Uniunea Națională a Barourilor din România - UNBR

Hotărârea nr. 852/2013 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dezbaterile din ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România referitoare la necesitatea modificării și completării Statutului profesiei de avocat,

în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaților nr. 6 din 29-30 martie 2013 privind mandatarea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România de a îndeplini atribuțiunea prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România h o t ă r ă ș t e:

Art. I. -

Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Decizia este definitivă și se comunică solicitantului în termen de 30 de zile de la data emiterii."

2. La articolul 26, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Decizia motivată se comunică în termen de 15 zile avocatului în cauză, precum și președintelui U.N.B.R., împreună cu hotărârea judecătorească și înscrisurile în baza cărora a fost verificată starea de nedemnitate."

3. La articolul 66, alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 69, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Procesul-verbal va fi înregistrat și depus la barou, putând fi consultat de membrii baroului și de U.N.B.R."

5. După articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 881, cu următorul cuprins:

"

Art. 881. -

La cererea avocatului, Comisia permanentă a U.N.B.R. are obligația să apere reputația profesională a acestuia, dacă cercetările întreprinse și propunerile înaintate de consiliul baroului din care face parte avocatul fundamentează acest demers."

6. După articolul 91 se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea a 21 -a, cuprinzând articolul 911, cu următorul cuprins:

"

SUBSECȚIUNEA a 21-a
Activitatea de curator special

Art. 911. -

(1) Avocatul poate îndeplini activitatea de curator special, în condițiile legii. În cadrul activității judiciare, în îndeplinirea acestei sarcini, avocatul are toate drepturile și obligațiile reprezentatului legal.

(2) Dispozițiile art. 108-119 se aplică în mod corespunzător și avocatului care îndeplinește funcția de curator special.

(3) Fiecare barou organizează un Registru al avocaților care pot fi desemnați de instanțele judecătorești, în condițiile legii, în calitate de curatori speciali, în care sunt înregistrați toți avocații care au consimțit să îndeplinească activitatea de curator special. U.N.B.R. centralizează registrele barourilor și ține evidența Registrului național al avocaților care pot fi desemnați de instanțele judecătorești, în condițiile legii, în calitate de curatori speciali. Dispozițiile art. 161 și 162 se aplică în mod corespunzător.

(4) Avocatului desemnat i se vor comunica de către decan înștiințarea de numire, precum și copia încheierii prin care a fost numit curator special. Dispozițiile art. 153 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.

(5) Plata remunerației pentru activitatea de curatelă care se suportă din bugetul statului se efectuează numai prin barou. Sumele destinate plății remunerațiilor pentru activitatea de curatelă, stabilite prin încheierea instanței, se virează într-un cont distinct deschis de fiecare barou. Baroul va comunica instanței detaliile contului bancar aflat la dispoziția sa în vederea plății sumelor stabilite prin încheiere cu titlul de remunerație a curatorului special. Dispozițiile art. 85 alin. (3) din Lege se aplică în mod corespunzător. Respectarea de către barouri a destinației acestor fonduri este supusă și controlului U.N.B.R."

7. La articolul 92, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Avocatul este obligat să țină evidența actelor întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege și să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. În termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), sub sancțiunea inopozabilității față de terți, avocatul este obligat să înregistreze operațiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R."

8. La articolul 162 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) dacă a refuzat să îndeplinească activitatea de curator după ce a fost numit sau a fost înlocuit din această calitate din motive imputabile acestuia."

9. La articolul 180, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) La constituirea formelor de exercitare a profesiei, precum și ulterior acestui moment, avocații au dreptul să stabilească patrimoniul afectat exercitării profesiei, în condițiile legii, cu respectarea procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. cu privire la constituirea Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților. Înscrierea efectuată în registru are efecte de opozabilitate față de terți în condițiile prevăzute de lege."

10. La articolul 185, alineatul (3) se abrogă.

11. La articolul 223, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) În cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat a căror activitate se desfășoară preponderent în circumscripția unui barou situat pe raza altui județ decât cel în care se află situat sediul lor principal, stabilirea unui sediu secundar în circumscripția celui dintâi barou este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară gravă. În sensul dispozițiilor prezentului alineat, o activitate va fi considerată a fi desfășurată preponderent pe raza altui barou dacă aceasta generează majoritatea angajamentelor profesionale încheiate în decursul unui semestru calendaristic de către respectiva formă de exercitare a profesiei. În acest caz, forma de exercitare a profesiei are obligația de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar în termen de cel mult 15 zile de la începerea următorului semestru."

12. La articolul 231, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Asigurarea pentru răspundere profesională va fi încheiată pentru un an de zile și va fi reînnoită în mod obligatoriu anual. Polița de asigurare se depune, în copie certificată de avocat, la secretariatul baroului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia."

13. După articolul 242 se introduce un nou articol, articolul 2421, cu următorul cuprins:

"

Art. 2421. -

(1) Avocatul este obligat să se abțină de la desfășurarea unor activități de natură a aduce atingere drepturilor profesionale rezervate avocaților prin lege și statutul profesiei.

(2) Nerespectarea acestor obligații constituie abatere disciplinară gravă."

14. Articolul 243 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 243. -

(1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distinctă de publicitatea profesională, care urmărește promovarea profesiei de avocat.

(2) Publicitatea formelor de exercitare este constituită din orice formă de comunicare publică, indiferent de mijloacele utilizate, care urmărește să aducă la cunoștința publicului informații asupra naturii ori calității practicii profesionale.

(3) Publicitatea profesională are drept obiect promovarea profesiei de avocat și se realizează în exclusivitate de către organele profesiei sau la cererea și sub supravegherea acestora.

(4) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă."

15. Articolul 244 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 244. -

(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:

a) amplasarea unei firme conforme cu prevederile art. 245;

b) anunțuri de publicitate potrivit prezentului statut;

c) anunțuri și mențiuni în anuare și cărți de telefon;

d) invitații, broșuri și anunțuri de participare la conferințe, colocvii etc. profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică;

e) corespondență profesională și cărți de vizită profesionale;

f) domeniu de internet și adrese de e-mail;

g) pagină web;

h) publicarea de articole în reviste sau alte publicații de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg.

(2) Nu este permisă utilizarea următoarelor forme de publicitate:

a) racolarea clientelei, constând în oferirea serviciilor, prin prezentare proprie sau prin intermediar, la domiciliul sau reședința unei persoane sau într-un loc public, ori în propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de exercitare a profesiei, fără ca aceasta să fi fost în prealabil solicitată în acest sens. Se consideră racolare și adresarea personală sau prin terți către victimele accidentelor sau către moștenitorii acestora, aflați în imposibilitate de a alege un avocat;

b) acordarea de consultații și/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material, precum și prin orice alt mijloc de comunicare în masă, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate, cu excepția publicațiilor care conțin o rubrică de consultanță juridică;

c) publicarea unor materiale cu conținut publicitar în publicații, altele decât cele de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg;

d) aducerea la cunoștința publicului, prin orice mijloace, a donațiilor sau altor liberalități acordate de forma de exercitare a profesiei sau de avocații din cadrul acesteia, cu excepția sponsorizărilor de conferințe, colocvii etc. profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică, ori a unor alte evenimente sau acțiuni care nu sunt destinate publicului larg;

e) utilizarea, în scopul realizării corespondenței prin e-mail sau al postării unei pagini web, a unui domeniu de internet rezervat de un operator economic în scopul prezentării sale;

f) prezentarea formei de exercitare a profesiei sau a avocaților care funcționează în cadrul acesteia prin orice mijloace de publicitate realizate sau asociate cu numele și denumirea unui operator economic sau cu domeniul de internet rezervat de acesta în scopul prezentării sale;

g) promiterea obținerii unor rezultate profesionale care nu depind exclusiv de activitatea formei de exercitare a profesiei;

h) comunicarea publică a funcțiilor deținute anterior în cadrul unor autorități, de către avocații incluși în forma de exercitare a profesiei;

i) incitarea publică la inițierea unui litigiu sau a unui conflict sau la amplificarea acestora.

(3) În raporturile sale cu mijloacele de comunicare în masă, avocatul este obligat să respecte interesele clientului său, onoarea și reputația profesiei, precum și obligațiile profesionale. În exercitarea mandatului său sunt permise luări de poziție publice, prin mijloacele de comunicare în masă, dacă acestea nu contravin interesului clientului și dacă există permisiune expresă din partea acestuia.

(4) Barourile, U.N.B.R. și organele profesiei nu răspund pentru opinia sau activitatea avocatului reflectată în mijloacele de comunicare în masă."

16. Articolul 247 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 247. -

(1) Invitațiile și anunțurile de participare la întruniri și colocviile de specialitate pot menționa denumirea formei de exercitare a profesiei și baroul din care aceasta face parte.

(2) În vederea participării la manifestările menționate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei pot edita broșuri de prezentare generală, ale căror formă și conținut trebuie transmise, în prealabil, consiliului baroului, în vederea autorizării comunicării acestora către public.

(3) Broșura de prezentare generală nu poate face referire la:

a) numele clienților formei de exercitare a profesiei. Prin excepție, broșura poate indica doar numele clienților care și-au dat acordul în acest sens;

b) activități care nu au legătură cu exercitarea profesiei.

(4) Formele de exercitare a profesiei pot difuza broșuri de prezentare generală către toate categoriile de public numai la manifestările prevăzute la alin. (1) și în condițiile stabilite de alin. (2). Difuzarea poate fi realizată numai de către forma de exercitare a profesiei, fără posibilitatea de a le depune în locurile publice sau de a le transmite terților în vederea difuzării, cu excepția serviciilor poștale."

17. Articolul 248 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 248. -

(1) Corespondența formei de exercitare a profesiei poate cuprinde:

a) numărul de telefon, telefax, adresa de internet și adresa electronică (e-mail);

b) indicarea sediului principal și, după caz, a sediului secundar și/sau a biroului de lucru;

c) sigla formei de exercitare a profesiei, avizată, în prealabil, de consiliul baroului.

(2) Cărțile de vizită profesionale ale avocatului care își desfășoară activitatea în cadrul formei de exercitare a profesiei pot cuprinde mențiunile permise corespondenței, precum și titlul de asociat, colaborator sau salarizat și, dacă este cazul, titlurile științifice și/sau profesionale dobândite în țară sau în străinătate, precum și ariile de practică ale acestuia."

18. Articolul 249 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 249. -

(1) Formele de exercitare a profesiei pot avea adresă proprie de internet, care poate cuprinde mențiuni referitoare la activitatea desfășurată, la avocații care își desfășoară activitatea în cadrul acestora, precum și la modul de realizare a corespondenței.

(2) Conținutul și modul de prezentare a adresei de internet se avizează, în prealabil, de consiliul baroului și trebuie să respecte demnitatea și onoarea profesiei, precum și secretul profesional.

(3) Adresa de internet nu poate cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclamă sau mențiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Lege.

(4) Adresa de internet nu poate conține legături către alte adrese de internet (linkuri) al căror conținut ar fi contrar principiilor esențiale ale profesiei de avocat. Este admisă includerea unor legături care să permită accesarea paginilor de internet ale entităților cu care sunt încheiate convenții de conlucrare profesională avizate de consiliul baroului, ale conferințelor sau altor manifestări profesionale organizate de forma de exercitare a profesiei sau cu participarea acesteia, a articolelor publicate în reviste de specialitate juridică.

(5) Pentru îndeplinirea condițiilor menționate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei deținătoare a adresei de internet trebuie să asigure în mod regulat vizitarea și evaluarea paginilor proprii și a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor realizate prin intermediul adresei proprii, la cererea organelor profesiei. Consiliul baroului poate dispune eliminarea de îndată a mențiunilor și legăturilor ale căror conținut și formă sunt contrare principiilor esențiale ale profesiei de avocat."

19. După articolul 249 se introduce un nou articol, articolul 2491, cu următorul cuprins:

"

Art. 2491. -

(1) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă.

(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:

a) mențiunile autolaudative sau comparative;

b) nominalizarea clienților din portofoliu sau indicarea litigiilor în care forma de exercitare a profesiei a fost sau este implicată;

c) informațiile privind realizările de ordin financiar, cifra de afaceri sau succesele profesionale;

d) furnizarea de informații în vederea includerii în clasamente întocmite pe criterii financiare;

e) mențiunile referitoare la valoarea serviciilor oferite de avocat, la gratuități sau la modalitatea de plată și care constituie politici de dumping;

f) orice afirmații contrare demnității persoanelor, profesiei sau justiției;

g) orice forme de publicitate realizate de către terți."

20. Articolul 250 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 250. -

Nerespectarea obligațiilor prevăzute de Lege și de prezentul statut privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fapte săvârșite în nume propriu sau în numele și pentru forma de exercitare a profesiei din care avocatul face parte constituie abatere disciplinară gravă."

21. La articolul 265, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Fapta săvârșită de avocat, în nume propriu sau în numele și pentru forma de exercitare a profesiei din care face parte, prin care se încalcă dispozițiile legii, ale statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel național sau ale consiliului baroului în care avocatul este înscris sau în care acesta își are sediul secundar și care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocați constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit art. 89 din Lege."

22. Anexa nr. XXVI se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. -

Dispozițiile art. 92 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la Registrul electronic al actelor întocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege se pun în aplicare după aprobarea de către Consiliul U.N.B.R. a Regulamentului de organizare și funcționare a registrului.

Art. III. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web www.unbr.ro

Art. IV. -

Prezenta hotărâre se comunică decanilor barourilor și președintelui Comisiei Centrale de Disciplină, care vor lua măsuri de încunoștințare a avocaților și a comisiilor de disciplină din cadrul barourilor pentru punerea în aplicare a acesteia.

Art. V. -

Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România,
Gheorghe Florea

București, 14 decembrie 2013.

Nr. 852.

ANEXĂ (Anexa nr. XXVI la statut)

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE AVOCAT

I. Formele legitimației de avocat

Legitimația de avocat prevăzută la art. 237 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prezintă sub două forme distincte, în funcție de calitatea de avocat definitiv sau stagiar a deținătorului, după cum urmează:

a) în cazul avocaților definitivi, legitimația are forma de legitimație tip card prevăzut cu cip de proximitate, conform modelului prevăzut în prezenta anexă;

b) în cazul avocaților stagiari, legitimația are forma de legitimație pe suport hârtie (care poate fi înlocuită cu legitimație tip card fără cip de proximitate, pentru barourile care au optat pentru această modalitate de legitimare).

II. Legitimația tip card prevăzut cu cip de proximitate

Avocații definitivi se legitimează, în toate cazurile, cu un card prevăzut cu cip de proximitate, conform modelului prevăzut în contractul de licență încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) și Consiliul Barourilor Europene (denumit în continuare C.C.B.E.) - în calitatea acestuia de titular al drepturilor privitoare la deținerea și utilizarea cardului european de identitate pentru avocați - și care va cuprinde în mod obligatoriu, potrivit formatului corespunzător al acestuia, cel puțin următoarele mențiuni:

a) Uniunea Națională a Barourilor din România - U.N.B.R.;

b) sigla U.N.B.R.;

c) baroul;

d) numele, prenumele, fotografia și titlul profesional al avocatului;

e) numărul cardului corespunzător codului unic al avocatului din sistemul de evidență oficială al avocaților denumit "Tabloul național al avocaților";

f) data înscrierii în barou;

g) data definitivării în profesie;

h) durata de valabilitate, care nu poate depăși 5 ani de la data emiterii.

În spațiul de deasupra fotografiei de pe fața 2 se aplică de către baroul în tabloul căruia este înscris avocatul viza anuală, sub formă de timbru holografic, cu inscripția "Vizat. . . . " (se indică anul), și care atestă că avocatul este înscris în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei din barou, în anul pentru care s-a aplicat viza.

Aplicarea vizei anuale se face după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, de statutul profesiei și de hotărârile consiliului baroului.

La eliberarea cardului se va achita de către avocat suma necesară confecționării și implementării sistemului informatic de gestionare a acestuia, care a fost avansată de către U.N.B.R.

Modelele de legitimație vechi aflate în circulație și care sunt în vigoare potrivit vizelor aplicate de către barou sunt valabile până la data înlocuirii lor cu formele de legitimație prevăzute de prezenta anexă. În cazul barourilor București, Dolj și Ilfov, datalimită prevăzută pentru înlocuirea modelelor de legitimație vechi aflate în circulație va fi stabilită prin hotărârea consiliului baroului.

Model exemplificativ:

Fața 1:

Fața 2:

III. Legitimația pe suport hârtie sau tip card fără cip de proximitate

Avocații stagiari se legitimează, în regulă generală, cu o legitimație pe suport hârtie, conform modelului stabilit în prezenta anexă. Barourile pot opta pentru înlocuirea acesteia cu o legitimație tip card fără cip de proximitate.

1. Legitimația pe suport hârtie

Legitimația este constituită în interior din file tipografiate pe care se fac mențiuni și se aplică vize semestriale și are coperți din piele sintetică de culoare identică cu fondul insignei de avocat.

2. Legitimația tip card fără cip de proximitate

Legitimația tip card fără cip de proximitate va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele mențiuni: U.N.B.R., baroul, numele și prenumele, numărul cardului, codul unic al avocatului, fotografia, data înscrierii în barou, sigla U.N.B.R. și sigla baroului.

Acest tip de legitimații se confecționează pe cheltuiala fiecărui barou care inițiază și implementează acest tip de legitimație.

Model exemplificativ:

Fața 1:

Fața 2:

Poziționarea hologramei:

;
se încarcă...