Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 8/2014 pentru aprobarea Convenției privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii dintre Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, și a Convenției de colaborare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 9

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 21 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Convenția privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii dintre Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Convenția de colaborare dintre Ministerul Finanțelor Publice, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN și instituțiile de credit finanțatoare, prevăzută la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 9 ianuarie 2014.

Nr. 8.

ANEXA Nr. 1

CONVENȚIE
privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii

Încheiată în temeiul art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 11 octombrie 2013, denumită în continuare OUG 92/2013, și al art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 5 decembrie 2013, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a OUG 92/2013, între:

Ministerul Finanțelor Publice, autoritate a administrației publice centrale, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., denumit în continuare MFP,

și

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., și de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . ., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.

CAPITOLUL I Obiectul convenției

Art. 1. -

Prezenta convenție reglementează termenii și condițiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către MFP, precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor rezultate din aplicarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, denumit în continuare Programul.

Art. 2. -

(1) Programul este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, pe o perioadă de 36 de luni de la intrarea în vigoare a Normelor metodologice de aplicare a OUG 92/2013, timp în care pot fi acordate garanții inițiale în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din OUG 92/2013. După expirarea termenului de 36 de luni nu mai pot fi acordate decât prelungiri ale garanțiilor emise, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din OUG 92/2013.

(2) Programul constă în acordarea întreprinderilor mici și mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. Valoarea maximă a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioadă de maximum 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni, în condițiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2013, în vederea rambursării liniei de credit.

Art. 3. -

(1) Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 8 alin. (1) din OUG 92/2013, prin prezenta convenție F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să garanteze în numele și în contul statului creditele acordate de către instituțiile de credit I.M.M.-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, eligibile în cadrul Programului, care respectă prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG 92/2013 și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit participante în Program.

(2) Valoarea garanției poate fi de maximum 50% din valoarea liniei de credit acordate de către Finanțator. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanției.

(3) Potrivit art. 4 alin. (2) din OUG 92/2013, în exercitarea atribuțiilor delegate potrivit prezentei convenții, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat de MFP să mandateze filialele sale în scopul derulării Programului.

Art. 4. -

(1) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de I.M.M.-urile eligibile în cadrul Programului este Fondul de risc pentru întreprinderile mici și mijlocii, denumit în continuare fondul de risc.

(2) Plafonul garanțiilor ce pot fi acordate pe perioada Programului este de 2 miliarde lei.

CAPITOLUL II Conținutul mandatului

Art. 5. -

MFP, în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligații:

a) să propună Guvernului plafonul garanțiilor care pot fi emise conform Programului;

b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget, nivelul primei de garantare, datorată de beneficiarul Programului, constituită din comisionul de risc cuvenit MFP și din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M.;

c) să transmită acordul prealabil privind propunerea de alocare inițială către bănci a plafonului disponibil în cadrul Programului, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2013;

d) să transmită acordul prealabil privind propunerile de alocări ulterioare ale plafonului în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2013;

e) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată, transmisă de F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor cap. IV, să efectueze plata valorii de executare a garanției din fondul de risc constituit conform art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013 în contul unic al instituțiilor de credit finanțatoare; Modificări (1)

f) să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății valorii de executare a garanției, în termen de 5 zile lucrătoare de la data plății;

g) să transmită F.N.G.C.I.M.M. și Finanțatorului eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit;

h) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, cu modificările și completările ulterioare, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 7 alin. (1).

Art. 6. -

F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, are următoarele obligații:

a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M. lista cu instituțiile de credit participante în vederea acordării liniilor de credit pentru beneficiarii eligibili, în condițiile Programului;

b) să propună MFP alocările din cadrul plafonului de garantare disponibil în cadrul Programului în vederea obținerii acordului prealabil al MFP;

c) să evalueze, ori de câte ori va fi nevoie, gradul de realizare a acestor plafoane, propunând eventuale realocări ale plafonului de finanțare;

d) să încheie convenții de garantare cu finanțatorii participanți, conform modelului standard aprobat;

e) să predea MFP o copie certificată a convenției încheiate cu finanțatorii;

f) să solicite MFP acordul în vederea suspendării unilaterale a acordării de garanții în temeiul unei convenții de colaborare încheiate cu un Finanțator, în cazul în care acesta nu respectă obligațiile de raportare prevăzute la art. 6.8 din convenția de colaborare;

g) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispozițiile OUG 92/2013 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 92/2013, pe baza informațiilor furnizate de Finanțator și a analizei situației economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii;

h) să analizeze solicitările de garantare formulate de finanțatori după aprobarea liniei de credit de către structurile competente ale acestora, pe baza informațiilor furnizate de Finanțator și a analizei situației economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii și convențiile de colaborare încheiate cu finanțatorii;

i) să notifice instituția de credit cu privire la aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanției și să îi comunice, după caz, valoarea comisionului de administrare și a comisionului de risc;

j) să încheie, în calitate de mandatar al statului român, contracte de fideiusiune cu administratorii și acționarii/asociații beneficiarului Programului care dețin cel puțin 50% din capitalul social al acestuia, precum și cu întreprinzătorul persoană fizică ce desfășoară activități economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor;

k) să semneze și să transmită Finanțatorului cele 3 exemplare ale contractului de garantare, cele două exemplare ale contractului/contractelor de fideiusiune și cele 3 exemplare ale contractului de ipotecă mobiliară prevăzut la art. 8 alin. (2) din OUG 92/2013 în cazul în care constată că sunt îndeplinite condițiile de acordare;

l) să comunice MFP datele și elementele necesare pentru evaluarea anuală a condițiilor de acordare a garanțiilor în cadrul mecanismului de garantare, în raport cu riscurile generate de operațiune, pe baza informațiilor primite de la finanțatori, în conformitate cu prevederile convenției de colaborare încheiate cu aceștia;

m) să organizeze evidența contractelor de garantare valabile conform proceselor-verbale de predare-primire centralizate, încheiate lunar cu finanțatorii, a contractelor de fideiusiune, precum și a contractelor de ipotecă mobiliară;

n) să verifice îndeplinirea de către Finanțator a obligației privind plata de către beneficiar a primei de garantare asumate prin contractul de garantare, la termenele și în condițiile prevăzute de acesta;

o) să monitorizeze garanțiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza situațiilor furnizate de către Finanțator;

p) să transmită MFP în fiecare zi de luni a săptămânii următoare, prin intermediul poștei electronice, situația înștiințărilor de aprobare a garanțiilor emise în cursul săptămânii precedente;

q) să aprobe plata garanției numai în condițiile expres prevăzute în Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2013, în convențiile de colaborare încheiate cu finanțatorii și în contractele de garantare încheiate cu finanțatorii și cu beneficiarii;

r) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată Finanțatorului și MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;

s) să restituie Finanțatorului cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 30 de zile de restanță la plata principalului;

t) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia și să îl transmită debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea MFP;

u) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, în vederea recuperării creanțelor bugetare rezultate din plata garanțiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. q), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțite de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original, însoțit(e) de copia documentului de identitate al fideiusorului, și contractul de ipotecă mobiliară însoțit de copia avizului de înscriere a acestuia la Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare;

v) să transmită MFP raportările prevăzute la cap. II pct. 9.3 din Normele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008, cu modificările și completările ulterioare;

w) să țină o evidență a garanțiilor acordate în condițiile Programului, distinctă de evidența garanțiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;

x) să solicite acordul MFP în cazul în care decide să suspende unilateral acordarea de garanții în baza unora dintre convențiile de garantare ori să denunțe unele dintre acestea, cu prezentarea argumentelor care au dus la această propunere;

y) să îndeplinească orice alte atribuții care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfășurări a Programului, solicitate de MFP.

CAPITOLUL III Raportări

Art. 7. -

(1) Pe parcursul derulării prezentei convenții, F.N.G.C.I.M.M. va transmite MFP raportările prevăzute la cap. II pct. 9.3 din Normele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care MFP nu își respectă în termen obligația prevăzută la art. 5 lit. h), raportarea va fi realizată fără a se ține cont de modificările aduse Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008, cu modificările și completările ulterioare, până la momentul comunicării acestor modificări.

(3) La solicitarea MFP, F.N.G.C.I.M.M. va transmite informații referitoare la:

a) estimările privind încasările din comisionul de risc datorat de beneficiarii Programului atât pentru anul în curs, cât și proiecțiile pentru următorii 3 ani;

b) estimările privind executările de garanții reprezentând valoarea plăților pe care MFP urmează să le efectueze în contul instituțiilor de credit finanțatoare atât pentru anul în curs, cât și proiecțiile pentru următorii 3 ani.

Art. 8. -

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală raportează direcțiilor de specialitate din cadrul MFP situația stingerii creanțelor bugetare datorate de beneficiarii Programului.

(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului.

(3) Agenția Națională de Administrare Fiscală raportează Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul MFP situația stingerii creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită.

(4) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (3) se efectuează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului.

CAPITOLUL IV Plata garanției

Art. 9. - Modificări (1)

Cererea de plată se aprobă de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2013.

Art. 10. -

(1) F.N.G.C.I.M.M. transmite MFP decizia de aprobare a cererii de plată pentru fiecare garanție, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, vizat cu mențiunea "bun de plată".

(2) Decizia menționată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata valorii de executare a garanției către Finanțator în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de restanță a beneficiarului la plata principalului.

(3) Plata garanției se face de către MFP din fondul de risc constituit conform art. 7 din OUG 92/2013, într-un cont unic al instituției de credit finanțatoare.

(4) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se adresează Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, prin curier, la sediul MFP.

Art. 11. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății valorii de executare a garanției, MFP transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății, din care să rezulte suma plătită și data efectuării plății.

(2) Utilizând formularul prevăzut în anexa la prezenta convenție, F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanța rezultată prin plată.

(3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea MFP, F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțit de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original, copia actului de identitate al fideiusorului/fideiusorilor și contractul de ipotecă mobiliară însoțit de copia avizului de înscriere a acestuia la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării, în condițiile legii.

(5) Contractele de garantare constituie titluri executorii.

(6) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

(7) Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din plata garanțiilor acordate în cadrul Programului se face de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Pentru sumele rezultate din executarea garanțiilor, plătite de MFP, beneficiarul datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calculate începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției și până la data stingerii, inclusiv, și recuperate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...