Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

Norma "Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață (NI-ASR-07-V/0)", din 16.12.2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 ianuarie 2014 până la 02 octombrie 2014, fiind abrogat prin Hotărâre 166/2014 și înlocuit de Normă 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată1, cu Comunicarea Comisiei Europene către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt2, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele și în contul statului3, cu modificările și completările ulterioare.

1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 392 din 19 decembrie 2012.

3 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta normă stabilește termenii și condițiile în baza cărora Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EximBank) realizează, în numele și în contul statului, operațiuni de asigurare a creditelor la export pe termen scurt, prin preluarea riscurilor nonpiață și a riscurilor temporar nonpiață.

(2) EximBank realizează aceste operațiuni în limitele competențelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 2. -

Pentru asigurarea creditelor la export pe termen scurt, EximBank poate încheia contracte, convenții, acorduri de reasigurare/coasigurare. Acestea se încheie pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. -

(1) Sursa de realizare a acestor operațiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A., republicată, "Fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor de export, a garanțiilor de export, a operațiunilor de export în leasing și a investițiilor românești în străinătate, precum și a activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale", denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de către C.I.F.G.A.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 4. -

În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. asigurat - exportatorul român care acordă creditul la export sau instituția financiară care realizează finanțarea exportului;

2. contract de export - orice contract încheiat în orice formă, inclusiv comenzi ferme confirmate, obligatorii pentru debitor și exportator din punct de vedere juridic, având ca obiect vânzarea de bunuri sau servicii în țări cu riscuri nonpiață ori temporar nonpiață. Vânzările încheiate cu condiția aprobării și vânzările în consignație nu sunt considerate contracte de export;

3. credit la export - facilitate financiară care permite cumpărătorului extern să achiziționeze bunuri/servicii de la exportatorul român și să le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);

4. datoria - valoarea facturilor scadente, exigibile, nedisputate;

5. debitor - cumpărătorul extern (public sau privat) sau garantul acestuia, care are obligația de a plăti contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate;

6. debitor public - orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăși autoritatea publică și care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ: entități suverane care acționează în numele și cu garanția statului (ministerul de finanțe, banca centrală, alte asemenea), entități publice subordonate (autorități regionale, locale sau parastatale), alte instituții similare;

7. insolvența debitorului extern - insolvența va fi considerată a apărea în oricare dintre următoarele situații:

a) procedurile de insolvență au fost fie inițiate de către instanță, fie încetate de către aceasta din cauza lipsei de active;

b) planul de reorganizare a fost aprobat de către instanță;

c) o înțelegere de plată a creanțelor a fost stabilită cu toți creditorii în afara instanței;

d) executarea sarcinii asupra proprietății debitorului instituite de către asigurat nu a avut ca rezultat stingerea completă a datoriei;

e) există anumite condiții care, în alt sistem legislativ, produc efecte în mare măsură similare cu cele de mai sus;

8. limită de credit - suma maximă a facturilor neîncasate la un moment dat și asigurate de EximBank pe un debitor;

9. neplata - neplata datoriei de către debitor la data scadenței, în moneda și locul specificat în contractul de export;

10. operator economic asociat - orice companie controlată de solicitant în mod direct/indirect sau care controlează solicitantul în mod direct/indirect sau care este direct/indirect controlată de aceeași companie care controlează solicitantul.

Situația de control poate apărea în următoarele cazuri:

a) compania care controlează altă companie deține în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cadrul acesteia (compania controlată), respectiv majoritatea indirectă a drepturilor de vot prin intermediul oricăror altor companii (controlate) ori ca urmare a acordurilor încheiate cu alți acționari; sau

b) în cazul în care compania (ce deține controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi și alte persoane deținând funcții similare în cadrul unei companii (controlate); sau

c) mai mult de jumătate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzând administratorii, directorii executivi și alte funcții similare, ori din orice alte organe administrative sau persoane împuternicite ale companiei (ce deține controlul) ori ale oricărei altei companii asociate acesteia; sau

d) compania (ce deține controlul) poate avea o influență de control (decisivă) asupra conducerii altei companii;

11. perioada de așteptare - perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze, după expirarea căreia asiguratul are dreptul să solicite despăgubirea;

12. polița de asigurare - contractul încheiat între EximBank și asigurat, prin care EximBank se obligă să plătească asiguratului, în termenii și condițiile stabilite, o parte din pierderea înregistrată de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat;

13. răspundere maximă - totalul despăgubirilor care ar putea fi plătite de către EximBank ca urmare a producerii riscurilor asigurate printr-o poliță de asigurare;

14. riscuri nonpiață - riscuri aferente debitorilor publici și privați stabiliți în țări din afara Uniunii Europene și în anumite țări membre OCDE, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă. Lista se completează de drept cu țările declarate de către Comisia Europeană definitiv sau temporar cu riscuri nonpiață;

15. riscuri temporar nonpiață - riscuri aferente debitorilor publici sau privați stabiliți în țările menționate în lista prevăzută în anexă pe care Comisia Europeană decide să le îndepărteze temporar din această listă, datorită incapacității asigurătorilor privați de credite la export de a le acoperi.

CAPITOLUL III Descrierea asigurării

Art. 5. -

(1) EximBank asigură, în numele și în contul statului, pe o perioadă de asumare a riscului mai mică de 2 ani (care include durata de fabricație și durata de rambursare), creanțele rezultate din tranzacțiile de export bunuri și servicii, împotriva riscurilor nonpiață și temporar nonpiață.

(2) În cazul asigurării riscurilor temporar nonpiață, polițele aferente țărilor temporar eliminate pot fi valabile pentru o perioadă de cel mult 180 de zile de la data la care încetează eliminarea temporară. După această dată nu pot fi semnate noi polițe de asigurare pentru țările respective.

Art. 6. -

(1) Asigurarea acoperă maximum 85% din pierderile suportate de asigurat în perioada de prelivrare sau postlivrare, ca urmare a producerii următoarelor riscuri:

a) riscurilor comerciale:

(i) rezilierea arbitrară a unui contract de către un debitor privat, respectiv orice decizie arbitrară de a întrerupe sau de a suspenda contractul;

(ii) insolvența debitorului privat și a garantului său;

(iii) neplata prelungită de către un debitor privat și de către garantul său a unei datorii;

b) riscurilor politice:

(i) riscul ca un debitor public să nu plătească la timp;

(ii) riscul ca un debitor public sau o țară să împiedice realizarea unei tranzacții de export;

(iii) riscuri care excedează voinței cumpărătorilor individuali sau care nu sunt în responsabilitatea cumpărătorilor individuali;

(iv) riscul ca o țară să nu transfere sau să nu permită transferul în țara asiguratului a sumelor plătite de debitorii situați în acea țară;

(v) riscul apariției unui caz de forță majoră în afara țării asiguratului, care ar putea include evenimente de tipul războaielor, în măsura în care acestea nu sunt asigurate în alt mod.

(2) Asigurarea poate acoperi livrările realizate prin intermediari sau prin operatori economici asociați, în cazul în care documentele contractuale prevăd obligația intermediarului/operatorului economic asociat de a plăti exportatorului în funcție de încasarea la extern. Plata se consideră efectuată de îndată ce și la nivelul la care suma respectivă a ajuns în posesia intermediarului/operatorului economic asociat.

(3) Pierderea asigurată în perioada prelivrare este reprezentată de costurile efective de producție pentru îndeplinirea obligațiilor la export ocazionate până în momentul producerii riscului, din care se scad toate veniturile încasate, inclusiv veniturile obținute din revalorificarea bunurilor care nu au fost livrate și vânzarea materiilor prime/materialelor aferente exportului, fără a depăși valoarea exportului asigurat.

(4) Pierderea asigurată în perioada postlivrare este reprezentată de valoarea facturilor neîncasate, fără a depăși limita de credit aprobată.

Art. 7. -

(1) De regulă, EximBank asigură riscurile comerciale împreună cu riscurile politice.

(2) EximBank poate asigura numai riscuri politice în cazul în care plata este garantată prin alte modalități.

Art. 8. -

Asigurarea nu acoperă:

a) exportul de mărfuri înscrise în Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susținere a comerțului exterior derulate prin EximBank4;

4 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricație a produselor cu ciclu lung de fabricație și a valorii contractelor de export aferente acestora, precum și a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susținere a comerțului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

b) exporturi efectuate fără deținerea licențelor sau autorizațiilor necesare;

c) livrările către persoane fizice, livrările către operatori economici asociați care au calitate de cumpărători finali;

d) livrările efectuate de către exportator pe riscul său;

e) pierderile:

(i) datorate unui litigiu între asigurat și debitor motivat de neîndeplinirea de către asigurat a termenilor și condițiilor contractuale. În acest caz, asigurarea se suspendă până la soluționarea litigiului în favoarea asiguratului;

(ii) care depășesc limita de credit aprobată de EximBank;

(iii) înregistrate ulterior comunicării de către EximBank a retragerii limitei de credit;

(iv) reprezentând dobânzi pentru întârzierea plății, penalități sau daune-interese.

Art. 9. -

Asigurarea intră în vigoare la data semnării poliței de asigurare, dar nu înainte de plata primei de asigurare sau a primei rate de primă de asigurare în cazul plății în rate a primei de asigurare.

Art. 10. -

(1) Data producerii riscului este:

a) data la care exportatorul/intermediarul sau operatorul economic asociat a primit notificarea debitorului privind rezilierea unilaterală a contractului de export sau decizia arbitrată a debitorului de a întrerupe sau de a suspenda contractul;

b) data scadenței creditului la export;

c) data deschiderii procedurii de insolvență împotriva debitorului.

(2) Termenul de transmitere a notificării privind producerea riscului este de 30 de zile de la data producerii riscului.

(3) Perioada de așteptare este de 90 de zile de la data notificării producerii riscului de către asigurat.

(4) Nu se aplică nicio perioadă de așteptare în cazul insolvenței debitorului.

Art. 11. -

(1) Dacă solicitantul/asiguratul are interese în firma debitoare, asigurarea poate fi refuzată sau procentul poate fi diminuat proporțional cu partea independentă, dar nu sub 50%.

(2) Dacă se asigură numai riscul politic, prevederile alin. (1) nu se aplică.

Art. 12. -

(1) Polița de asigurare este formată din Condițiile generale de asigurare și Lista condițiilor specifice. Orice acte adiționale încheiate ulterior fac parte integrantă din polița de asigurare.

(2) Polița de asigurare se încheie în lei sau valută liber convertibilă.

CAPITOLUL IV Criterii de eligibilitate

Art. 13. -

(1) Pentru acordarea asigurării este necesar a fi îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate, la data înregistrării cererii de asigurare, însoțită de documentația completă:

a) exportatorul este persoană juridică română legal constituită;

b) împotriva exportatorului nu a fost instituită procedura judiciară a insolvenței conform legislației în vigoare;

c) exportatorul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice, inclusiv Agenția Națională de Administrare Fiscală și cu EximBank.

(2) Criterii particulare pentru asigurarea riscurilor temporar nonpiață:

a) în cazul în care exportatorul are deja o relație de afaceri cu debitorul, aceasta este pozitivă din punctul de vedere al comportamentului în plăți al debitorului;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...