Parlamentul României

Legea nr. 468/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 29 iulie 2002.

În vigoare de la 29 iulie 2002 până la 29 iunie 2006, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 34/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prezenta ordonanță are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general și a condițiilor de utilizare a procedurii electronice pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și a regulilor generale de asigurare prin utilizarea mijloacelor electronice a unei mai mari transparențe în domeniul achizițiilor publice."

2. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Prezenta ordonanță se completează cu dispozițiile legale privind achizițiile publice și cu cele privind încheierea, validitatea și efectele actelor juridice."

3. La articolul 2, partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică în procedură electronică sunt:

a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, român sau străin, să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, contractant;"

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

În sensul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:

a) sistemul electronic de achiziții publice - sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul efectuării de achiziții publice prin mijloace electronice, sistem denumit în continuare sistem electronic;

b) procedura electronică - utilizarea, în tot sau în parte, a facilităților tehnice oferite de sistemul electronic de achiziții publice în cadrul atribuirii unui contract de achiziție publică;

c) operatorul sistemului electronic - persoana juridică de drept public care, în condițiile stabilite de autoritatea contractantă și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, asigură atribuirea contractelor de achiziție publică prin procedura electronică, stabilind în acest sens cadrul procedural de operare specific."

5. Articolul 4 se abrogă.

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc autoritățile contractante care au obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe, produsele, serviciile și lucrările care urmează să fie achiziționate prin licitație electronică, precum și pragurile valorice până la care se aplică prezenta ordonanță."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Autoritatea contractantă care aplică procedura licitației electronice în cazul atribuirii unui anumit contract de achiziție publică are obligația să indice acest lucru în anunțul de participare, inclusiv în sistemul electronic, precum și fazele procedurii care nu se vor desfășura prin mijloace electronice, dacă este cazul."

8. Articolul 7 se abrogă.

9. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"

Condiții de înregistrare în sistemul electronic"

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Orice furnizor, executant sau prestator poate să urmeze procedura de atribuire prin licitație electronică, denumită în continuare procedură de licitație electronică, numai după înregistrarea sa în sistemul electronic.

(2) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul să solicite înregistrarea în sistemul electronic.

(3) Toate autoritățile contractante stabilite potrivit art. 5 au obligația să se înregistreze în sistemul electronic."

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Condițiile și procedura înregistrării se stabilesc de operatorul sistemului electronic.

(2) Înregistrarea în sistemul electronic ca furnizor, executant sau prestator va fi refuzată, iar dacă a fost deja acordată, poate fi suspendată sau revocată, în cazul în care solicitantul:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) încalcă normele și procedurile de securitate ale sistemului electronic, stabilite de operatorul acestuia.

(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. a), ulterior momentului înregistrării ca furnizor, executant sau prestator, persoana fizică în cauză, respectiv reprezentantul legal al persoanei juridice, are obligația să notifice operatorului sistemului electronic acest lucru, în termen de două zile lucrătoare de la luarea la cunoștință.

(4) Acolo unde este posibil, documentele de înregistrare pot fi prezentate și în formă electronică, semnate cu semnătura electronică extinsă a emitentului, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

(5) În situația prevăzută la alin. (4) operatorul sistemului electronic va trimite solicitantului o confirmare de primire în formă electronică, semnată cu semnătura electronică extinsă a operatorului sistemului electronic, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat."

12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Operatorul sistemului electronic are obligația de a cere tuturor furnizorilor, executanților sau prestatorilor care solicită înregistrarea în sistemul electronic să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din țara în care este stabilit, după caz.

(2) Orice furnizor, executant sau prestator înregistrat în sistemul electronic are obligația să comunice operatorului sistemului electronic, în termen de 3 zile, orice modificare a documentelor prevăzute la alin. (1)."

13. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) La înregistrarea în sistemul electronic orice utilizator trebuie să plătească un tarif de înregistrare, al cărui cuantum este stabilit de operatorul sistemului electronic."

14. Articolul 12 se abrogă.

15. Titlul secțiunii 1 a capitolului III va avea următorul cuprins:

"

Dispoziții comune"

16. La articolul 15, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Autoritățile contractante, stabilite potrivit art. 5, au obligația de a face cunoscută prin mijloace electronice intenția de a efectua achiziții publice prin publicarea în sistemul electronic a anunțului de intenție.

(2) Anunțul de intenție va fi publicat în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat sau de la obținerea unei surse de finanțare extrabugetare. Anunțul de intenție cuprinde cel puțin contractele de achiziție publică previzionate să fie atribuite până la sfârșitul anului bugetar, a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro. Pentru contractele a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro, publicarea anunțului de intenție este opțională.

(3) Anunțul de intenție se va publica în mod separat pentru produse, lucrări și servicii.

(4) Publicarea anunțului prevăzut la alin. (2) nu creează autorității contractante obligația de a efectua respectiva achiziție publică."

17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

În scopul asigurării unei transparențe maxime orice autoritate contractantă are obligația să publice în sistemul electronic un anunț de participare în toate cazurile în care aplică procedura licitației electronice, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță."

18. La articolul 18 alineatul (1), punctele 8, 9, 11 și 16 vor avea următorul cuprins:

"

8. garanțiile de participare cerute;

9. modalitățile principale de finanțare și de plată sau referirile la prevederile care le reglementează;

...............................................................................................

11. informațiile privind condițiile de eligibilitate, precum și cerințele minime cu privire la capacitatea tehnică și la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul;

...............................................................................................

16. numărul anunțului de intenție și data publicării în sistemul electronic sau menționarea inexistenței unui astfel de anunț."

19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Orice furnizor, executant sau prestator care dorește să urmeze procedura de licitație electronică pentru atribuirea unui anumit contract de achiziție publică trebuie să se înscrie în conformitate cu regulile stabilite de operatorul sistemului electronic.

(2) În momentul înscrierii fiecare solicitant va primi descrierea detaliată a procedurii de comunicare și a procedurii de generare electronică a documentelor care se utilizează pe parcursul licitației electronice, respectarea acestor proceduri fiind obligatorie."

20. La articolul 21, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Între data publicării anunțului de participare în sistemul electronic și data limită de primire a documentelor de calificare trebuie să existe o perioadă de minimum 30 de zile.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul să reducă numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puțin de 10 zile și numai în situația în care respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autorității contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțul de participare motivele pentru care recurge la această reducere."

21. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care preselecția nu se poate realiza prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorității contractante are obligația să transmită rezultatul preselecției în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii."

22. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Fiecărui solicitant i se va pune la dispoziție, prin intermediul sistemului electronic, atât rezultatul preselecției, cât și, dacă este cazul, motivația respingerii sale."

23. Titlul secțiunii a 5-a a capitolului III va avea următorul cuprins:

"

Comunicarea documentației pentru elaborarea
și prezentarea ofertei"

24. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei trebuie să conțină criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică și, unde este cazul, algoritmul detaliat de calcul ce va fi aplicat pentru determinarea punctajului."

25. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei trebuie să conțină cuantumul garanției de participare și perioada de valabilitate a acesteia."

26. La articolul 27, partea introductivă și litera c) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

Autoritatea contractantă va vira garanția de participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită drept garanție atunci când se află, din culpă, în oricare dintre următoarele situații:

...............................................................................................

c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să încheie contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei."

27. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Garanția de bună execuție a contractului de achiziție publică se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea, din punct de vedere cantitativ, calitativ și în termen, a contractului."

28. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Între data publicării în sistemul electronic a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei și data limită pentru depunerea ofertelor trebuie să existe o perioadă de minimum 45 de zile.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor până la 26 de zile, începând de la data publicării în sistemul electronic a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile numai în cazul în care anunțul de intenție a fost publicat cu cel puțin 52 de zile înainte de data publicării anunțului de participare.

(4) În cazul în care respectarea intervalului de timp prevăzut la alin. (1) ar cauza prejudicii autorității contractante, aceasta are dreptul să reducă perioada, dar nu la mai puțin de 10 zile."

29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

În cazul în care obiectul contractului de achiziție publică include și furnizarea de produse, oferta de preț depusă de fiecare furnizor trebuie să conțină în mod obligatoriu și costul transportului produselor la locul de livrare indicat de autoritatea contractantă în anunțul de participare, precum și orice alte cheltuieli și taxe aplicabile."

30. Articolul 31 se abrogă.

31. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a pune la dispoziție tuturor solicitanților, prin publicarea în sistemul electronic, răspunsurile la clarificări, cu cel puțin 6 zile înainte de data limită de primire a ofertelor."

32. Articolele 33 și 34 se abrogă.

33. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) Stabilirea ofertei celei mai avantajoase se face prin utilizarea facilităților sistemelor electronice de clasificare a ofertelor, conform procedurii stabilite de operatorul sistemului electronic.

(2) Evaluarea ofertelor trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de aplicare a algoritmului de calcul prevăzut în documentația de prezentare și elaborare a ofertei.

(3) În cazul în care evaluarea nu se poate realiza, în tot sau în parte, prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorității contractante are obligația să transmită rezultatul evaluării în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii."

34. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul să recurgă la o procedură de ofertare deschisă.

(2) Procedura de ofertare deschisă presupune că, pentru unul dintre criteriile de evaluare cuantificabile electronic, fiecare ofertant are posibilitatea să prezinte, în interiorul unui interval de timp bine precizat, mai multe oferte consecutive a căror valoare să fie accesibilă tuturor celorlalți ofertanți, fără a fi accesibilă și identitatea titularului fiecărei oferte.

(3) Regulile standard de aplicare a procedurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc de operatorul sistemului electronic, astfel încât să se asigure, pe tot parcursul procedurii, confidențialitatea în ceea ce privește identitatea fiecărui ofertant, inclusiv în raport cu autoritatea contractantă.

(4) Descrierea detaliată a procedurii trebuie prevăzută în documentația de elaborare și prezentare a ofertei.

(5) Pentru fiecare participant plasarea unei noi oferte atrage neluarea în considerare a ofertei anterioare.

(6) La sfârșitul intervalului de timp prevăzut la alin. (2) operatorul sistemului electronic selectează oferta cea mai avantajoasă dintre cele existente, o comunică autorității contractante care o declară câștigătoare, identitatea titularului ofertei câștigătoare devenind accesibilă celorlalți ofertanți prin intermediul operatorului sistemului electronic."

35. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Comunicarea rezultatului privind stabilirea ofertei câștigătoare se transmite în termen de 5 zile prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul sistemului electronic.

(2) În cazurile prevăzute la art. 21 alin. (3) și la art. 29 alin. (4) termenul prevăzut la alin. (1) este de 24 de ore."

36. La articolul 38, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a verifica, înainte de încheierea contractului de achiziție publică, documentele de calificare ale ofertantului a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

...............................................................................................

(4) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică numai după 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul stabilirii ofertei câștigătoare, cu respectarea prevederilor alin. (3)."

37. Articolul 39 se abrogă.

38. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) În cazul în care contractul se semnează electronic de către părți, o copie de pe acesta va fi stocată de operatorul sistemului electronic în vederea asigurării mijloacelor de probă corespunzătoare.

(2) În situația în care autoritatea contractantă stabilește în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei obligativitatea încheierii contractului altfel decât prin procedura electronică, atunci contractul semnat electronic de către părți are natura juridică a antecontractului."

39. După articolul 40 se introduce articolul 401 cu următorul cuprins:

"

Art. 401. -

În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, atunci aceasta are dreptul:

a) de a invita ofertanții, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau

b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică."

40. Articolele 41 și 42 se abrogă.

41. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare operatorului sistemului electronic un anunț de atribuire a contractului de achiziție publică, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de achiziție publică."

42. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

Operatorul sistemului electronic are obligația să stabilească acele proceduri și norme de securitate care asigură un grad ridicat de confidențialitate, fiabilitate și siguranță a operațiunilor desfășurate în cadrul sistemului electronic, în scopul bunei desfășurări a procedurilor de licitație electronică."

43. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute de lege trebuie să se transmită în formă electronică, în conformitate cu procedura stabilită de operatorul sistemului electronic, sub sancțiunea neluării lor în considerare."

44. La articolul 46, alineatele (1), (3) și (5) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

(1) Toate documentele transmise în cadrul procedurii de licitație electronică trebuie să fie prezentate în formă electronică și semnate electronic, sub sancțiunea neluării lor în considerare.

...............................................................................................

(3) Orice document în formă electronică trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii.

...............................................................................................

(5) Ori de câte ori procedura licitației electronice permite, ofertanții pot transmite oferta în format electronic criptat, având obligația ca la momentul deschiderii ofertei aceasta să devină accesibilă."

45. La articolul 47, alineatele (1), (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

(1) Dacă specificațiile autorității contractante prevăd obligativitatea prezentării unor documente în original sau în copie legalizată, această obligație se consideră îndeplinită prin prezentarea unei copii în formă electronică de pe acestea, copie semnată electronic de către un notar public înregistrat în sistemul electronic.

(2) Eliberarea unei copii în formă electronică de pe un înscris, în vederea aplicării procedurii de licitație electronică, este considerată act notarial și este asimilată, din punctul de vedere al regimului juridic aplicabil, inclusiv în ceea ce privește nivelul onorariilor minimale, cu legalizarea copiilor de pe înscrisuri, prevăzută la art. 93 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările ulterioare.

...............................................................................................

(4) Condițiile și procedura înregistrării notarilor publici în sistemul electronic, precum și tariful de înregistrare corespunzător datorat se stabilesc de către operatorul sistemului electronic."

46. După articolul 47 se introduce articolul 471 cu următorul cuprins:

"

Art. 471. -

Semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, precum și orice formă de autentificare electronică, recunoscută în conformitate cu legislația în vigoare, sunt acceptate în sistemul electronic."

47. Articolul 48 se abrogă.

48. La articolul 49, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

(1) Operatorul sistemului electronic are obligația de a publica anunțurile prevăzute la art. 15, 16 și 43, în termen de cel mult 24 de ore de la data înregistrării electronice a acestora.

(2) Procedura înregistrării electronice a anunțurilor prevăzute la art. 15, 16 și 43, structura acestor anunțuri, precum și a invitației de participare se stabilesc de către operatorul sistemului electronic."

49. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

"

Art. 50. -

(1) Autoritatea contractantă care a încheiat un contract de achiziție publică în urma aplicării procedurii de licitație electronică are obligația să plătească operatorului sistemului electronic tariful de utilizare, calculat în cotă procentuală din valoarea contractului.

(2) Cuantumul tarifului de utilizare se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și a Ministerului Finanțelor Publice, în cotă procentuală în limita a 0,5%.

(3) Fiecare furnizor, executant sau prestator care participă la o procedură de licitație electronică are obligația să plătească operatorului sistemului electronic tariful de participare.

(4) Cuantumul tarifului de participare se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și a Ministerului Finanțelor Publice.

(5) Tariful de utilizare și tariful de participare se fac venit la bugetul operatorului sistemului electronic."

50. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

Operatorul sistemului electronic are obligația de a implementa un sistem statistic privind utilizatorii sistemului electronic și modul de derulare a licitațiilor electronice."

51. Titlul secțiunii a 10-a a capitolului III va avea următorul cuprins:

"

Dosarul achiziției publice desfășurate prin procedura
de licitație electronică"

52. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

"

Art. 53. -

(1) În scopul asigurării mijloacelor de probă corespunzătoare operatorul sistemului electronic are obligația de a întocmi, în formă electronică, dosarul achiziției publice desfășurate prin procedura de licitație electronică.

(2) Informațiile și documentele în formă electronică ce trebuie să fie incluse în dosarul achiziției publice prevăzut la alin. (1) se stabilesc de către operatorul sistemului electronic, care are obligația să stocheze în condiții de securitate evidențele necesare pentru fiecare fază desfășurată on-line a procedurii licitației electronice."

53. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

"

Art. 54. -

Dosarul achiziției publice desfășurate prin procedura de licitație electronică se păstrează de către operatorul sistemului electronic atât timp cât contractul de achiziție publică produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv."

54. Articolul 55 se abrogă.

55. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

"

Anularea licitației în cazul utilizării procedurii electronice"

56. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

Autoritatea contractantă are dreptul de a anula licitația în cazul utilizării procedurii electronice pentru atribuirea contractului de achiziție publică în condițiile prevăzute la cap. VI secțiunea a 7-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001*) privind achizițiile publice."

*) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001 și a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 212/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002.

57. Articolele 57 și 58 se abrogă.

58. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

Orice persoană fizică sau juridică ce are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziție publică și care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecință directă a încălcării dispozițiilor prezentei ordonanțe are dreptul de a ataca actul sau decizia nelegală în orice fază procedurală a licitației, în condițiile art. 80-97 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001."

59. Articolul 60 se abrogă.

60. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

"

Art. 61. -

Înștiințarea și comunicarea prevăzute la art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 se pot face de către autoritatea contractantă și prin mijloace electronice."

61. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

"

Art. 62. -

(1) De îndată ce primește o contestație sau o notificare privind introducerea unei acțiuni în justiție autoritatea contractantă are obligația să înștiințeze despre acesta operatorul sistemului electronic, anexând copie electronică de pe contestația/notificarea primită.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin mijloace electronice operatorului sistemului electronic toate actele și deciziile ulterioare referitoare la contestația/acțiunea în justiție în cauză, în termen de două zile de la producerea/primirea lor."

62. După articolul 62 se introduce articolul 621 cu următorul cuprins:

"

Art. 621. -

(1) Atunci când primește o contestație autoritatea contractantă nu este obligată să suspende procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică în cauză.

(2) Autoritatea contractantă răspunde, potrivit legii, pentru deciziile luate în aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, inclusiv în ceea ce privește soluționarea contestațiilor."

63. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

"

Art. 63. -

Hotărârile judecătorești irevocabile, pronunțate în litigiile care decurg din aplicarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001, se publică în sistemul electronic, iar plata transmiterii și a cheltuielilor de publicare este în sarcina părții care a pierdut procesul; în acest scop instanța va dispune prin aceeași hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli."

64. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

"

Contravenții și sancțiuni"

65. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

"

Art. 64. -

În cazul încălcării de către un furnizor, executant sau prestator a normelor și procedurilor de securitate stabilite de operatorul sistemului electronic, furnizorul, executantul sau prestatorul este exclus din sistemul electronic și nu mai are dreptul de a se înregistra în acesta pe o perioadă de un an de la data excluderii."

66. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

"

Art. 65. -

Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

a) efectuarea unei achiziții publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe și ale actelor normative emise în aplicarea acesteia;

b) furnizarea de informații confidențiale;

c) înțelegerea cu unul sau mai mulți participanți, cu autoritatea contractantă sau cu operatorul sistemului electronic, în scopul denaturării rezultatului."

67. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

"

Art. 66. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 65 se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 65 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001*) privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare."

*) Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 și a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

68. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

"

Art. 67. -

Procedurile de achiziție publică aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului, adoptate în condițiile art. 5, se vor finaliza pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective."

69. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

"

Art. 68. -

Operatorul sistemului electronic are obligația să implementeze și să dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor, lucrărilor și serviciilor a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziție publică."

70. După articolul 69 se introduce articolul 691 cu următorul cuprins:

"

Art. 691. -

(1) Supravegherea activității operatorului sistemului electronic este realizată de o comisie interministerială înființată prin hotărâre a Guvernului.

(2) Comisia va înainta recomandări instituțiilor abilitate, potrivit legii."

71. După articolul 70 se introduce articolul 701 cu următorul cuprins:

"

Art. 701. -

Sistemul electronic de achiziții publice este accesibil prin Internet la adresa www.e-licitatie.ro."

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 9 iulie 2002.

Nr. 468.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...