Parlamentul României

Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești

Modificări (10), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (5), Derogări (7), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 mai 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare, sunt activități creative cu rol fundamental în generarea și susținerea progresului tehnic în domeniul agriculturii, al silviculturii, al industriei alimentare, al protecției mediului și al dezvoltării rurale, denumite în continuare domeniul agricol. Jurisprudență

(2) Cercetarea-dezvoltarea în domeniul agricol este prioritate națională susținută de stat, fiind organizată și coordonată în concordanță cu reglementările legale în vigoare.

Art. 2. -

(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde: cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea.

(2) Cercetarea științifică și inovarea sunt activități orientate către generarea, gestionarea, valorificarea și implementarea rezultatelor cercetării științifice și ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit a materialelor biologice valoroase, a tehnologiilor de cultură și de exploatare în domeniul agricol. Modificări (2), Jurisprudență

CAPITOLUL II Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare

Art. 3. - Jurisprudență

Sistemul național de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde ansamblul instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare agricolă cu capital de stat prevăzute la art. 4 și 5, care obțin acreditarea sau atestarea necesară pentru a desfășura activități de cercetare-dezvoltare, conform prezentei legi.

Art. 4. - Jurisprudență

Activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul agricol se desfășoară în următoarele instituții publice:

a) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și unitățile de cercetare-dezvoltare subordonate acesteia;

b) instituțiile de învățământ superior agroalimentar, silvic, de biologie, stațiunile didactice, centrele de studii europene, centrele de excelență și centrele de cercetare din învățământul superior de stat;

c) institutele de cercetare agricolă de ramură, stațiunile de cercetare-dezvoltare, stațiunile de dezvoltare agricolă, centrele de excelență, centrele de cercetări și laboratoarele acestora;

d) unitățile de cercetare fundamentală și avansată din subordinea Academiei Române, finanțate de la bugetul de stat.

Art. 5. -

(1) Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică din domeniul agricol se desfășoară în cadrul instituțiilor publice, societăților comerciale și al altor organisme de drept public sau de drept privat, care îndeplinesc condițiile de competență și eligibilitate stabilite de lege pentru atribuirea și finanțarea lucrărilor în sistem competițional, în mod direct sau în sistem instituțional.

(2) Dreptul de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul agricol este recunoscut oricărei persoane fizice, conform prezentei legi.

(3) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfășura în institute naționale de cercetare-dezvoltare organizate conform legii și în consorții de cercetare-dezvoltare constituite prin libera asociere, institute de cercetare agricolă și de învățământ superior agroalimentar, stațiuni de cercetare-dezvoltare, centre de studii europene, centre de excelență și centre de cercetare, organizate ca instituții publice sau private.

Art. 6. -

(1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, față de care răspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, și colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării, cu Ministerul Apelor și Protecției Mediului, cu Academia Română, cu Consorțiul Universităților de Științe Agricole, precum și cu alte ministere și instituții interesate pentru realizarea unor obiective în domenii specifice. Modificări (1)

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, responsabil al politicilor de guvernare în domeniul agricol, are următoarele atribuții referitoare la activitatea de cercetare-dezvoltare:

a) stabilește obiectivele de interes prioritar cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare în concordanță cu Programul Guvernului pentru fundamentarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a producției agricole, silviculturii și industriei alimentare, pe care le finanțează de la bugetul propriu pe bază de contract;

b) stabilește necesarul de fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a Consorțiului Universităților de Științe Agricole, în vederea aprobării și cuprinderii acestuia în bugetul ministerului;

c) asigură din bugetul propriu finanțarea investițiilor și dotărilor necesare realizării obiectivelor de cercetare aprobate; Modificări (1)

d) monitorizează activitatea de cercetare-dezvoltare și rezultatele obținute în cadrul programelor de cercetare finanțate din bugetul propriu;

e) urmărește și controlează modul de administrare a terenurilor agricole și silvice aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare.

(3) Ministerul Educației și Cercetării, ordonatorul principal de credite al cercetării-dezvoltării la nivel național, coordonează activitatea de elaborare, evaluare, atribuire și finanțare a programelor și proiectelor de cercetare-dezvoltare cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare și atribuie în sistem competițional sau în mod direct conducerea și monitorizarea programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol.

(4) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și Consorțiul Universităților de Științe Agricole prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Ministerului Educației și Cercetării rapoarte asupra rezultatelor cercetării științifice pentru proiectele finanțate de acestea și propuneri pentru valorificarea lor.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 și 6 se reorganizează ca instituții publice cu finanțare extrabugetară și personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Modificări (6), Referințe (1), Jurisprudență

(2) Institutele de cercetare-dezvoltare coordonatoare, precum și stațiunile de cercetare-dezvoltare coordonate sunt stabilite de Prezidiul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" prin regulament de organizare și funcționare.

Art. 8. -

(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol care sunt organizate și funcționează ca instituții publice, institute naționale de cercetare-dezvoltare, unități private de cercetare-dezvoltare sau ca unități în structura unor regii sau companii naționale exercită în nume propriu prerogativele dreptului de administrare asupra bunurilor din patrimoniul care le aparține, iar bunurile domeniului public al statului se dobândesc prin concesionare conform legii. Modificări (5), Jurisprudență

(2) Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, care sunt organizate conform prezentei legi, pot beneficia de dreptul de preemțiune de a concesiona terenuri sau bunuri imobile proprietate a statului, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. Modificări (1)

(3) Terenurile agricole, domeniu public al statului, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare agricolă, precum și ale unităților și instituțiilor de învățământ și ale unităților de cercetare private, destinate cercetării științifice, activității didactice și producerii de semințe, material săditor din categoriile biologice superioare, precum și furajării animalelor de rasă destinate reproducerii, sunt scutite de plata redevenței. Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență

Art. 9. -

(1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", instituție publică specializată, de consacrare academică, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri extrabugetare, funcționează conform prevederilor propriului statut adoptat de către adunarea generală a acesteia și aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol este organizată și coordonată de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", în colaborare cu instituțiile de învățământ superior din domeniile agroalimentar și silvic, precum și cu alte instituții de învățământ superior.

Art. 10. -

(1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" își organizează filiale împreună cu instituții de învățământ superior de profil în centrele universitare Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova și Brașov. Modificări (1)

(2) Regulamentul de organizare și funcționare privind funcțiile, structura organizatorică și de conducere a filialelor se va elabora de către Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" împreună cu Consorțiul Universităților de Științe Agricole în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. -

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" are următoarele atribuții principale:

a) fundamentează științific politicile agricole și de dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cuprinse în programele de guvernare ale României;

b) propune și realizează programe de cercetări multidisciplinare; Modificări (1)

c) colaborează la elaborarea programelor de cercetare anuale și de perspectivă ale unităților de cercetare; Modificări (1)

d) analizează desfășurarea activității de cercetare științifică și urmărește creșterea eficienței acesteia;

e) prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Ministerului Educației și Cercetării sinteze ale rezultatelor cercetărilor științifice și propuneri pentru valorificarea lor;

f) organizează activități de perfecționare și specializare profesională și de atestare a cercetătorilor și poate acorda în condițiile legii titluri academice și grade științifice; Modificări (2)

g) organizează manifestări științifice pe probleme de cercetare teoretică și aplicativă, precum și de asistență tehnică în agricultură, industrie alimentară și silvicultură;

h) inițiază și dezvoltă relații de colaborare cu instituții științifice din țară și din străinătate, precum și cu organizații internaționale;

i) stabilește liniile directoare ale cercetărilor științifice în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, îmbunătățirilor funciare, protecției mediului în agricultură și dezvoltării rurale durabile și coordonează, pe linia realizării temelor și programelor de cercetare, activitatea institutelor și stațiunilor de cercetare agricolă din subordine;

j) acordă distincții, premii și diplome pentru cele mai valoroase lucrări științifice publicate, invenții și aplicații ale cercetării științifice, în condițiile legii.

Art. 12. -

Obiectivele activității unităților de cercetare-dezvoltare sunt: cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă; dezvoltarea tehnologică și inovarea; producerea, multiplicarea și comercializarea de semințe, material săditor, animale de rasă și alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, instruirea profesională, servicii de consultanță și expertiză, editarea de publicații; relații științifice internaționale; relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităților de cercetare-dezvoltare, inclusiv activități de cooperare sau de asociere cu alte instituții, organizații și agenți economici din țară și din străinătate.

Art. 13. -

(1) Pentru evaluarea, atestarea și acreditarea activităților de cercetare-dezvoltare, prin ordin al președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se constituie Consiliul de evaluare, atestare și acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură și industrie alimentară, având în componență personalități științifice, precum și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Apelor și Protecției Mediului. Modificări (2)

(2) Consiliul de evaluare, atestare și acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură și industrie alimentară își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu adoptat de Adunarea generală a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".

CAPITOLUL III Finanțarea unităților și a activității de cercetare-dezvoltare

Art. 14. - Modificări (1)

Finanțarea activităților din unitățile de cercetare-dezvoltare se realizează prin venituri provenite din: Modificări (1)

a) contracte de finanțare a programelor și a proiectelor naționale de cercetare-dezvoltare și inovare;

b) contracte de cercetare-dezvoltare sau servicii cu instituții și agenți economici din țară și din străinătate; Modificări (1)

c) contractarea unor servicii de extensie, consultanță și expertiză;

d) valorificarea produselor din câmpurile și loturile experimentale, din activitatea de producere de semințe, material săditor, animale de rasă și a oricăror produse realizate de acestea;

e) redevențe asupra soiurilor și hibrizilor de plante și raselor de animale, precum și asupra altor creații originale; Modificări (1)

f) vânzări de licențe de soiuri, hibrizi de plante și rase de animale, tehnologii și metode; Modificări (1)

g) cofinanțare prin resurse rezultate din activitatea sectoarelor proprii de dezvoltare;

h) orice alte venituri rezultate din exploatarea patrimoniului în cadrul unor cooperări cu diferite instituții, organizații și agenți economici sau din activități de cercetare-dezvoltare și servicii.

Art. 15. - Modificări (1), Jurisprudență

Unitățile de cercetare-dezvoltare prezentate în anexele nr. 1, 2, 3, 5 și 6 nu sunt plătitoare de T.V.A. și beneficiază de toate prevederile legislației în vigoare privind subvențiile, creditarea și alte facilități asigurate de stat agenților economici din agricultură, industrie alimentară și silvicultură, inclusiv fonduri de investiții. Modificări (1)

Art. 16. -

Importurile de aparatură, utilaje, echipamente, tractoare și mașini agricole, materii și materiale, semințe, material săditor, material seminal și animale de rasă, necesare dotării și execuției activității de cercetare-dezvoltare, sunt scutite de taxe vamale pentru unitățile de cercetare-dezvoltare.

Art. 17. - Modificări (1)

Veniturile și cheltuielile unităților de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice finanțate integral din venituri extrabugetare se cuprind în bugetele și bilanțurile contabile ale acestora, iar soldurile anuale provenite din diferența dintre venituri și cheltuieli rămân la dispoziția acestora, nefiind afectate de taxe și impozite, urmând să fie folosite pentru activitatea anului următor. Modificări (1)

Art. 18. -

(1) Finanțarea activității proprii a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se realizează extrabugetar din cote de până la 0,3% din veniturile realizate din activitățile de dezvoltare ale unităților care fac obiectul prezentei legi. Modificări (2)

(2) Sumele cuvenite se regularizează la sfârșitul anului agricol pe baza veniturilor realizate de unitățile de cercetare-dezvoltare din activitățile de dezvoltare.

(3) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" poate realiza venituri și din contractarea de activități de cercetare-dezvoltare realizate cu diferiți beneficiari.

CAPITOLUL IV Resurse umane

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Personalul unităților de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice se consideră transferat și este salarizat potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea personalului din instituțiile organizate conform prezentei legi ca instituții publice finanțate din venituri extrabugetare.

(2) Ocuparea funcțiilor de director general din unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de concurs va face parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Modificări (1)

Art. 20. -

Pentru integrarea cercetării științifice și a învățământului universitar unitățile de cercetare-dezvoltare din agricultură, industrie alimentară, silvicultură și universitățile de profil pot asigura pe bază de protocol integrarea reciprocă a cadrelor didactice universitare și a personalului de cercetare în activitatea didactică și de cercetare științifică și asigurarea instruirii practice a studenților.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 21. -

(1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Suprafețele necesare pentru cercetarea și producerea semințelor și materialului săditor din categorii biologice superioare și pentru furajarea animalelor de rasă sunt prevăzute în anexele nr. 1-6.

Art. 22. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul zootehniei și legumiculturii se înființează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ameliorarea și Creșterea Suinelor Periș, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ameliorarea și Creșterea Păsărilor Balotești, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Animale de Blană Târgu Mureș, Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa, București, Stațiunea de Cercetare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași și Stațiunea de Dezvoltare pentru Legumicultură Arad, prin reorganizarea unităților prevăzute în anexa nr. 6. Modificări (1)

(2) În scopul cunoașterii aprofundate a resurselor zonei montane și pentru elaborarea unor soluții științifice de dezvoltare durabilă în zona montană se înființează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian, Sibiu.

(3) Unitățile prevăzute la alin. (1) și (2) se organizează ca instituții publice cu finanțare extrabugetară și cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Modificări (1)

(4) Înființarea unităților prevăzute la alin. (1) și (2) se va face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 23. -

(1) Evaluarea, atestarea și acreditarea unităților de cercetare-dezvoltare conform art. 13 se face în decurs de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Unitățile de cercetare-dezvoltare acreditate se supun evaluării periodice la maximum 5 ani.

(3) În cazul în care unitățile acreditate nu îndeplinesc criteriile și standardele de acreditare, acestora li se retrage acreditarea.

(4) Până la obținerea evaluării, atestării și acreditării unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol beneficiază de prevederile prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 15 mai 2002.

Nr. 290.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (2), Referințe (1)

Modificări (1)

*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil. Modificări (3)

INSTITUTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI SUPRAFEȚELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE
Nr. crt. Denumirea unității care se desființează Sediul Denumirea unității care se înființează Sediul Supr. terenuri aflate în adm.
- ha -
Localitatea Județul Localitatea Județul
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Institutul de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Fundulea Fundulea Călărași Institutul de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea Fundulea Călărași 5677
2. Institutul de Cercetare și Producție a Cartofului Brașov Brașov Brașov Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov Brașov Brașov 1590
3. Institutul de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Brașov Brașov Brașov Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov Brașov Brașov 500
4. Institutul de Cercetări pentru Legumicultură și floricultură Vidra Vidra Ilfov Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra Vidra Ilfov 309
5. Institutul de Cercetare și Producție pentru Pomicultură Mărăcineni Mărăcineni Argeș Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni Mărăcineni Argeș 641
6. Institutul de Cercetări pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească Valea - Călugărească Prahova Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească Valea Călugărească Prahova 622
7. Institutul de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Balotești Balotești Ilfov Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Balotești Balotești Ilfov 1829
8. Institutul de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas Constanța Constanța Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine și Caprine Palas Constanța Constanța 705
9. Institutul de Biologie și Nutriție Animală Balotești Balotești Ilfov Institutul de Biologie și Nutriție Animală Balotești Balotești Ilfov 260
10. Institutul de Chimie Alimentară București - Institutul de Cercetări Alimentare București - -
11. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului în Agricultură București - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, îmbunătățiri Funciare și Protecția Mediului în Agricultură București - 19
12. Centrul de Cercetare și Producție pentru Piscicultură, Pescuit și Industrializarea Peștelui Galați Galați Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură și Industrializarea Peștelui Galați Galați 441
13. Centrul de Cercetări pentru Protecția Plantelor București - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București - 32
14. Institutul de Economie Agrară București - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economie Agrară București - 3,5
15. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole București - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole București - 15
16. Institutul de Cercetări și amenajări silvice București - Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București - 97062
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 Modificări (2), Referințe (1)

STAȚIUNI DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI SUPRAFEȚELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE
Nr. crt. Denumirea unității care se desființează Sediul Denumirea unității care se înființează Sediul Supr. terenuri aflate în adm.
- ha -
Localitatea Județul Localitatea Județul
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Stațiunea Centrala pentru Cereale și Plante Tehnice Pitești Pitești Argeș Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești Pitești Argeș 1038
2. Stațiunea de Cercetări Agricole Caracal Caracal Olt Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal Caracal Olt 2695
3. Stațiunea de Cercetări pentru Culturi Irigate Dobrogea Valul lui Traian Constanța Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Valul lui Traian Valul lui Traian Constanța 1778
4. Stațiunea de Cercetări Agricole Livada Livada Satu Mare Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada Livada Satu Mare 1828
5. Stațiunea de Cercetări Agricole Lovrin Lovrin Timiș Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin Lovrin Timiș 2496
6. Stațiunea de Cercetări Agricole Podu Iloaiei Podu-Iloaiei Iași Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu-Iloaiei Podu-Iloaiei Iași 2137
7. Stațiunea de Cercetări Agricole Simnic Simnicu de Jos Dolj Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Simnic Simnicu de Jos Dolj 2511
8. Stațiunea de Cercetări Agricole Turda Turda Cluj Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda Turda Cluj 1933
9. Stațiunea de Cercetări Agricole Suceava Suceava Suceava Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava Suceava Suceava 1407
10. Stațiunea de Cercetări Agrozootehnice Oradea Oradea Bihor Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea Oradea Bihor 982
11. Stațiunea de Cercetări Agrozootehnice Secuieni Secuieni Neamț Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni Secuieni Neamț 1672
12. Stațiunea de Cercetări Agricole Teleorman Drăgănești- Vlasca Teleorman Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman Drăgănești- Vlasca Teleorman 2917
13. Stațiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromatice Fundulea Fundulea Călărași Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Plante Medicinale și Aromatice Fundulea Fundulea Călărași 406
14. Stațiunea de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești Perișoru Călărași Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești Perișoru Călărași 2315
15. Stațiunea Centrala de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila Brăila Brăila Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila Brăila Brăila 3011
16. Stațiunea Centrala de Cercetări pentru cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni Dabuleni Dolj Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni Dabuleni Dolj 2170
17. Centrul de Cercetare și Proiectare "Bios" Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj- Napoca Laboratorul Central pentru Biostimulatori Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj- Napoca -
18. Stațiunea de Cercetare și Producție a Cartofului Miercurea-Ciuc Miercurea- Ciuc Harghita Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Miercurea-Ciuc Miercurea- Ciuc Harghita 108
19. Stațiunea de Cercetare și Producție a Cartofului Mârsani Mârsani Dolj Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Mârsani Mârsani Dolj 1220
20. Stațiunea de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc Târgu- Secuiesc Covasna Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc Târgu- Secuiesc Covasna 607
21. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a Substanțelor Dulci Roman Roman Neamț Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Sfecla de Zahăr Roman Roman Neamț 116
22. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Timișoara Timișoara Timiș Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Timișoara Timișoara Timiș 812
23. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Vaslui Vaslui Vaslui Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui Vaslui Vaslui 900
24. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Jucu Jucu Cluj Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Jucu Jucu Cluj 1390
25. Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Bacău Bacău Bacău Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău Bacău Bacău 98
26. Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău Buzău Buzău Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău Buzău Buzău 422
27. Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Iernut Iernut Mureș Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Legumicultură Iernut Iernut Mureș 106
28. Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Isalnița Isalnița Dolj Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Isalnița Isalnița Dolj 565
29. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a substanțelor Dulci Arad Arad Arad Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Arad Arad Arad 610
30. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa București - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa București - 442
31. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița Bistrița Bistrița- Năsăud Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița Bistrița Bistrița- Năsăud 296
32. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Cluj Cluj Cluj Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj Cluj Cluj 366
33. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Fălticeni Fălticeni Suceava Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni Fălticeni Suceava 504
34. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Geoagiu Geoagiu Hunedoara Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu Geoagiu Hunedoara 285
35. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Tg. Jiu Tg. Jiu Gorj Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticolă Tg. Jiu Tg. Jiu Gorj 897
36. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Vâlcea Rm. Vâlcea Vâlcea Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea Rm. Vâlcea Vâlcea 424
37. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Voinești Voinești Dâmbovița Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești Voinești Dâmbovița 114
38. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Bihor Oradea Bihor Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bihor Oradea Bihor 414
39. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Constanța Constanța Constanța Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța Constanța Constanța 710
40. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Iași Iași Iași Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași Iași Iași 978
41. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Blaj Blaj Alba Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj Blaj Alba 895
42. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Drăgășani Drăgășani Vâlcea Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani Drăgășani Vâlcea 308
43. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Iași Iași Iași Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași Iași Iași 410
44. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Miniș Gheoroc Arad Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Miniș Gheoroc Arad 435
45. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Murfatlar Murfatlar Constanța Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar Murfatlar Constanța 688
46. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Odobești Odobești Vrancea Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești Odobești Vrancea 453
47. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Ștefănești Ștefănești Argeș Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Ștefănești Ștefănești Argeș 1961
48. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Pietroasele Pietroasele Buzău Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Pietroasele Pietroasele Buzău 512
49. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Bujoru Tg. Bujor Galați Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru Tg. Bujor Galați 749
50. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Mureș-Arad Arad Arad Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Arad Arad Arad 1700
51. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Dancu Dancu Iași Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Dancu Dancu Iași 634
52. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet Sighetu- Marmației Maramureș Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Sighet Sighetu- Marmației Maramureș 760
53. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Tg. Mureș Tg. Mureș Mureș Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Tg. Mureș Tg. Mureș Mureș 595
54. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Secuieni Secuieni Bacău Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine și Caprine Secuieni Secuieni Bacău 612
55. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Reghin Reghin Mureș Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine și Caprine Reghin Reghin Mureș 237
56. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor Popauti Popauti Botoșani Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine Popauti Popauti Botoșani 1317
57. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor Caransebeș Caransebeș Caraș- Severin Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine Caransebeș Caransebeș Caraș- Severin 492
58. Stațiunea Centrala de Cercetări pentru combaterea Eroziunii Solului Perieni Perieni Vaslui Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni Perieni Vaslui 819
59. Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje Băneasa-Giurgiu Băneasa Giurgiu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Irigații și Drenaje Băneasa-Giurgiu Băneasa Giurgiu 3000
60. Stațiunea de Cercetare pentru Piscicultură Nucet Nucet Dâmbovița Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet Nucet Dâmbovița 168

ANEXA Nr. 3 Modificări (2)

STAȚIUNI DE DEZVOLTARE ȘI SUPRAFEȚELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE
Nr. crt. Denumirea unității care se desființează Sediul Denumirea unității care se înființează Sediul Supr. terenuri aflate în adm. - ha -
Localitatea Județul Localitatea Județul
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Ferma de Cercetare și Producție Agricolă Stoenești Stoenești Prahova Stațiunea de Dezvoltare Agricolă Stoenești Stoenești Prahova 683
2. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Buzău Buzău Buzău Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă Buzău Buzău Buzău 605
3. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Satu Mare Viile Satu Mare Satu Mare Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă Viile Satu Mare Satu Mare Satu Mare 443
4. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Strejești Strejești Olt Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă Strejești Strejești Olt 821
5. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Caransebeș Caransebeș Caraș- Severin Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă Caransebeș Caransebeș Caraș- Severin 492
6. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Dolj Cârcea Dolj Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă Dolj Cârcea Dolj 719
7. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Vrancea Focșani Vrancea Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă Vrancea Focșani Vrancea 575
8. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Zalău Zalău Sălaj Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă Zalău Zalău Sălaj 121
9. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Mehedinți Drobeta-Tr. Severin Mehedinți Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă Mehedinți Drobeta-Tr. Severin Mehedinți 555
10. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Greaca Greaca Giurgiu Stațiunea de Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Greaca Greaca Giurgiu 400
11. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Dulbanu Dulbanu Buzău Stațiunea de Dezvoltare pentru Bovine Dulbanu Dulbanu Buzău 462
12. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bubalinelor Sercaia Sercaia Brașov Stațiunea de Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Sercaia Sercaia Brașov 542
13. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor Rusetu Rusetu Buzău Stațiunea de Dezvoltare pentru Ovine Rusetu Rusetu Buzău 2000
14. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor Bilciurești Bilciurești Dâmbovița Stațiunea de Dezvoltare pentru Creșterea și Ameliorarea Ovinelor Bilciurești Bilciurești Dâmbovița 725
15. Stațiunea de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea Tulcea Tulcea Stațiunea de Dezvoltare pentru Cultura Cartofului Tulcea Tulcea Tulcea 765

ANEXA Nr. 4 Modificări (2), Referințe (1)

UNITĂȚI DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE CARE SE DESFIINȚEAZĂ ȘI FUZIONEAZĂ CU ALTE UNITĂȚI C-D ȘI SUPRAFEȚELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE
Nr. crt. Denumirea unității care se desființează Sediul Denumirea unității care se înființează Sediul Supr. terenuri aflate în adm. - ha -
Localitatea Județul Localitatea Județul
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Institutul de Cercetare și Producție pt. Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a Substanțelor Dulci Fundulea Călărași Fuzionează cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov Brașov Brașov -
2. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Pitești Pitești Argeș Fuzionează cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești Pitești Argeș 490
3. Stațiunea de Cercetare și Producție pt. Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a Substanțelor Dulci Brașov Brașov Brașov Fuzionează cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov Brașov Brașov 108
4. Stațiunea de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Jiu Tg. Jiu Gorj Fuzionează cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticolă Tg. Jiu Tg. Jiu Gorj 383
5. Stațiunea de Cercetare pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a Substanțelor Dulci Giurgiu Giurgiu Giurgiu Fuzionează cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Irigații și Drenaje Băneasa-Giurgiu Băneasa Giurgiu 329
6. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Mureș Tg. Mureș Mureș Fuzionează cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pt. Creșterea și Ameliorarea Ovinelor Reghin Reghin Mureș 141
7. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Mărgineni Mărgineni Neamț Fuzionează cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni- Neamț Secuieni Neamț 466
8. Institutul de Cercetare și Producție pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a Substanțelor Dulci (Baza Fundulea) Fundulea Călărași Fuzionează cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea Fundulea Călărași 248
Modificări (1)

ANEXA Nr. 5 Modificări (2), Referințe (1)

STAȚIUNI ȘI FERME DIDACTICE ALE UNIVERSITĂȚILOR DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI SUPRAFEȚELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE
Nr. crt. Denumirea unității de învățământ care se desființează Sediul Denumirea unității care se înființează Sediul Supr.
- ha -
Localitatea Județul Localitatea Județul
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București București 1.1. Ferma Belciugatele Belciugatele Călărași 1563
1.2. Ferma Moara Domnească Moara Domnească Ilfov 576
1.3. Ferma Băneasa Băneasa București 226,61
2. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Cluj-Napoca Cluj- Napoca 2.1. Stațiunea Didactică Experimentală Mânastur Cluj-Napoca Cluj- Napoca 858,58
3. Universitatea din Craiova Craiova Dolj 3.1. Stațiunea Didactică "Banu Mărăcine" Craiova Dolj 1124
4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iași Iași 4.1. Stațiune Didactică Iași Iași 411
5. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara Timiș 5.1. Stațiune Didactică Experimentală Timișoara Timiș 1633,77

ANEXA Nr. 6 Modificări (1), Referințe (1)

SOCIETĂȚI COMERCIALE CARE SE REORGANIZEAZĂ ÎN UNITĂȚI DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI SUPRAFEȚELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE
Nr. crt. Denumirea unității care se desființează Sediul Denumirea unității care se înființează Sediul Supr.
- ha -
Localitatea Județul Localitatea Județul
0 1 2 3 4 5 6 7
1. SC Romsuintest Periș S.A. Periș Ilfov Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ameliorarea și Creșterea Suinelor, Periș Periș Ilfov 289
2. SC Institutul de Cercetare și Producție pentru Pasări și Animale Mici SA Balotești Balotești Ilfov Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ameliorarea și Creșterea Pasărilor, Balotești Balotești Ilfov 88
3. SC Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Animale de Blană SA, Tg. Mureș Tg. Mureș Mureș Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Animalelor de Blană, Tg. Mureș Tg. Mureș Mureș 10,34
4. SC Sericarom SA București București Stațiunea de Cercetări Sericicole, Băneasa- București București București 53,8
5. Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare Rurală "CEDER" SA Cristian, Sibiu Cristian Sibiu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie, Cristian-Sibiu Cristian Sibiu 1476
6. SC Stațiunea de Cercetări pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică SA Iași Iași Iași Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică, Iași Iași Iași 10,73
7. SC Supersem SA Arad Arad Arad Stațiunea de Dezvoltare pentru Legumicultură Arad Arad Arad 311
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...