Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Norma privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân din 07.01.2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Aplicare

Prezentele norme reglementează măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, în vederea identificării câinilor cu stăpân.

ARTICOLUL 2 Definiții

În sensul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) mijloc de identificare - microcip în care sunt înscrise informațiile necesare identificării unice a animalului;

b) microcip - dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenței radio, programabil o singură dată, care respectă cerințele standardului ISO 11784 și anexei A a standardului 11785, utilizează tehnologia HDX sau FDX-B și poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785;

c) cititor - dispozitiv portabil sau staționar capabil să citească codurile microcipurilor ce utilizează tehnologia HDX și FDX și să le afișeze electronic conform standardului ISO 11784;

d) cod de țară - cod format din 3 (trei) cifre, respectiv 642, reprezentând codul ISO al României, acordat în conformitate cu ISO 3166;

e) cod unic de identificare - cod numeric alcătuit din 15 cifre utilizat pentru identificarea individuală a câinilor la nivel național, înscris pe un microcip a cărui structură este detaliată în anexa nr. 2;

f) câine cu stăpân - orice câine identificat și înregistrat conform prezentelor norme care aparține unei persoane fizice sau juridice;

g) utilizator al Registrului de evidență a câinilor cu stăpân - unități medicale veterinare de asistență înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deținut de către Colegiul Medicilor Veterinari, precum și universitățile care dețin clinici veterinare universitare, care solicită și sunt licențiate de către Colegiul Medicilor Veterinari;

h) identificator și operator al Registrului de evidență a câinilor cu stăpân - orice medic veterinar de liberă practică titular al unei unități medicale veterinare de asistență, orice medic veterinar angajat al unei unități medicale veterinare de asistență și medicii veterinari care își desfășoară activitatea în clinicile veterinare universitare;

i) identificare - ansamblu de operațiuni și proceduri care au ca scop individualizarea unui animal utilizând mijloace permanente de identificare, stabilite de prezentele norme;

j) înregistrare - operațiunea de culegere și introducere în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân a datelor de identificare ale animalului, evenimentelor, informațiilor veterinare și a datelor de identificare ale proprietarului;

k) Registru de evidență a câinilor cu stăpân - colecție de informații aflată în gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare ale animalului, evenimentelor, informațiilor veterinare și datele de identificare ale proprietarului, nominale, păstrate în formă electronică și arhivate într-o bază de date;

l) pașaport - document, conform modelului prevăzut de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;

m) eveniment - fătarea, vânzarea, cumpărarea, pierderea, dispariția, furtul, regăsirea, moartea unui câine, schimbarea adresei proprietarului, schimbarea proprietarului;

n) licență de utilizator al Registrului de evidență a câinilor cu stăpân - drepturi de utilizare a Registrului de evidență a câinilor cu stăpân acordate de către Colegiul Medicilor Veterinari;

o) furnizor de microcipuri - orice persoană juridică care produce, importă și/sau comercializează pe teritoriul României microcipuri conforme cu cerințele prezentelor norme;

p) furnizor primar de carnete de sănătate și/sau pașapoarte - orice persoană juridică care tipărește și comercializează pe teritoriul României carnete de sănătate și/sau pașapoarte conforme cu cerințele prezentelor norme;

q) furnizor secundar de carnete de sănătate și/sau pașapoarte - orice persoană juridică care achiziționează de la un furnizor primar și comercializează pe teritoriul României carnete de sănătate și/sau pașapoarte conforme cu cerințele prezentelor norme;

r) carnet de sănătate - document ce conține cel puțin informațiile prevăzute de anexa nr. 3.

ARTICOLUL 3 Obiective generale

(1) Prezentele norme stabilesc activitățile, atribuțiile, responsabilitățile, regulile și documentele referitoare la implementarea și operarea Registrului de evidență a câinilor cu stăpân, denumit în continuare RECS, pe întreg teritoriul României, prin înregistrarea utilizatorilor, identificatorilor și operatorilor RECS, identificarea individuală și înregistrarea fiecărui animal și a evenimentelor din viața lui, a proprietarului acestuia, înregistrarea informațiilor veterinare și scoaterea din evidență în cazul morții.

(2) Câinii circulă pe teritoriul României numai identificați și înregistrați potrivit prevederilor prezentelor norme și însoțiți de carnete de sănătate.

(3) Utilizatorii RECS implicați în activitatea de identificare și înregistrare a câinilor garantează confidențialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

(4) Utilizatorii, identificatorii și operatorii RECS se supun procedurilor de înregistrare la Colegiul Medicilor Veterinari, denumit în continuare CMV, în vederea obținerii licenței de utilizare care conferă drepturi de acces și înregistrare a evenimentelor în RECS.

(5) Câinii se identifică exclusiv prin implantarea unui microcip în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice a acestora, de către medici veterinari din unitățile medicale veterinare de asistență înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deținut de către CMV, precum și din universitățile care dețin clinici veterinare universitare, înregistrați ca identificatori și operatori ai RECS.

ARTICOLUL 4 Termene de identificare și înregistrare

(1) Câinii se identifică și se înregistrează cu respectarea următoarelor termene:

a) câinii nou-născuți cu proprietar - în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice a acestora;

b) câinii adulți cu proprietar - până la data de 1 ianuarie 2015 și în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice a acestora și cel mai târziu înaintea vaccinării contra rabiei;

c) câinii proveniți din adăposturile publice - în momentul adopției, înainte de a părăsi adăpostul;

d) înregistrarea în RECS a câinilor identificați se realizează odată cu microciparea și eliberarea carnetului de sănătate, în cazul prezentării proprietarilor la sediul utilizatorilor RECS, respectiv în maximum 5 zile de la implantarea microcipului, în cazul deplasării medicului veterinar la sediul proprietarului sau în cazul în care, din motive tehnice, nu a fost posibilă înregistrarea în RECS.

(2) Câinii neidentificați și neînregistrați aflați în spațiile publice sunt considerați câini fără stăpân și sunt tratați conform prevederilor legislației specifice în vigoare.

(3) Câinii identificați înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme cu un microcip cu cod unic de identificare corespunzător standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi înregistrați în baza de date și se vor emite carnete de sănătate noi, conform prezentelor norme.

(4) Câinii identificați înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme cu un microcip care nu corespunde standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi identificați, înregistrați și se vor emite noi carnete de sănătate conform prezentelor norme.

ARTICOLUL 5 Condiții

(1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 3, CMV se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) câinii cu stăpân sunt identificați și înregistrați în RECS;

b) datele privind vaccinarea contra rabiei, deparazitarea și sterilizarea sunt înregistrate și actualizate;

c) pentru fiecare câine identificat și înregistrat se eliberează un carnet de sănătate cu serie și număr unic;

d) în cazul pierderii, deteriorării se eliberează un carnet de sănătate cu serie și număr unic, asigurând trasabilitatea cu originalul;

e) pentru câinii care părăsesc teritoriul României se eliberează la solicitarea proprietarului, suplimentar față de prevederile lit. c), un pașaport.

(2) CMV va permite accesul tuturor proprietarilor de câini la RECS, în vederea verificării datelor și documentelor de identificare, pentru animalele deținute de către aceștia.

(3) Condițiile de utilizare a RECS se stabilesc de către CMV.

(4) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, controlează și are acces necondiționat la RECS.

ARTICOLUL 6 Înregistrarea utilizatorilor RECS

(1) În vederea acordării drepturilor de acces și a licenței de utilizare a RECS, medicii veterinari de liberă practică, titulari ai unităților medicale veterinare, depun în scris sau electronic la CMV solicitarea de înregistrare ca utilizator al RECS, conform procedurilor CMV.

(2) În vederea acordării drepturilor de acces și a licenței de utilizare a RECS pentru clinicile veterinare universitare, responsabilii acestora trebuie să depună în scris sau electronic la CMV solicitarea de înregistrare ca utilizator al RECS, conform procedurilor CMV.

(3) În vederea verificării în RECS a câinilor capturați, persoanele responsabile din cadrul adăposturilor publice vor accesa RECS, conform procedurilor CMV.

(4) CMV verifică îndeplinirea condițiilor legale de funcționare și eliberează licența de utilizator al RECS.

(5) În vederea înregistrării medicilor veterinari ca identificatori și operatori RECS, aceștia se vor înregistra în baza de date, conform procedurilor CMV.

(6) CMV poate retrage licența de utilizare a RECS în următoarele situații:

a) la cererea utilizatorului;

b) la constatarea neîndeplinirii condițiilor legale de funcționare;

c) la constatarea neîndeplinirii condițiilor de exercitare a profesiei;

d) la constatarea neîndeplinirii condițiilor de utilizare a RECS;

e) la solicitarea ANSVSA.

CAPITOLUL II Identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân

ARTICOLUL 7 Obligațiile proprietarilor

(1) Proprietarii câinilor au obligația să identifice și să înregistreze animalele în RECS în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice a acestora.

(2) Proprietarii de câini cu vârsta mai mare de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentelor norme au obligația de a identifica și înregistra animalele în RECS până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spații publice a acestora.

(3) În vederea înregistrării câinilor, proprietarii au obligația de a solicita identificatorului și operatorului RECS identificarea electronică cu microcip aprobat conform prezentelor norme, efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii conform prevederilor legale, înregistrarea în RECS, eliberarea carnetului de sănătate și a pașaportului, după caz.

(4) Pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (3), proprietarii câinilor au obligația să prezinte medicilor veterinari documentele și informațiile de identificare necesare.

(5) În cazul deplasării câinilor în spațiile publice pe teritoriul României, proprietarii acestora au obligația de a deține asupra lor carnetul de sănătate al animalelor, care atestă efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, precum și identificarea și înregistrarea în RECS.

(6) În cazul deplasărilor în străinătate, suplimentar față de elementele descrise la alin. (5), proprietarii sunt obligați să dețină asupra lor și pașaportul animalului.

(7) Proprietarii de câini au obligația de a notifica medicului veterinar de liberă practică utilizator al RECS, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariție, furt, donație, moartea.

(8) În cazul morții animalului, proprietarii au obligația de a solicita medicilor veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legi, utilizatori ai RECS, scoaterea din evidență și consemnarea morții în carnetul de sănătate.

(9) În cazul vânzării sau donării câinelui, atât vechiul, cât și noul deținător al câinelui au obligația să solicite utilizatorilor RECS să înregistreze în acest registru schimbarea datelor proprietarului și noua adresă.

(10) Proprietarii câinilor au obligația să achite contravaloarea costurilor legate de identificarea și înregistrarea în RECS, a serviciilor prestate de către unitățile medicale veterinare de asistență sau de clinicile veterinare universitare.

(11) La găsirea unui câine pierdut, persoanele care l-au găsit au obligația de a anunța, după caz și/sau proximitate, cea mai apropiată secție de poliție sau serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân înființat la nivelul unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială a fost găsit câinele, în vederea depistării și anunțării proprietarului.

ARTICOLUL 8 Obligațiile utilizatorilor, identificatorilor și operatorilor RECS

(1) Unitățile medicale veterinare de asistență sau clinicile veterinare universitare au obligația de a achiziționa și utiliza pentru identificarea câinilor exclusiv microcipuri care respectă cerințele tehnice descrise în anexa nr. 1.

(2) Utilizatorii RECS au obligația de a verifica și actualiza permanent datele cu privire la animale, ca urmare a solicitării proprietarilor sau ca urmare a efectuării acțiunilor veterinare.

(3) Medicii veterinari identificatori și operatori ai RECS sunt responsabili de efectuarea identificării câinilor și de înregistrarea acestora în RECS, potrivit legii.

(4) Medicul veterinar identificator și operator al RECS are următoarele obligații:

a) să verifice identificarea câinilor prin scanarea-citirea microcipului implantat și verificarea înregistrării în RECS, solicitând proprietarului carnetul de sănătate;

b) să identifice câinii neidentificați, înregistrând totodată datele proprietarului acestora;

c) să introducă în RECS, pe loc, după aplicarea microcipului și efectuarea acțiunilor veterinare, datele cu privire la animalele identificate și proprietarii acestora, conform formularului electronic de identificare;

d) să completeze, să semneze, să parafeze carnetul de sănătate și să înmâneze documentul proprietarului animalului;

e) să elibereze pașapoartele câinilor la cererea proprietarilor;

f) să respecte condițiile și procedurile stabilite de către CMV;

g) să vaccineze contra rabiei doar câinii care sunt identificați conform prezentelor norme.

(5) Medicii veterinari identificatori și operatori ai RECS sunt recunoscuți ca medici veterinari autorizați de către ANSVSA să vaccineze câinii contra rabiei, să completeze, să certifice, să parafeze, să semneze și să stampileze rubricile aferente din pașaportul și carnetul de sănătate al câinelui.

(6) Toți utilizatorii RECS trebuie să dețină un cititor capabil să citească microcipurile care respectă cerințele tehnice descrise în anexa nr. 1.

(7) Implantarea microcipului se realizează exclusiv de către medicii veterinari înregistrați ca identificatori și operatori ai RECS.

ARTICOLUL 9 Obligațiile CMV

(1) CMV are obligația de a răspunde solicitărilor privind accesul și eliberarea licenței de utilizator al RECS.

(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin. (1), CMV, cu respectarea condițiilor legale de funcționare și de exercitare a profesiei, comunică condițiile de utilizare și eliberează licența de utilizare a RECS.

(3) În cazul în care răspunsul la solicitările prevăzute la alin. (1) este negativ, CMV comunică solicitantului motivul respingerii cererii de acordare a licenței de utilizator al RECS.

(4) În cadrul activității de gestiune a RECS, CMV monitorizează activitatea utilizatorilor RECS și comunică ANSVSA abaterile și neconformitățile constatate.

(5) În vederea gestionării RECS, CMV elaborează proceduri tehnice operaționale cu informarea utilizatorilor RECS și a ANSVSA.

(6) În cazul sesizării unor abateri grave privind funcționarea și operarea RECS, CMV are obligația sesizării ANSVSA în vederea derulării de controale oficiale.

(7) CMV are obligația de a retrage în 24 de ore licența de utilizator al RECS la neîndeplinirea de către acesta a condițiilor legale de funcționare, condițiilor de exercitare a profesiei, condițiilor de utilizare a RECS sau la solicitarea ANSVSA.

ARTICOLUL 10 Obligațiile ANSVSA

(1) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, controlează activitatea privind RECS.

(2) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, are obligația de a răspunde sesizărilor CMV prin efectuarea controalelor oficiale.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...