avocatului care îndeplinește funcția de curator special.

(3) Fiecare barou organizează un Registru al avocaților care pot fi desemnați de instanțele judecătorești, în condițiile legii, în calitate de curatori speciali, în care sunt înregistrați toți avocații care au consimțit să îndeplinească activitatea de curator special. U.N.B.R. centralizează registrele barourilor și ține evidența Registrului național al avocaților care pot fi desemnați de instanțele judecătorești, în condițiile legii, în calitate de curatori speciali. Dispozițiile art. 161 și 162 se aplică în mod corespunzător.

(4) Avocatului desemnat i se vor comunica de către decan înștiințarea de numire, precum și copia încheierii prin care a fost numit curator special. Dispozițiile art. 153 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.

(5) Plata remunerației pentru activitatea de curatelă care se suportă din bugetul statului se efectuează numai prin barou. Sumele destinate plății remunerațiilor pentru activitatea de curatelă, stabilite prin încheierea instanței, se virează într-un cont distinct deschis de fiecare barou. Baroul va comunica instanței detaliile contului bancar aflat la dispoziția sa în vederea plății sumelor stabilite prin încheiere cu titlul de remunerație a curatorului special. Dispozițiile art. 85 alin. (3) din Lege se aplică în mod corespunzător. Respectarea de către barouri a destinației acestor fonduri este supusă și controlului U.N.B.R."

7. La articolul 92, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Avocatul este obligat să țină evidența actelor întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege și să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. În termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), sub sancțiunea inopozabilității față de terți, avocatul este obligat să înregistreze operațiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R."

8. La articolul 162 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) dacă a refuzat să îndeplinească activitatea de curator după ce a fost numit sau a fost înlocuit din această calitate din motive imputabile acestuia."

9. La articolul 180, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) La constituirea formelor de exercitare a profesiei, precum și ulterior acestui moment, avocații au dreptul să stabilească patrimoniul afectat exercitării profesiei, în condițiile legii, cu respectarea procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. cu privire la constituirea Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților. Înscrierea efectuată în registru are efecte de opozabilitate față de terți în condițiile prevăzute de lege."

10. La articolul 185, alineatul (3) se abrogă.

11. La articolul 223, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) În cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat a căror activitate se desfășoară preponderent în circumscripția unui barou situat pe raza altui județ decât cel în care se află situat sediul lor principal, stabilirea unui sediu secundar în circumscripția celui dintâi barou este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară gravă. În sensul dispozițiilor prezentului alineat, o activitate va fi considerată a fi desfășurată preponderent pe raza altui barou dacă aceasta generează majoritatea angajamentelor profesionale încheiate în decursul unui semestru calendaristic de către respectiva formă de exercitare a profesiei. În acest caz, forma de exercitare a profesiei are obligația de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar în termen de cel mult 15 zile de la începerea următorului semestru."

12. La articolul 231, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Asigurarea pentru răspundere profesională va fi încheiată pentru un an de zile și va fi reînnoită în mod obligatoriu anual. Polița de asigurare se depune, în copie certificată de avocat, la secretariatul baroului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia."

13. După articolul 242 se introduce un nou articol, articolul 2421, cu următorul cuprins:

"

Art. 2421. -

(1) Avocatul este obligat să se abțină de la desfășurarea unor activități de natură a aduce atingere drepturilor profesionale rezervate avocaților prin lege și statutul profesiei.

(2) Nerespectarea acestor obligații constituie abatere disciplinară gravă."

14. Articolul 243 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 243. -

(1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distinctă de publicitatea profesională, care urmărește promovarea profesiei de avocat.

(2) Publicitatea formelor de exercitare este constituită din orice formă de comunicare publică, indiferent de mijloacele utilizate, care urmărește să aducă la cunoștința publicului informații asupra naturii ori calității practicii profesionale.

(3) Publicitatea profesională are drept obiect promovarea profesiei de avocat și se realizează în exclusivitate de către organele profesiei sau la cererea și sub supravegherea acestora.

(4) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă."

15. Articolul 244 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 244. -

(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:

a) amplasarea unei firme conforme cu prevederile art. 245;

b) anunțuri de publicitate potrivit prezentului statut;

c) anunțuri și mențiuni în anuare și cărți de telefon;

d) invitații, broșuri și anunțuri de participare la conferințe, colocvii etc. profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică;

e) corespondență profesională și cărți de vizită profesionale;

f) domeniu de internet și adrese de e-mail;

g) pagină web;

h) publicarea de articole în reviste sau alte publicații de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg.

(2) Nu este permisă utilizarea următoarelor forme de publicitate:

a) racolarea clientelei, constând în oferirea serviciilor, prin prezentare proprie sau prin intermediar, la domiciliul sau reședința unei persoane sau într-un loc public, ori în propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de exercitare a profesiei, fără ca aceasta să fi fost în prealabil solicitată în acest sens. Se consideră racolare și adresarea personală sau prin terți către victimele accidentelor sau către moștenitorii acestora, aflați în imposibilitate de a alege un avocat;

b) acordarea de consultații și/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material, precum și prin orice alt mijloc de comunicare în masă, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate, cu excepția publicațiilor care conțin o rubrică de consultanță juridică;

c) publicarea unor materiale cu conținut publicitar în publicații, altele decât cele de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg;

d) aducerea la cunoștința publicului, prin orice mijloace, a donațiilor sau altor liberalități acordate de forma de exercitare a profesiei sau de avocații din cadrul acesteia, cu excepția sponsorizărilor de conferințe, colocvii etc. profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică, ori a unor alte evenimente sau acțiuni care nu sunt destinate publicului larg;

e) utilizarea, în scopul realizării corespondenței prin e-mail sau al postării unei pagini web, a unui domeniu de internet rezervat de un operator economic în scopul prezentării sale;

f) prezentarea formei de exercitare a profesiei sau a avocaților care funcționează în cadrul acesteia prin orice mijloace de publicitate realizate sau asociate cu numele și denumirea unui operator economic sau cu domeniul de internet rezervat de acesta în scopul prezentării sale;

g) promiterea obținerii unor rezultate profesionale care nu depind exclusiv de activitatea formei de exercitare a profesiei;

h) comunicarea publică a funcțiilor deținute anterior în cadrul unor autorități, de către avocații incluși în forma de exercitare a profesiei;

i) incitarea publică la inițierea unui litigiu sau a unui conflict sau la amplificarea acestora.

(3) În raporturile sale cu mijloacele de comunicare în masă, avocatul este obligat să respecte interesele clientului său, onoarea și reputația profesiei, precum și obligațiile profesionale. În exercitarea mandatului său sunt permise luări de poziție publice, prin mijloacele de comunicare în masă, dacă acestea nu contravin interesului clientului și dacă există permisiune expresă din partea acestuia.

(4) Barourile, U.N.B.R. și organele profesiei nu răspund pentru opinia sau activitatea avocatului reflectată în mijloacele de comunicare în masă."

16. Articolul 247 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 247. -

(1) Invitațiile și anunțurile de participare la întruniri și colocviile de specialitate pot menționa denumirea formei de exercitare a profesiei și baroul din care aceasta face parte.

(2) În vederea participării la manifestările menționate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei pot edita broșuri de prezentare generală, ale căror formă și conținut trebuie transmise, în prealabil, consiliului baroului, în vederea autorizării comunicării acestora către public.

(3) Broșura de prezentare generală nu poate face referire la:

a) numele clienților formei de exercitare a profesiei. Prin excepție, broșura poate indica doar numele clienților care și-au dat acordul în acest sens;

b) activități care nu au legătură cu exercitarea profesiei.

(4) Formele de exercitare a profesiei pot difuza broșuri de prezentare generală către toate categoriile de public numai la manifestările prevăzute la alin. (1) și în condițiile stabilite de alin. (2). Difuzarea poate fi realizată numai de către forma de exercitare a profesiei, fără posibilitatea de a le depune în locurile publice sau de a le transmite terților în vederea difuzării, cu excepția serviciilor poștale."

17. Articolul 248 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 248. -

(1) Corespondența formei de exercitare a profesiei poate cuprinde:

a) numărul de telefon, telefax, adresa de internet și adresa electronică (e-mail);

b) indicarea sediului principal și, după caz, a sediului secundar și/sau a biroului de lucru;

c) sigla formei de exercitare a profesiei, avizată, în prealabil, de consiliul baroului.

(2) Cărțile de vizită profesionale ale avocatului care își desfășoară activitatea în cadrul formei de exercitare a profesiei pot cuprinde mențiunile permise corespondenței, precum și titlul de asociat, colaborator sau salarizat și, dacă este cazul, titlurile științifice și/sau profesionale dobândite în țară sau în străinătate, precum și ariile de practică ale acestuia."

18. Articolul 249 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...